Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 19, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಾ ಸಾಬಿದನೂರ ಹಾವಪ್ಲಾಟ ನಂ:75 ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹಯ್ಯಾಳ ಇವರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ. ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಡೆಗೆ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು ತರಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ನನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ದುಕಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲು ಖುಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನೋಡಲಾಗಿ ಬೆಡ್ ರೂಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಾಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸಹ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು 14 ತೊಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು 6 ತೊಲೆ, ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 5000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3,19,700/- ರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 7/2012 ಕಲಂ. 454, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
.¢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÄÝ ¹AzsÀÆgÀÄ ¯ÁqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ PÁè¹Pï ±ÉÆÃgÀÆA ºÀwÛgÀ¢AzÀ DzÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ£ÀÄ AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥À ¢AzÀ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ElÄÖ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè EA¢£À ¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À :-zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÄèvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
¢£ÁAPÀ;18-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀÄ;42 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §AUÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ;40 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À EªÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 2-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ 1 £Éà PÁæ¹£À°è §¸ï E½zÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ 1 £Éà PÁ湤AzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ gÀªÉÄñÀ ¸Á:ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA§gÀ J¦-22-JPïë-8578 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ¥Àà EªÀ£À ¨É¤ßUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ mÁæ°AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ¨ÁAUÁgÀ¥Àà EªÀ£À ¨É¤ßUÉ, PÁ°UÉ, vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ.DUÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÖ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjà mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV §¸Àì¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A,279,304(J) L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢ :- 15-01-12 jAzÀ 16-01-2012 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢AiÀÄ°è UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀÄqÀØA¨ÉÆUÀr ºÀwÛgÀ ºÀjd£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:55 eÁ:ªÀqÀØgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀÄqÀØA¨ÉÆUÀr ºÀwÛgÀ ºÀjd£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ D §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
£Á¬ÄPÀgï UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ: 48 eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: agÀvÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà £ÁAiÀÄPï ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E,eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä £Á¬ÄPÀgï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀéAvÀ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ, ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 14 gÀ°èAiÀÄ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¥ÁªÀðvɪÀÄä £Á¬ÄPÀgï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉ¸Àj¯É EzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄUÉ ¥Á®Ä §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À FgÀ¥Àà vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà FvÀ£ÀÄ EvÀgÉà 8 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÉÄÊ,PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A. 354.504.506.447.323.gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ 02-15 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÉÃeÁ ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: wrÃUÉÆüï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À »AqÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dªÀ¼ÀUÉgÁ PÀqÉUÉ ªÉÄìĸÀ°PÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¥Àæ«Ãuï vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw ¯Áj £ÀA J.¦ 16 AiÀÄÄ 6785 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄjUÀ¼À »Ar£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ UÁ°AiÀÄ CrAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 38 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ 20 PÀÄjUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 279 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ: 17.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæà 9 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁzÀAiÀÄå ¸Á: ®QëãÀUÀgÀ PÁåA¥ï PÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉÊ ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß wÃj¸À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆÃAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OÀµÀÄzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀĨÁâgÁªï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÆUÀ먀 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ¸Á. D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ FvÀ¤UÉ ¥sÁgɸïÖ£À°è PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄ®Ä PÀgÀ¢zÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ºÉÆÃVgÀ°®è CzÀÄzÀÝjAzÀ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ FvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V n.«. £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆUÀ먀 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£À §AzÀÄ PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄ®Ä KPÉ §A¢®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èUÉ ©¢zÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/12 PÀ®A. 504,324 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 18-01-2012 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ CªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀ:55 eÁ:G¥ÁàgÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄgÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ.1400/-2)MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉʯï C.Q.500/- 3) ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè . £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ , CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀgï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 18-01-2012 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ «ÃgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀzÁV ¨Áwä w½zÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀ:46 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1805/-ºÁUÀÆ 2.ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÀÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 07/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉUÉ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è, gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 45 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀ CA.Q gÀÆ. 225/- ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ 1 PÉ.f ¥ËqÀgï CA.Q gÀÆ. 300/- ºÁUÀÆ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl
ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1920/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ 3 180 JA.J¯ï ¨ÁnèUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ 50 UÁæA ¥ËqÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ G½zÀ PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀªÀÅ PÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß ZÉ°è £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ 1 PÉ.f ¥ËqÀgï CA.Q gÀÆ. 300/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1920/, ªÀÄvÀÄÛ 3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ, 2 ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2010 PÀ®A 273, 284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.F PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:07-01-2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀPÀæAiÀÄå 59 ªÀµÀð G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ.£ÀA:7-6-28/10 (ºÉƸÀ) 7-6-170/8 (ºÀ¼ÉAiÀÄ) dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À gÁeÉÃAzÀæ UÀAd ¥Áèmï £ÀA:14 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ¸ÀÆÌlgï £ÀA: PÉJ-36 AiÀÄÄ-919 £ÉÃzÀÝgÀ gÀhÄgÁPïì PÁ¦ ªÀiÁr¸À®Ä vÀA¢zÀÝ C¸À®Ä ¥Á¸À §ÄPï £ÀA:f-8552290 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÆÌlgï ¨ÁPïì¤AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ¸Á: ªÀÄ£É ¸ÀA: 4-4-401/62 C£ÀÄ±ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»§Æ§Ä£ÀUÀgÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀ½¹ ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 4.25 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Á®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ägÀzÀ°èzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,000/ »ÃUÉ MlÄÖ 1,77,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A: 454,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ --147 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -30,600-/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-01-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-01-2012 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà£À ZÀ¥ÀàmÉ ¸Á ªÉÆÃVð ¸ÀzÀå PÀgÀqÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® PÀgÀqÁå¼ÀzÀ°è PÀA¥ËAqÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁÝUÀ CªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £ÀµÉAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀgÀ PÁ°£À ºÉçâgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JzÀÄÝ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß gÀQë¹ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/01/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀįÉèÃgï ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄtf ¨Á®Ä vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÀ.gÁ.¸Á.¸ÀA §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-38/J¥sï-432 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©lÄÖ 1615 UÀAmÉUÉ ¯Á®¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §¸Àì ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¹wÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ §¹ìUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¹ì£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ vÀUÀqÀ ¨ÉAqÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JªÀiï.ºÉZï 22 « 1899 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÀ£À±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.222 gÀ°èAiÀÄ 3 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÁQzÀ vÀUÀr£À ±ÉrØ£À ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ MlÄÖ 35,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀÄ CPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®Qëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ 38 ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §jÃzÀ ±Á» UÁqÀð£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¦APÀ ±Álð PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl, PÁ®°è ¨ÁmÁ ZÀ¥Àà® EgÀĪÀ M§â C¥ÀjavÀ£ÀÄ vÀ¯É ¥À²ëªÀÄPÉÌ PÁ®Ä ¥ÀƪÀðPÉÌ CAUÁvÀªÁV ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 17/18-01-2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀiÁ°£À°è ºÉÆUÀ®Ä CUÀzÀ PÁgÀtzÀ ªÀÄ®V PÉÆAqÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ d£ÀvÁ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á §¨ÁâgÀ¨ÁUÀ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ dĨÉÃgÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á §¨ÁâgÀ ¨ÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁwæAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à gÁwæ«r ZÀ½AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÀ½ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«, JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÉʧuÁÚ 35 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£À G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á qÀ¥ÀÄàgÀ ¸ÀzÀå £ÀªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-2608 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ UÀmÁ¬ÄUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §®¨sÁUÀzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzsÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J-36/ JA.J-7861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj fÃ¥ï£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ QæÃqÁAUÀtzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAUÀ£ÀºÁ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAfÃ£ï £ÀA. JA05EA99M06047 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA.
MBLJA05EE99M06675 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ C¥Àà£ÀUËqÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:

²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 23 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°è §gÀ¯ÁV E°è C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨sÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: QèãÀgï PÉ®¸À, ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥sÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಾರ್ತಂಡ ಆಲೂರ ಸಾ:ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ದಿ:18/01/2012 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಾಮ ವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಿರಣಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಷದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಜಪ್ಪಾ ಇತನು ಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಹೆಣಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದನು. ಜಗಳ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳೆ ನನ್ನ ಸವತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡಾ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದನು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 7/2012 ಕಲಂ 323, 354, 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅನಸರ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಗಂಗಣ್ಣಾ ಜಮದಾರ ಸಾ;ತಾವರಗೇರಾ ತಾ;ಜಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ. 18-1-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ರೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 12/2012 ಕಲಂ. 110 (ಇ.&ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.