Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 26, 2014

Raichur District Reported Crimes
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£À.
      
     ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Ææ¹è vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà @ ªÀiÁgÉ¥Àà, ªÀAiÀiÁ:35ªÀµÀð, eÁ:PÉÆgÀªÀgÀ, G:ºÀA¢¸ÁPÁtÂPÉ, ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ  ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£ÀPÉÌ DzÉò¹zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVzÉ. FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸ÉÃA¢ ¤µÉÃzsÀ«zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¹ºÉZï. ¥ËqÀgï¤AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ PÀÈvÀPÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀAlPÀ ¥ÁæAiÀÄ£ÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 2005£Éà ¸Á°¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ MlÄÖ 20 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀݪÀÅ. DzÁUÀÆå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ½AzÀ FvÀ£À CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                                                         
     CzÉà jÃw ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä, ªÀ:47ªÀµÀð, eÁ:FrUÀ, G:SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä, zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÉÄïÉAiÀÄÆ qÉ¥ÀÆån PÀ«ÄõÀ£Àgï D¥sï JPÉìöÊeï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁܪÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£ÀPÉÌ DzÉò¹zÀÄÝ,  CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 2009£Éà ¸Á°¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ MlÄÖ 14 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀݪÀÅ.

     ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À®èzÉ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ,

     1. ªÀiÁ¸ÀƪÀiï @ UÉÆÃgÉ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¥ÀìgïC°, 36ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
     2. ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 36ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
     3. nÃPÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 28ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
     4. UÀfÓ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§AiÀÄå, 28ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.


