Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 17, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17/01/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-01-2013

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà dªÀiÁzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G :MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ[Dgï] EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀ½SÉÃqÀ [PÉ] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ vÀÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¨sÀÆAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ[Dgï] EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-32/JZï-5300 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ¸ÉÊqÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÉÄÊ®ÄUÀ°èUÉ rQ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ EªÀ¤UÉ UÀmÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.01/2013, PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 74 ªÀµÀð, ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀUÀÄUÁAªÀ ªÁr, EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀªÁr EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÀjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÀAeÁ £Á¯ÁzÀ ºÀwÛgÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ, ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄV¤AzÀ §gÀÄUÀ §gÀÄwvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ E§âgÀÄ PÀÆr £Á¯ÉAiÀÄ DZÉ EgÀĪÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀAZÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è J¼ÀªÀiÁ¹ ¸À®ÄªÁV ºÁQzÀ PÉÆA¦AiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ qÀ©â ©¢ÝzÀÄÝ EvÀÄÛ CzÀgÀ°è E£ÀÄß ¸Àé®à OµÀzÀ ºÁUÉ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: Qæ±ÀÑ£À, G: ¥Á¸ÀÖgÀÀ PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 12-1-112 ¥ÀPÀÌ®ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «°AiÀĪÀÄ, ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉéêÀAvÀ qÉà ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10£Éà vÀgÀUÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2012, PÀ®A 406, 468, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-01-2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÁzÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ (ºÉZÀ) ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ  zsÀ£ÀÆßgÀ [JZï] UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.73/1 «¹Ûtð 3 JPÀgÉ 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rj¢ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ £ÉÆlj zÁR¯É ¸ÀA.65/8 £ÉÃzÀgÀAvÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄqÀPÉ, ¸Á: §PÀZËr EªÀ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 15-11-10 gÀAzÀÄ Rj¢ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-03-11 gÀAzÀÄ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀzÀUÉ, EvÀ¤UÉ zÁR¯É ¸ÀA.659/11-12 £ÉÃzÀgÀ Rj¢ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ £ÉÆAzÀt C¢üPÁj ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ 02/07/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ Rj¢üà ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ £ÉÆÃlj £ÉÆAzÀt zÁR¯É ºÁUÀÄ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤AzÀ zÁR¯É ¸ÀA.236/09-10 ¢£ÁAPÀ 18-11-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀ Rj¢ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸À»UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 19-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀ Rj¢ ¥ÀvÀæzÀ ¸À»UÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2013, PÀ®A 279, 337, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ K±É¥Àà PÉÆmÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 17:30 UÀAmÉUÉ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀjAiÀÄ E½eÁj£À wgÀÄ«£À°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀvÉÆýPÀgÀ ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ(©). ¯Áj £ÀA. PÉJ39/9200 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ PÀ§ÄâUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ §®PÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, ±ÀAPÀgÀ FvÀ¤UÉ JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ vÉÆÃqÉUÉ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ® PɼÀUÉ, vɯÉAiÀÄ ªÉÄîâ¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¨É¤ß£À JgÀqÀÄ §¢UÉ ºÀjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀĦüAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2013 gÀAzÀÄ 07:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ. §AqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ dUÀ£ÁxÀ ¹¦¹-1476, C¤Ã® ¹¦¹-1800 gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-150 £ÉÃzÀgÀ°è ²æà «ÃgÀ¨sÀzsÉæñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÁUÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ DgÉÆæ 1). ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ®PÀÌ®PïÌ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ: QæñÀÑ£ï, ¸Á: ºÀÄrV UÁæªÀÄ 2) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¹AUÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ MlÄÖ 8050/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 180 JA.J¯ï. ªÀżÀî 48 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 180 JA.J¯ï. ªÀżÀî 36 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄvÉÆAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 180 JA.J¯ï. ªÀżÀî 36 M¯ïØ mÁªÀj£ï (Nn) «¹Ì vÀÄA©zÀ ¥ÉÃ¥Àgï qÀ¨ÁâUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ ªÉÊ£ï ±Á¦£À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ºÀj¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ºÀ½îUÀ¼À°è PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ 09:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À eÉÆvÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/01/2013 gÀAzÀÄ 9:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ, D²é¤ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà aAZÉÆýî, ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, G: «zÁåyð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨sÀAqÉ, ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-39/2716 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ eÁÕ£À ¨sÁgÀw ±Á¯É UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹AzÀ§AzÀV PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «ÄÃ¯ï ¸À«ÄÃ¥À  09:45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ-vÀ¯ÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, £ÉÆAzÀªÀgÀÄ £ÁUÀAiÀiÁågÀªÀjUÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀqÉ vÀÄnUÉ, §® JzÉUÉ, ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ vÀÄnAiÀÄ PɼÀUÀqÉ, ªÉÄîUÀqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ªÉÄð£À ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ±ÁAvÁ EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ PÉÆgÉ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊ, §®¨sÀÄdzÀ°è, §®PÁ® ªÀÄArAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ±ÀÈw EªÀ½UÉ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¥Áæ±ÁAvÀUÉ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀZÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:16-01-2013gÀAzÀĨɽUÉÎ 10-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï gÉÆÃqÀ PÉE© JzÀÄjUÉ J¯ïL¹ D¦üÃ¸ï ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä n«J¸ï JPÉìÃ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥Éqï ¸ÀASÉå .PÉJ-36/eÉ-183. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ F gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »A¢¤AzÀ UÉÆëAzÀgÉrØ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀA.J¦-21/eÉ-7699 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¹¯ÉAqÀgïUÁå¸ï PÀnÖPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀAmÉÆÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä gÀªÀgÀ ªÉÆ¥ÉqïUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ.UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖV, ªÀÄÆVUÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉà jÃw UÉÆëAzÀgÉrØUÀÆ ¸ÀºÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2013 PÀ®A: 279, 337.L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 16-01-2013 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï zÁn ºÀĸÉãÀ ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĪÀ®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA G: ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ»§Æ§Ä PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ CAzÀgÉ ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¸Á: ªÀÄ»§Æ§Ä PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß dªÀ¼ÀUÉÃgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À zÁn ªÉʵÀÚ« zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÁj »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ»§Æ§Ä FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2013 PÀ®A. 279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ( ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ )¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 


