Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 4, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 04/09/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/09/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄoÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¤PÀ̪ÀÄ ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð, G : mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-24, Dgï-32 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄÄgÀÄqÀ vÁ f ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. 09 gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ §ÄzÀݱÉãÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÁd¥ÀÆvÀ L±ÀÒgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA JA.ºÉZï-04, r.J¸ï.-1020 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á E®ºÁ¨ÁzÀ PÉÆgÀA© EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ¸ÉÊrUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 252/2010 PÀ®A 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ PÀÄgÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð G: eɸÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁj ¸Á WÁl¨ÉÆgÀ¼À ¸ÀzsÀå PÉE© PÁélgÀì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¨Á§Ä ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî ¸Á ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É DgïDgï £ÀA-J¸ïJ£ïPÉ-12219 £ÉÃzÀÝgÀ ©®Äè gÀÆ 14462=00 ¨ÁQ EzÀÝ PÁgÀt «zÀÄåvï£ÀÄß PÀrvÀUÉÆý¸À¯ÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¯ÉÊ£ÀUÉ ºÀÄPï ºÁQPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «zÀÄåvï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÉE© ªÉf¯ÉãÀì CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/08/10 gÀAzÀÄ zÁ½ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ £ÉÆÃn¸ï eÁj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/09/2010 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀtà¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸Á PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà @ ¹zÀÝuÁÚ ªÀgÀPÁ¯É EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÀPÉÌ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 03/09/10 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ PÀÄ£Á® PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁAeÁ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 0PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ¸À¼ÉÆAPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ UÁæªÀÄ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 22 PÉ.f UÁAeÁ CzÀgÀ CA.Qà 22,000/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04/09/2010 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ¨ÁµÁ vÀAzÉ ±ÉÃR ¨ÁzÀ ¨ÁµÁ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á : gÁAiÀÄZÉÆl f PÀqÀ¥Á EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA J¦-04, AiÀÄÄ-5909 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ J¸ï. £ÀfÃgÀ vÀAzÉ ªÉÆ¢£À ¸Á§ ¸Á: UÁ°©qÀÄ vÁ gÁAiÀÄZÉÆl, f PÀqÀ¥Á. (J.¦) EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÁ® ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04-09-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤¸ÁgÀ CºÀäzï vÀAzÉ JA.J.CfÃd ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð G: ªÀÄ°Ö gÀÆeï ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-3-96, zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ°ÖgÉÆÃeï EAVèÃµï ªÀiÁzsÀåªÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ E£ÉÆߪÁ PÁj£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ eÉ.«.¹. PÀA¥À¤AiÀÄ r.«.r. ªÀÄvÀÄÛ mÉ¥ÀjPÁqÀðgï ºÁUÀÄ D¦üÃ¸ï ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 6600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 04/09/2010 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ D±ÀR C° vÀAzÉ ªÀÄAd¯Éà «ÄAiÀiÁå ¸Á ªÀÄIJÃgÀ¨ÁzÀ UÉÆPÀ®¥ÀÄgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. (J.¦) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA J¦-09 AiÀÄÄ-7082 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ jdªÁ£À ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C° ¸Á ¨É¼ÀSÉÃqÀ vÁ ºÀĪÀi£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 04/09/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03/09/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄoÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¤PÀ̪ÀÄ ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð, G : mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-24, Dgï-32 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄÄgÀÄqÀ vÁ f ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. 09 gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ §ÄzÀݱÉãÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÁd¥ÀÆvÀ L±ÀÒgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA JA.ºÉZï-04, r.J¸ï.-1020 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á E®ºÁ¨ÁzÀ PÉÆgÀA© EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ¸ÉÊrUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 252/2010 PÀ®A 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ PÀÄgÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð G: eɸÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁj ¸Á WÁl¨ÉÆgÀ¼À ¸ÀzsÀå PÉE© PÁélgÀì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¨Á§Ä ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî ¸Á ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É DgïDgï £ÀA-J¸ïJ£ïPÉ-12219 £ÉÃzÀÝgÀ ©®Äè gÀÆ 14462=00 ¨ÁQ EzÀÝ PÁgÀt «zÀÄåvï£ÀÄß PÀrvÀUÉÆý¸À¯ÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¯ÉÊ£ÀUÉ ºÀÄPï ºÁQPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «zÀÄåvï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÉE© ªÉf¯ÉãÀì CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/08/10 gÀAzÀÄ zÁ½ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ £ÉÆÃn¸ï eÁj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/09/2010 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀtà¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸Á PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà @ ¹zÀÝuÁÚ ªÀgÀPÁ¯É EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÀPÉÌ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 03/09/10 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ PÀÄ£Á® PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁAeÁ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 0PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ¸À¼ÉÆAPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ UÁæªÀÄ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 22 PÉ.f UÁAeÁ CzÀgÀ CA.Qà 22,000/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04/09/2010 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ¨ÁµÁ vÀAzÉ ±ÉÃR ¨ÁzÀ ¨ÁµÁ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á : gÁAiÀÄZÉÆl f PÀqÀ¥Á EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA J¦-04, AiÀÄÄ-5909 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ J¸ï. £ÀfÃgÀ vÀAzÉ ªÉÆ¢£À ¸Á§ ¸Á: UÁ°©qÀÄ vÁ gÁAiÀÄZÉÆl, f PÀqÀ¥Á. (J.