Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 3, 2009

Daily Crime Upate : Bidar District : 03-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-03-2009

PÀnÖPÉÆAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£Éß ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀwgÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 47/09 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 02/03/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀégÁAd° UÀAqÀ £ÉÃvÁf ¸Á/ PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ UÀAd ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ £ÉÃvÁf EvÀ£ÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA: J.¦-21 PÀÆå-4871 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀégÁAd° EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÁå¸À JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆngÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-03-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ElPÀgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢: 2-03-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä eÉÆvÉ CAd£À¨Á¬Ä §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ£ÀÄ §AzÀÄ J£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ CªÀ¤UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ J£ÀÄ ºÉüÀwÛ CAvÀ CAzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ£À ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƼÀ¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


CqÀvÀ CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ : 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¨sÀÆgÉ 38 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/vÀ¯Á§ gÉÆÃqÀ UÀAd ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/02/09 gÀAzÀÄ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ°è G½zÀÄ CAzÁdÄ 40 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä CqÀvï CAUÀrAiÀÄ nÃeÉÆÃjAiÀÄ°è ElÄÖ ªÀÄĤªÀÄ ®ºÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EvÀ¤UÉ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä w½¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢. 02/03/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ªÀÄĤªÀÄ ®ºÀÄ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ nÃeÉÆÃj MqÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ZÉ£À¯ï UÉÃmï£À JgÀqÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ nÃeÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß ºÀjvÀªÁzÀ PÀ©ât¢AzÀ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ElÖ ºÀt CAzÁdÄ 40 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


DPÀæªÀĪÁV ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA; 38/09 PÀ®A: 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ; 02/03/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl DmÉÆà ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÉA¢ü ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L. ±ÁAvÀ¥Áà (L/¹) EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èzÀÝ DgÉÆæ »ÃgÁ¯Á® ¸Á/ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ vÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 20 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ü C.Q gÀÆ. 200/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


mÉA¥ÉÆ ¥À°Ö : ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 31/09 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 02-03-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀÆ £ÀA. JªÀiï.JZÀ-25/5000 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÉA¥ÀÆzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégï vÀAzÉ: gÁeÁgÁªÀÄ ¸Á/ GzÀVÃgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.eÉÆüÀ vÀgÀ®Ä ºÉýzÀ PÀnÖPÉÆAqÀªÀ¼À£Éß zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¤µÀÌgÀÄt UÀAqÀ
UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 30/09 PÀ®A: 498(J), 504 L¦¹:-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. júÁ£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ: d¯Á¯ÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á/ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ªÉÄÊ®ÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ júÁ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÀUÉ 4 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ d¯Á¯ÉÆâݣï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 02/03/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ d¯Á¯ÉÆâݣÀ EvÀÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄPÀ̽UÉ Gl ªÀiÁqÀ®Ä J£ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè eÉƼÁ ªÀÄvÀÄÛ CQÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÁÝUÀ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÀÀ£Àß ºÀuÉUÉ, §®UÉÊ, ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀUÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ, PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
Raichur District Reported Crimes

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ M§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ 01.03.09 gÀAzÀÄ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀgÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36 J¸ï-5772 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÁzÀZÁjUÉ mÁåPÀÖgÀ rQÌ M§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ 02.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ G¥Àà®ÄzÉÆrØ §¥ÀÆàgÀÄgÉÆÃqï ªÀÄlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ §¸À¥Àà ©dPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èPÁd¥Àà dªÀ½ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J. 36 n-9354 mÁæöå° £ÀA. PÉ.J. 37 n-1093 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ £ÀA. 22/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ 8500/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£À :

    ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 02.03.2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¥ÀvÀÛgÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV C°èAiÉÄà PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQ CPÀ¹äPÀªÁV ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ vÉAV£À UÀjUÉ ºÀwÛ UÁ½UÉ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ, ¸ÉÊPÀ¯ï, gÉõÀ£ï, §mÉÖ§gÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8500/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É : E§âgÀÄ ªÀÄ»¼É C¥ÀºÀgÀt :

    ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 22 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25.11.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0545 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt C°è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ °AUÀtÚ £Á¬ÄPÉÆr ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 02.03.2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 366 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    PÀ«vÁ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä vÁAiÀĪÀÄä FvÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀAzÉñÀ ªÀiÁr MAzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ C®èªÀĸÁ§, CªÀÄgÀ¥Àà gÀ«@®Qëöä¥Àw EªÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/09 PÀ®A 366, 369 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :

PÉÆÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ:- ¢£ÁAPÀ: 24-2-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CgÀªÀÄ£É ¸Á: PÀ®ÆègÀ(PÉ) EªÀ£ÀÄ ªÀÄAzÉà ªÁ® eÉÆÃUÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀégÀ DUÉÆæà CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr gÁr¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CzÉà ¥ÉnÖ¤AzÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 02-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ »gÀUÉ¥Àà vÉUÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| PÉÆÃj ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆÃjªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ CªÀÄÈvÀ ºÁUÀÄ ªÉÆúÀ£À ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀqÀ 7 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ ªÉÆúÀ£À ¥Ánïï vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ CªÀÄÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸À¥Àà EªÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå«zÀÄÝzÀÝjAzÀ, zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ UËvÀªÀÄ ±Á¯É §æºÀä¥ÀÆgÀzÀ°è ªÁ°¨Á¯ï Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ »gÀUÀ¥Àà vÉUÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CTî ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÁQ ¹ÖÃPÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ QæPÉmï ¸ÁÖöåA¥À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉzÀj¹ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï ºÁUÀÄ MAzÀÄ ZÉÊ£Á ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 11,000/-gÀÆ, ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 02-03-09 gÀAzÀÄ qÁ||PÉ.f.dUÀ¢üñÀ L.J.J¸ï. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ HlPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PɼÀUÀqÉ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ-32, 4444 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Á°PÉAiÀÄ G¥ÀªÉÄÃAiÀÄgï ¥ÀæªÉÆÃzï wªÁj PÀĽwzÀÄÝ, PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÀAvÉ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤gÁPÀj¹ £À£ÀUÉ NqÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À E¯Áè, £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è NqÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ eÉÆÃgÁV PÀÆUÁr £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ vÀ½î PÉÆ®ÄèªÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ mÉÊgïUÀ¼À UÁ½AiÀÄ£ÀÄß gÀ¦üPï CºÀäzï ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀiÁf ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, ¥ÀæªÉÆÃzïgÀªÀgÉÆA¢UÉ EzÀÝ E¤ßvÀgÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃlgïUÀ¼ÀÄ ¥Á°PÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ¨ÁV® QðºÁQ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ CqÀZÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀªÀÄä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ..

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 01-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «±ÀégÁzsÀå UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹ C¸Àé¸ÀÜ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÉåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt:

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw ©© CAiÀıÁ UÀAqÀ E«ÄÛAiÀiÁeï ªÀĺÀäzï ¸Á||¥ÀoÁtUÀ°è EAd£ï ¥sÉÊ¯ï ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiïC° SÁ£ï ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á||ªÀÄ£ÀA.r-18 ZÀUÀÎ£ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¨sÀAPï ªÀÄÄA§¬ÄgÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzsÀjPÉ ºÁQzÀÄÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨sÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ºÉZÀ.©. ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢üà £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀqÀaAw EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï. ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37 PÀÆå- 2138 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ£À½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆüÀÄgï ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ ¹ÌqÀ DV ©½¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ CªÀ¤UÉ C®°è ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZÀ.¹. 111 ²ªÀ¥Àà EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.     

¢£ÁAPÀ 2/3/09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀħæªÀÄtåA vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ£ï, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀtÂÚAiÀÄgï G: ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J.01/©-2291 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀ®èPÁqÀÄ, ¥ÉÆøïÖ: £ÀzÀªÀ®Ægï, vÁ: UÀAUÁªÀ°è, f¯Éè ¸ÉîA [vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ] vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊ£ïì ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ : ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÉA¥À¨sÀgÀªÀÄ¥Àà Q°è PÁåvÀgÀ, n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-32/6000 ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 2/3/09 gÀAzÀÄ 4.30 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀÆPÀ£À¥À½î, ºÉƸÀ mÁA mÁA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛ PÀÆPÀ£À¥À½î ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À dRA UÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 2/3/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¥ÀÆeÁgÀ, 22 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ¢zÀÝV, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À £ÀA JA.ºÉZï-01/J¸ï-4223 gÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¯Áj £ÀA ºÉZï.Dgï-55/J-7407 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 7 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 2/3/09 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉZï.¹ 16 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 258 gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀÄÝ, PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ UÀzÀUÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-37/5049 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåjPÉÃqÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ºÉZï.¹.16 FgÀtÚ gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ºÉZï.¹ 16 EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀQ« ºÀj¢zÀÄÝ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ²æÃ. JA.r. E£ÁAiÀÄvÀįÁè ¦¹ 258 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁUÀuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 3, 7 E.¹. DåPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3 PÉgÉÆù£À PÀAmÉÆæî DqÀðgÀ AiÀiÁåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ 02-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà ²æÃ. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¸Á.w¥Àà£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á.w¥Àà£Á¼À gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CPÀæªÀĪÁV MAzÀÄ mÁmÁ J.¹.E. UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/6158 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 5 ¨ÁågÀ¯ï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ (CAzÁd 1000 °Ãlgï) CA.Q. 10,000=0 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.