Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 12/03/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-03-2011

¨ÉêÀÄ®SÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A 341, 323, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÉÆqÀA¥À½î ¸ÀzsÀå: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀnÖ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð 2) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀnÖ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð 3) AiÀÄAPÀnÖ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä gÀÆ¥Á ºÀÄqÀVUÉ PÀ©â£À WÁtzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ªÉÆ£Éß AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¯Áè ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨sÉƸÀr CAvÁ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæAªÁV vÀqÉzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉÊÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ JqÀ ºÉÆPÀ¼ÀzÀ°è PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É w¥ÀàtÚ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁvÉåÃgÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf PÁA§¼É ¸Á: §AqÀUÀgÀªÁr EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀPÉÌ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: §AqÀUÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §rUÉÄAzÀ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃAqÀwAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ «gÀ¸À GAmÁV JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÉÃAqÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆÃArzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß §½ EzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß 1,85,000/- gÀÆ¥ÁÄUÉ ªÀiÁjzÀÄÝ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà (ªÀiÁªÀ) vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà eÉÆåÃvÉ£ÀªÀgÀ 2) CA¨ÁzÁ¸ï vÀAzÉ ªÀįÁè¥Áà eÉÆåÃvÉ£ÀªÀgÀ E§âgÀÄ eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr 3) eÁÕ£ÀzÉë UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ. EªÀgÀ£ÀÄß ªÀqÀ£ÀPÉgÁPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ¤AvÁÛUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà EvÀÛ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ J gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁjzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CzsÀð PÉÆÃqÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉÄAzÀ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉÄj F gÀAr ªÀÄUÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ JAzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÁÕ£ÀzÉë EªÀ¼ÀÄ F ¨sÁqÀPÁªï £À£ÀßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝ£É. CAvÁ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊ¢jvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝxÀð vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¹gÀUÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉƯÉAiÀÄ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ UÉÆÃqÀPÉ 26 ªÀµÀð eÁ: PÀ¯Á® ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ E§âgÀÄ ¸Á: ¹gÀUÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ K ºÉƯÉAiÀÄ eÁwUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ eÁw ¤AzÀuÉ ªÀiÁr C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ PÉñÀªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¨ÁÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæ ¸ÀĨÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄgÀ½ EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½AiÀÄ vÁÄAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ£À vÁÄAiÀiÁzÀ ±ÉÆèÁ¨ÁÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2011, PÀ®A 78(3) Pɦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÁ¥ÉÆ ¥ÀgÀªÁV ²æà JªÀiï DgÀ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹¦¹-1545, 1082, 1793 fÃ¥À ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ gÉrØ J¦¹-246 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-150 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ gÁeÉÃ¥Áà ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃmÉî JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ 1] gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ CAPÀ®UÉ eÁ: PÀ©â®UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ 2] ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀÄ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ MAzÀÄ gÀÆ¥ÁÄUÉ 100/- gÀÆ¥ÁÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr. PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¹§âA¢ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀë CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1515 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä vÀ¥ÉÆàæàUÉ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀiÁzÀ¥Áà EvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ 1,500/- gÀÆ. MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À ¸À»vÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 10/03/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ U˸À vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÀ¹ð ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆýUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ £À¹gÉÆâݣÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.JªÀiï.JZï.