Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 27, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:25-03-2010 jAzÀ 15-02-2013 gÀªÀgÀUÉ wªÀÄätÚ ªÀiÁ¸ÀÛgï  ¸Á:ºÀnÖ  FvÀ£ÀÄ ¦æÃvÀªÀiï ¨ÉÊPï¹ÌêÀiï£ÀÄß ¥ÁægÀA©¹, ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvï,27ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:§Ä¢Ý¤ß PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÁ«ÄðPÀ ¸Á:E24 UÁA¢üªÉÄÊzsÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¹ÌêÀiï£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV 30 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 37800/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß  PÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ vÀ£Àß ¹ÌêÀiï£À°è ¨ÉÊPï PÉÆr¸ÀĪÀzÁV £ÀA©¹ ºÀt PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ  ¨ÉÊPï PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2013 PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ದಿನಾಂಕ. 26-11-2013 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಮಲಾ ಕಾಲುವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿದ ನಂತರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತ ನಂ.1 UÉÆÃPÀgï ¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA  ¸Á: ªÀiÁvÀà½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð [ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ]ಇತನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ DAf£ÉAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁvÀä½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð  FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ವಿನೋದ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವದುರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ .ಸಿ. ನಂ. ಕೆ.. 37/6154 ನೇದ್ದನ್ನು ಅಪಾದಿತ ನಂ. 2  ²ªÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, PÀÄgÀ§gï, mÁl J.¹.£ÀA PÉ.J.37/6154 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï ¸Á:ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ  ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಟಾಟ .ಸಿ. ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ಅಪಾದಿತ ನಂ 01 ಮತ್ತು  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಟಾಟ .ಸಿಯು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಾಟ .ಸಿ. ಕ್ಯಾಬಿನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಈಕೆಯು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಲ ಹಣೆ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಅಪಾದಿತ ನಂ 01 ಮತ್ತು 02 ರವರಿಗೆ ಹಾಗು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿನೋದ ರಡ್ಡಿ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟಾಟ .ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 282/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ªÀĺÀªÀÄzïC° vÀAzÉ ¯ÁåPÀvï ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ-22 eÁw-ªÀÄĹèA G-PÀ©â£À ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  FvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¯ÁåPÀvï ºÀĸɣÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝzÀÝjAzÀ  ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ÀzÀ°ègÀÄwÛzÀÄÝ DUÁUÀ DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV§gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁßrPÉƼÀîwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢: 26-11-2013 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 27-11-2013gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è     FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ±ÀĨsÁ©¯ï VÃqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 28/13 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                      UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-         
              ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀ¥ÀUÀ®è 28ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆlÖ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ   26-11-2013 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀÚPÁåA¥À ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ2) °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ  3) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ , J®ègÀÆ ¸ÁB zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ °ÃfUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ, ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, JqÀ JzÉUÉ, JqÀ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ °ÃfUÉ PÉÆqÀzÉà ¤Ã£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2013 PÀ®A. 341,504,323,324,506 gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2013 gÀAzÀÄ  107 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-11-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/2013 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÉÊvÀ£Àå vÀAzÉ C¨sÀAUÀgÁªÀ ¨ÉÆgÀÄ¼É ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ ªÀiÁåQì læPïì £ÀA PÉ.J 38/4929 C:Q: 2,50,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀzÀªÀÄ gÀªÀgÀ J¸ï.n.r CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22/11/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ EAfãÀ £ÀA fJ81r16234 ZÉ¹ì £ÀA r26885 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 117/2013 143, 147, 148, 363, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-11-2013 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ «¯Á¸ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw ¨ÁæºÀät G;eÉʨsÀªÁ¤ ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÉAlzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É.£ÀA. ªÀÄ£É.