Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 28, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27-03-2013 gÀAzÀÄ 2-15 ¦.JA.PÉÌ ¸Á®UÀÄAzÁ ¨Á¯Áf PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀªÀÄzÁ¤ vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï £ÁAiÀiïÌ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1)180 JA.J¯ï.£À 97 Njd£À¯ï ZÁéAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 4170/-2) 90 JA.J¯ï£À 5 ªÀiÁåUï qË¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 250/-3) 330 JA.J¯ï£À 13 £ÁPËmï ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 650/-4) 90 JA.J¯ï£À 30 N¯ïØ lªÀgï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 900/-5) 180 JA.J¯ï£À 12 N¯ïØ lªÀgï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 600/-6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300/- MlÄÖ 6800/- gÀÆ.ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2013 PÀ®A. 32,34 PÉ.E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 27-03-2013 gÀAzÀÄ 3-45 ¦.JA.PÉÌ ¸Á®UÀÄAzÁ ¥À±ÀÄD¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀiË®¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.)FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1)90 JA.J¯ï£À 90 N¯ïØ lªÀgï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 2) 650 JA.J¯ï£À 8 £ÁPËmï ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 3) 330 JA.J¯ï£À 19 £ÁPËmï ©AiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 4) 180 JA.J¯ï£À 25 ªÀiÁåUïqË¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 280/- MlÄÖ 7080/- gÀÆ.ªÀÄzÀå ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2013 PÀ®A. 32,34 PÉ.E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ;48 eÁ;°AUÁAiÀÄvï 2) ºÁf¸Á¨ï vÀAzÉ C§Ý¯ï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ;45 eÁ; ªÀÄĹèA 3) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 38 eÁ;ºÀqÀ¥ÀzÀ 4) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CAiÀļÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 26 eÁ; G¥Áàgï J¯ÁègÀÆ ¸Á;agÀvÀ£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ agÀvÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥À£ÀÆßgÀÄ CªÀÄgÀtÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ«gÀªÀ ºÀÄt¸É VqÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ºÁUÀÆ ºÉƽ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ¤µÉÃzÀ«zÀÝgÀÄ, ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J,J¸ï.L gÁªÀÄZÉAzÀæ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 180 JªÀiï.J¯ï Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì 101 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Qà gÀÆ. /-5555-00 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ J-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÀÆß½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ zÁ½ ¥ÀªÀÄZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2013 PÀ®A. 32 , 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦gÁå¢ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ 43 ªÀµÀð.°AUÁAiÀÄvÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ 45 ªÀµÀð.°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ2).CPÀ̪ÀĺÁzÉë vÀAzÉ d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ 35 ªÀµÀð.°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ3).±ÁgÀzsÀªÀÄä UÀAqÀ d£ÁzÀð£ÀgÁªÀÅ 60 ªÀµÀð.°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ4).«oÀ¯ï gÁªÀÅ vÀAzÉ ¨sÁUÀtÚ 45 ªÀµÀð.¸Á:-¦qÀ§Æèr PÁåA¥ï ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ5).²æà ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ «oÀ×®gÁªÀÅ 37 ªÀµÀð. ¸Á:-¦qÀ§Æèr PÁåA¥ï ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ½zÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢jgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ°è d«ÄãÀÄ ¨sÁUÀªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ zÉéõÀ«zÀÄÝ ¦gÁå¢ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.71/1 gÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÄÝ, F d«Ää£À ¨sÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆæ UÉÆëAzÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀÆ E£ÀÆß «ZÁgÀuÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ. F d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀtzÀ°è ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-20/01/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀÄ ¤£ÀßzÉãÀ¯Éà CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ d«Ää£À°èAiÀÄ £É®Äè ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, C®èzÉ F jÃw £É®Äè ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ «gÀÄzÀݪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ¨É¼ÉzÀ 20 aî £É®è£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ F ¸À® G½zÀÄPÉÆAr E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj §AzÀÄ ¤£Àß fêÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2013. PÀ®A.323,395,447,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦gÁå¢ ²æà ªÀÄw ªÀÄzÀݪÀÄä UÀAqÀ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä 60 ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:-ºÉqÀV£Á¼À.FPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1).J£ï.±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ J£ï.±ÀAPÀæAiÀÄå±ÉnÖ 60 ªÀµÀð,DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2).J£ï.±ÀAPÀæAiÀÄå±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå±ÉÃnÖ 65 ªÀµÀð. DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3).£ÁUÀgÁd UÀÄ¥ÀÛ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå ±ÉÃnÖ 38 ªÀµÀð, DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4).gÉrØ 25 ªÀµÀð PÉF© ¯Éçgï PÉF© ¦qÀ§Æèr PÁåA¥sï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.5).ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð,¸Á:-PÉ.F.©.PÉÆÃlæ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ6).¸À°ÃA 30 ªÀµÀð, ¸ÀÄPÀ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,7).¥ÁAqÀÄ 35 ªÀµÀð. PÉF© ¯Éçgï PÉF© ¦qÀ§Æèr PÁåA¥sï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.8).§¸ÀªÀ 30 ªÀµÀð PÉF© ¯Éçgï PÉF© ¦qÀ§Æèr PÁåA¥sï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.9).PÀȵÀÚ ¸ÁªÁf 26 ªÀµÀð, ®Qëöä PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ½UÉ ºÉqÀV£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.67/J £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «ªÁzÀ«zÀÄÝ F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-27/01/2013 gÀAzÀÄ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.67-J £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.36-J-807 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J.36J-1114 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 PÀÆ° d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2013. PÀ®A.323,504,441,379,506,109, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 eÁ ºÀjd£À G PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ¨É«£Á¼À vÁ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ®£ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ 3) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 4) SÁeÁ©Ã UÀAqÀ AiÀĸÀÆ¥sï ¸Á§ 5) gÉÃSÁ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 6) ¨ÁUÀå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉà MlÄÖ 15 d£À ¸ÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ¨Éë£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀÄAmÁæ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÄt¹PÁ¬Ä ©r¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ UÀÄAmÁæ¼À¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ vÁªÀÅ §A¢zÀÝ PÀªÀÄÀAqÀgï fÃ¥ï £ÀA PÉ J 33- JªÀiï 374 £ÉÃzÀÝ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð d»gÀÄ¢Ý£ï ¸ÀPÀð¯ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À »AzÀƸÁÛ£ï PÁl£ï «Ä°è£À ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà @ ªÀiÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÁV £Àr¹PÉÆAqÀĺÉÆgÀnzÁÝUÀ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ fÃ¥ï £À°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà LzÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üÀAiÀiÁ¢UÉ ºÀuÉAiÀĪÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀiÁ®£ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ FPÉUÉ §® ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀĪÉÄÃ¯É vÉgÉazÀUÁAiÀÄ SÁeÁ©Ã UÀAqÀ AiÀĸÀÆ¥sï ¸Á§ FPÉUÉ PɼÀ ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ ±ÀjÃgÀzÀ ªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ gÉÃSÁ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà FPÉUÉ JqÀ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨ÁUÀå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà FPÉUÉ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ PÀAqÀÄ §A¢®èC¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06 -00 UÀAmÉ AiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA08/2013 PÀ®A:279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.03.2013 gÀAzÀÄ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÁªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-36-Dgï-3945 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 4.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ »A¢ ¤AzÀ PÉJ-36-qÀ§Æè -3825 ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ §®UÁ®Ä »ªÀÄärUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2013 PÀ®A: 279.338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸À£É PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

. ¢£ÁAPÀ: 27-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀÄätÚ vÀAzÉ: N§tÚ, 30ªÀµÀð, ¥ÀªÁgï, ªÉÄùÛç PÉ®¸À, ¸Á AiÀÄ®èzÉÆrØ vÁAqÀ. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ: gÀÆ¥Éè£ÁAiÀÄPï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ, `` CªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ CqÀw¤, EªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ CqÀw¤ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄvÁÛ, §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÉÃj DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁjUÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ `` ¤ªÀÄUÉÃ¯É ¸ÀÆ¼É ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ '' CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ »A¢¤AzÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ®è ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄzÉà ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2013 PÀ®A. 143,147,148,323,324,326,504,354,506(2), ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ-28/03/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆAqÀA§½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 96/C-3 ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁªÀĺɱÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ,43ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà £Á¹UÉÃgÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁPÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀ¢Ý vÀÄA§¨ÉÃqÀj CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÀÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ J¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ K£Á¬ÄvÀ¯Éà ¤ªÀÄ¥Àà£À eÁVÃgÀ ºÉÆìÄvÉãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉ PÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ,JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤Ã G½¢PÉÆAr¢Ý E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:. 