Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 27, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtÀzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 26-12-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà  R°Ã¯ï DºÀäzï vÀAzÉ §¶Ãgï DºÀäzï SÁf ªÀAiÀÄ 61 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt ¤ÃªÀÈwÛ ¸ÁQ£ï-£ÀA J5/24 UÁA¢ ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಮೃತ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷನು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ  ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ದಿನವು ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಆರ್ 3851 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೂಡಲಗುಂಡ ಸೀಮಾಂತರದ ಗಲಗಿನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.160/2015 PÀ®A 279 304(J) L.¦.¹ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
               ದಿ.26-12-2015ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಗಾಯಾಳು ಸಿ.ಹೆಚ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ್ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ:ಕೆ.-36/ಜೆ-3951ನ್ನು  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರು -ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಯಾಂಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಮ್ಮ ಬ್ರೀಜ್ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ಶಫಿ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಕಾರ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ-36/ಎಂ-7238 ನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಿ.ಹೆಚ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾರಿ ಮುಂಭಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಕಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA; 260-2015 ಕಲಂ: 279,338 ಐ,ಪಿ,ಸಿ,CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® 22 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄAvÀUÉÆüÀ  ºÁ°ªÀ¹Û UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ J-1 UÉÆÃ¥Á® 26 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAvÀ UÉÆüÀ  FvÀ£À eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 25/4/2011 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ZËqÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è dgÀÄVzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀÄ£À: ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, C®èzÉà J-1 ¢£ÁAPÀ 3/1/15 gÀAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 5/7/15 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ,  UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, J-4 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠠¸ÀA.75/15 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.333/15 PÀ®A 323, 354, 504, 506, 498(J) ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              
¢£ÁAPÀ: 26/12/20105 gÀAzÀÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå µÀPÀÖgï £ÀA. 1gÀ°è ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ,  ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CgÀ¶tV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ, CgÀ¶tV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåPÀÖgï §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 28ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á-UÉeÉÓ¨sÁ« mÁåPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J.36 n.J¸ï 7057 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  vÀ£Àß  mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ PÀQðºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀ¢AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36-n.J¸ï.7057 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀzÀ°èè ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1750/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ, mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ°PÀ, ¸Á-UÉeÉÓ¨sÁ« mÁåPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J.36 n.J¸ï 7057 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 281/2015  PÀ®A:  4(1A),21 MMRD ACT  &  379 IPC  CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.        

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w: -

                 ದಿನಾಂಕ 24-12-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ6-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ತುರುವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟಾ,ಟಾ.,ಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ರಿವರ್ಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಶ್ರೀ ಡಾ .ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮಪಲಕವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೀರ್ಯಾಧಿಯ ವಾಹನ ಟಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾ1] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA azÁ£ÀAzÀ¥Àà  ºÀjd£À2]£ÁUÁgÁd vÀA VqÀØ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ºÀjd£À3] w¥ÉàñÀ ºÀjd£À 4]¥ÀÄAqÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä5]¥ÁªÉÄñÀ vÀA ºÀjd£À PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgï 6]ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀA §¸ÀªÀgÁd ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ªÁålgÀ ªÀiÁå£ï 7]¯ÉÆÃPÀ¥Àà ºÀjd£À ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ªÁålgÀ ªÀiÁå£ï 8]ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà  ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£ï9]azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÁ¬Ä PÉÆÃgɪÀÄä ºÀjd£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ ¸Á J¯ÁègÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ಫಿರ್ಯಾಧಿ «gÀÄ¥ÁQë vÀA PÁgÀªÀÄAZÀ¥Àà ªÀ 22 eÁw PÀÄgÀħgÀ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÉÆAದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇತ್ತು ,ಆರೋಪಿತರು ಅದೇ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಬೆಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 25-12-15 ರಂದುಸಾಯಂಕಾಲ 7-30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪೀರ್ಯಾಧಿದಾರನು ತುರುವಿಹಾಳ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ತಾಣದ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನ ಬಾಡಿಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಢು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ರಾಡ್ ಮಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ  ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂಧ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2015 PÀ®A.  143.147.148.504.323.324. 506 R/W 149  IPC CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ..

