Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 24, 2013

GULBARGA DISTRICT


:: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ::
:: ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನ::
       ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದನೂರ ಸಮೀಪ ದಿನಾಂಕ:17-03-2013 ರಂದು ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಜನಕರಾಜ ಮೂಲಗೆ ಇತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ್. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ,ಕೆ.ಎಮ್.ಸತೀಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರ ಆನಂದರಾವ ಎಸ್.ಎನ್., ಗಜಾನನ ಪಿ.ಎಸ.ಐ (ಪ್ರೋ) ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ, ಹಣಮಂತ, ಕೇಶವ ಬಿರಾದಾರ, ನರಸಿಂಹ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ 1) ಅಮಿತ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೊರಳ್ಳಿ, 2) ಜೈ ಭೀಮ @ ಬಿಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕೊರಳ್ಳಿ, 3) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕೊರಳ್ಳಿ, 4) ಪವನ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಾವಳಗಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ,  5) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹಾಜಪ್ಪಾ ರದ್ದೋಡಗಿ ಸಾ|| ಶಹಾಬಾದ ರವರನ್ನು ಶಹಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಶಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ  5 ಜನ ಕೊಲೆ  ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಐದು (5) ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಷಕುಮಾರ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-03-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-03-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-03-2013 gÀAzÀÄ gÀ« vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄUÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: ¹AzsÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «ÄîzÀ°è gÁwæ ²Ã¥ïÖ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀvÀðªÀå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀ« EvÀ£ÀÄ gÁwæ jªÉÃAqÀgï C¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸ÀzÀ°èzÁÝUÀ gÁwæ 1:30 UÀAmÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV DvÀ£ÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀIJ£ÀzÀ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, JqÀ vÉÆÃqɬÄAzÀ ªÉƼÀPÁ®zÀªÀgÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ªÉƼÀPÁ®¢AzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀ« EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀiÁð¯Á UÀAqÀ gÀ« ªÀÄUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ gÀrØ, ¸Á: ¹AzsÀ§AzÀV EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2013, PÀ®A 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ±ÉnÖ ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃl, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À ±ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃl, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £Á£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉ£ÉAzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ DZÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ ªÀĶ¤£À »A¢gÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ±Ànð¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀnÖUÉ ªÀIJ¤£À ªÀiÁ°PÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÄPÉñÀ E§âgÀÆ Nr ºÉÆV DvÀ£À PÉÆgÀ½zÀÝ ±Àlð ©aÑ PÉüÀUÉ F½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 307, 504, 324, 323 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¸ÉÆ¸É jÃvÁ ¸ÁUÀgÀ F ªÀµÀð eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀë¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¹gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À DgÉÆæ zsÀªÀÄðgÉrØ EªÀ£ÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸Àà¢üð¹ UÉ¢ÝgÀÄvÁÛ£É, »ÃUÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ɯÁè eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆý ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀPÁÌV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ±À§Ý PÉý AiÀiÁgÀÄ CAvÀ eÉÆÃgÁV aÃgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UËvÀªÀÄ, «£ÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ K£ÁVzÉ AiÀiÁPÉ agÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀvÀÛ®°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¸ÀÄvÀÛ®Æ NqÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ UËvÀªÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV AiÀiÁgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ CAvÀ FUÀ £ÁªÀÅ §A¢zÉÝÃªÉ AiÀiÁ ªÀÄUÁ §gÀÄvÁÛ£ÉÆà §gÀ° C£ÀÄߪÁUÀ DgÉÆæ zsÀªÀÄðgÉrØ EªÀ£ÀÄ E£ÀÆß 4-5 d£ÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ “K ºÉÆïÁå AiÀiÁjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwۢݔ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁªÀiÁPÀwÛ¬ÄAzÀ UËvÀªÀÄ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ «£ÉÆÃzÀ, ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ EªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ «£ÉÆÃzÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀĤî¤UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀvÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CµÀÖgÀ°è gÁºÀÄ®, ¹zÁÝxÀð ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ E®è¢zÀÝgÉ UËvÀªÀĤUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2013, PÀ®A 406, 409 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-09-2012 gÀAzÀÄ ZÉPï £ÀA. 1111026 £ÉÃzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.r.N. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¨Á¼ÀÆgÀ, 2) LJ£ïf ªÉʱÁå ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¤lÆÖgÀ (©) EªÀj§âgÀÆ ¸ÀzÀj ZÀPï zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-04-2011 jAzÀ 30-09-2012 gÀªÀgÉUÉ ¸ÉÖl ªÉÄAl D¥ï CPËAqÀì °¸ÀÖ ¥ÀqÉzÀÄ «ªÀgÀªÁV ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ F ªÉÄïɣÀ WÀl£É §UÉÎ w½¢gÀÄvÀÛzÉ, EzÀgÀ §UÉÎ PÉýzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀIJ¯Á¨Á¬Ä ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013, PÀ®A 341, 376, 311, 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAqÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® TdgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±Á«ÄÃgï ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ©©Ã UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw C¯ïªÀiÁ¸ï ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ±ÉúÀgÁ ¨Á£ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£ÁzÀ C§âgï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ gÁwæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀÄ®VgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁj ºÁUÀÄ CzÀgÀ ¯ÁPÀgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ¤¤AzÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ ¯ÁPÀgï MqÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ 1) 4.5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀj£À PÉÆgÀ½£À ºÁgÀ C.Q 1,35,000/-gÀÆ, 2) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ UÀ®¸Àj ºÁgÀ C.Q 60,000/- gÀÆ, 3) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ°è£À 2 jAUï C.Q 60,000/- gÀÆ, 4) 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À ºÁUÀÄ zÉÆqÀتÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ jAUï C.Q 90,000/- gÀÆ, 5) 50 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ PÁ®ZÉÊ£ï 5 ¥ÉÃgï C.Q 25,000/- gÀÆ, 6) MAzÀÄ ¸ÉÆä ºÁåArPÁåªÀiï PÁåªÀÄgÁ ¹®égï PÀ®gï C.Q 25,000/- gÀÆ, 7) MAzÀÄ ¤ÃPÁ£ï PÁåªÀÄgÁ UÉƮأï PÀ®gï C.Q 10,000/- gÀÆ, 8) MAzÀÄ ¯ÉÃr¸ï j¸ÀÖªÁZï mÉÊl£ï PÀA¥À¤ C.Q 3000/- gÀÆ, 9) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 45,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 4,53,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢ÃUÀ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÉÆÃrzÁUÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¥À«vÁæ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ PÁt°®è, J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ PÉýzÁUÀ AiÀiÁjUÀÆ ¥À«vÁæ EªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛUÀ°®è, CªÀwÛ¤AzÀ EA¢£À ªÀgÉUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ EgÀĪÀ UÁæªÀÄUÀ½UɯÁè ºÁUÀÄ vÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀ PÀqÉUÀ¼À¯É¯Áè ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃr §A¢zÀÄÝ, J°èAiÀÄÆ ¥À«vÁæ EPÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è, CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É,  ¥À«vÁæ EPÉAiÀÄÄ GzÀÝ ªÀÄÄR, UÉÆâ ªÉÄʧuÁÚ, JvÀÛgÀ 4 ¦üÃl 6 EAZï, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÀtÚ £ÉÃgÀ ªÀÄÄUÀÄ, PÀ¥ÀÄà PÀtÄÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà GzÀÝ PÀÄzÀ®Ä EzÀÄÝ ªÉÄÃj ºÁQPÉƼÀÄîvÁÛ¼É, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É, ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÀ¹ÃgÀÄ §tÚzÀ £ÀÆj EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÉÆîzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà £ÁxÀ¥À¶× ªÀÄƺÀvÀìªÀ §AzÉÆç¸ÀÛ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦¹-1443 ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄuÁÚ ¹¦¹-1173 ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ E§âgÀÆ PÀÆr MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹-1401 C±ÉÆÃPÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-8654 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÉÆà §¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÉÆîzÁ¥ÀPÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹¦¹-1401 C±ÉÆÃPÀ gÀªÀjUÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ CaѪÀiÁA§ UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ;60 eÁ;PÀªÀÄä G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉÉ ªÀiÁ£À¸À CAvÁ JA,©,J «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÉƪÀÄäUÀ½zÀÄÝ , FPÉUÉ ªÀgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝ£É, CAvÁ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸ï F ªÉÆzÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ;23-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æäªÁ¸ï FvÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ ²æäªÁ¸À£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀgÀ£À ¥sÉÆÃmÉÆà vÀA¢zÉÝÃ£É £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ vÉÆÃj¹ DPÉAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ lªÁ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ lªÁ®¤AzÀ eÉÆÃgÁV »rzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ¹ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ agÁqÀĪÀ zsÀé¤ PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AzÀÄ PÀ¼Àî §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÀÆVPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸ÀÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C,Q 1,12,000-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 4 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 41/2013 PÀ®A; 397 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;28 eÁ;G¥Áàgï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ;27 FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ zÁåªÀªÀÄä£À UÀÄrºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ, C°èUÉà ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd£ÉÆA¢UÉ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ vÉPÉÌ-ªÀÄÄQÌ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ «ÃgÀÄ¥ÁQë, £ÁUÀtÚ, ºÁUÀÆ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¤ÃªÀÅ §A¢gÉ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ªÀjUÉ ¸ÀºÁ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2013 PÀ®A; 143.147.148.504.323.32 4.506. gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÀAzÀæ¥Àà ªÀ: 46, eÁ: G¥Áàgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀ: 30, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ®PÉÌ PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr J®ègÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2013 PÀ®A; 143. 147. 148. 341, 504,.323. 