Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 13, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 13-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-03-2009ºÉÆ®PÉÌ eÉÆr¹gÀĪÀ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï£À ªÉÊgÀ PÀ¼ÀªÀÅ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/03/2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ªÀiÁt vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: CtzÀÆgÀÄ eɸÁÌA gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀAUÉƼÀV vÁAqÁ (J) ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 77/D gÀ°è ¥ÀA¥À¸ÉmïUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ J¯ï.n. ¯Éʤ£ï 4 ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÀA§UÀ¼À CAvÀgÀzÀ J.¹.J¸ï,Cgï. ªÉÊgÀ ¢£ÁAPÀ 2/3/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀîvÀ£À DzÀ ¸ÀéwÛ£À MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

mÁæöåPÀÖgï ¥À°Ö : mÁæöåPÀÖgÀ£À°è PÀĽwgÀĪÀ E§âjUÉ UÁAiÀÄ
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢: 12/03/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀvÀÛUÉð ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CvÁè¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ PÀmÁgÀ¥ÉÃl EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥ÉÆð£À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀÄ, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ PÁA§¼É gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÉAUÁ ¨É¼É QýzÀÝ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀiÁZÉ ¸Á: AiÀļÀªÀAvÀV gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd¥Áà, gɪÀt¹zÀÝ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉAUÁ ¨ÉÃ¼É PÉwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ PɽzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁgÉ CAvÀ ¢: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ºÁ¼ÀÄUÉqÀ»zÀªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä
1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-03-09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ¸Á: «ÄRð® gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-03-09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ²ªÁf ¸ÁAeÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀÄr¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è PÉîªÀÅ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀå ºÁQzÀ CgÀt ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj ²ªÁf EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä PÀÄjUÀ¼ÀÄ CgÀt ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁr, crzÁr CgÀt ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj ²ªÁf EvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥À¥ÀÄà ¸ÁAeÉ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è JPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ £ÀÄQ ºÁQzÀjAzÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-03-09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÁAeÉ ¸Á: «ÄRð® gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ªÀÄzÀå CgÀt EzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀÄr¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è PÉîªÀÅ PÀÄjUÀ¼ÀÄ £À«ÄägÀ ªÀÄzÀå ºÁQzÀ CgÀt ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁUÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄvÉæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ gÀArªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä PÀÄjUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉ §AzÀÄ CgÀt ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrwÛªÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀ eÁ£ÀªÁgÀ EgÀÄvÀªÉ §AzÀgÉãÁ¬ÄvÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ §rUɬÄAzÀ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