¦) EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÁ® ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04-09-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤¸ÁgÀ CºÀäzï vÀAzÉ JA.J.CfÃd ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð G: ªÀÄ°Ö gÀÆeï ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-3-96, zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ°ÖgÉÆÃeï EAVèÃµï ªÀiÁzsÀåªÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ E£ÉÆߪÁ PÁj£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ eÉ.«.¹. PÀA¥À¤AiÀÄ r.«.r. ªÀÄvÀÄÛ mÉ¥ÀjPÁqÀðgï ºÁUÀÄ D¦üÃ¸ï ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 6600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 04/09/2010 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ D±ÀR C° vÀAzÉ ªÀÄAd¯Éà «ÄAiÀiÁå ¸Á ªÀÄIJÃgÀ¨ÁzÀ UÉÆPÀ®¥ÀÄgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. (J.¦) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA J¦-09 AiÀÄÄ-7082 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ jdªÁ£À ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C° ¸Á ¨É¼ÀSÉÃqÀ vÁ ºÀĪÀi£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ «ÄAZÉÃjvÁAqÁ-2 ¤ªÁ¹ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà Z˪Áuï EªÀgÀ 14 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ZÀAzÀ¥Àà 9£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð d£ÀgÀ¯ï ¨ÁAiÀiïì ºÁ¸ÉÖÃ¯ï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ¤UÉ 10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ «zsÁåyðAiÀÄ vÀAzÉ ¸Àé-UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆr¹, ¸ÀA¥ÀÆtð UÀÄtªÀÄÄR£ÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¢£ÁAPÀ:30.08.2010 gÀAzÀÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©nÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:01.09.2010 gÀAzÀÄ ¨Á®¥Àà£ÀÄ ¥ÀÄvÀæ£À AiÉÆÃUÀ PÉëêÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¥ÀÄvÀæ ZÀAzÀ¥Àà ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀÄ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¢£ÁAPÀ:03.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÉÆ®ègÀzÉÆrØ UÀ®UÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä -§¸ÀªÀgÁd zÀA¥ÀwUÀ¼À 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ªÀÄAdļÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.2010 gÀAzÀÄ 17.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ «zsÀÄåvïPÀA§PÉÌ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ¸À¥ÉÆÃnðAUï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß (UÉÊ-ªÉÊgï£ÀÄß) DPÀ¹äPÀªÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀAwAiÀÄ°è «zsÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀðªÁVzÀÄÝ, ªÀÄAdļÁ EªÀ½UÉ «zÀÄåvï±Ámï¸ÀPÀÆåðmïDV ªÀÄAdļÁ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ CªÀ¼À 4 ªÀµÀðzÀ vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀgÀrUÀÄqÀØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 45 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀ°®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ zsÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß CA§ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:03.09.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzïUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, Dgï.3281 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzïUÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 20 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2    ¢£ÁAPÀ:03.09.2010 gÀAzÀÄ 23.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á:©üêÀÄ®PÉÃqï, f¯Áè: ©ÃzÀgï EªÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï¸ÀASÉå:PÉJ.32, J.4981 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ 24 ªÀµÀð, ¸Á:PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:03.09.2010 gÀAzÀÄ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¸Á°ªÀÄ¥Àà ¸Á:PÀÄgÀÄPÀÄAzÁUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®mï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÉ §AzÀÄ ªÀlUÀ®è¥Àà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀjUÉ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è «zsÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð«®èzÀ §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ ¥ÀAZÁAiÀÄvï DªÀgÀtzÀ°èzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ¨sÀÆ¥Àw vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ, UÉÆÃ¥Á®, ²ªÀUÉä, ªÀÄÄzÀPÉñÀ @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ, gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ «ÄÃ¸É ªÀÄ®èAiÀÄå, wªÀÄä vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå @ §Ä±Áå£ÁAiÀÄPÀ, ¥ÀÆd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀ¸ÀAvÀ @ VÃvÁ£ÁAiÀÄPÀ, GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ZÀ£ÀÆßgÀÄ, gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå UÀÄdÓ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉêÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀASÉå:170/2005 PÀ®A:323,324,354,504,506(2) ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¹¹¸ÀASÉå:136/2008 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ §qÉøÁ§ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 27 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAd½î EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2008 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 10 ¸À® ªÀÄÄzÀÝvï ¤ÃrzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀzÉ vÀ¯É ªÀÄgɹ PÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.09.2010 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®A:229(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹,vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    
 

