Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 15, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-01-2016

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2016, PÀ®A 498(J), 325, 504, 323, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ ªÀÄÄZÀÑmÉÖ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀlPÀ®, vÁ: aAZÉÆý, f: PÀ®§ÄgÀV gÀªÀjUÉ gÀlPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀ«PÁAvÀ ªÀÄÄZÀÑmÉÖ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 1 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 15 UÁæA §AUÁgÀ PÉÆlÄÖ ªÀgÉÆ¥ÀZÁgÀzÀAvÉ UÀȺÀ¥ÀAiÉÆV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ C®ªÀiÁgÁ, PÁl ¥À®AUÀ PÉÆlÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ 3-4 ®PÀë gÀÆ RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢£À ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆÃAqÀÄ £ÀAvÀgÀ E®è ¸À®èzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr EzÀ®èzÉ UÀAqÀ vÀ£Àß CPÀÌA¢gÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý «£ÁB PÁgÀt PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ EzÀgÀ §UÉÎ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÁAvÀªÀiÁä, CtÚ ¥ÀAZÁPÀëj, ªÀiÁªÀ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀÄ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 26-01-2015 gÀAzÀÄ UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀĪÀAxÀ ªÀiÁvÀÄ §¼À¹ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß D¹ÛUÉ vÀPÀÌAvÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀA¢®è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ  MvÁÛAiÀÄ ElÖ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆlÖgÀÄ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄÄZÁÑmÉ, EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀªÀ£ÀÄß ©qÀ°®è, ¢£ÁAPÀ 09-01-2016 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀAqÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆqÉUÉ PÀÆzÀ°¤AzÀ £ÀÄVιzÀ EzÀjAzÀ D ¢£À ºÀ®Äè PÀÆqÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) CvÉÛ ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄÄZÁÑmÉ, 3) £Á¢¤ dUÀzÉë UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄzÀgïUÁAªÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï, 4) £ÁzÀ¤ ²æÃzÉë UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ¸Á: ZÉAUÀmÁ, ¸ÀzÀå: PÀ®§ÄVð, 5) £ÁzÀ¤ £ÁUÀªÀiÁä ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ¥ÀæZÉÆzÀ£É EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2015 gÀAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀÄAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨sÁæ, vÁ: ¨sÁ°Ì, gÀªÀgÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï JAeÉAl£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯ÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É G¸ÀÄÛªÁj PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-01-2016 gÀAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï£À ¥Á¬ÄAmï EzÀÝjAzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï UÁrUÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. n.J£ï-28/JAiÀÄÄå-5259 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CwªÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-23/-5455 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ºÁUÀÆ §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀvÀÛj¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄî¨sÁUÀzÀ vÀÄnÖUÉ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÀÄÄjzÀ ºÁUÉ PÁt¹gÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ PÁ°£À ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, vÀPÀët DvÀ¤UÉ 108 vÀÄvÀÄð ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨sÁæ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2016 gÀAzÀÄ fJªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¦£À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉUÀ°UÉ MAzÀÄ ¨ÁåUï ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUï£À°è K¤ªÉ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåUï£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ½gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨ÁåUï£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 90 JªÀiïJ¯ï£À 58 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1452=35/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ vÁ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£Àì ±Á¥À¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2016, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14-01-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮೀತಸಿಂಗ ತಂದೆ ಜೋಗಿಂದರಸಿಂಗ ಮಕಿಜಾ, ವಯ: 16 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸಿಕ್, ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ, ಸದ್ಯ: ಗುರುನಾನಕ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರು ಹಾಗು ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಸತಪಾಲಸಿಂಗ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೀಶಬ್ ಹಾಗು ವಶಪ್ರೀತಸಿಂಗ @ ರಾಹುಲ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದರನಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದಗೆ ಕಾರ ನಂ. ಕೆ.ಎ-56/ಎಮ್-1313 ನೇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸತಪಾಲಸಿಂಗ ರವರು ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹೆ. ನಂ 105 ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಜಲಸಂಗಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸತಪಾಲಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹರಬನಸಿಂಗ ಮಕಿಜಾ, ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸಿಕ್, ಸಾ: ಗುರುನಾನಕ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಇತನು ಕಾರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಕೊಡಂಗಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ರೀಶಬ್ ವಯ: 22 ವರ್ಷ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗೆ ಹಾಗು ಅವರ ಮಗ ವಶಪ್ರೀತಸಿಂಗ @ ರಾಹುಲ ವಯ: 16 ವರ್ಷ ರವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ತರಚಿದಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.