     EªÀgÀÄUÀ¼À®èzÉà CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÁVzÀÝ,
 
1.   E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁzÀgï, ªÀ:40ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
2.£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀgÁd, ªÀ:35ªÀµÀð, ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2014gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀr¹zÀ CzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ F±À¥Àà,, ºÀqÀ¥Àzï, ¸Á: ªÀiÁ£À« FvÀ£À ತಮ್ಮನಾದ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಚಟವಿದ್ದು ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1030 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಬಾರ್ ಶಾಪಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಬಾರ್ ಮಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುಮಾ¸ÀÛರು ಕೂಡಿ ಕೈ ಕಡಗದಿಂದ ಹೊಡೆದು  ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು  ಕಾರಣ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಓಪೆ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 155/14 ಕಲಂ 324, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ 22-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1745 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄPÀÆâ¯ï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ J¸ï.gÀ²Ãzï ªÀ:64 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:PÁl£ï «Ä¯ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA:11-8-27 ¨ÉøÀÛªÁgï ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä J¸ï.Dgï.DUÉÆæà EAqÀ¹Öçøï PÁl£ï «Ä¯ï £À°è EgÀĪÁUÉÎ °APï QèãÀgïzÀ°è  «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ PÁt¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ «Ä¯ï£À°è ºÁQzÀÝ C½î ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ DUÉÎ «Ä¯ï £À ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÉÊAiÀÄåzï £À»ÃªÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ZÁAzÀ ªÀ:25 ªÀµÀð, ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀÆ°PÁgÀgÁzÀ UÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀ:30 ªÀµÀð, eÁ:AiÀiÁzÀªÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:C¥Àà£ÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀ:24 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÉrØ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA:360 d¯Á¯ï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ WÀl£É ªÉüÉUÉ ºÁdjzÀÄÝ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÁrAiÀÄ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÁl£ï «Ä¯ïUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è 1] 78  C½î ZÉPï C.Q-10,29600/- gÀÆ¥Á¬Ä 2] 350 QéAl¯ï ºÀwÛ C.Q-15,80,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 3] 300 PÁ° §l£ïì C.Q 39,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 4] J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï PÉç¯ïì 36,400/-gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛªÉÉ WÀl£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄlÖ ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ¥Á¬Ä 26,8500/ ®PÀë gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀªÀÅ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è DzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J¥sï.J £ÀA:05/2014 PÀ®A:DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:25/05/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀĸÁé«Ä, ªÀ:25 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ºÁ:ªÀ: J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ..36/ಕೆ.6990 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರುದಿಂದ ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ನಿಮಿತ್ಯ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ದಾಟಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತ ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ..ಪಿ.02/ಟಿ.9399 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ  ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದುಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 73/2014 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2014 gÀAzÀÄ 66 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಸಾ: ಬೊಳೆವಾಡ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾವ: ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೊಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಧೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಲಗ್ನ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಪಜೀವನ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಅಜಾದಪೂರ ರೋಡಿನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿಯ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬೊಳೆವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಂತೆ ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ 2 ತಿಂಗಳ ಲೇಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ಎಂಬುವನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು. ಅವನು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಂಧಿ ಕುಡಿಯಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ: 25-05-14 ರಂದು 5 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇ.ಎಸ.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೆಲಸವಿದೆ ಬಾ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಸಿಂಧಿ ಕುಡಿಯೋಣಾ ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ: 26-05-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-15 ಎ.ಎಮ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ನಾನು, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ದಿನಾಂಕ 25-05-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಪಿಎಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇತನ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ಅವನ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆನು. ಆಗ ಪೋಲಿಸರು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಸದರಿ ಗಾಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನು ನೋಡಲು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮೃತಪಟ್ಟವನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪನಿದ್ದು. ಅವನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು. ಬಲಗದ್ದದಿಂದ ಬಲಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರವರೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇ.ಎಸ.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲೇಬರ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಆಯುಧದಿಂದ ಯಾವುದೊ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳು ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ  ತಂದೆ  ಬಂಡಪ್ಪ ಕರಕನಳ್ಳಿ  ಸಾ;  ಭೂಂಯ್ಯಾರ  ಗ್ರಾಮ  ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇವರು  ದಿನಾಂಕ: 25/05/2014 ರಾತ್ರಿ 08-00  ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ನಾನು ಕಮಲಾಪೂರದ  ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ  ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಮನೆಗೆ  ಹೋಗಿದ್ದು, ನನಗೆ  ಇಂದು ಮನ್ನಾಖೇಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಮದುವೆಯ  ಫೋಟೋ  ತೆಗೆಯುವ  ಆರ್ಡರ್  ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ  ನಾನು  ಇಂದು  ದಿನಾಂಕ: 26-05-2014 ರಂದು  ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 06-00  ಗಂಟೆಗೆ  ಕಮಲಾಪೂರದ  ನನ್ನ  ಫೋಟೋ  ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ  ಬಂದು  ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ  ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟರನ್ನು  ಯಾರೋ  ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು  ಮುರಿದಿದ್ದು,  ಆಗ  ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ  ಇರುವ ಅಂಗಡಿಯ  ಮಾಲಿಕರಾದ  ಸೀತಾಬಾಯಿ  ಗಂಡ  ಕಲ್ಯಾಣಶೇಟ್ಟಿ  ಕಲ್ಯಾಣ   ಸಾ:ಕಮಲಾಪೂರ  ಮತ್ತು  ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ  ಸಿದ್ದು  ತಂದೆ  ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕೋಡ್ಲಿ  ಸಾ: ಜೀವಣಗಿ  ಮತ್ತು  ಇವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  ಕರೆಯಿಸಿ ನಂತರ ಕಮಲಾಪೂರ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆಗೆ  ಫೋನ್  ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ  ನಂತರ  ನಾವು  ನಮ್ಮ  ಫೋಟೋ  ಸ್ಟುಡಿಯೋದ  ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ  ನೋಡಲಾಗಿ  ನನ್ನ  ಫೋಟೋ  ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ  1. ಒಂದು  ನಿಕಾನ್  ಕ್ಯಾಮೇರಾ       ಡಿ-60  ಅ.ಕಿ. 35,000/- ರೂಪಾಯಿ   2.  ಒಂದು ಎಸ್.ಪಿ  - 22  ಫ್ಲಾಶ್  ಅ.ಕಿ. 18000/- ರೂಪಾಯಿ  3. ಒಂದು ಎಲ್.ಜಿ. ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ  ಅ.ಕಿ. 32000/- ರೂಪಾಯಿ   ಹೀಗೆ  ಒಟ್ಟು 85,000/- (ಎಂಭತ್ತೈದು  ಸಾವಿರ  ರೂಪಾಯಿ ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ: 25/05/2014 ರ  ರಾತ್ರಿ  08-00  ಗಂಟೆಯಿಂದ  ದಿನಾಂಕ;26/05/2014    ಬೆಳಗಿನ  06-00  ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ  ಅಪರಿಚಿತ  ಕಳ್ಳರು  ನನ್ನ  ಫೋಟೋ  ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಶೇಟರನ್ನು  ಮುರಿದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾಹಾದೇವ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ದಸ್ತಾಪೂರ ಸಾ:ಮಾಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ರವರು  ದಿನಾಂಕ  25-05-2014 ರಂದು ತನ್ನ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ಟಿಂಗ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು  ಕ್ಯಾಸೆಟ ತರಲು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಾಹಾಗಾಂವಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಡವಾಗಿದ್ದ ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ತಿಳಿಸಿ, ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಶೆಟ್ಟರ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 26-05-14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಜುದವರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಇವರು ಶೆಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 26-05-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಟರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮೇಲ ಎತ್ತಿ ಅಂಗಡಿಯೊಖೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 1. ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ ಎಂ.ಡಿ. 9000 ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾಅ:ಕಿ:70,000/-  2.ಒಂದು ನಿಕ್ಕಾನ-3100 ಪೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅ:ಕಿ: 30,000/-  3. ಪ್ಲಾಶ ನಿಕ್ಕಾನ ಎಸ್ಬಿ 600 ಅ:ಕಿ: 10,500/-  4. ಒಂದು 8 ಜಿ.ಬಿ.ಮತ್ತು ಒಂದು 4 ಜಿ.ಜಿ. ಪೆನ್ ಡ್ರಾವ್ಅ:ಕಿ:2400/-   5. ಒಂದು ಜಾಕೇಟ ಅ:ಕಿ:1000/-ರೂ. ಒಟ್ಟು 1,13,900/- ರೂ.   ವಸ್ತಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£À.


           ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Ææ¹è vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà @ ªÀiÁgÉ¥Àà, ªÀAiÀiÁ:35ªÀµÀð, eÁ:PÉÆgÀªÀgÀ, G:ºÀA¢¸ÁPÁtÂPÉ, ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ  ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£ÀPÉÌ DzÉò¹zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVzÉ. FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸ÉÃA¢ ¤µÉÃzsÀ«zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¹ºÉZï. ¥ËqÀgï¤AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ PÀÈvÀPÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀAlPÀ ¥ÁæAiÀÄ£ÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 2005£Éà ¸Á°¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ MlÄÖ 20 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀݪÀÅ. DzÁUÀÆå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ½AzÀ FvÀ£À CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     
                              
     CzÉà jÃw ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä, ªÀ:47ªÀµÀð, eÁ:FrUÀ, G:SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä, zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÉÄïÉAiÀÄÆ qÉ¥ÀÆån PÀ«ÄõÀ£Àgï D¥sï JPÉìöÊeï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁܪÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£ÀPÉÌ DzÉò¹zÀÄÝ,  CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 2009£Éà ¸Á°¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ MlÄÖ 14 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀݪÀÅ.

     ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À®èzÉ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ,

     1. ªÀiÁ¸ÀƪÀiï @ UÉÆÃgÉ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¥ÀìgïC°, 36ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
     2. ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 36ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
     3. nÃPÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 28ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
     4. UÀfÓ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§AiÀÄå, 28ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

     EªÀgÀÄUÀ¼À®èzÉà CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÁVzÀÝ,
 
1.   E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁzÀgï, ªÀ:40ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
2.   £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀgÁd, ªÀ:35ªÀµÀð, ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2014gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀr¹zÀ CzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.