Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 27, 2009

Bidar District Daily Crime Update 27-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-08-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ GeÁ¯Á UÀAqÀ ¢°Ã¥ï zɪÀ£É PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÆr¸ÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÉÊ»AzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAzÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ ¤Ã£ÉPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀßUÉ UÉÆwÛ®è £Á£ÉPÉ ªÀAiÀÄ°è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉƦvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀ bÉÃwæ¬ÄAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄÄgÀÄUÉ¥Áà ªÀAPÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á/ªÀiÁ±ÉmÉÖ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ±ÉmÉÖ UÀ°è¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ U˽ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ¯ÉÆÃRAqÉ PÁgÀ £ÀA JA.JZÀ 24-J¯ï 8966 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á. ¨sÁ°Ì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ »AzÀPÉÌ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-26/08/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢Üã ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-26/8/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆý ºÀ§âPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAlUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÀÄA¨ÁgÀ eÁ ¸Á; ¨ÉîÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà E§âgÀÄ PÀÄr «ÄRð® UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ EzÀÝ ºÉÆ®PÉÌ «ÄRð® xÁAqÀ gÉÆr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Áà WÉÆÃzÉ¥ÀÄUÉð ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà GzÁ£É EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉ »A¢¤AzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀªÁV §®PÁ®Ä ªÉƼPÁ® PɼÀ¨sÁUÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ GªÀÄUÀð ¸À«Ä¥À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 323,324,504,506, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 26/08/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄAZÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà QgÀt ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀªÀiÁä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝV ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà »gÀUÉ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ C«£Á±À EªÀgÀÄ §AzÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ EvÀÄÛ ªÀÄƪÀgÀÄ CPÀ̼À ªÀÄUÀ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.