Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 10, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಗಾಂಜ ಜಪ್ತಿ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 10-10-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೇಟ್ಟಿ  ಕುರಿತು ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಹೋರಟಾಗ ಮಳ್ಳಿ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 91 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾದ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು  ನಾನಾಗೌಡ ತಂದೆ ಗೋಲ್ಲಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ವಯ: 52 ವರ್ಷ ಜಾ: ರಡ್ಡಿ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಬಿರಾಳ ಸರ್ವೇ ನಂ 91 ರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗಾಂಜಾದ ಗಿಡಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 15,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಎ ಗಡೇದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 108/2012 ಕಲಂ 8(ಬಿ), 20(ಎ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಕ್ಟ 1985 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     08/10/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ gÀ»ÃªÀiÁ£ï¸Á§ dªÉÄÃzÀgï 50 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÀ®UÀ ªÀÄvÀÄÛ 1] E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄ£À ¸Á§ dªÉÄÃzÀgï 58 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] ºÀ¸ÉÃ£ï ¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ 35 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÆ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-UÀ®UÀ  gÀªÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ zÁj ¸ÀA§AzsÀªÁV FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸Àj EgÀĪÀ¢®è. EzÉà «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ-08/10/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀÄqÀتÁzÀ §Ä¢ÝªÀAvÀ UÀÄqÀØzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á¨ï ºÀĸÉãÀ¸Á§ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C§Äݯï SÁzÀgï FvÀ£À£ÀÄß  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ,£ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è wÃgÀÄUÁqÀ ¨ÉÃqÀ JAzÀgÉ ,ªÀÄvÉÛà wÃgÀÄUÁqÀÄvÉÛãÉÆà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-89/2012 PÀ®A-341.323.504 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

      ¢£ÁAPÀ 9.10.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ. UÀAmÉUÉ CgÀ¹PÉÃgÁ vÁAqÁzÀ DgÉÆæ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÁdÄ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ªÉÆãÁå£ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ vÁAqÁ  FvÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß  ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zsÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 1/2 PÉ.f AiÀĵÀÄÖ CzÀgÀ CAzÁdÄ Q: gÀÆ, 100/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012 PÀ®A: 273.284.328 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¢£ÁAPÀ 09-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À , 2) CªÀÄgÉñï 3) ªÉAPÀmÉñï 4) «ÃgÉÃ±ï  5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À 6) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà , 7) ¥sÀQÃgÀ¥Àà 8) §¸ÀªÀgÁeï J®ègÀÆ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ PÀnÖ CAzÀgï §ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5100/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.230/2012 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ: 09.10.2012 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÉÆArºÁ¼À - ºÀ¯Á̪ÁlV ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Á̪ÀlV ¹ÃªÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà avÁ¥ÀÆgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ. 29 n 9076 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ»gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 29- PÉ. 3393 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ  ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ.24 ªÀµÀð eÁ.dAUÀªÀÄ G.ZÁ®PÀ ¸Á.vÉÆArºÁ¼À FvÀ¤UÉ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, UÀAUÀ¥Àà vÁ¬Ä w¥ÀàªÀé ZÁqÀQ ªÀAiÀÄ.25 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ2) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ E§âgÀÆ ¸Á.vÉÆArºÁ¼À EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.C®èzÉ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2012 PÀ®A: 279,337,338 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
   
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2012 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-10-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-10-2012


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 84/2012 PÀ®A: 498(J), 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/10/2012 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw ±ÀQ£Á© vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀfÃgÀ vÀAzÉ gÀ»ªÉÆâãÀ ±ÉÃR ¸Á: «±Áé¸À£ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DPÉ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 138/2012 PÀ®A: 498(J), 323, 504. 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀB 08/10/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAlUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà «oÀ® vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Á ¯ÉÃAUÀmÉ 65 ªÀµÀð ¸Á: dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) vÁ: C¼ÀAzÀ f: UÀÄ®§UÁð EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ zÀÆzÀ§vÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: Gd¼ÀA§ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ½AzÀ ¦üÃgÁå¢ ªÀÄUÀ½UÉ ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. PÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸À®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ VÃvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 08/10/12 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 139/2012 PÀ®A: 78 (iii) PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/10/12 gÀAzÀÄ 1445 UÀAoÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫 JA UÉÆÃR¯É ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ Gd¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ¦üÃgÀ¥Á ¨ÉøÀÛ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1/- gÀÆUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ ¹Ã©£À Dl Drj CAvÁ C£ÀÄßvÁ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÀQÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: CUÀ¸ÀgÀÄ G: PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉîÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÉhÆð ºÉÆÃV CªÀ¼À MAzÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ DPÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwۢݯÁè CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C±Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 09/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M¼À ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬಳೆ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಾಹಾದೇವಿಗೆ ಜಮಗಾ [ಕೆ] ಗ್ರಾಮದ ಜೈಭೀಮ ಬನಸೋಡೆ ಜೋತೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆವಳಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಹಲ್ಲೆ ತಾಳಲಾರದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು ದಿನಾಂಕ:07-10-2012 ರಂದು ನನ್ನ ಆಳಿಯನಾದ ಜೈಭೀಮ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಮಗಾ [ಕೆ] ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ದಿನಾಂಕ:09-10-2012 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ಮಗಳ ಮೃತ ದೇಹ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲುತ್ತಿತ್ತು ಮೃತದೇಹ ಬಾವಿಯಿಂದ ಹೋರಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯಳಾಗಿವೆ. ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕಳು ಕೆಳಭಾಗ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆವೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಹಾದೇವಿ ಅವಳ ಗಂಡ  ಜೈಭೀಮ, ಮತ್ತು ಬಾಬುರಾವ, ರಾಮ, ರೂಪಾ, ಸುರೇಖಾ, ಅಂಬವ್ವಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 197/2012 ಕಲಂ, 302, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀPÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 09-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 28 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 5 ªÀµÀð E§âgÀ£ÀÄß EµÁðzï vÀAzÉ Cd«ÄÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-36/PÉ-7050 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÉë£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«QgÀt ¥ÁªÀgï ¥ÁèAmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ J®ègÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĪÀiÁgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ zÉêÀªÀÄä¼À vÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄjzÀ ªÀÄqïUÁ¯ïØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄjzÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ©¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/JA-4979 CAvÁ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-35/JA-4979 ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.