£ÀA.2-1-171 ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ zÀvÀÛAiÀÄåUÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀg gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25-11-2013 gÀAzÀÄ ¨ÁgïzÀ°è ªÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ CªÁUÀ £ÀªÀÄä ¨ÁjUÉà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ, NAPÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, QnÖ @ ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, ¸ÀÆ¥Á£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ¸ÁªÀ£À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨ËzÉÝ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è NAPÁgÀ, QnÖ @ ¸Á¬Ä£ÁxÀ, ¸ÀÆ¥sÁ£À, ¸ÁªÀ£À EªÀgÀÄ ©®Äè PÉÆqÀzÉ £ÀªÀÄä ¨ÁgÀ¤AzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄ M§â£É EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ©®Äè PÉÆqÀĪÀAvÉ £Á£ÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢gÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ ©®Äè PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁrzÀ ©®Äè  ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄÉƧâ£É PÉÆnÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  »VgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-11-2013 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¨ÁgïÀ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃgÀUÀqÉ  §AzÁUÀ eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ¨ÁgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ LzÀÄ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ n.«.J¸ï.«PÀÖgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 38 ºÉZï. 7848 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QnÖ @ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥sÁ£À gÀªÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ C¥ÀºÀj¹ PÀÆr¹PÉÆAqÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ, NAPÁgÀ,  ¸ÁªÀ£À EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥sÁå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl E®èzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ  £À£ÀUÉ J®ègÀÆ  PÀÆr DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ E½¹ C°è ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÀÆ¥sÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀ£À EªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr C¯Éè ©¢ÝgÀĪÀ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. QnÖ @ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ  ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ,  ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É NAPÁgÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ Q«UÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. J®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨ÁgÀzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.           

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಲಶಟ್ಟಿ ಸಾ: ನಾಗಲೇಗಾಂವ ಇವರ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಕೀಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಗೋಡಕೆ ಇವರ ಮದ್ಯ ಹಿರೋಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರ ಹೊಲ ಸರವೆ ನಂ: 133,144 ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಕರಾರು ಇದ್ದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 26-11-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಕೀಯವರು ಕೂಡಿ ನಾಮದೇವ ಗೋಡಕೆ ರವರ ಕೊಂಪೀ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿವಾದವಾಗಿದ್ದು  1) ಸಿದ್ದಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಗೋಡಕೆ 2) ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಗೋಡಕೆ 3) ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಗೋಡಕೆ 4) ಸುವರ್ಣ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಗೋಡಕೆ 5) ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಮದೇವ ಗೋಡಕೆ 6) ರಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದತ್ತಾತ್ತೇಯ ಗೋಡಕೆ ಮತ್ತು ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ದತ್ತಾತ್ತೇಯ ಗೋಡಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ನಾಗಲೇಗಾಂವ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾಮದೇವ ಇತನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪನ ತಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಗೋಡಕೆ ಇತನು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಕಲಶಟ್ಟಿ ಇವನ ತಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಇತನು ಚಂದ್ರಕಾಂತನ ತಲೆಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ತೊಡೆಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಗೋಡಕೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಮನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ನನಗೂ ಸಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಕೊಯಿತಾದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ.ರಮಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸರುಬಾಯಿ ಖರದಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎರೆಚ್ಚಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಾಮದೇವ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ಕೂಡಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತೀಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕೆಳಗಿನಮನಿ. ಸಾ:ಹಣಮನಳ್ಳಿ. ತಾ: ಸೇಡಂ ದಿನಾಂಕ: 26-11-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಜು ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಈತನು ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನನಗೂ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೂಗಾರ ಈತನಿಗೂ ಇಂದು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟಂಟಂ ಪಾಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಊರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೂಗಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿದ್ದ 1)ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, 2)ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, 3)ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮತ್ತು 4) ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಕಿ 5) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೂಗಾರ ಇವರುಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಈತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆದಿರುವಿರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಶ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಛಾಜುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22-11-2013  ರಂದು 02-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲದೇವ ತಂದೆ  ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಾಃ ನಿಂಬರ್ಗಾ, ತಾಃ ಆಳಂದ ರವರು ಸೇಡಂ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟೀವಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಇ.ಡಿ 3922 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32  3434 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.