Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 30, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 21-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄPÀðªÀiï¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, zÉÆqÀØ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ¸ÀtÚ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ®ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥À, ±ÉÃRgÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, §¸ÀªÀgÁd, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà & ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄPÀðªÀiï¢¤ß & ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï. EªÀgÀÄ UÀ¼ÀÄ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á. : UÉdÓ®UÀlÖ EvÀ£À gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð FPÉUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ zÀjzÀæ E¢ÝÃ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄUÉ M¼ÉîAiÀÄzÁV®è, MAzÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÁÝ¼É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-29-9-2011 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ C¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¸Á§AiÀÄå ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß ¸Á:D¯ÉÆÌÃqÀ ºÉÆÃV CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉÉ ¨ÉÊzÀÄ zÉÆqÀبÉvÀÛ ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¢£ÁAPÀ:-29-9-2011 gÀ gÁwæ 20-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-30-9-2011 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á:eÁ®ºÀ½î FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ §§ðgÀªÁV PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 32ªÀµÀð, zÁ¸Àgï eÁw-PÀ¨ÉâÃgï G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:eÁ®ºÀ½¢ªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29-09-11 gÀAzÀÄ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß G¥À UÁææªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥À°vÁA±À §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30-09-11 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀĸÁ¨ï ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. E.eÉ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÉzÀÝ GªÉÄÃzÀÄzÁgÀgÉÆA¢UÉ ¨Át ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄzÀgï ¸Á¨ï vÀAzÉ PÁ¹A ¸Á¨ï & zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: E§âgÀÆ E.eÉ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Ánð ¸ÉÆÃwzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÁr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29-09-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï, DgÉÆævÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁd 20 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ & gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ¼ÉPÉÆÃmÉ ºÁ. UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï EªÀgÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄvÉÛ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ: 29-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 30, G: PÀÆ° ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ @ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀqÀØgÀ Nt °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj) EªÀgÀÄ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è£À «ÃgÁAd£ÉÃAiÀÄ ¸À¥ÁèAiÀĸïð£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3500/-, ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß & MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2011 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಆಳಂದ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮೋಮ್ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಸುಶೀಳಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಾ: ಅಂಕೇರಾ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಇವಳು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಇರುವ ಶಿವಾನಂದ ಹಡವೆ ಇವನು ನನ್ನ ಮಮ್ಮಗಳೋಂದಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 28-09-2011 ರಂದು 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಇವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ಇತನು ಬಸವರಾಜನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ತಾಜೋದ್ದಿನ ತಂ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ:ಧಮ್ಮೂರ ಇವರ ಮಗನಾದ ನಸಿರೊದ್ದೀನ ಇದ್ದು, ನಸೀರೊದ್ದೀನ ಇತನು ಒಂದು ತರದ ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವದವನು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 28-09-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೋಸೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿನಾಂಕ 29-09-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಗನಾದ ಮಶಾಖ ಹಾಗೂ ಮಾಲಾನಬಿ ಸೋಸೆಯಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನಾದ ಖಮರೋದ್ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನಸಿರೋದ್ದಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ವರಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಮಾಜ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. 