Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 28, 2009

Bidar Disrict Daily Crime Update - 28-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-03-2009


PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁf£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÉ : PÁAiÀÄðzÀ²ð¬ÄAzÀ DPÀæªÀÄ vÀqÉAiÉÆrØ dUÀ¼À
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 341, 323, 504 L.¦.¹. :-


¢£ÁAPÀ 27/03/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ §ÄPÁÌ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/03/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀjUÉ Hj£À°è ¸ÀjAiÀiÁV ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DUÀÄwÛ®è CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÁlgÀ ªÀiÁå£À CªÀjUÉ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “Hj£À AiÀiÁ ¸ÀƼÉîªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ §gÀvÁÛ E®è ¤£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PɼÀPÀ ºÀwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀÄQzÁUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀnÖPɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° : aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ ²æà K±À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¨sÀÆgÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; PËoÁ [©] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JgÀqÀÄ PÉÊ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0350 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj M§â£À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

EAzÀÄ ¢:27/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ:22, G: ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: EqÀUÁgÀ ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:26/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ PÀtf UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀ®§UÁðPÉÌ PÉ£Á¯ï ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ §UÉV£À ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ºÀgÁf£À ºÀtPɽzÀÝPÉÌ : ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ f¥ÀÄt D¸Á«Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2009 PÀ®A 324, 504, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀÄAmÉUÁAªÀ vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAlUÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ d«ÄãÀÄ ºÀgÁdÄ EzÀÝ PÁgÀt ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¥ÀAZÁ¼À CªÀjUÉ PÉýzÉÝãÉAzÀgÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀðzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÁdÄ DVzÀÄÝ, D ºÀgÁdÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý E°èAiÀĪÀgÀUÉ CzÀgÀ ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁr¯Áè CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀ«ÄnAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå EgÀÄvÉÛãÉ. CzÀPÁÌV PÉüÀÄwÛzÉÝãÉ. CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖ¤AzÀ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


vÉÆÃlzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ£Éß PÀzÉÆÝAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-03-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀ¯Áè ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39-n- 2003 mÁæöå° £ÀA. PÉJ-39-n-2004 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes


: E¹àÃmï dÆeÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :
²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ¦J¸ïL. UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.03.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¦qÀØ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 5 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨Á§Ä ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯É, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.680/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 35/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦. CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À:
²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ n.PÉ. ¦J¸ïL. ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.03.2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß bÀvÀæ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ aîzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 180 JAJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 20 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 180 JAJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ±Ámï «¹Ì vÀÄA©zÀ 7 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 33/2009 PÀ®A: 34 PÉ.E. CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄlPÁ zÁ½, EªÀðgÀ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:26.03.2009gÀAzÀÄ1730 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀAzÀ° PÀÌgÁ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CCgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà vÁ½PÉÆÃmÉ EªÀj§âgÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà Cgï.JA.£ÀzÁ¥sïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3,900/-, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 22/2009 PÀ®A: 78(3) Pɦ CåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¯Áj ¥À°Ö, QèãÀgï ¸ÁªÀÅ:
²ªÀªÉÆUÀ΢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj ¸ÀA:PÉJ.05,JJ.212 £ÉÃzÀÝgÀ°è CrPÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è nà PÀÄrzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï ¸Á¢üPï vÀAzÉ ¥sÁgÀÄPï 19 ªÀµÀð, ¸Á: zÁ¸ÀgÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÁV ZÁ®PÀ¤AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà 0530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¹ªÉÄAmï PÀA§PÉÌ rQÌPÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ QèãÀgï ¸Á¢üPï ¯ÁjAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¹®ÄQ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï±À¦ü vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï PÁqÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀÀA.86/2009 PÀ®A:279, 304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

CUÀvÀåQAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ lAlAUÀ¼À d¦Û

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢:25-03-09gÀAzÀÄ ²æà J¯ï.¹ PÉÆ®Ìgï ¦J¸ï.L(PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæðAUï£À°ègÀĪÁUÀ lA.lA £ÀA:PÉ.J.33/4679 ºÁUÀÆ lA.lA £ÀA PÉ.J33/2662 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ «¨sÀÆwºÀ½î PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß lA.lA£ÀÀ°è CUÀvÀåQAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀªÀAvÉ ZÀ®¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj lA.lAUÀ¼À£ÀÄß d¦ ÛªÀiÁr ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: ¢B27-03-09gÀAzÀÄ ²æà ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ªÀÄUÀÝA¥ÀÄgÀ ¸Á||PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀªÀÄä zÉëAiÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä CtÚ ¨sÁUÀ¥Àà PÀÄgÀħgï ¸Á||PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà PÀÄgÀħgï E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÆeÉ ªÉÃ¼É qÉƼÀÄî ¨Áj¸À®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄßwÛÃAiÀiÁ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ: ¢B27-03-09gÀAzÀÄ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà CAiÀiÁå¼À¥Àà£ÉÆÃgï gÀªÀgÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà J¯Éà ¨ÉÆøÀrªÀÄUÀ£Éà qÉƼÀÄî ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ EzÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÀÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt:

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ: ¢B26-3-09gÀAzÀÄ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉêÀjUÉ £ÉʪÉzÀå PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀgÀªÁgÀzÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÃ¼É vÀªÀÄä ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 16ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß 1.CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 2.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà 3.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÁBUÁf¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ gÉêÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ£ÀA.PÉJ32/5818 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð®AzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢B27/03/09gÀAzÀÄ ©ªÀÄ£ÀUËqÀ
vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 16 E.6745 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¤AzÀ ©.UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ qsÀªÀ¼ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á¯Áf SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA PÉJ38/3794 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzsÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ §¸ÀuÁÚ UËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ¢B26/03/09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ªÀiÁPÁ gÀªÀj vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA.PÉJ32/J5677 £ÉÃzÀÝgÀ°è «±ÀéeÉÆÃw ªÉÃgÀ ºË¸À¤AzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ L.n.L PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ ¯Áj £ÀA PÉJ38/7545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤ZÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ªÀiÁPÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ªÀiÁPÁ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ¢B28/03/2007gÀAzÀÄ ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.L ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà «ÃgÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¦.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ RƨÁ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1.²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà ªÀÄAvÁ, 2.²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà gÉêÀÄtÂ, 3.ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, 4.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀ¥Àà, 5.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ZÀAzÀænÖ, 6.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §nUÉÃj,7.¨ÉƪÀÄä°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥À¸ÁgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ wqÀV¹zÀÝ £ÀÄÝ gÀÆ5240/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆý, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ [£ÁAiÀÄPÀ} G:J¸ï.n.¹.ªÉÄÊ£ïì PÀA¥À¤ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉgÀÆjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ElÖAV §nÖUÉ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è vÀgÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ ºÉý gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ CzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÁUÉãÀºÀ½î ºÀwÛgÀ PÀA¦è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀA: PÉ.J-34/ JA-3817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀªÀ£Éà £ÉÃgÀªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄtÚ£ÀzÀÄ DzÀÝjAzÀ CzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄtÚ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ©ÃªÀÄtÚ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï ZÀÆgÀÄ ZÀÆgÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J-34/ JA-3817 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ÉÎ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA¦è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁUÉãÀºÀ½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉ.J-34/ JA-3817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀªÀ£É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°èUÉ £ÉÃgÀªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: §°fUÀ G: LµÀgï PÁåAlgï £ÀA: PÉ.J-22/ 2694 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: PÉÆìÄgÁ (aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ) vÁ: zÉêÀ£ÀºÀ½î f¯Éè: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀÄÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ LµÀgï PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-22/ 2694 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄĤgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÁV £ÀqɬĸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁåAlgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁå£Àë£ï ºË¸ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆ£Éß ¢: 25-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉêÀÄUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄĤgÁd FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ »A¢£À ºËfAUï PÀmï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¨ÁAqïUÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉVΣÀ°è E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÁUÀ°Ã ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢:- 27-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄĤgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.