Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 21, 2010

Bidar District Daily Crime Update 21/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21/01/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 11/2010 PÀ®A : 353. 504. 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 20/01/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £Á¹ÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¢rüÃgÀ£É ¥Éưøï oÁuÉUÉ £ÀÄVÎ J¸ïJZïN PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ JZï¹-608 gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀºÀgÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦¹-958 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ mÉç¯ï §rzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É(.)

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ.:-
¢£ÁAPÀ: 20/01/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ §½gÁªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ-a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, UÁA¢ UÀAeï oÁuÉAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §½gÁªÀÄ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ §½gÁªÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 457, 338, 511 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 20/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ: CqÉÃ¥Áà ¸ÀUÀΪÀÄ ¸Á/ alUÀÄ¥ÁàgÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QlQ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉJ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ¸ÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ: ¥ÀæPÁ±À eÁzsÀªÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨ÉAQ ºÀaÑ PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉAQAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÊUÉ vÀUÀ° ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 20/01/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉJ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 02/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 19/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¥ÀjÃl 48 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ºÉÆZÀÑPÀ£À½î. ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀVAiÀÄgÀªÀjAzÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉà ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀgÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2010 PÀ®A: 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
a¢æ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÉÆÃvÉ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnÃPÀgÀ 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnÃPÀgÀ 3) ¦ÃgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnÃPÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ ªÀÄzsÀå RįÁè eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ«zÀÄÝ, CzÉà zÉéñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ: §¸À¥Áà ºÉƸÀªÀÄ£É, 65 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÁPÀÄ w«AiÀÄÄvÉ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉJ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 12/2010 PÀ®A: 182, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 19/01/2010 gÀAzÀÄ «zÁå ¦.AiÀÄÄ.. PÁ¯ÉÃeï CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è PÁ¯ÉÃfUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA. 8970100368 £ÉÃzÀjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ «zÁå ºÉʸÀÆÌ® ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÉÆèÁ¬Ä°UÉ ªÀiÁvÁr ¤ªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À°è ¨ÁA§ ¨Áè¸ÀÖ ªÀiÁr PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß zsÀéA¸À UÉÆý¸ÀĪÀ §UÉÎ ¨ÉÃzÀj ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 11/2010 PÀ®A : 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/01/10 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §AqÉ¥Áà ¨ÉÆÃ¬Ä ¸Á// ªÀÄgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ 63 PÉ.«.J mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ ¢AzÀ CAzÁdÄ 90 jAzÀ 95 °ÃlgÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀ JuÉÚ C.Q. gÀÆ. 4500/- UÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

¯Áj ¨ÉÊPÀ C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 23-12-2009 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CA§tÚ vÀ¼ÀªÀÄzÀV ¸Á : «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ azÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼ÀV E§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32-Dgï-4226 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÉ ºÉÆV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð PÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁwæ OgÁzÀ zÁn ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð UÀÄqÀØzÁZÉ vÁ¼ÀªÁgÀ mÉÃPÀ ºÀwÛgÀ azÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛzÀÄÝ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ MAzÀÄ ¯Áj ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ »AzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âjUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 20-01-2010 azÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼ÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.