Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 22, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-08-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-08-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2016, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CPÀÌ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ DmÉÆà EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß AiÉÄøÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä £ÁnPÀgÀ EªÀ¤UÉ MAzÀÄ ¢£ÀPÉÌ 150/- gÀÆ CAvÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½AzÀ DmÉÆà ¨ÁrUÉ PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ AiÉÄøÀÄ EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DUÁUÀ DmÉÆà ¨ÁrUÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-08-2016 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ ¥sÀvÉÛzÀgÀªÁd PÀqɬÄAzÀ ¯ÁqÀUÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁqÀUÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ AiÉĸÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ  EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃr £À£Àß CPÀÌ£À DmÉÆà ¨ÁrUÉ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉƬÄÛ¬ÄAzÀ JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ gÀÆ¥Á¬Ä PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁPÉð vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj, ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ £Éî¸À£ï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ  21-08-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.