 

²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöä @ £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ ±ÀgÀ§tÚ 28 ªÀµÀð.G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À,¸Á:-gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ.vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ gÀAUÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀ§tÚ EªÀgÉÆA¢UÉ ¢:-31/05/2001 gÀAzÀÄ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ C£ÉÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉlÖ ZÀlUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ºÉAqÀwUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁr gÁfà ¸ÀAzÁ£À ªÀiÁrzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:-25/12/12 gÀAzÀÄ UÀªÀÄqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©lÄÖ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013. PÀ®A.498(J),323,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄAqÀªÀ. ¸ÀÄ¢üÃgÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄAqÀªÀ ªÉAPÀl gÁªÀÄAiÀÄå 31ªÀµÀð, PÉ«ÄPÀ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ NAUÀ® fB ¥ÀæPÁ±ÀA FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw.ªÀÄAqÀªÀ ±ÁAw UÀAqÀ ¸ÀÄ¢ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄAqÀªÀ , 28ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: UÀrØ¥ÁqÀÄ ( ºÀ£ÀäAvÀ¥ÀÄgÀA) ¥À«Ä¢ ªÀÄÄPÀÌ® ªÀÄAqÀ® fB PÀȵÀÚ (J.¦.) ¸ÀzÀå ªÀÄÄPÀÄÌAzÀPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:13-04-2003 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DvÀ£ÀÄ PÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 30 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj DPÉUÉ E£ÀÆß 1 ®PÀë ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-12 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀPÁåA¦UÉ §AzÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ®AeÁ ªÀÄÄAqÉ £ÁªÀÅ ºÉýzÀAvÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀzÉà ¤£Àß vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝAiÀįÁè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2013 PÀ®A.323,504,506,498(J) L¦¹ 3 &4 r ¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

PÁuÉAiÀiÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ¥Á£ï±Á¥ï CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀgÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ 3,00,000/- gÀÆ ¸Á®PÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÀÜ£ÁV eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, eÁ«ÄãÀÄ ¤Ãr ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ¥Á£ï ±Á¥ï CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¥Á£ï±Á¥ï §AzïªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÄjUÉ ºÉÆÃV £É®¹zÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ CªÀÄgÉñÀ FvÀ¤UÉ eÁ«ÄãÀÄ ¤ÃrzÀ d£ÀgÀÄ MvÁÛAiÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¢: 11-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 16.01.2013 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀªÀÄzÉ «ÃgÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï ¸Á: PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/13 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 14-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-20 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è DPÀ¹ääPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ²æà s¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà 60 ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,(§tfUÀ) ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: CgÀPÉgÁ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ºÉÆmÉïïUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ºÉÆmÉÃ¯ï ºÁUÀÄ ºÉÆmÉïïzÀ°èzÀÝ 1] 3 C®ªÀiÁjUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6,000 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ 2}2 mɧ¯ï, 2 ¨ÉAZÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2,000=00,3] ºÉÆmÉÃ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ (¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ) CA Q.5,000/-4) ºÉÆmÉïï vÀUÀr£À ±Éqï CA.Q 3,0000/-5) 2 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼ÀÄ CA.Q 1600/- 6) C£ÁdÄ ªÀiÁ®Ä CA.Q.1500/- »ÃUÉ MlÄÖ-46,100/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ºÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ C.¨É.C. ¸ÀA; 03/2013 PÀ®A- DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

FUÉÎ 4-5 ¢UÀ¼À »AzÉ PÀ¸ÀÆÛgÀ¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ ®ªÀiÁtÂ50ªÀµÀðMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||ªÉÄâQ£Á¼ÀvÁAqÁ.ªÀÄvÀÄÛ1]±ÉÃRgÀ¥ÀàvÀAzɲªÀ¥Àà25ªÀµÀð®ªÀiÁtÂ2]¯ÉÆÃPÀ¥ÀàvÀAzÉF±À¥Àà27ªÀµÀð®ªÀiÁtÂ3]F±À¥ÀàvÀAzɧÆvÀ¥Àà45ªÀµÀð®ªÀiÁt 4] ²ÃªÀ¥Àà vÀAzÉ §ÆvÀ¥Àà 40 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ¸Á|| J®ègÀÄ ªÉÄâQ£Á¼À vÁAqÁ. EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.00 UÀAmÉUÉ PÀ¸ÀÆÛgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ PÀÆr DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÉÃgÀazÀUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀ¸ÀÆÛgÉ¥Àà£À ºÉAqÀwUÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/13. PÀ®A 341.504.323.324.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¸ÉÆêÀÄ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ®ZÀªÉÄ£ÁAiÀÄÌ 65 ªÀµÀð eÁwB®ªÀiÁt MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁBªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ] ¸ÉÆêÀÄè¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄB50 2] ZÀAzÀÄ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄB 553] dA¥ÀªÀé UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄè¥Àà ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð 4]DPÁ±À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄè¥Àà 19 ªÀµÀð 5]CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉãÀ¥Àà 35 ªÀµÀð6]ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 32 ªÀµÀð 7] PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¸ÁB J®ègÀÆ ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ DdĨÁdÄ EzÀÄÝ ¸ÉÆêÀiÁè£ÁAiÀÄÌ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°èzÀÝ ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ DvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/13. PÀ®A 147,148,504,506,379, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹ / J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ- 16-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ »gÉPÀlÄUÀgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆæ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆlªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, ªÀÄZÀÄÑ ºÁUÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ F »AzÉ 2012 £ÉÃAiÀÄ ¸Á°£À°è UÀuÉñÀ£À ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¸ËAqï ¹¸ÀÖªÀiï £ÉÃzÀÝgÀ §UÉÎ GAmÁzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ºÀjd£À, 20ªÀµÀð, «zÁåyð, ©.J. CAwªÀÄ ªÀµÀð, ¸Á : ¨Á¥ÀÆf Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð ºÁUÀÄ CªÀ£À ¸ÉßûvÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ¨ÉPÉÃA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À ¸ÉßûvÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÀ®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2013 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506(2),307 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1) (10) J¹ì/J¹Ö ¦J DåPïÖ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ- 16-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ²æà ¸Áfzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï @ ºÀ«ÄÃzï RÄgÉö, 20 ªÀµÀð, PÀlÄUÀgÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-¨sÀUÀvï¹AUï Mt zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀVzÁÝUÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è 1)ªÀiË£ÉñÀ vÀAzsÉ ªÀiÁ£À¥Àà, 2)ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 3)£ÁUÀgÁd vÀAzÉÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 4)ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ²qÀè¥Àà, 5)zÉêÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà, 6)ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 7)¤AUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà 8)ªÀįÉèñÀ vÀAzÀ ªÀÄgÉ¥Àà, 9)«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ 10) ªÀiÁ£À¥Àà ªÉÄùÛç ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ-ªÀiÁ¢UÀÀ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F »AzÉ UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ°è ¸ËAqï ¹¸ÀÖªÀiï dUÀ¼À DVzÀÝ£ÀÄß zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀUÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢¹ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ "J¯Éà PÀlÄUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤£ÀßzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß CtÚ eÁ«Ãzï£ÀzÀÄ E§âgÀ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ CAvÁ PÉüÀ®Ä "F §eÁgÀzÀ°è ªÀÄl£ï ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr C£ÁåAiÀÄzÀ gÉÆPÀÌ wAzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀî¼É £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ «£ÀB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.19/2012 PÀ®.143,147,148,448,323,324,504,506,307,gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 


