Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 11, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-10-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 301/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ¸Á: gÀhÄgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C©ü±ÉÃPÀ ¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAl ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »gÉÆà ºÁAqÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 ºÉZï-2405 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ¸Á: £ÀªÀzÀV FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀ£ÀĪÀÄ£À ªÀÄA¢£À £ËzÀV UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£ï ºÉÆÃl® ªÀÄÄaÑ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À vÉÆUÀj PÀnÖUÉAiÀÄ zsÀr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÀ®èzÀ°è EnÖzÀ 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß UÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAR: 10/10/209 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ PÉÆlUÉÃgÁ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ«®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr, EªÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 180 JAJ¯ï ¨ÉƤ «¹Ì 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1040 gÀÆ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 19 ªÀµÀð eÁ B ºÀjd£À ¸Á B ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¦UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ¥ÉmÉÆæî ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¹.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÁ¯ÉÃd ºÀÄqÀUÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ F ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀiÁ°PÀ ¥Àæ±ÁAvÀ J°èzÁÝ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CAzÁUÀ ¤£ÀUÉ ºÉÃUÉ UÉÆwÛ¯Áè "¸ÀÆ¼É ªÀÄUÉ£É" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A 341, 324, 325, 504 L¦¹ :-
¦üÃAiÀiÁ¢ ²æà ºÁªÀVgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀ/29 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ §AzÀjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀPÀÌgÁgÀÄ EzÀÄÝ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ E§âgÀÄ gÁf EzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£À¹£À°è ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/09/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »nÖ£À VgÀt §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ËA§UÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ J¸ÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ "¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É" CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÉÊ PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÁUÀÆ PÁ°£À ªÀÄÄAUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀA¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ, 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀqÀ¥ÁzÀ EªÀgÀ ¥Áèl ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀUÀqÉ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉƬÄeÉƢݣÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå, ¦ü¹AiÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉƬÄeÉƢݣï, «Ä±ÀævÀ ¨ÉÃUÀ UÀAqÀ ªÉƬÄeÉƢݣï, fãÀvÀ ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ ªÀÄAiÀÄeÉƢݣÀ, J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥Áèl £ÀªÀÄä¢zÉAiÉÄAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 10/10/2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƬÄeÉƢݣï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå 45 ªÀµÀð, ªÉÆmÁgÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ, ªÀÄĹèA, ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀäuÁÚ ºÀqÀ¥ÁzÀ, ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ºÀqÀ¥ÁzÀ, ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ, CPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Áèl £ÀªÀÄä¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 10/10/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÀWÀÄ£ÁvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 ºÉZï-20888 ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀðªÁr £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ºÀ®§UÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ¸Á: ºÀ®¨ÁUÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:10.10.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 0530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀqÀ¥À (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå: J¦.04,qÀ§Æèöå.4905 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĺÁgÁeÁ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀzÀ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è ±ÀĨsÉÆÃzÀAiÀÄ F-©Ãmï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æà ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¹¦¹.97 EªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÉ.7985 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÉqï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ, PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ V¯ÉøÀÆÎgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ©lÄÖ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä E§âgÀÆ ¸ÉÃj UÀȺÀtÂUÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£É ºÉý PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:10.10.2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀtÂ, PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ E¸À¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: 8 wAUÀ¼À°è d¤¹zÀAvÉ PÀAqÀħgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«£À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ. :

¢£ÁAPÀ:08.10.2009 jAzÀ 10.10.2009 gÀ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉAiÀÄ¥ÀPÀÌzÀ°è 8 wAUÀ¼À°è d¤¹gÀĪÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ gÀnÖ£ÀqÀ©âAiÀÄ°èlÄÖ J¸ÉzÀĺÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.10.2009gÀAzÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀÄ ªÁUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UËqÀgï PÀĦàUÀÄqÀØ ¸Á: SÁ¢æPÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ £ÉÆÃr PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ®èªÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.10.2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ®èªÀÄUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIME

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ 10-10-2009 gÀAzÀÄ ²æà UÀįÁªÀÄ f¯Á¤ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ¸Á. RĤ C¯ÁªÁ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ F »AzÉ ºÉAqÀw C½AiÀĤUÉ PÉÆnÖzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ ºÉAqÀw C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ EªÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQgÀÄvÁÛgÉ. ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 9-10-2009 gÀAzÀÄ ²æñÉʯï vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¥Ánïï vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ M§â C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛÛ ªÀÄÄRPÉÌ PÀj §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ²æñÉʯïgÀªÀjUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¥ÀæwgÉÆâü¹ CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ²æñÉʯïgÀªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÁåV£À°èzÀÝ 21000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ J.n.JA. PÁqÀð PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.