02-45 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಫೊನದಿಂದ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಫೊನಿಗೆ ಇದು ಲಾಷ್ಟ ನಮಸ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಸೋಸೆಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನೋಡಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೇಂದರೆ ಮಗ ಮಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರು ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 52 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬೆವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮನುಷನ ಕಾಲು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಗೀಡದ ಹತ್ತಿರ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ನಸಿರೋದ್ದಿನ ಮಮ್ಮಗ ಖಮರೊದಿನ ಇಬ್ಬರು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉರಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೇವು ನನ್ನ ಮಗನು ಮಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕೋಲೆ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉರಿಲು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿ ತಾನು ಕೂಡಾ ಅದೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಊರಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-09-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ:58 ªÀµÀð, eÁw:gÉrØ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸ÀD:RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ £Àfç vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀ°è ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G:¯Áj qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 25, AiÀÄÄ-6320 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀAvÉ PÀAqÀÄ §AzÀÄ C®è°è ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CµÀÖgÀ®èAiÉÄ MAzÀÄ C¦à CmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ PÀzÀªÀÄ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À¸ÀÄQãÀ eÁªÀ AiÀiÁªÀzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÝ M§â ªÀåQÛ ¥ÀjaÃvÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ ªÀaiÀÄ 65-70 ªÀµÀð EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 29/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÁß ¨ÉUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ¨Á¹zÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C§ÄÝ® zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C§ÄÝ® ¨Á¹zÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄÆåªÀÄ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CfÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. C°èUÉ DgÉÆæ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ CqÀªÉ¥Àà ªÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ, 45 ªÀµÀð, JuÉÚ CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 12 ªÀµÀð ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¯ÁqÀUÉÃj PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ 9 £Éà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ4080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ¸Á¬Ä ºÁUÀÆ QgÀt vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÁ±À EªÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rPÀÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DPÁ±À EªÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §®PÉÊUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAoÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ¸À£ÀÄäRAiÀiÁå, £ÀÆgÀÄAzÀAiÀiÁå J®ègÀÆ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 32 JªÀiï 6202 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸Á: PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 32 JªÀiï 6202 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj fæ£À mÉÊgÀ MªÉÄäÃ¯É MqÉzÀÄ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2011 PÀ®A 4,5,6, J¸Éì¤ìAiÀÄ® ¸À«Ãð¸À ªÉÄAmɣɣÀì JPÀÖ 1994 :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà qsÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: f¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¸Á|| PÉÃgÀ D¥sÀ ºÀ©Ã§ ¤ªÁ¸À ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ 108 DA§Æå¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.JªÀÄ.n. (¸ÁÖ¥sÀ £À¸ÀðUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉʯÉãlUÀ¼ÀÄ (ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ) ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄPÁA®¢AzÀ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ® zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¨ÉÃPÁzÀªÀjUÉ PÉÆqÀzÉà ¢ürgÀ£É C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃgÀSÁUÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆä ªÀÄÄåfPï ¹.r CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ 8 d£ÀgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉqÀ²Ãmï ºÁQ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3020/- gÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÉqÀ²mï ºÁUÀÄ C¯Éè EzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-09-2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ (ºÉÆïÉAiÀÄ) ¸Á OzÀvÀ¥ÀÆgÀ vÁ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f ªÉÄÃzÀPÀ(J.¦) EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀA§¥Áà vÀAzÉ vÀļÀd¥Áà, ©üêÀÄgÁªÀ ZÀªÁít EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA J.¦ 23/qÀ§Æèöå1068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯Áf PÀAzÀUÉÆÃ¼É EªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À £ÀA J.¦ 23/ JJ 5303 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ, ¨Á¬Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA§¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄV£À ªÉÄ¯É ºÁUÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ;
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಾ ವಡ್ಡರ ಸಾಃ ಚಂದಾಪೂರ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು. ಸುಜಾತ ವ: 15ವರ್ಷ, ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26-09-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶು ಜಾ: ಲಂಬಾಣಿ 2.ಅನುಶಾ ಬಾಯಿ ತಂದೆ ಕಾಶು 3.ರೇಣುಕಾ ತಂದೆ ಮೋನು ಜಾ: ಲಂಬಾಣಿ 4. ಅಂಬು ತಂದೆ ಕಾಶು ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ಗಂಗೂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚಂದಾಪೂರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಸಾವು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಸಾ: ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥವಸ್ಥಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 17-9-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸ್ಟೋದ ಬೆಂಕಿ ಅವಳು ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅವಳನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ, ಗುಣ ಮುಖ ಹೊಂದದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29-9-11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಮೂಲಗೆ ಸಾ: ಅಂಕಲಗಾ ತಾ: ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.