Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 3, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಲ್ಲೇರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಸವನ ಗುಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¦. UÉÆëAzÀ gÁdÄ®Ä vÀAzÉ ¦. CAf£À¥Àà  ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð,      eÁw: ¥ÀzÀä±Á°, G: ¹ÃgÉ £ÉÃAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ¸Á|| ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄzÀÄUÀð f|| C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ, (J.¦.)  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ @ ಕಿಟ್ಟು ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಈತನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:-28.04.2014 ರಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:-01.05.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ @ ಕಿಟ್ಟು ಈತನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಮಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 98/2014 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                           ದಿನಾಂಕ:03.05.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:02.05.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÀPÀÄÌA¢ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀ:26 ªÀµÀð ,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:«zÁåyð, ¸Á:PÉ.ºÉZï.© LgÉÃeï £ÀÆåmË£ï AiÀÄ®ºÀAPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ಮತ್ತು DvÀ£À ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ , ಕೆ.ಅರುಣಕುಮಾರ್,ಜಯಾ@ವಿಜಯ,ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಯಾ@ವಿಜಯನನ್ನEªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ರಾಯಚೂರಿನ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು  ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುನು ಮತ್ತುನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜಯಾ@ವಿಜಯ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ  ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು  ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ. 36 ಇಎ-8667 ನೇದ್ದನ್ನುನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಅರುಣಕುಮಾರರವರನ್ನು ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಮತ್ತು ಜಯಾ@ವಿಜಯ  ನಾವಿಬ್ಬರೂ  ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಆದರೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಜಯಾಯನನ್ನು ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ವಾಪಸ್ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಮಗ್ಗಲು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಅರುಣಕುಮಾರ್ ರವರುಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯ ,ಹಾಗೂ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅರುಣಕುಮಾರನನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ, ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳೊಂದಿ ದಿನಾಂಕ:02.05.2014 23.40 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೃತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹನವು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2014 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2014 gÀAzÀÄ 49 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.