324.506. gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À E,eÉ §¸Áì¥ÀÆgï ¹ÃªÀiÁ UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 1/7 gÀ°è 2 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¦ügÁå¢ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: E,eÉ §¸Áì¥ÀÆgï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÄÝ, 1) £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: E,eÉ §¸Áì¥ÀÆgï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.2) PÉÃzÁgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ UÉÆÃvÁÛUÀzÀAvÉ vÁªÉà «¨sÁUÀ ¥ÀvÀæ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «¨sÁUÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ SÉÆnÖ ¸À»UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«ÄãÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ F-¸ÁÖöåA¥ï PÉÆlÄÖ ¦ügÁå¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.110/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2013 PÀ®A: 420, 419, 468, 417, 415, 471, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ . CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:24 /3/13 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀzÀ°è vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß KjPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ 60 eÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á CAd¼À EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ J 36- n J 1297 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉ J 36- n J 1298 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ CAd£ÉAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ªÀAiÀÄ 30 eÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á CAd¼À EªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á CAd¼À ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®UËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 18 ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀUÁå¤ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªï ªÀAiÀÄ 23E§âgÀÄ eÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á CAd¼À EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÆ¥Éà KjPÉÆAqÀÄ CAdUÀ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ§Ar PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ CAd£ÀAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæ¸ÀzÉ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ £ÁªÉ®ègÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ §®vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ JqÀªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ AiÀÄ®UËqÀ FvÀ¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ JqÀ ZÉ¥ÀàUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ²ªÀUÁå¤ FvÀ¤UÉ §® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï zÉêÀzÀÄUÀð UÀÄ£Éß £ÀA: 07/12 PÀ®A 279.,337 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 23.03.2013 gÀAzÀÄ 16 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ºÀnÖ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ »ÃgÁ §Ä¢Ý¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è fÃ¥ÀÄ £ÀA: J.¦.7/ªÉÊ 2763 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁgÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ »AzÉ mÉÊAiÀÄgï UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄäÃ¯É ©æÃPï ºÁQzÁUÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà fæ£À PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝPÉÌ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2013 PÀ®A: 279,336,338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ 21 ªÀµÀð ¸Á|| vÀ¯ÉSÁ£ï FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzÉ EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ªÉÊzÀågÀÄ ¤ÃrzÀ SÁ¸ÀV O¶¢¬ÄAzÀ ¸Àé®à UÀÄtªÀÄÄR£ÁVzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-03-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV vÀ¯ÉSÁ£ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ EgÀĪÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ¸ÁªÀÅ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁVzÀÄÝ, ¸Á«£À°è C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2013 gÀAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| vÀ¯ÉSÁ£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2013 PÀ®A 174[¹] ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ ©. UÀAqÀ ±ÁA¨sÀ²ªÀgÁªï ¸Á: PÀqÀ¢¤ß FPÉAiÀÄÄ PÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è UÀÄr¸À°UÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀAZÁ¬Äw¬ÄAzÀ £ÀA§gÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁåPïì PÀnÖ D eÁUÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2013 gÀAzÀÄ CAAiÀÄå UËqÀ ¸Á: ªÀÄ®èl ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2013 PÀ®A:506,504,323,448,426 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2013 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:23-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು  ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾಟೀಲ ಅನ್ನುವವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಿ & ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಗಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪಲ್ಸರ ಗಾಡಿಯ ಸವಾರನು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ  ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 3.5 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ  ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಪಲ್ಸರ ಗಾಡಿ ನಂಬರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ. ಅವನು ದಪ್ಪಗಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚೆಕ್ಸ  ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ  ಸಾ:ಟೋಣ್ಣೂರ ತಾ:ಶಹಾಪುರ ಹಾ||ವ||ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಉದನೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:42/2013 ಕಲಂ, 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದರೋಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:23-03-2013 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 3-  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತಾವರಗೇರಾ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಜನರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಆನಂದರಾವ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದರೋಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಾದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಚೆನ್ನವೀರಪ್ಪಾ ಬೆಡಪಲ್ಲಿ ಸಾ|| ರಾಮನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ @  ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಸಾ|| ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ರವಿ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹಲಚೇರಿಕರ ಸಾ|| ಸುಲ್ತಾನಪೂರ , ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ಪಿಲ್ಟರ ಬೇಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ವೆಂಕಟೇಶ  @ ವೆಂಕಟ ಗೌಳಿ ಸಾ|| ಉಪಳಾಂವ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸಾ|| ಬಾಪೂ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು, ಹಗ್ಗ, ಮಚ್ಚುಗಳು, ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎಮ್-8620 ನೇದ್ದವುಗಳುಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ:149/2013 ಕಲಂ, 399, 402 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.