64/2013 PÀ®A. 447,504,324,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ; ¨Á®AiÀÄå, 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÁå¢UÉÃgÁ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¨Á®gÁd£ÉÆA¢UÉ ¹gÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä n.«.UÉ PÀgÉ¤ì ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÁå¢UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ²ªÀgÁd£ÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ `` J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀߣÀÄß EªÀvÀÄÛ R¯Á¸ï ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛ£É '' CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ £Á£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÉÝ£É CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀr¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ `` J¯Éà ¸ÀƼÉgÉ ¤ÃªÀÅ PÀÆqÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §A¢gÉ£À¯É, CAvÁ CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃAiÀĪÀÄä½UÉ CzÉà PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:. 63/2013 PÀ®A. 447,504,324,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ 51 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-03-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/13 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27-03-2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀªÀÄ®UÀ£ÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀzÀ°èzÀÝ ¥sÉæÃAqïì zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ®è M§â ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ²æÃ. ©.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ AiÀÄÄ.J¸ï. «¶Ì 180 JªÀiï.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° CA.Q. 4254/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/13 PÀ®A 324, 504, 498 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-27/03/2013 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀĵÁä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ zÀ°vÀ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-27/3/13 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÀt J°èAzÀ PÀÆqÀ° CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀt PÀÆqÀÄwÛAiÉÆà E¯ÉÆèà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀÝ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄaÃAzÀæ ªÀÄ®PÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÁAiÀÄPÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/13 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 26/03/2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ FzÁÎ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀIJ®AiÀÄå ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA J¦ 29/ n.©-6389 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©üêÀıÁå vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà GqÀ¨Á¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄzÁæ¸ÀPÉÌ G¼ÁUÀrØ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ «Äw PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¯Áj QèãÀgÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ¼À ºÀwÛgÀ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ ¯ÁjAiÀÄ 2£Éà ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013 PÀ®A 279, 337, 338. L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀAzÁ UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd 49 ªÀµÀð ²PÀëQ ¸Á|| U˽îªÁqÀ £ÉúɫÄAiÀiÁå ±Á¯ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¸Áé«Ä £ÁgÁAiÀÄt UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ §¸À£À°è PÀÆr¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ U˽îªÁqÀ £ÉúɫÄAiÀiÁå ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ29 J¯ï9445 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃn PÀgÉ¥Àà£ÀªÀgÀ 12 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á|| ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉúɫÄAiÀiÁå ±Á¯ÉAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                         
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/13 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 27/03/2013 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÀÄ£ÀªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉîÆgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/03/2013 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉUÉ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄ J¸ï.¹. NtÂAiÀÄ°è LAqÁ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ §tÚ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥À £ÀA PÉ.J-56JªÀiï-6638 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ «gÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà CAvÀ¥Áà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð d: °AUÁAiÀÄvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÀ¼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rüÃQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À C¯Éè ©lÄÖ CzÀgÀ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆý ºÀ§â gÀAUÀ ¥ÀAZÀ«Ä EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æ PÀtð vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á:  RAqÁå¼À EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ §tÚ ºÁPÀÄvÁÛ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ¹AzsÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÉÄäîèjUÉ F PÀ«ÄÃn ºÁ® £À°è §tÚ ºÁPÀÄvÁÛ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛ¢Ýj ¨ÁV®Ä QlQ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV PÀÄt¬Äj CAvÀ ºÉýzÁUÀ £ÁªÉîègÀÆ PÀ«ÄÃn ºÁ® KzÀÄgÀÄUÀqÉ §tÚ ºÁPÀÄvÁÛ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð 2) PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð 3) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¨ÉÆÃA§¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð 4) gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð 5) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð 6) zË®vÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄÄð UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð 7) §®©üêÀÄ vÀAzÉ zsÀªÀÄÄð UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð 8) C£ÀĸÀAiÀiÁå¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð 9) d£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀĺÁzÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð 10) GvÀÛªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¨ÉÆÃA§¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 11) §©vÁ UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: RAqÁå¼À UÁæªÀÄ J®ègÀÆ ºÀ¼É zsÉéñÀ¢AzÀ ±ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉA¥ÀÄPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ®PÀëöät UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É PÀ«ÄÃn ºÁ°£À°è §tÚ ºÁQ PÀĽwgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ PÀ«Än ºÁ°¤AzÀ ¤£Àß vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃgÉUÉ ºÁQzÁ£É CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉÝ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ  ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ gÀvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹AzsÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÉ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß CtÚ£À PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆý ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt Hl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆqÀA§¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 ºÉZï-8090 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÀ«ÄÃn ºÁ® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ  ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä KzÀÄgÁ½ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÁgÉ F ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè EªÀgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ D£ÀAzÀ PÉÆqÀA§¯É EªÀjUÉ  CA¨ÁzÁ¸À ¨ÉÆÃA§¼ÉPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ® UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀj§âgÀÆ D£ÀAzÀ¤UÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ°è¤AzÀ PɼÀUÉ E½¹ MwÛ »rzÀgÀÄ ®PÀëöät UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CzÉà §rUɬÄAzÀ D£ÀAzÀ¤UÉ KqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¥À¥ÀÄà ¹AzÉ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ D£ÀAzÀ£À vÀ¯É »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆý¹zÀ£ÀÄ. §®©üêÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ D£ÀAzÀ EªÀgÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÄ.  zË®vÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀjUÉ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ CzÉà §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ CªÀjUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. C£À¸ÀÄAiÀiÁå¨Á¬Ä UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, d£Á¨Á¬Ä UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ,GvÀÛªÀĨÁ¬Ä ¨ÉÆÃA§½PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §©vÁ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ gÀvÀ£À ºÁUÀÆ  £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EªÀjUÉ ©qÀ¨ÉÃqÀjà ºÉÆÃqɬÄj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ £ÀªÀÄUÉ ©Ã¹ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀgÀÄ.  ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹AzsÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤ªÀðw ¹AzsÉ  ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät zÁAqÀUÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¸ÀzÉà EzÀÝ°è, £ÀªÀÄä 4 d£ÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 323, 307 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆý ºÀ§â gÀAUÀ ¥ÀAZÀ«Ä EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ G: PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: RAqÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ¹AzsÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀtð vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹AzsÉ   ºÁUÀÆ EvÀgÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ §tÚ ºÁPÀÄvÁÛ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ  ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ  ªÀiÁtÂÃPÀ ¹AzsÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÉÄäîèjUÉ F PÀ«ÄÃn ºÁ® £À°è §tÚ ºÁPÀÄvÁÛ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛ¢Ýj ¨ÁV®Ä QlQ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃV PÀÄt¬Äj CAvÀ £ÀªÉÄä®èjUÉ PÀ«ÄÃn ºÁ®¢AzÀ GzÉÝñÀ ¥ÀªÀðPÀªÁV ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQzÀ£ÀÄ  £ÁªÉîègÀÆ PÀ«ÄÃn ºÁ® KzÀÄgÀÄUÀqÉ §tÚ ºÁPÀÄvÁÛ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ 1) PÀtð vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð 3) ®R£À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð 4) gÀvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð 5) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¹ªÀÄzsÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð 60 ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät zÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 7) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¤PÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð 8) ¸ÀAVvÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ zÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð 9) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð  J®ègÀÆ ¸Á: RAqÁå¼À UÁæªÀÄ J®ègÀÆ ºÀ¼É zsÉé±À¢AzÀ ±ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉA¥ÀÄPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀtð ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ J ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É PÀ«Ä¤n ºÁ® KPÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÃzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß KqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ £À£Àß KqÀUÀqÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ ®R£À ¹AK EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÉÆÃw vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. gÀvÀ£À ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À  £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀªÀÄä zÉÆÃqÀØ¥Àà£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw d£Á¨Á¬Ä EªÀjUÉ  PÀ°è¤AzÀ CªÀgÀ vÀ¯É »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ zÁAqÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ¹AzsÉ EªÀgÀÄ  ©qÀ¨ÉÃqÀ F ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÀ MwÛ »rzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨ÉãÀß°è ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ  ¸ÀAVvÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ £À£Àß zÉÆÃqÀتÀiÁä d£Á¨Á¬Ä EªÀjUÉ PÀÄzÀ®Ä »ÃrzÀÄ PÉʬÄAzÀ CªÀjUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ vÁ£Áf ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁAUÀ C±ÉÆÃPÀ ¹AzÉ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯É »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ.  CzÉà ªÉüÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 ºÉZï-8090 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀ 10) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆqÁA§¯É ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 11) ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÆ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr C¯Éè EzÀÝ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀwð vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÉÄäîèjUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸ÀzÉà EzÀÝ°è, £ÀªÀÄä 4 d£ÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:27/03/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ 35 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿಯು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಐರೊಡಗಿ ರವರ ಹೊಲದ ಮೆಟಗಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಐರೊಡಗಿ ಸಾ:ಹಡಲಗಿ ಇತನು ಬಂದು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಗೃಹಿಣೆ ಸಂಗಡ  ತೆಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ  ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2013 ಕಲಂ: 341,376,504,506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸಸಿ/ಎಸಸಿ ಪಿಎ ಆಕ್ಟ 1989  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:27-03-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಗರೇಶ್ವರ ಪುಂಡಲಿಕ ಮಾಸ್ತರ, ಮತ್ತು ಭೂನೇಶ್ವರ ರವರು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೀಡಿಸಲು ಬಂದ ಸತೀಷ ಇತನಿಗೂ ಸಹ   ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೇ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಇತಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ದೇವರಮನಿ ಸಾ|| ಕಮಲಾಪೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:25/2013 ಕಲಂ.341.323.324.354.504.506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಮಾಂತಪ್ಪ ನಾಟೀಕಾರ                                                    ಉ:ಇಂಜನಿಯರ್  ಸಾ:ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ಎದುರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ  ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ದಿನಾಂಕ: 26-03-2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 9=45 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಎಲ್ 2356 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಗೆ ಹೋಗುವ  ಕುರಿತು ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎನ್.ವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸನಲ್ಲಿರುವ ಮೇಗಾ ದರ್ಶನಿ ಹೊಟೇಲ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಇಸಿ  5410 ರ ಸವಾರ ವಿರೇಶ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಕೆ   ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಗಾಯಹೊಂದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:21/2013 ಕಲಂ: 279,338  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕೋಹಿರ ಸಾ|| ಐನೊಳ್ಳಿ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ಸೇಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೋಡ ಇರುವ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ-12, ಹೆಚಡಿ-7321 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವನಾದ ಅಕ್ರಮ್ ತಂದೆ ಅಮೀರ ಅಲಿ , ಜಾಫರಖಾನ ಪಠಾಣ, ಖಾಜಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ , ಅರ್ಜುನ ಅಣ್ಣಾಜಿ, ಮನೋಜ ಲೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋರಟಿದ್ದು, ಲಾರಿಯು ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಹೊಸ ಊರ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಸೀರೂರ ಎಂಬುವವನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರೀನ್ಸ್ ದಾಬಾ ಸಮೀಪ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಓಳಗಡೆ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ಕ್ಲಿನರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಾದಾ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ರಮ ತಂದೆ ಅಮೀರ ಅಲಿ ಕೂಸಗಿ ವ:40 ವರ್ಷ ಸಾ: ನಾಗಾಯಿದ್ಲಾಯಿ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಂಬುವವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ವಿಠಲ್ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 62/2013 ಕಲಂ. 279, 337, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.