    ¢£ÁAPÀ:02.09.2010 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï£À PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ±Á¯ÉUÉ M§â ªÀåQÛ §AzÀÄ AiÀÄÄ.PÉ.fAiÀÄ°è C¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÉ.gÁdÄ EªÀgÀ zÉÆqÀتÀÄä½UÉ §ºÀ¼À ¹ÃjAiÀĸï EzÉ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁå¬Ä¤UÉ w½¹ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¨Á®PÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ£À vÀAzÉ PÉ.gÁdÄ EªÀgÀ ªÉÆèÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVzÁÝ£É J°èAiÀÄÆ ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄUÉ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÀt J°èUÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £Á¼É w½¸ÀÄvÉÛÃªÉ F «µÀAiÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý ºÀtzÀ D¸ÉUÁV AiÀÄÄ.PÉ.f.AiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ£À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ 23.00UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¢Ã¥Á eÉ. UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 37 ªÀµÀð, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀĤ, PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ±Á¯É ¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ «zsÁåyð ¨Á®PÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ, ªÀAiÀÄ:06 ªÀµÀð, ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï
EªÀ£ÀÄ
¢£ÁAPÀ:03.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ (J.¦.)zÀ°è ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ M¦à¸ÀÀ¯ÁVzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð :- ²æÃ.ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À, ¸Á|| ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA: JA-32 J-149 CAzÁdÄ ªÀiË®å 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄßJ¸ï.© PÉgÉ UÁqÀð£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ UÁqÀð£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 9:00 §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀÀVð ¥Éưøï oÁuÉ :- ²æà UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á:AiÀļÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¢:18-08-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÀð £ÀA. 139 gÀ°è 2 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉUÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¹«¯ï zÁªÉ ºÁdgÁw ¸À®ÄªÁV eÉêÀVð ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ¥ÀmÉïï, CªÀgÀÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ E¨Áæ»A ¥ÀmÉïï, zÀ¸ÀÛUÀj ¥ÀmÉïï, ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¥ÀìgÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¯ÁqÀè¸ï ¥ÀmÉïï EªÀgÉ®ègÀÄ ºÉƯ ¸ÀªÉð £ÀA.139 £ÉÃzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 71/2010 PÀ®A: 341,504,355, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-09-10 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03-09-10 gÀAzÀÄ 10-00 JJAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ PÀȶ ¸Á®zÀ ªÀiÁ»w PÉüÀ®Ä vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¨ÉÆýªÀÄUÀ£É CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ¢ 07-08-10 gÀAzÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj UÁAªï eÁUÉ ªÀiÁjzÀ §UÉÎ £À£Àß «gÀÄzÀÝ Cfð ¸À°è¹¢ ªÀÄvÀÄÛ ¢: 25-08-10 gÀAzÀÄ 2009-10 £Éà ¸Á°£À J£ï.Cgï.E.f.,& Dgï.r.¦.Cgï. qÉÊgÀPÀÖgï §AzÁUÀ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ©¯ï JwÛzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À §UÉÎ ºÉÆ®-ºÉÆ®, ªÁqÀð-ªÁqÀð wgÀÄUÁr vÉÆÃj¹AiÀÄ£À¯ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÀgÉ, ¤£Àß §®UÉÊ PÀA¢¬ÄAzÀ PÀvÀÛj¸ÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ZÀ¥Àà° ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,177/2010 PÀ®A 279,338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 03-09-2010 gÀAzÀÄ QgÁt vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ: 75 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£ÀÄ §ºÀzÀÆÝgÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ¸ÀPÀð¯ï£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlg ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĽwzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£À PÁ®ÄUÀ½ÃUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà NrºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 103/2010 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 03-09-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦AiÀiÁ𢠸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËqÀæ ºÁUÀÆ ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸ÁQ£À ¤ÃgÀ®Æn EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r-100 r¯ÉPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-8774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj-£ÀªÀ° qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-8774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 143/2010 PÀ®A: 427 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3 ¢ ¦æªÉ£Àì£ï D¥ï qÁåªÉÄÃeï lÆ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð DPÀÖ 1984.

¢£ÁAPÀ 03-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà Dgï.J. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Dgï.DªÀÄÄðUÀADZÁj, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, G: C£ÉÆäÃ¯ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛ qÁ|| ªÀÄnÖ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ N.J¸ï.¹ ªÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀÄ¤ß ªÀÄĹèA PÀ§gÀ¸ÁÛ£ï PÀA¥ËArUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C£ÉÆäÃ¯ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÉç¯ï£ÀÄß PÀvÀÛj¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Àà EªÀgÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æÃPÁAvÀ JA§ ªÀåQÛAiÀÄÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§gÀ¸ÁÛ£ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÉÊAiÀiÁeï EAd¤ÃAiÀÄjAUï ªÀPÀìð JA§ ªÉ°ØAUï ±Á¥ï £ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2010 PÀ®A 78 (iii) PÀ.¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄįÁègÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â DgÉÆævÀ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gɸÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6,010=00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.