 

1] ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£À¸Á« 2] ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¢. §¸ÀªÀgÁd 33 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£À¸Á«3] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á|| eÁqÀ®¢¤ß 4] CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà 51 ªÀµÀð ¸Á|| ¨É®èzÀªÀÄgÀr 5] ±ÀAPÀÄvÀ®ªÀÄä UÀAqÀ ¢. UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á|| ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢6] drAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÉÃ¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á|| ¨É®èzÀªÀÄgÀr7] wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á|| ¨É®èzÀªÀÄgÀr. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÁgÀ®PÀÄAn EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¨É®èzÀªÀÄgÀr ¹ªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 15 »¸Áì 4 gÀ°è 7 JPÀgÉ 26 UÀÄAmÉ d«Ä¤£À SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 16-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20-07-12 gÀAzÀÄ ¸Àȶ׹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëÃzÁgÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¢üÃPÁgÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gɬĹPÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®A 114.420.468.471 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 06/13 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ zÁåªÀªÀÄä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛ £Án PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀaÑzÀÄÝ SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀzÀ°è OµÀ¢ü PÉÆr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2013 gÀAzÀÄ --¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 141/- gÀÆ. 23200/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸ.ಡಿ.ಎಮ್ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ  ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮ  ತಾ|| ಆಳಂದರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 16/01/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  9-45 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ  ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು  ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ  ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ  ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ  ಸಿದ್ದುಗೌಡ  ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ  ಇವನು ನನ್ನ  ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಯ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ  ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಾನು  ಎಷ್ಟು ಹೇಳತಿನಿ ಅಷ್ಟು ಕೇಳು ಅಂತ ಅಂದವನೆ ನನಗೆ ಜಗ್ಗಿ   ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು  ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನೂಕಿ ಕೊಟ್ಟನು. ನೂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ  ಅಲಮಾರಿ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ತೆಲೆಯ  ಮುಂಬಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಪುನಾಃ  ಸಿದ್ದು ಇವನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದನು, ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಮಾಸ್ಟರ  ನೀ ಇಲ್ಲಿ  ಹ್ಯಾಂಗ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿ  ನೋಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:04/2013 ಕಲಂ 323, 353, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಭಿಮಣ್ಣ ತಂದೆ ನಂದಣ್ಣ ಅರಿಕೇರಿ ಉ|| ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸಾ|| ಬೀಗುಡಿ ಹಾ||ವ||ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಾವು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳನಿಂದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ನಾಕಮನ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆವೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ಯ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವ-ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕರು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:15-01-2013 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ತೆರೆದು ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅ||ಕಿ|| 12,000-00 ರೂ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಭರಣಗಳು, ಎರಡು ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 58 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಗಣಗಳು  ಮತ್ತು 270 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು. 1,89,000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 06/2013 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ, ದೇವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ದೇವಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಇಟ್ಲಾಪುರ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದವರು ನಾನು ಹಾಗು ಮೃತನಾದ ಗಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಾಮಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಅಟೋ ನಂ:ಕೆಎ-32/ಎ-5281 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಕೊಲಕುಂದಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:16-01-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕಲಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಟೋ ಚಾಲಕನಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಇತನು ಅಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಟೊ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಟೋ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೇವಮ್ಮಾ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:07/2013 ಕಲಂ  279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.