Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 26, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-09-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-09-2018

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ²æêÀÄAUÀ¯É ¸Á: gÁd£Á¼À UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÁzÀ gÁd£Á¼À UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 133 £ÉÃzÀÝgÀ°è 4 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è F ªÀµÀð ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-09-2018 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÁUÀªÀiÁä ²æêÀÄAUÀ¯É, ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ ²æêÀÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ: 09 ªÀµÀð, vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ CPÀÌ gÀAd£Á vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ¯É gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ElÖ ¸ÉÆÃAiÀiÁªÀ£ÀÄß ªÀĹãÀ¤AzÀ gÁ² ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ MªÉÄä¯Éà eÉÆÃgÁzÀ ªÀÄ¼É §AzÀ PÁgÀt ¸ÉÆÃAiÀiÁzÀ aîUÀ¼ÀÄ ºÉƯÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ ºÀÄt¹ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AwzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è eÉÆÃgÁzÀ UÀÄqÀÄV£À ªÀÄ¼É §AzÀÄ DPÁ±ÀzÀ°è «ÄAa ¹r®Ä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ ºÀÄt¹ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ NqÀÄvÁÛ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ¤UÉ £ÉÆqÀ®Ä CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀ£ÀߦàgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 18/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ವಯ: 58 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ,ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರ ಮಗನಾದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಗೂಡಗೆನವರ ವಯ: 26 ವರ್ಷ ಇತನು ದಿನಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 24-09-2018 ರಂದು ಸಂತೋಷ ಇತನು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೀದರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದನು, ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ಬೆರೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಈತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ತಗಡದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 25-09-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 153/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧qÉøÁ¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ®zÁ¥sï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ vÁeÉÆâݣÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀƪÀÅ ªÀÄÄr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¢£ÁAPÀ 25-09-2018 gÀAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä MAzÀÄ C¥Éà DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39/3762 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ZÁAzÀ¸Á¨ï J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ©lÄÖ gÁ.ºÉ zÁn AiÀÄgÀAqÀV zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CªÀÄÓzÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§SÁ£À ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV §AzÉãÀªÁdªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, rQÌ ¥Àr¹zÀ ªÉÃUÀPÉÌ ¸ÀzÀj DmÉÆà §®UÀqÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §®UÀqÉUÉ PÀĽwzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, vÀPÀët C°èAiÉÄà zÁjAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±Á±ÀmÉÖ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw £À¸Àj£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ©zÀÝ DmÉƪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 175/2018, PÀ®A. 394, 397, 342 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ UÀgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ºÀAUÀgÀV, vÁ: £ÁAiÀiÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, ¸ÀzÀå: UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÉÖÃmï KgÀ ºË¸À ¨É¼ÀÆîgÀzÀ°è MlÄÖ 150 QéAmÁ® 70 PÉ.f vÉÆUÀj ¨É¼É C.Q 5,50,055/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ l¥Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀªÀ¥Àæ¸ÁzÀ zÁ®«ÄîUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C£ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀÆîgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀiÁUÀðªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀªÀ¥Àæ¸ÁzÀ zÁ®«ÄîUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸À¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆqÀÄØ ºÀvÀÄÛªÁUÀ ºÉÆqÀØ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¯Áj §ºÀ¼À ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÁgÀ vÀAzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÁj¤AzÀ PɼÀUÀqÉ E½zÀªÀgÉ ºÉÆrØUÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤£À JqÀ qÉÆÃj¤AzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® qÉÆÃj¤AzÀ M§â ªÀåQÛ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À M¼ÀUÉ ºÀwÛzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄƪÀgÀÄ vÉgÉ ¯Áj EzÀgÀ ¸ÉÊqÀ¥É ¯É¯É CAvÀ ºÉzÀj¸ÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆrØUÉ JqÀUÀqÉ ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ, DUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§â ªÀåQÛ vÉgÉ ¥Á¸À QvÀ£Á ¥ÉʸÁ ºÉÊ d°Ý ¤PÁ¯ÉÆ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JgÀqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ E£ÀÄß½zÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¥ÉÊ¸É PÀºÁ gÀSÉ ¤PÁ¯ÉÆ CAvÀ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 350/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¦ü°¥Àì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® C.Q 500/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§â ªÀåQÛ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À£À°è ºÀwÛzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉzÀj¹ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À¤AzÀ PɼÀUÀqÉ E½¹zÁUÀ PÁj£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ §A¢zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ PÀvÀÛ®°è ¤°è¹zÀÄÝ  PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÉ CzÀÄ ©½ §tÚzÀ EArPÁ PÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À£À°è ºÀwÛzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â ªÀåQÛ »ÃUÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸Àé®à M¼ÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ¥ÁåAl, ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ©¤AiÀiÁ£À ©aѹ CzÉ ¥ÁåAl¤AzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ±Àlð¤AzÀ JgÀqÀÄ PÉÊ »AzÉ ªÀiÁr PÉÊ PÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¤AiÀiÁ£À£ÀÄß aÃgÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¯Éè ©Ã¸Ár, £ÀAvÀgÀ vÉÆUÀgÉ ¨ÉÃ¼É ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQzÀ §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ°UÉ PÀnÖzÀÝ §mÉÖ ©aѹPÉƼÀî®Ä §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ®Ä £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÄ PÁ¥Ár CAvÀ aÃgÁqÀÄvÁÛ ©zÁÝUÀ aÃgÀĪÀ ±À§ÝªÀ£ÀÄß PÉý 8-10 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ CªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, DUÀ CªÀgÀÄ PÀnÖzÀ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®Ä ©aÑ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃrUÉ 3-4 Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖt §gÀÄvÀÛzÉ, ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉưøÀ oÁuÉ EzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-43/F-2879 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 4,00,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-43/F-2879 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ vÉÆUÀj ¨É¼É C.Q 5,50,055/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 291/2018, PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÉÃvÀ£Á ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð EPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-09-2018 gÀAzÀÄ PÉèêÉÄAl EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-09-2018 gÀAzÀÄ ZÉÃvÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ E¯Éè G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-09-2018 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÉvÀ£Á EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀ¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ZÉÃvÀ£Á EPÉAiÀÄ ZÉúÀgÁ ¥ÀnÖ 1) ºÉ¸ÀgÀÄ ZÉÃvÀ£Á, 2) UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉèêÉÄAmï, 3) ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, 4) ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ, »A¢, 5) §tÚ: UÉÆâü PÉA¥ÀÄ, 6) JvÀÛgÀ: 5 Cr, 7) zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ: PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉÆÃmï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.