Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 17, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-04-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÁAiÀÄPÀ jf¸ÀÖgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè UÁæºÀPÀgÀ ªÁådåUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ ªÉâPÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀlÖqÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 18 C°AiÀiÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥sÁå£ÀÄ, QlQAiÀÄ Væïï, lÆå¨ï ¯ÉÊl ¸ÉÃl, ºÁUÀÆ «zÀÆåvÀ §l£ï ¨ÉÆÃqÀð ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªJ¯Áè MlÄÖ C.Q. 15,000/- DzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ zÀAiÉĪÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀåzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ £ÀµÀÖªÁzÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆr¸À®Ä PÉýPÉƼÀäîvÉÛ£É. ºÁUÀÆ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¹ ¥Á¬ÄAl §ÄPï£À°è ¢£Á®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀĪÀ»¸À®Ä vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 78/2012 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279, 304(J)L¦¹.eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2012 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁzÉUËqÁ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á. £ÁUÀÆgÀ JªÀiï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀÆgÀ JªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ªÀqÀUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ 38/4260 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀPÁ¼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁr DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉÛUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 279, 338L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/4/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀwPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw ¸Áé«Ä G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀ£ÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ OgÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°UÉ ºÀw ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À mÉÊgÀ §®PÁ°£À »A§rAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁw- qsÉÆÃgÀ G-PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÀAqÀPÀÖgï ¸ÉÃqÀA r¥ÉÆà ¸ÁB ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ wæªÉÃt vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð eÁw qsÉÆÃgÀ G: «zÁåy𤠸ÁB ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ D ¢Ã¥À PÉʬÄAzÀ eÁj DPÀ¹äÃPÀªÁV CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CªÀ¼ÀÄ GlÖ ¥Á°¸ÀÖgÀ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JzÉ, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼ÀÆ, ºÉÆmÉÖ , ¨É£ÀÄß, ºÁUÀÄ ªÀÄÄR ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/12 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ: QæñÀå£À G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á : AiÀÄgÀ£À½î EªÀgÀÄ §PÀÌZËr UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ EªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-4771 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §PÀÌZËr ²ªÁgÀzÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ZÀl£À½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ DmÉÆà mÁæ° £ÀA. J¦-21/AiÀÄÄ-7346 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ° CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹುಡಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗಂಗ್ಲೂರು ಸಾ || ಜೆ.ಆರ್. ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಚಿನ ದಿನಾಂಕ 11-03-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ತರಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಹುಡಗನ ತಾಯಿಯಾದ ಜಗದೇವಿ ಯವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 26/12 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂದನ:

ಮಾಡಬೂಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ; 17-04-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ ವಾಪ್ತಿಯ ಪೇರಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಾಗಾಣೆ ನಡೆಯತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಾಂ ಭಾಶಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಅಸ್ಲಾಂ ಬಾಶ ರವರು ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪಾ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಹಾಗು ವಾಹನ ಚಾಲಕನಾದ ಮಹಮದ ಸಲೀಂ ರವರು ಪಂಚರಾದ ಅಣ್ಣಾರಾವ, ಹಣಮಂತ ರೊಂದಿಗೆ ಪೇಠಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಶಲ್ ಜೀಪ ನಂ: ಕೆಎ 36 ಎಮ-1315 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಸಾಬಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ವ|| 28 ವರ್ಷ ಜ|| ಇಳಿಗೇರ ಸಾ|| ಪೇಠಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮ ಹಾ||ವ|| ಮಾಡಬೂಳ ಕ್ರಾಸ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಜೀಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾಕೌಟ 10 ಬಾಕ್ಸ, 330 ಎಮಎಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ 24 ಬಾಟಲಗಳು ಒಟ್ಟು 240 ಬಾಟಲಗಳು ಅಕಿ||10,710/- , ನಾಕೌಟ 650 ಎಮಎಲ್ ನ 2 ಬಾಕ್ಸ ಒಂದರಲ್ಲಿ 12 ಬಾಟಲಗಳು, ಒಟ್ಡು 24 ಬಾಟಲಗಳು, ಅಕಿ|| 1870/-, ಓಟಿ ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಮಎಲ್ ಒಟ್ಟು 5 ಬಾಕ್ಸ ಒಂದರಲ್ಲಿ 48 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲು ಒಟ್ಟು 240 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಾಟಲಗಳು ಅಕಿ|| 11900/-, ಯು.ಎಸ ವಿಸ್ಕಿ ಒಟ್ಟು 551 ಬಾಟಲಗಳು ಅಕಿ|| 21560/-, ನೇದ್ದವುಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗಾಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವುಗಳನ್ನು (ಜೀಪ ಸಮೇತ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 4000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,00040/- ಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿಐ ಡಿಎಸಬಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಬಾಶ ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 31/2012 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ:16-04-2012 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 46 ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ ¸Á.C§ÄªÉÆúÀ¯Áè zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ«£À PÉÃgÉAiÀÄ ¨sÁ«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð-ZÀAzÀ£ÀPÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ-36 «-9789 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªï( WÁmÉ) 20 ªÀµÀð «zÁåyÃð ¸Á.