10 ¸Á«gÀ ªÀiË®åzÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀgÀ§gÁfUÉ §¼À¹zÀ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/03/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ J¸ï.f.PÀ½îUÀÄqÀØ ¦L C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ eÁj WÀlPÀ ©ÃzgÀ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃgÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ Dgï.JA ¥Ánî ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV gÁeÉÆüÁ (J.¦) PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.J-38/E-6453 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.J-38/E-8230 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀÆÌlgÀ ºÁUÀÄ PÀ¼À§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ 3 ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼Àè° 3 lÆå§UÀ¼À°è ºÁUÀÆ 5 ¥Áè¹ÖPï PÁåj ¨ÁåUÀUÀ¼À°è MlÄÖ 100 °Ã PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 10,000/-, ºÁUÀÆ 2 ¸ÀÆÌlgÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁ¯ÉÃd ºÁ¸ÀÖ®£À°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ «zsÁåyðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É fÃ¥À ºÁ¬Ä¹zÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ®zÉêÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹AUï gÀªÀgÀÄ UɼÉAiÀÄ £ÀªÀ¤ÃvÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ ¥ÀjÃPÉë EgÀĪÀzÀjAzÀ NzÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄ ¤zÉÝ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Dgï.E.¹. PÁ¯ÉÃeï ºÁ¸ÀÖ® DªÀgÀtzÀ°è ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ E£ÀÆߧâ UɼÉAiÀÄ C©ü±ÉÃPï vÀAzÉ agÀAf« EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¹Ã¤AiÀÄgÀ ºÁ¸ÀÖ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£Àß UɼÉAiÀÄ C©µÉÃPÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, CAUÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.ªÀÄ»¼É ¹ÃgÉUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ PÉʬÄAzÀ 1 ®PÀë 80 ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ¨É¯É¨Á¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½gÀĪÀ ¥À¸Àð QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼Àî ºÀÄqÀÄUÀ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:12/03/09 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. ¹AzsÀÄzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð G:¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ eÁ: ¨ËzsÀÝ ¸Á:zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁPÉÃðlUÉ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä ¥sÁå©æÃPÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ mÁªÉîUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦æãÀì ªÉÆèÉÊ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ²æÃ.SÉʸÀgÀ gɺɪÀiÁ£ÀgÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉƨÉÊ®£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁ Û¤AvÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ 12-13 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ¹ÃgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É K£ÉÆà ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛzÉ CAvÀ w½¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃgÀÆ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ±ÀªÀiÁð ¹éÃlì ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁQAiÀÄ°èzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÉÆÃj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è ElÄÖ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆ®¸ÀÄ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVvÁÛ£ÉÉ. ¸ÀzÀj ¥À¸Àð£À°è 1)20 UÁA §AUÁgÀzÀ £ÉPÉèøÀ 2) 60 UáæA §AUÁgÀzÀ 4 §¼ÉUÀ¼ÀÄ 3) 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ 2 GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ 4) 20 UáæA ¨É½îAiÀÄ 2 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 5) 4 UÁæA §AUÁgÀ ¯ÉævÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,530/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 7) £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® 6600 C.Q:11,000/- gÀÆ 8) £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® 2300 C.Q:4500/- gÀÆ 9)J®.L.¹. ¥Á°¹ »ÃUÉ MlÄÖ 1,84,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁqÀð£À°è zÁAzsÀ¯É : £ËPÀjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ gÉÆÃVAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 323, 355, 324, 353, 354, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-03-2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀIJïÁ UÀAqÀ gÁdgÀvÀ£ï ¸Á: JqÀ£ï PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀÄzsÁåºÀß 0200 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 0800 UÀAmɪÀgÉUÉ L¹AiÀÄÄ ªÁqÀð£À°è EzÀÄÝ CzÉà ªÁqÀð£À°è ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀiÁä n.© ¥ÉñÉAmï ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj EªÀgÀÄ Crämï EzÀÄÝ CªÀ½UÉ DQìd£ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÄÝ E¯ÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0745 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj CQìd£À ªÀÄÄV¢zÀÄÝ vÀPÀët r.JA.M gÀªÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ r.JA.M gÀªÀgÀÄ DQìd£À PÀÄjvÀÄ J®è PÀqÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁrzÀgÀÄ, ªÀÄgÀ½ L¹AiÀÄÄ £À°è ¹jAiÀĸï EzÀÝ ²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ qÁ: PÁªÉÃj ªÉÄÃqÀªÀiï gÀªÀgÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð C° ¸ÀºÀ EzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÉÄÃqÀªÀiï gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ ¥ÉñÉAmïgÀªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À 1) ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ZÀAzÀÄ 2) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§Ä (¥ÉñÉAmï UÀAqÀ) ºÁUÀÄ 3) ¥ÉñÉAmïgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj E°è AiÀiÁgÀÄ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ ? CAvÁ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ZÀAzÀÄ CAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ EªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ PÀÆqÁ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÁdgÀvÀ£ï EªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ, AiÀiÁPÉ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj? CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀjUÉ PÁ°£À®èzÀÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¸ÀÆÖ®¤AzÀ JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÊPÀ®¤AzÀ PÉqÀ«zÀÝPÉÌ E§âgÀ°è dUÀ¼À : UÁAiÀÄUÉÆAqÀzÀÝPÉÌ JgÀqÀÄ PÀqɬÄAzÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä
1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 143 147 324 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-


¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛzÁÝUÀ vÁAqÉAiÀÄ gÀ« EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÁAqÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr gÀ« EvÀ¤UÉ KPÉ PÉqÀ«¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ gÀ« ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ£É vÁAqÉAiÀÄ°è ¤£ÀßzÀÄ §ºÁ¼ÀµÀÄÖ ºÉZÁÑVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ EvÀ¤UÉ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 143 147 324 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/03/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ Z˪Át ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä gÀ« J°èzÁÝ£É CªÀ£ÀÄß EAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀjUÉ F «µÀAiÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀiÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀUÉ J¯Áè UÉÆwÛzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉʨÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ J¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.


Raichur District Reported Crimes


ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï- ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ M§â¤UÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:12.3.09gÀAzÀÄ 2310 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ±ËRvï C° vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀÄ»§Æ§gÀªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À°èÀ J¸ï¦ C¦üù£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÉ®PÉÃgï ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è CgÉÆæ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2009PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ zÁ½, M§â£À §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:12.3.09gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°è CgÉÆæ ¨ÉÆÃAqÁ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ C£À¢PÀÈævÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà £ÀlgÁd f.Cgï.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ CAzÁdÄ 10 °Ãlgï ºÉAqÀ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/-£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.273, 284L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ.C.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÁ®Ä eÁj PÉ£À¯ÁzÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:11.3.09gÀAzÀÄ 0900 jAzÀ 1100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÁåªÀÄè¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ®ªÀiÁtÂ, 45 ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄjUɪÀÄ䢨Áâ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÉ£Á¯ïzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄägÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.8/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À:

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢.11-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸ï.L gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÀĺÀä¢ ZËPÀ f¯Á£Á¨ÁzÀ£À°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÄ£ÀƸÀ vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzÀ dªÀiÁzÁgÀ¸Á§ ¸Á||f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð CAvÀ w½¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV. ¸ÀzÀj ªÉÆà ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ £ÀUÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀªÀÄ¯ï ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ n.«.J¸ï «PÀÖgï f.J¯ï ªÉÆ.¸ÉÊ.EAf£À £ÀA.J£ï-3302 JªÀiï-404946,Zɹì.£ÀA.J£ï-3302 J¥sï402933,C.Q.gÀÆ20,000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢:11-03-09gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀA zÉêÀ¥Áà PÉÆ½î ¸Á:§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 1.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà 2.vÁAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà 3.CA¨ÁzÁ¸ï vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà 4.PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà 5.gÀªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ «£Á PÁgÀt £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄ«j CAvÁ PÉýzÀPÉÌ D¥Á¢vÀgÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:¢:11-03-09gÀAzÀÄ PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà £ÁUÀt¸ÀÄgÀ ¸Á||§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1.gÁdÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà PÉƽî 2.±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà PÉƽî 3.£ÁUÀgÁeï vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà PÉƽî 4.±ÀAPÀæªÀiÁä UÀAqÀ zÁåªÀ¥Áà 5.ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà PÉƽîÃgÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢:12/03/2009gÀAzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA PÁ±À¥Áà ¸ÀAUÁ« ¸Á||±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ gÀªÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃdÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ 1.±ÁAvÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 2.²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 3.ºÀÄ®UÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛzÁgÀ gÀªÀgÀÄ UÀ¼ÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ mÉÆAPÀzÀ°è£À ¨É¯ïÖ ¤AzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ N¼À¥ÉlÄÖ ¥ÀqɹgzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®PÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢:12-03-09 gÀAzÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CªÉÄÖÃPÀgï ºÁUÉÆà E£ÀÆß 3 d£À ²æÃ.gÀ«QgÀt vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀtÚ ºÀzÀ£ÀÆgÀ ¸Á||¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀĤ°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØ ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

eÉêÀVð oÁuÉ:¢:11-3-2009 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀmÉÖzÁgÀ¸Á: CªÀgÁzÀ gÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ 1.ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà w¥Àà£ÀªÀgÀ,2.ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ z˪À®¥Àà ºÉƸÀä¤ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£Á: PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ:zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀA¢UÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÀ CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄ®Ä ¢:11-3-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¢:12-3-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉëAzÀæ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀ¼ÀªÁgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ®Äè JwÛ ºÁQ ¨ÁjUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀÄwÛUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ »AzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÁtUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉëAzÀæ¥Àà UÁtUÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁå£À® ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼É PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢.12-3-09 gÀAzÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁnÃPÁgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ »A¢£À ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ 1.¸ÁªÀĪÀé UÀAqÀ ZÀAzÁæªÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ 2.±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆÃqÀØ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:¢:12-03-09 gÀAzÀÄ fÃ¥À £ÀA.J.¦22/f.1879£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ¸ÉÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §ÄgÀÄUÀ¥À°è PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀtÚ PÀA¨ÁgÀ¸Á||§ÄgÀÄUÀ¥À°è gÀªÀgÀ JwÛ£À§ArUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JwÛ£À§ArAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À£À°èzÀݪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À:

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢.12/03/09 gÀAzÀÄ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ UÁææªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¯ÉÆÃPÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ mÉAUÀ½ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æà Vj±À gÉÆÃqÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 3600/- ºÁUÀÄ 52 J¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 13-03-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¹zÀÝAiÀÄå vÀA¢ zÉÆqÀØAiÀÄå, ªÉÄÃn, ªÀAiÀÄ: 60 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-4366 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ FzÀUÁ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄØ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¹zÀÝAiÀÄå EªÀjUÉ PɼÀvÀÄnAiÀÄ PɼÀUÉ ºÀjzÀ UÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÄ zÉúÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: UÉzÀUÉÃj vÁAqÀzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ zsÀªÀÄðnÖ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ 20 °ÃlgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉUÉ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀÄ»£À ±ÉnÖ G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw, £À£Àß ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §tÚ DqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀÄzÀ£ï vÀAzÉ D£ÀAzÀgÉrØ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ §tÚªÀ£ÀÄß DrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉƼÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÁߣÀ ªÀiÁr §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀÄzÀ£ï, CgÀÄt ºÁUÀÆ «±Àé£ÁxÀ PÀÆr ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï£À vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸Á§Æ£ÀÄ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¤Ãj£À°è E½zÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄzÀ£ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀ CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÁä ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃV £À¢AiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀgÀÄ. DzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè CAvÁ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. £À¢AiÀÄ zÀAqÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÉÆnÖzÀÝ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï, §ÆzÀÄ §tÚzÀ nõÀlð ºÁUÀÆ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÀªÁ¬Ä ZÀ¥Àà°èUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQzÀÄÝ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ CAqÀgï ªÉÃgï EzÀÄÝ, CzÀÄ AiÀiÁªÀ PÀ®gï CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ. JvÀÛgÀ 5 Cr 6 EAZÀÄ JvÀÛgÀ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, §®UÉÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉA¥ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà zÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.