AiÀÄÄ.r.DgïÀ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 26-12-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶವಗಾರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು  ªÀÄÈತನೊಂದಿಗೆ mÁåAPÀgÀzÀಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ QèÃನರ್ ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಸಿದ್ದೆನೆಂದ್ದರೆ ಮೃತನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà FgÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ35 ªµÀð eÁw dAUÀªÀÄ G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á gÀ§PÀ« vÁ-dªÀÄRAr f ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ  FvÀನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಿದ್ದು ಈನು ಈಗ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಂ ಕೆ,, 48 5857 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾAಕ 24-12-2015 ರಂದು ಡಿಜೇಲ್ ಲೋಡ್ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಿ.ಪಿ.ಸಿ ಗೆ ದಿನಾಂಕ 25-12-2015 ರಂದು ಬಂದು  ಟ್ಯಂಕರ್ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ಮೃತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಟ್ಯಂಕರ್ ದ ಕ್ಯಾಬೀನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 26-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 01-300 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಅಸ್ತವೆಸ್ತನಾಗಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ  ಕ್ಲಿನರ್ ನೋಡಿ ಮೃತನು  ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದನು  ಕೊಡಲೆ ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಕತ್ಸೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈದ್ಯಾದೀಕಾರಿಗಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನು ಮಾರ್ಗಮದ್ದಯದಲ್ಲಿ  ಮರತಪಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಘಟನೆ ಜರುಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ  ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  , gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2015 PÀ®A: 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ²æêÀÄw ¸ÉÆêÉÄñÀéj UÀAqÀ ¢;²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ FPÉAiÀÄÄ  ದಿ: 24-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಳ್ಳೊಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿ: 26-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಎ,ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಿ ಭಾಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬ¯ï gÀವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಚಿಕುಲವನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು  ಮುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಗ ನಾನು ಆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಎ,ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ದಿ: 24-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆಯಿಂದ ದಿ: 26-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಾರದ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವುಳ್ಳ 3 ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅ.ಕಿ.ರೂ 24,300/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ದಿ: 24-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆಯಿಂದ ದಿ: 26-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಮಾರದ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ  3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಟ್ಟು 9 ಗ್ರಾಂ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅ.ಕಿ.ರೂ 24,300/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಯಾರೊ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರ ಫಿಯರ್ಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸುವ ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ..ಅಂತಾ ¸ÉÆêÉÄñÀéj UÀAqÀ ¢;²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµïð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ¢éÃwAiÀiÁ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.35 J.¦.JªÀiï.¹ PÁélæ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁPÉÃðmïAiÀiÁqÀðoÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ:152/2015 ಕಲಂ, 454, 457. 380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2015 gÀAzÀÄ 14 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2800-/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/12/2015 gÀAzÀÄ 8-30 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄAr ¸Á|| PÉ®ÆègÀ vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/12/2015 gÀAzÀÄ PÀ®§ÄgÀÄVAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¤«ÄvÀå C«ÄãÀUÀqÀ¢AzÀ PÀ®§ÄgÀÄVUÉ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA PÉJ- 29 J-3404 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©üÃ.UÀÄr PÀqɬÄAzÀ eÉêÀVð PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ 7-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆÃrUÉ ºÁQzÀ gÉÆÃqï ¨ÉæPï zÁn ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38JªÀiï- 2711 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ PÁj£À°èzÀÝ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹   £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:24/12/2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¸ÀVUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁågÉÃd ªÉÄùÛçUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä §AzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ CVßUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV-PÉA¨sÁ« gÉÆÃr£À UÀÄAqÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæUÉ vɯÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÁ Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÁ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:24/12/2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¸ÀVUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁågÉÃd ªÉÄùÛçUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä §AzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ CVßUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV-PÉA¨sÁ« gÉÆÃr£À UÀÄAqÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæUÉ vɯÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÁ Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÁ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/12/2015 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆæ ²æñÉÊ® vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸ÀUÀgÀ ¸Á:CVß EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ ¸Á:CVß EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ:24/12/2015 gÀAzÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀAf«£À D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ:52 ¸Á: CVß FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:26/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýzÀÝjAzÁ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A.304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÉâü¹PÉÆAqÀÄ F ²ÃWÀæªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2015 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 109 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ zÀAqÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÁ½ ªÀÄgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¥ÀÆeÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÁAiÀħtÚ PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 305/2015 PÀ®A 323.324.504.506 ¸ÀA 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/12/2015 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ À DgÉÆævÀgÀÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉAl MAiÀÄÄåªÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è¬ÄgÀĪÀ ¸ÉÃAUÁ ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ PÀA§ ºÁQ PÀgÉAl vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ PÀA§ ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ K ¨ÉÆøÀr à ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀQ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ  ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.