Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 25, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-04-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-04-2016

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ dªÀiÁ¯ÉƢݣÀ ¸Á: ªÀiÁqÀV (n.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀV¬ÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÀAUÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ©¢ÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ C¥ÀjavÀ¤zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ UÉÃgÉAiÀÄļÀî ±Àlð ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï EzÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65-68 ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀ C®à ¸Àé®à PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛUÉ ¢£ÁAPÀ 21-04-2016 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©üPÉë ¨ÉÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ C®èzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÛ¤gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀAiÀĸÁVzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À D¼ÀªÁzÀ vÀVΣÀ°è PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¤±ÀPÀÛ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©¹°£À°è ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 24-04-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಮದರಗಾಂವೆ ಸಾ: ಡಾವರಗಾಂವ, ಸದ್ಯ: ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಬಸವನಗೌಡಾ ತಂದೆ ಎಂಕನಗೌಡಾ ಡಿಡ್ಡಿಮನಿ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ತುಮಗಿ, ಜಿ: ಬಿಜಾಪೂರ, ಸದ್ಯ: ಬೀದರ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸವನಗೌಡಾ ಈತನ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಟಿ.ಆರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಟಿ.ಆರ್-01104 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ದೆವಣಿ ಪಾರ್ಮ ವಾಟರ ಫಿಲ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಸವನಗೌಡಾ ಈತನು ತನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಇವರ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. ಎಪಿ-15/ಎಆರ್-1775 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ವಯ 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನ ಬಲಗಡೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವನಗೌಡಾ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮೊಳಕಾಲಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ, ಮೊಳಕೈಗೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2016, PÀ®A 295 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (n) J¸ï.¹/J¸ï.n CmÁæ¹n CªÉÄAqÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2016 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɬÄAzÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄ£ÁßJSɽî UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ ¤qÀªÀAZÁ-ªÀÄ£ÁßSÉýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ zÀ°vÀgÀ zÀæªÀvÁgÀgÁzÀ qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÆwð CªÀgÀtzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C°èAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥Á°¸ï PÀ®Äè QwÛ CzÀjAzÀ ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ ¥sÉÆÃPÁ¸ï ¯ÉÊlÄUÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉà vÀ£Àß ZÀ¥Àà° ªÀÄÆwðAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ EnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ C°èAiÉÄà PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÈvÀÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«ÄgÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§uÁÚ vÀAzÉ ®PÀëöät zÀAr£ï ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î  gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäj£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ±ÀªÀiÁð, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ CUÀ¹ (¨Á«zÉÆrØ) ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄAUÀ®VPÀgÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀmÉÖAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ QwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆwðUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ JgÀqÀÄ ¥sÉÆPÀ¸À ¯ÉÊlUÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ dfÓ MqÉ¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà C®èzÉà qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ZÀ¥Àà° EzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ C©üªÀiÁ¤ PË£ï ºÉÊ vÀĪÀiÁgÉPÉÆà RvÀªÀiï PÀvÁðºÀÆA ¸Á¯Éà vÀĪÀiÁgÁ §ºÀÄvï ºÉÆÃUÀAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉqÀÌgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà EAvÀºÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ dgÀÆVwÛzÀÄÝ EzÀgÀ »AzÉ PÀtÂÚUÉ PÁtzÀAvÀºÀ ±ÀQÛUÀ¼À PÉʪÁqÀ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt zÀ°vÀgÀ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ ¸ÀA«zÁ£À ²°à qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÆwðUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀ EªÀ£À §UÉÎ PÀÄ®APÀÄóµÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À »AzÉ ¸ÀªÀiÁdWÀvÀÄPÀgÀ PÉʪÁqÀ«zÀÝ §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ «gÀÄzÀݪÀÅ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes


©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 45/2016 PÀ®A 406,420 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 24/04/2016 gÀAzÀÄ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ 21 QéAl¯ï 70 PÉf Mt ªÉÄt¹£ÀPÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß 12,200 gÀÆ UÀ½UÉ MAzÀÄ QéAl® CAvÀ ºÉý DgÉÆævÀgÀÄ 2,64,740 gÀÆ UÀ½UÉ Rjâ ªÀiÁr ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 14740-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¨ÁQ G½zÀ 2,50,000-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß MAzÉgÀqÀÄ ¢ªÀzÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ ¦ügÁå¢AiÀÄ Mt ªÉÄt¹£ÀPÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀªÁzÀgÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆævÀgÀÄ HgÀ°è EgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2016 PÀ®A 406,420 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2016 PÀ®A 279,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ-24/04/2016 gÀAzÀÄ  ¦gÁ墠  ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ £Á£ÀPÀgÀ eÁw ¨ÉÃqÀgÀ 35 ªÀµÀð G|| PÀÆ° ¸Á|| zÀÄPÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ Cfð ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  F ªÉÄïÁÌt¹zÀ ºÉøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÉÛ£É »VzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¥ÀvÀPÁgÀ E§âgÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-22/04/2016 gÀAzÀÄ ºÀÄtÄÚªÉÄAiÀÄ ¢£À EgÀĪÀzÀjAzÀ ZÉUÀÄAmÁ vÁvÀ zÉêÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉ J -33 J-4174 DmÉƪÀ£ÀÄß E¥ÀvÀPÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A¸Á§ §qÉAiÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwzÀÝ DmÉÆêÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ PÉý AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ZÉÃUÀÄAmÁ (vÉ®AUÁt gÁdå) PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 400 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÁrUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆÃgÀlÄ ZÉÃUÀÄAmÁ UÀÄrUÉ vÀ®Ä¦ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ C°èAiÉÄ PÀĽvÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ E§âgÀÄ DmÉÆ ¸Àé®à zÀÆgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤°è¹ E§âgÀÄ MAzÀÄ MAzÀÄ ¨Ál¯ï ºÉAqÀ PÀÆrzÀÄ C°èAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀnÖºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ10-00 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÝ E¥ÀvÀPÁgÀ EvÀÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ £Á£ÀÄ DmÉÆzÀ »A¢£À ²Ãn£À°è PÀĽwzÉÝ DmÉÆà ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV DmÉÆ PÀÆqÀ ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ PÉüÀUÉ ©zÉÝ DUÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢®è DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ E¥ÀvÀPÁgÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀ£ÀÄ ¨ÉªÀ¸ÁV ©¢zÀÄÝ EªÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁUÀPÉÌ ¨Áj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ EªÀ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ jêÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ-22/04/2016 gÀAzÀÄ 12 ¦,JªÀiï PÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉAqÀw ±À§£Á ¨ÉUÀA EªÀjUÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ w½¹zÉ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉΠ vÁªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-27/2016 PÀ®A-279,338 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2016 PÀ®A 279,337 338 304(J) L¦¹ :- ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è £Á£ÀÄ w¥ÀàtÚ @ w¥Àà¥Áà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà PÉÆÃw ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð eÁ|| ªÀiÁ¢UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| eÉÊUÁæªÀÄ vÁ|| f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. a£ÁßPÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ PÁgÀt £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA J¦-28-JPÉ-8720 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAUÀqÀ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë ªÀAiÀiÁ|| 5 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄUÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÊUÁæªÀÄ¢AzÀ a£ÁßPÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 24-04-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ D±ÀªÀÄä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀ¢AzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ. ¤ªÀÄÆägÀªÀgÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà. ªÀÄvÀÄÛ D±ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄrV ²æÃzÉë EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆAPÀ¯ï ºÁUÀÄ £ÀAzÉ¥À°è ªÀÄzÀå wgÀÄ«£À°è JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ §AzÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÆAPÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÄß½zÀ D±ÀªÀÄä EªÀjUÉ UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ²æÃzÉëUÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÉ ¤ÃªÀÅ CdðAmï §jæ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà vÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄUÀ®¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆQÌ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV CmÉÆêÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj¤ÃAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆAPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D±ÀàvÉæUÉ ¤£Éß gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV£ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ. D±ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉëUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ C°è EzÀÝAvÀ PÉÆAPÀ¯ï d£ÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV JzÀÄjUÉ §AzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV. PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀÄ° EªÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätÚ ¥ÀlÖZÀAzÀæªÀiï ºÁUÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀd®¥Àà ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀAzÉ¥À°è¬ÄAzÀ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ wgÀÄ«£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃWÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. JzÀÄjUÉ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀjUÉ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÉ CAvÁ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÉÆAPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ J¦-28-JPÉ-8720 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀÄ° eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á|| PÉÆAPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃWÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà ¨Ájà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ.E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| PÉÆAPÀ¯ï EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £Á£ÀÄ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

 

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES.

ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆದಿನಾಂಕ 24-04-2016 ರಂದು 2:45 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಪಿಸಿ-801 ಸುರೇಶ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ನಾನು ಸುರೇಶ ಸಿಪಿಸಿ-801 ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 24-04-2016 ರಂದು 2:00 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಗ್ರಹಿಸಲು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ 2:30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವುದು ಅಸಬ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒದರಾಡುವುದು ಕೂಗಾಡುವುದು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವಾಗುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಂಪೌಂಡ ಗೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸದರಿಯವನಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡಿ ಅಸಬ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಸದರಿಯವನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಡಪದ ವಯಾ|| 21 ವರ್ಷ ಜಾ|| ನಾವಿ ಉ|| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತಾ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪುನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮೈಗೆ ತಾನೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವನಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ 2:45 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಮಾನ್ಯರವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ನಿಡಿದ ಸದರಿ ಸಾರಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ..
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 24-04-2016 ರಂದು 1:40 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರ ವರದಿಯ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಸಿದರಾಯ ಭೋಸಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಈ ಮೂಲಕ ವರದಿಯನ್ನು ಗಣಕಿಕರಿಸಿ ಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 24-04-2016 ರಂದು 11:30 ಎ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ  ಗುಂಡಪ್ಪ ಪಿಸಿ-339, ಸುರೇಶ ಸಿಪಿಸಿ-801 ರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಫಜಲಪೂರ ಕಡೆ ಹೊರಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ 1) ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡ್ಲೇವಾಡ 2) ಸೊಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ: ಇಬ್ಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ಇವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಪಂಚರಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಪಿಸಿ-339, ಸುರೇಶ ಪಿಸಿ 801 ರವರೇಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 11:45 ಎ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು. 12:05 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಳೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲಕಯ್ಯ ಮಠ ವಯಾ|| 25 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಜಂಗಮ ಉ|| ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ-28 ಟಿಬಿ-6391 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಶಿವಪೂರ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಆಗ ನಾನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸೆದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು, ಅದರ ನಂಬರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜೆನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ನಂಬರ ಕಾಣದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೀಕ್ಕರ ಹಚ್ಚಿತ್ತು, ನಂತರ ಇಂಜೆನ್ ಹಿಂದೆ ನೋಡಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ ಬರೆದಿದ್ದು ನಂ ಕೆಎ-28 ಟಿಬಿ-6391 ಅಂತಾ ಇತ್ತು. ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಅ.ಕಿ 2,00,000/-ರೂ ಅಂತಾ ಇರಬಹುದು. ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಳು ಅಂದಾಜು 3,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದು ಇರಬಹುದು. ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕನ ಹೆಸರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ರುದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲಕಯ್ಯ ಮಠ ಸಾ|| ಶಿವಪೂರ ಅಂತ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ, ಅವನು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಸದರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 12:15 ಪಿ ಎಮ್ ದಿಂದ 1:15 ಪಿ ಎಮ್ ವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡೆನು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸದರಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 1:40 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಮಳೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲಕಯ್ಯ ಮಠ ವಯಾ|| 25 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಜಂಗಮ ಉ|| ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ-28 ಟಿಬಿ-6391 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಶಿವಪೂರ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕನಾದ ರುದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲಕಯ್ಯ ಮಠ ಸಾ|| ಶಿವಪೂರ ಇವರ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ವರದಿ ನಿಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಾರಂಶದ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬರ್ಗಾ  ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 24/04/2016 ರಂದು 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಜಾಗೆಯ ಸಂಭಂಧ ದ್ವೇಶ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 23/04/2016 ರಂದು 2100 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪಾದಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಭಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖೀತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.