Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 23, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹುಡಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಂ ಖಾನ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾನ ಪಠಾಣ ವಯ:27, ಉ:ಸಿರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ.201 ನಿರಾಲಾ ಪಾರ್ಕ ಪಾಲೇಜ ತಾಜಿಬರೋಚ ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯ ರವರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಅಶ್ರಾರ ತಂದೆ ಸಾಬೀರ ಖಾನ ಪಠಾಣ ಈತನು ದಿನಾಂಕ:05/03/2012 ರಂದು 5:00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ವಿ.ಐ.ಪಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ರೂಮಂಟ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಹೊರಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ದಿನಾಂಕ:11/03/2012 ರಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಸಿಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಹುಡಗನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ 5.5” ಇಂಚ ಎತ್ತರ,ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು, ಸಾದಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಎಡಗೈ ಮುರಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ರಾಡ ಹಾಕಿದ ಗುರುತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಸದರಿಯವನು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.24/2012 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:08472-263623/263604/263608 ಅಥವಾ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ನಂ: 9480803550 ನೇದ್ದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

f.²æäªÁ¸À vÀAzÉ f.gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð,eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á:UÁgÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ


 

¢£ÁAPÀ :22-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀnÖ-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æà PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¥ÀàtÚ DZÁj ªÀ:62 eÁ:¨ÁæºÀät G:ºÉZï.f.JªÀiï ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á:§¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ §¸ï¤¯ÁÝt¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ zÉêÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀ:23 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPÉë¯ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33/3340 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ .EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÀĪÀiÁgÀ£À §®UÁ°£À ºÉ§âgÀ½£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨Ájà N¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 22-03-2012 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÉE© ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «gÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà,à 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á: CvÀÛAUÀgÁ¼ï vÁ : ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÁ. ªÀ. ªÀiÁå½UÀ£ÀÆgÀÄ vÁ : CzÉÆä (CAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.J¦ 21 J¸ï 7826 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ dAVè ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï ¸Á¨ï CmÉÆà £ÀA. PÉJ 35 /554£ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸Á®ÄUÀÄAzsÁ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄvÀ£Àß CmÉÆà £ÀA§gï CmÉÆà £ÀA. PÉJ 35 /554 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqÉUÉ Dwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ «gÉñÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ dAVè ¨ÁµÁ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ SÁf UÀįÁA zÀ¸ÀÛVj ¹¢ÝQ vÀAzÉ SÁf CºÀäzï ¹¢ÝQ, SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉìãï , ¥ÁwêÀiÁ ©Ã UÀAqÀ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï , ¥Àæw¨Á ¨sÁgÀw UÀAqÀ ©.gÀªÉÄñÀ , dUÀ¢Ã±À ¥Àæ¸ÁzÀ CUÀgÀªÁ¯ï vÀAzÉ ¢:UËj ±ÀAPÀgÀ, ¸ÀÄPÀªÀÄt vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj 1987 jAzÀ 2009 ¸Á°£À ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.1488/1, & 1491 DªÀiï vÀ¯Á¨ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀ F d«ÄãÀÄ «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄß E¯ÁSÉUÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÁUÉà gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄmÉõÀ£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D d«Ää£À°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¸ÀPÁðj «ÄãÀÄUÁjPÁ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ²æà C±ÉÆÃPÀ dºÀVÃgÁÝgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2012 PÀ®A: 120 (©), 174, 177, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 420, 447, 468 ¸À»w 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

f.²æäªÁ¸À vÀAzÉ f.gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð,eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á:UÁgÀ®¢¤ß ºÁ.ªÀ ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ r¸ÉA§gï /2010 £Éà PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ f.¸ÀIJî UÀAqÀ f.²æäªÁ¸À ªÀÄ.£ÀA J¯ï-167 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2012 PÀ®A: ªÀÄÄ£ÀµÀåPÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 18.03.2012 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÈd£À gÉrØ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ ¸ÀÄ¥ÀæªÉʸÀgï EªÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ J¸ï.J¯ï.J£ï. PÀA¥ËAqï ªÀgÉUÉ £É®zÀ°è ºÁQzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ 250 «ÄÃlgï GzÀÝzÀ 100 dvÉ PÉç¯ï£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÛ£ÀÄß eÉ.¹.©.¬ÄAzÀ QvÀÄÛ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 93 zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¹ E¯ÁSÉUÉ MlÄÖ 64,178/- gÀÆ.UÀ¼À ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ²æà gÁdÄ J¯ï. eÉ.n.N. mÉ°PÁA gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A 427 L.¦.¹. : ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 03 PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT, 1984 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¢£ÁAPÀ;15-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAq PÉ.À ºÀ£ÀªÀÄAvÀÄ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA.mÉÊ¥À-6-386 PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ

" £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÉÝãÉ. J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ dUÀ¢Ã±À£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr £À£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀzÀ®èzÉà CªÀ£ÀÄ CªÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ 22-03-2012 gÀAzÀÄ 13-15 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A 354,509 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§, 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Þw PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DUÁUÉÎ £À£ÀUÉ fêÀ£À¸ÁPÁVzÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£ÀzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAR: 22.03.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgï¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§, 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 07/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2012 gÀAzÀÄ 84 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ನಿಲಕಂಠರಾವ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ:2-910/66/30 ಜಯನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 22-03-12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ.ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ ಮಧ್ಯ ಗುಮ್ಮಜ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಎ 4175 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 9828 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 35/2012 ಕಲಂ: 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ,

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಬೋರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಔರಾದ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ||||ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಇಮಾಮ ಪಟೇಲ @ ಸಿಕಂದರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯ ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 22-03-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಸ ಗೂಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಂ.ಡಿ ಅಮೀರ ಇತನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡು ಅಂತಾ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಗೈಯ ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 89/2012 ಕಲಂ 504 307 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.