-14/E-1833 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ ¢AzÀ zÁqÀV PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆúÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £À¹gÉÆâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 11/03/2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¨sÀzÀæ¥Éà ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EªÀjUÉ MlÄÖ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, EªÀgÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀ£Àß±ÉnÖ [PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ] EvÀ£ÀÄ HgÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ ©.J ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ MPÀÄÌ®vÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä CtÚ-vÀªÀäA¢gÀAvÉ ¥ÀlÖtUÀ¼À°è ªÁ¹¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀzÉ J¯ÉÆè ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ EªÀ£À ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA©æñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁ£É ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ PËlÄA©PÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀézÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆæ 1] ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 2] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ 3] £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 4] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ J®ègÀÄ eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀd£ÀVÃgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄVÃgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw UÉÆøÁÄÄ ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀAPÀgÀ ªÀÄ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ DgÉÆæ £ÀgÀºÀj vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ £ÀA PÉ.J-38E 7011£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¤lÄÖgÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸À̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ºÀj¸ÀÑAzÀæ ¨ÁUÀgÀ ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ DgÉÆæ «oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÉîAUÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸À ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 323, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ; 55 ªÀµÀð eÁ; J¸ï.¹ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; d£ÀªÁqÁ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ PÉÆýzÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ 2) ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆýzÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ «zÀÄÝ. EªÀgÀ E§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉÆqÀØ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV w¥ÀÄð §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ¹PÀÌ® CAvÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV C¦®Ä ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀPÉÌ C¦®Ä ºÉÆzÀjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀªÀÄ£Àì eÁjAiÀiÁVzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÀ PÀ®SÉÆÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2011, PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ E¸ÁäÄ® ¸ÀAvÉÆõÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÀjd£À G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀÄtĸÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁÄUÉ ªÀiÁvÁr §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV vÁÄAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀĪÀgÉà DzÀ DgÉÆæ 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gÉÆÃ¼É 2] «oÀ® vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà »gÉÆÃ¼É 3] GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gÉÆÃ¼É 4] GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà »gÉÆ¼É 5] ©üªÀıÁå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà »gÉÆÃ¼É J®ègÀÄ ¸Á: ºÀÄt¸ÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¯Éèà EzÀÝ dUÀzÉë UÀAqÀ ©üªÀıÁå ¥Àæ¸ÁzÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¸ÀAvÉÆõÀPÀgÀ, CAPÀıÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥Àæ¸ÁzÀ, EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 324, 504. L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 53 eÁ: G¥ÁgÀ gÉrØ G: ¥ÉÃAlgÀ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ZË¢æ eÁ: G¥ÁgÀ gÉrØ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ Rað£À ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2011, PÀ®ªÀÄ 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 68 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÁrØ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl FvÀ£À ªÀÄÆzÀ®£É ¥Àwß D®ÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ «zÁåªÀw UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EªÀ½UÉ J¯Áè ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÄlÄÖwÛzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽®èªÉAzÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12-13 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢£À gÁt UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl EªÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀwßAiÀiÁV ®UÀߪÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÁtÂUÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, AiÉÄñÀ¥Àà JA§ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÀÆrØ FvÀ vÀ£Àß ºÉAwAiÀÄgÁzÀ «zÁåªÀw ªÀÄvÀÄÛ gÁt EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀgÀªÀgÀ ²Ã®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DUÁUÀ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À-QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ®èzÉà vÀ£Àß §ÈºÀvï PÀÄlÄA§ £ÀqɸÀ®Ä ¸ÀºÀ PÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£À vÀAzÉUÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀÄzÀ°è J¯Áè CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ¸ÉÃj ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ dUÀ£ÁßxÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ J¯Áè CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ vÀ¯ï 10-12 ¥Áèmï¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢UÀ¸ÀUÀ½AzÀ dUÀ£ÁßxÀ zÀÆrØ FvÀ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ¥Áèmï ªÀiÁjzÀ §UÉÎ FvÀ£À ªÉÄð£À G¨sÀAiÀÄ ¥ÀwßAiÀĪÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ£À eÉÆvÉ ºÀtzÀ §UÉÎ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F J¯Áè PÁgÀtUÀ½AzÀ CªÀgÀªÀgÀ°è dUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ 12-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁßxÀ£À CtÚ¢gÀÄ vÀļÀ¹gÁªÀÄ, CªÀÄÈvÀ, £ÁUÉñÀ zÀÆrØ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀiï zÀÆrØ FvÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉÄAzÀ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¥ÀwßgÀªÀgÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV dUÀ£ÁßxÀ£À PÉÊAiÀÄ°è PÀªÀÄäPÀwÛ »qÀÄzÀÄPÉÆArzÁÝ£É CªÀ£À ¥ÀwßAiÀĪÀgÀÄ §zÀÄQ¹PÉÆýîj, §zÀÄQ¹PÉƽîj CAvÁ agÁqÀÄwÛzÁÝgÉ EvÁå¢UÁV w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ zÉÆrØ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄaÑzÀ vÀnÖ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ gÀÆA£À°è ªÉÆzÀ®£É ¥Àwß «zÁåªÀw EªÀ½UÉ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ PÀªÀÄäPÀwÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀÈ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆA£À°è JgÀqÀ£É ¥Àwß gÁt EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EªÀj§âgÀÄ CªÀjUÉ DzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀgÀÄ. F WÀl£É ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ WÀl£É PÁ®PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£À CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ WÀl£É UÀªÀĤ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÉÆrØ FvÀ E§âgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄgÁzÀ «zÁåªÀw ªÀÄvÀÄÛ gÁt EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀvÉ, ²Ã®vÉ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÁUÀÆ dUÀ£ÁßxÀ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ¥Áèmï ªÀiÁjzÀ ºÀtzÀ vÀPÀgÁj£À°è zÉéñÀ GAmÁV EzÉ PÁgÀt¢AzÀ dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß E§âgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Áf«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CPÀâgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀªÁ¯É ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-28/Dgï-2278 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀ PÀgÉAl ªÉÆlgÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄvÀÛAVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ £ÀqÉĹ alUÀÄ¥Áà, GqÀ¨Á¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¹è¥ï DV ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà ±ÁAvÀÄ ¹¦¹.363 EªÀ£ÀÄ ¸ÁzsÁ GqÀĦ£À°è ¢£ÁAPÀ:11.03.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉAiÀÄ GzsÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ»w w½zÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVAiÉƧâjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ J¸ÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÉzÀÄgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ WÀ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦J¸ïL ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ²æà ±ÁAvÀÄ ¹¦¹ 363 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥Àr¹, ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÁßzsÀj¹, ²æà n.²æÃzsÀgÀ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ²æà ±ÁAvÀÄ ¹¦¹ 363 gÀªÀgÀ£ÀÄß vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ CªÀiÁ£Àvï DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀÄ®èlUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§¥Àà 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¥Àæw¢£À PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀwßUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:CgÀPÉÃgÁ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨É½îºÁ¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÁlUÀÆgÀ 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀiÁvÀÄPÉý ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:10.03.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀwAiÀÄÄ UÀȺÀtÂUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁªÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CvÉÛ UÀAUÀªÀÄä, ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.03.2011 gÀAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:11.03.2011 gÀAzÀÄ 18.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CAVjUÀ¥Àà ¸Á:»gÉà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀÄ vÁ:PÀĵÀÖV, f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.37, JA.2303 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ aªÀiÁè¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,qÀ§Æèöå.1874 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà vÉÆÃlzÀ, 32 ªÀµÀð, ¸Á:¤ÃgÀªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:11.03.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁRƧ¸Á§ vÀAzÉ gÀªÀÄeÁ£ï¸Á§ ¸Á:J£ï.UÀuÉÃPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,8143 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁÝUÀ 7 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥ÀàUËqÀ ¸Á:J£ï.UÀuÉÃPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ DlªÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¨Á®PÀ£ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥ÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï PÀªÀÄzÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä ªÀÄAUÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸Á:gÁªÀÄ£Á¼ï EªÀgÀ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ¸Á:ºÀÆ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÀÆ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀwÛ¨É¼É ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è §A¢zÀÝjAzÀ ¨É¼É EzÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà @ C«Äãï¸Á§ vÀAzÉ UÉÆãÀ¥Àà ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ £É®ÄèºÀÄ°è£À §tªÉUÉ ¢£ÁAPÀ:11.03.