Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 3, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-11-2016

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ 03-11-2016
ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 310/2016, ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 02-11-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅನಸೂಯ್ಯ ಗಂಡ ಹನಮಂತರಾವ ಜೈನಾಪೂರೆ ಸಾ: ಘಾಟಬೋರಾಳ ರವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ವಿಠ್ಠಲ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಇತನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ರುದನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಠಲ ಇತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-0862 ನೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ರೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರಮನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಹನ ಕಂಟ್ರೋಲ ಆಗದೆ ಸ್ಲೀಫ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆ ಕಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಬೀಗರು ಮತ್ತು ಸೋಸೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಅವನು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 307, 323, 326, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ºÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÁAvÁå vÀAzÉ «oÀ® gÀªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ, F ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÁå E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-2016 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦ÃlgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁAvÁå vÀAzÉ «oÀ®, 2) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ «oÀ®, 3) AiÀıÀ¥Áà vÀAzÉ «oÀ®, 4) ¸ÀĤÃvÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ, 5) gÉÆvÀªÀiÁä UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ºÁUÀÆ 6) ZÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ AiÀıÀ¥Áà J®ègÀÆ eÁw: Qæ²Ñ£À ºÁUÀÆ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ RÄr §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤Ã£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±ÁAvÁå EªÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §® ¨sÀÆdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É,  zÉëzÁ¸À, AiÀıÀ¥Áà, ¸ÀĤÃvÀªÀiÁä, gÉÆvÀªÀiÁä, ZÀÄPÀ̪ÀiÁä EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.