¸ÀgÉÆÃf¤ MtÂ, zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éßß £ÀA.05/2012 PÀ®, 279,338 L¦¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢: 16-04-2012 gÀAzÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 AiÀÄÄ 2571 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì 1-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÄʬÄAzÀ ¨ÉªÀgÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁUÀvÀ¢AzÀ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ ±ÀAPɬÄzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 19 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ« vÀAzÉ gÁdÄ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-04-EqÀ§Æèöå-5997 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É SÁzÀgï vÀAzÉ «ÄAiÀiÁSÁ£ï¸Á£¨ï RÄgÉö ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ¦AatÂ¥ÀÄgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 16-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA ;77/12 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw «dAiÀIJæà UÀAqÀ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð, 32 ªÀµÀð, eÁ:¨Áæ»ät , G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.7 qÀ§Æèöå ¨ÁèPï DqÀÄUÉÆÃqÉ ¥Éưøï PÁélæ¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ CfÓAiÀiÁzÀ ZÀA¥Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄzÁ¸À ¸Á: gÁÀAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 194 ,7 EPÀgÉ 9 UÀÄAmÉ D¹ÌºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgzÀÀ°¢zÀÄÝ vÀªÀÄä CfÓUÉ 4 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1] ©üêÀÄzÁ¸À 2] ¢: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀzÁ¸À 3] ²æäªÁ¸ÀzÁ¸À 4] gÁWÀªÉÃAzÀæzÁ¸À CAvÁ EzÀÄÝ EzÀgÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ ¢: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀzÁ¸À EªÀgÀÄ 2 £ÉÃAiÀĪÀjzÀÄÝ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ «dAiÀIJæà ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ªÁt²æà ¥Àæ«Ãt EzÀÄÝ «dAiÀIJæà gÀªÀgÀ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ: 02.08.2005 gÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀªÀÄä CfÓAiÀiÁzÀ ZÀA¥Á¨Á¬Ä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:-23.05.2001 gÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. vÀªÀÄä CfÓAiÀÄ ºÉøÀj£À°èzÀÝ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ,aPÀÌ¥Àà,gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÁUÉà AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CfÓAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆAqÀÄ ºÁf vÀAzÉ PÁ¹ÃªÀiï ¸Á§ ¸Á: ©. PÁåA¥ï UÀzÁé¯ï JA§ ªÀåQÛUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 07.02.2012 gÀAzÀÄ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹, £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹zÀ ¸Éïï rüÃqsï zÀ°è AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä CfÓAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà CAn¹ ºÉ§ânÖ£À ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä CfÓAiÀÄÄ ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä CfÓAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä CfÓAiÀÄ ºÉøÀj£À°èzÀÝ D¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 194 ,7 JPÀgÉ 9 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ºÁf vÀAzÉ PÁ¹ÃªÀiï¸Á§ ¸Á:©.PÁåA¥ï UÀzÁé¯ï (J¦) gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ:16.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35 / 2012 PÀ®A: 419, 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:- 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¦.¹.114 gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ, J¸ïJ¸ïJ¯ï ¥ÀjPÁë ©.© PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ PÁ¯ÉÃeï PÀqɬÄAzÀ, ¸ÀgÀPÁj ¨Á®QAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃeï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.16 JE-7679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¸ÀÄlÖ PÀmÉÖUÉAiÀÄ E¢Ý®Ä vÀÄA©zÀ 270 aîUÀ½zÀÄÝ CzÀg°ègÀĪÀªÀgÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¥ÉÆÃ¥Àmï ¥ÀªÁgï vÀAzÉ: zÉëZÀAzï, ®ªÀiÁtÂ, 27ªÀµÀð, ¸Á:zÉêÀ®UÁA ªÀĺÁgÁµÀÖç ; KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ: ªÀ¸ÀAvï ¥ÀªÁgï, 32ªÀµÀð, ªÉÄùÛç PÉ®¸À, ¸Á:ªÀiÁ¤PïzÉÆAr vÁ: ¥ÁvÀgÀr f¯Áè: CºÀäzï £ÀUÀgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç.ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§£ï gÁoÉÆÃqï ¸Á: CA¨ÉªÁr, ªÀĺÁgÁµÀÖç. ( ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁj ) AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£ÀzsÀPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è£À 270 ¸ÀÄlÖ PÀnÖUÉAiÀÄ E¢Ý®Ä aîUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2012 PÀ®A-279,336 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 65(1),77 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁAiÉÄÝ 1963. £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.14-04-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 3-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.17-04-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨Á§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï ZËQzÁgÀ 41 ªÀµÀð ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀÄĹèA ¸Á.¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£ÀVzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ ¦mïì §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ±À«ÄãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¨Á§Ä¸Á§ ZËQzÁgÀ 35 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 07/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2012 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¨ÉtÂÚ, ªÀAiÀĸÀÄì: 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: UÀļÀzÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
£ÀªÀÄäªÀÅ MlÄÖ 195 PÀÄjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ©âtzÀ 30 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ, ¸Á: UÀļÀzÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ²qÀØ£À½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄ°PÉÌ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀå ¨ÉùUÉ EzÀÝ ¤«ÄvÀå PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁUÁt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀļÀzÀ½î¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉZï.Cgï.f. £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨sÁUÀ¢AzÀ M§â PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ fVzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀĪÁUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 33 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 22 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-06/J-2363 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ UÀƼÀ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²Ã. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 15-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà EAUÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ 38, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÉƼÀÆgÀ vÁ. ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À. ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/J.1001 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉƼÀÆgÀ¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À PÉƼÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ. 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï zÁn ¥ÁªÀðw ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ «.Dgï.J¯ï §¸ï £ÀA. PÉ.J.25/¹.6195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ EzÀÝ PÉÆlæ¥Àà PÀwÛ EªÀjUÉ «.Dgï.J¯ï.£À PÀ£Àßr §rzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ PɼÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. zÁåªÀÄtÚ ºÉZï.¹. 69 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝV ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ, zÁ½ PÁ®PÉÌ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆæ¬ÄAzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-410 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.