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, £É®Äè ºÀÄ®Äè ¸ÀA¥ÀÆtð¸ÀÄlÖ, ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ 5 aî vÉÆUÀj ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:30.000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀĸÉãÀ¥Àà @ C«Äãï¸Á§ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï¤AzÀ ¨ÉAPÀ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.03.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉƼÀ¨Á¼ï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀÄ°UɪÀÄä £ÁAiÀÄPÀ 50 ªÀµÀð, QgÁt ªÁå¥Áj ¸Á:PÉƼÀ¨Á¼ï EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:4253/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÉʬÄzÁ C«ÄãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀ°ªÀůÁè ºÀĸÉä ¸Á|| PÁ¯ÁºÀÄqÁ gÉÆÃeÁ[©] UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉä EvÀ£ÀÄ ¸ÀįÉêÀiÁ£À JA§ÄªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀÄ®£Ád EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀįÉêÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ CzÉà ªÉʱÀªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉä FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 13:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉä ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÁ¯ÁºÀÄqÁ DjÃ¥sÀ ¯ÉÃrøï mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CºÀäzÀ ºÀĸÉä FvÀ¤UÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À, VdÄÓ, ¨Á¨Á, ¸À«ÄÃ, ªÀfÃgÀ ¥ÀmÉïï, ªÀÄÄ£Áß »ÃUÉ 6 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÉ.©.J£ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀ PÀÆqÀ¯Éà D DgÀÄd£À Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CºÀäzÀ ºÀĸÉä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉä FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀįɪÀiÁ£À EªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀÄ®£Ád EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸À»¸ÀzÉà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á®gÁªÀÄ ¸Á|| DªÁAZÀ vÁ|| £ÁUÀgÀ PÀgÀÆß® f| ªÀĺɧƧ£ÀUÀgÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ, ¢:11-03-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨ÉÆÃdÄ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj £ÀA J¦ 22 J© 7677 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃr £ÀAvÀgÀ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÉ®àgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ, gÁªÀÄÄ®Ä, wgÀÄ¥ÀwAiÀÄå ¯Áj PÁå©£ÀzÀ°è Kj PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ D¸ÀzÀįÁè FvÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ ¯Áj PÁå©£À ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛªÁUÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀÄä¯É CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÀÝjAzÀ ¨Á§Ä f. ¨Á§Ä vÀAzÉ ¨Á¯ÁgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ ¯Áj JqÀUÀqÉ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj ZÁ®PÀ D¸ÀzÀįÁè EvÀ£À D®PÀëvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ®PÀëöät ¹AUÀ vÀAzÉ gÀ£ÀÄß ¹AUÀ wêÁj ¸Á|| vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁBf B UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ¹AUÀ vÀAzÉ gÀ£ÀÄß ¹AUÀ wªÁj EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀASÉå PÉJ 31 F 2430 ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀªÉÄñÀ ¹AUÀ vÀAzÉ gÀ£ÀÄß ¹AUï wªÁj §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æêÀÄw ºÀ¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸À°ÃªÉÆâݣÀ ¸Á|| PÁAvÁ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä D±Á©Ã ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® CfÃd ¤UÉèÁ£À CgÀ©âà ¸ÀÆ̯ïUÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÁÌV gÉïÉé UÉÃl PÁAvÁ PÁ®¤ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DmÉÆÃPÁÌV ¤AvÁUÀ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ 32 J 3943 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ ªÉƺÀ£À ªÀ¯Áè¥ÀÆgÀ ¸Á|| dAiÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¥ÉÊ®ªÁ£À ªÀ¯Áè¥ÀÆgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ 20-04-2009 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , 51,000/- gÀÆ. PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀªÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¥ÉÊ®ªÁ£À ªÀ¯Áè¥ÀÆgÀ, ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¥sÉÊ®ªÁ£À ªÀ¯Áè¥ÀÆgÀ , ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¥sÉÊ®ªÁ£À ªÀ¯Áè¥ÀÆgÀ, VÃvÁ vÀAzÉ ¥ÉÊ®ªÁ£À ªÀ¯Áè¥ÀÆgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ d®£ÀUÀgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 5 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀÄ J®èjUÀÆ w½ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÁzÀ PÉ®ªÉà ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢:8-3-11 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UÀAqÀ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¸ÀzÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà  ¸ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀĵÁ PÁA§¼É ¸Á|| ©¯ÁéqÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ, £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà FvÀ£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÃ¼É §AzÀgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JAºÉZï-13 eÉ-9278 mÁæöå° £ÀA. JAºÉZï-45, J-6515-6516 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀıÀéAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ªÀiÁ£ÀªÁgÀ ¸Á|| CAzÉæªÁr vÁ|| dvï f|| ¸ÁAVè FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉ :²æà±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ªÀĺÁUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ 2010 £Éà ¸Á°Ã£À ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ MzÀV¯ÁzÀ ¥ÉÆæÃdPÀÖgï jhÄÃgÁPïì ªÀIJãï CAzÁdÄ  75,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.