Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/09/2010
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: mÉ®jAUÀ PÉ®¸À ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Áéw vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0230 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ HlPÉÌ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄQæµÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÀ®§UÁð¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À £ÀA-PÉJ-36/06 J-3573 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 279, 337,338, L¦¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¯ÉAUÀn vÁ D¼ÀAzÀ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.39/JA. 9786 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ §®¨sÀÄdzÀ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 29-08-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J. ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ JA.J. gÀºÉªÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: ¥sÀÄlªÉÃgï CAUÀr, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj gÀAeÁ£À ºÀ§âzÀ §mÉÖ Rj¢¸À®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ ¥ÀÆeÁ §¸ï £ÀA. PÉJ-39/2895 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® ºÀwÛgÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì UÁå¸À PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀÆeÁ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É dA¥ÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ §¹ì£À°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¤¸Á ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄîPÉÌ ºÁj ¹Ãn£À ªÉÄð£À PÀ©ât CªÀ¼À ºÉÆmÉÖUÉ vÁV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è° ºÀwÛ ¸ÁzsÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 272/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¥Éưøï zÁ¸À ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äQ ¸Á PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¥Éưøï zÀD¸À G: §¸Àì ZÁ®PÀ 2) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥Éưøï zÁ¸À E§âgÀÆ ¸Á PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄzÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzÀ §¹ÃgÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¯Áj Qè£Àgï ¸Á ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦.-13-n-2586 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ DVzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ E¸ÁªÉÆâݣï vÀAzÉ ±À¥ÉÆð¢ÝÃ£ï ¯Áj £ÀA J.¦.13-n- 2586 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è EgÀĪÀ ©ærÓ£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ r.¹.JªÀiï. mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ.J 38/856 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀÅ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: J¹ì ºÉÆ°AiÀiÁ G: J.¦.12 «1667 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á ¤ÃgÀUÀÄr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄl£À ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæü JªÀiï.J UÀ¥sÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ C°è eÁ: ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA J.¦.12 «1667 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¨ÁºÀzÀÄæ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ(J.¦.) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjUÉ JqÀUÀqÉ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀiÁªÁV JqÀUÉʪÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: zÀ°vÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á «ÄeÁð¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA 701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±À²gÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ ¸Á ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ QgÀuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.02/JA.J£ï. 6 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÁ±À¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DPÁ±À£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀ »ªÀäärAiÀÄ Qð£À°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, JªÀiï. J¸ï.¨Á§Ä EªÀgÀ 21 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ 2009£Éà ¸Á°£À°è ©.J.CAwªÀÄ «zsÀå¨sÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ J¯ï.«.r.PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁè¸ï ªÀÄ°Ö «ÄÃrAiÀiÁ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉAlgï£À°è PÀA¥ÀÆålgï PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ EªÀiÁªÀÄ gÀhÄgÁPïì ¸ÉAlgïUÉ DUÁUÉÎ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï ¥sÁ¬ÄêÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï EªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï¤AzÀ AiÀÄĪÀwUÉ ¢£Á®Ä PÀgɪÀiÁr ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ¢£ÁAPÀ:04.09.2010, 03.03.2010 ºÁUÀÆ 24.07.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ Væãï¥ÁPÀð£À°ègÀĪÀ PÉÆoÀr¸ÀASÉå:2 gÀ°è PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄAwèPÉÆøÀð DUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ qÁ:C¯Áè§PÀë EªÀgÀ°è ZÀPï ªÀiÁr¸À¯ÁV UÀ¨sÀð zsÀj¹zÀ §UÉÎ w½zÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÉƺÀäzï ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï¤UÉ w½¸À®Ä vÁ£ÀÄ f.J£ï.JA PÉÆøÀð N¢zÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ ªÉÄrµÀ£ï §UÉÎ ZÀ£ÁßV UÉÆvÀÄÛ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É C¨ÁµÀð£ï DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý, ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ §®ªÀAvÀªÁV UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ C¨ÁµÀð£ï ªÀiÁr¹, aAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ RArvÀªÁVAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý £ÀA©¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉƺÀäzï ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï AiÀÄĪÀwUÉ PÀgɪÀiÁr ºÉÆgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÁßV EgÀÄ CAvÁ w½¹zÁUÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤£ÀUÁV PÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý, «µÀAiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃV ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ-vÁ¬Ä CtÚ, vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ ¸À°ÃªÀiï EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d £ÁªÀÅ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ 15-20 ¢£ÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À PÉÆr CAvÁ ºÉý FUÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁr PÉƽî CAvÁ ºÉý ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉýzÀ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzÀºÉÆA¢, UÀ¨sÀðzsÀj¹zÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C¨ÁµÀð£À ªÀiÁr¹zÀ ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÀÄĪÀw ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÉëPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ 50 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 46 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,9761 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ¸ÉÃoÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁAqïPÀ°èUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 34 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ UÀuÉñÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D±À£À¥À°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀÄPÀÛ¯ï(J¦) EªÀ£ÀÄ §Æ¢ mÁåAPÀgï ¸ÀASÉå:J¦.28,«.6573 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃR ¸ÀgÉÆêÀgï vÀAzÉ ¨Á§Ä 25 ªÀµÀð, ¸Á:£Á¯Áégï, vÁ:avÁÛ¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè:UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.32, 2447 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹AiÀÄ J¹¹ UÉÃmï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð §®gÁªÀiï¹AUï ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀzÁ¸ï ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.25,n.1917 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÆtðªÀiÁ avÀæ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛPÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸ï ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¹§âA¢AiÀÄgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀAeÉÕUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ¤AvÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ mÁæ¦üPï bÀwæUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ bÉwæAiÀÄ ¥ÉÊ¥ï PÀmÁÖV ¨ÉAqÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æà CªÀÄgÉñÀ ¹¦¹ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¸Á¥ÀÆgÀÄ (EeÉ) UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀAPÀæ¥Àà @ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á:EzÀݯÁ¥ÀÆgÀÄ, vÁ:PÀĵÀÖV, f¯Áè:PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ C®è°è PÉʸÁ® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆÃgɧ¼ï vÁAqÁ-2 gÀ ¤ªÁ¹, aÃvÉ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà PÁgÀ¨Áj 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°èzÀÝ VqÀUÀ¼À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉÃeÁgÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ a£ÀߥÀà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ ªÉÄzÀQ£Á¼ÀUÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ 26 ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÄzÀQ£Á¼ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:690/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 28.09.2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ NªÀð £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÀqÉzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ¤«ÄvÀå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÁeÉÕ ºÉÆgÀr¹zÀÝ£ÀÄß G®èAX¹, 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É§eÁgÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ 60 ªÀµÀð PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥Áj EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2000/- ªÀiË®åzÀ 180 JAJ¯ï£À Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 50 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÁf ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü @ gÀ¦ü vÀAzÉ C§Äݯï¸Á¨ï 24 ªÀµÀð, G:«dAiÀÄ mÁQÃ¸ï ªÀĹÌAiÀÄ°è D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À, ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀrªÉÄ zsÀÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉüÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¦J¸ïL(C.«) ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄgÀÆ£ï PÀ®gï£À ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï £ÀA PÉJ-36/ J¸ï-1998 C.Q gÀÆ 38000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgï ¥Àr¸ÀzÀÝjAzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀĺÀäzïgÀ¦üAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 28.09.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ¥Ánïï 25 ªÀµÀð, ªÀģɸÀA: CZÀðqï PÁA¥ÉèPïì qÁårPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CZÀðqï C¥Á¬ÄAmïªÉÄAmï¢AzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÁUÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ: 60,000/- ªÀiË®åzÀ 5 vÉÆ° UÀÆPÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ©½ CAV PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ CªÀj§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ EzÀÄÝ vÁ½¸ÀgÀ QwÛPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀȺÀt aÃgÁrzÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀݪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ ¹UÀzÉ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà EAf¤AiÀÄgï ¸Á: £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ C.Q.gÀÆ:25,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÄmÁ°Pï PÀAzÀÄ §tÚzÀ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¯ï.4460 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¨É½V£ÀeÁªÀ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ EAf¤ÃAiÀÄgï ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «dAiÀÄgÁeï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: §eÁeï ±ÉÆÃgÀÆA£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 13 f¯Áè D¸ÀàvÉæ ªÀ¸Àw UÀȺÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀÆ«Ä£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀƪÀiï ¥ÀPÀÌzÀ°è TVS STAR CITY MOTOR CYCLE NO. KA-36/R-280 ENGINE NO. BF 5B 71107933, CHESIS NO. MD625KF5672B64176 WORTH RS, 40,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÀqɺÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr 21.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀÄîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉ :²æà £ÁUÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ AiÀÄ½î ¸ÉPÀÆåjn E£Àì¥ÉPÀÖgï ªÁ¸ÀªÀzÀvÀÛ ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÀzÀvÀÛ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄãÀì KjAiÀiÁzÀ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ¸À¨ï ¸ÉÖñÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÁQzÀ PÉA¥ÀÄ, ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚ ºÉZï.n C®Æå«Ä¤AiÀÄA PÉç¯ï 60 ¦üÃmï CAzÁdÄ 4800/-` ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÀqÀZÀ®ð ¸Á|| EAeÉA¥À½î vÁ|| ¸ÉÃqÀA f|| UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Áà PÀĸÁ¼É ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27/09/2010 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ RtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÉÃV® EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁÝ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| gÁªÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ avÁÛ¥sÀÆgÀ PÉÆÃlð ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀĺɱÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| PÉÆAZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/10 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 28-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄqÀØzÀ vÀUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀzÀ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) eÁ¤ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: £ÁåµÀ£À¯ï PÉ«ÄPÀ¯ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁPÉðnAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (2) n. ¥ÀgÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀÆ£ÁzÀ°è PÁé°n EAfäAiÀÄgï ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²æÃgÁªÀÄ §AiÉÆà ¹Ãqïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À (5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÁè¹Pï ¥ÁèAmï £ÀÆånæAiÉÄAmï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,204-00 UÀ¼ÀÄ, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï, 1 ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/10 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ£Á¯ï ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀA§zÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, G: «zÁåyð ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) «µÀÄÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, E£Áߤ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á: -UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,745-00 UÀ¼ÀÄ, 9 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉèöÊ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉÆêÀÄð ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 202/10 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ¥sÉqï £ÀA§gï PÉ.J.37/ºÉZï-8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ©qÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä C£ÀߥÀà ¸Á:ªÀgÀvÀmÁß¼À EvÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀĶ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ½A§gÉ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ E½¹ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆߧâ PÀƽPÁgÀ ¢¥ÀZÀAzÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ¥sÉqï£À°è PÀĽî¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ¨ÉÆïÉgÉÆà £ÀA§gï PÉ.J.27/JA.3417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwzÀÝ C£ÀߥÀà ¤UÀÆ ªÉÆÃ¥sÀqï vÀUÀ°zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/10 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ & 187 LJA«í PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdð¥Àà£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ J¸ï.Dgï £ÀªÀ° »gÉêÀÄoÀ qÁA§gï «ÄQìAUï ¥ÁèAn£À ºÀwÛgÀ E½zÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ltPÀ£ÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃgÀlĺÉÆVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/10 PÀ®A 323, 324, 341, 447, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-09-2010 gÀAzÀÄ fÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¥sÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆArj«j CAvÁ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ®PÀÌ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ ¨Á¬Ä §qÀUÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ AiÀÄAPÉÆç ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©rzÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý M¼À ¥ÉlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 1569/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ JA.r C§ÄݯÁè ¸Á: ºÀ¸À£À gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £ÀUÀgÀzÀ £ÉÆèɯï PÀA¥ÀÆålgÀì ºÀ¸À£ï gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆgÉÆúÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è EgÀ°¯Áè DUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ ¸Éß»vÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ.

1] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1706

2] ªÀiÁqÀ¯ï 2000 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ

3] ZÉ¹ì £ÀA 00E20F16844

4] EAdA£ï £ÀA 00E12E16080 EzÀgÀ CA:Q: 35,000=00 gÀÆ/-

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ DZÁgÀ @ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 10-12 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ eÉÆvÉ PÁ¥ÉðAlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, zÀÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä, gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 27-09-2010 gÀAzÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 21/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÉÆÖêïUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¹zÁUÀ CzÀÄ MªÉÄä¯Éà zsÀUï CAvÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄÆ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀgÀr ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¥Á°¸ÀÖgï §mÉÖ zsÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ½UÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÀÄwÛUÉUÉ,JzÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/10 PÀ®A 353, 355, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀÄå ªÀĹÌ, ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É, ºÁUÀ¯ÁݼÀ ¸Á: eÉ. gÁA¥ÀÄgÀ, ºÁ: ªÀ: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©¹ HlzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.J.(¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À) C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ "¸Àj ¸Àé®à vÁ½j ªÀÄPÀ̼À ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢ªÉ, MAzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀzÀ°è ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ MªÉÄäïÉà "E¯Éèãï PÀÄAr ºÀqÀ¸ÁPÀ C¢AiÉÄãï, ¸ÀzÀå ªÀiÁ»Û PÉÆqÀÄ" CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ "E°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢ªÉ, ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è" CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÉ£ÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¤£ÀUÀ ªÀiÁ»Û PÉýzÀæ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ CµÀÖ, J¯Áè ªÀiÁ»Û §gÀÝ ¸À» ªÀiÁr ¹Ã¯ï MwÛ PÉÆqÀÄ" CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã ªÀiÁ»Û PÉÆlæ £ÀªÀÄÆägÁUï fêÀ£Á ªÀiÁrÛ ªÀÄUÀ£À E°ÝzÀæ HgÀ ©qÀ¸ÀÛ¤Ã" CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æà CAzÀ¥Àà ¨É¼ÀªÀr, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄ®è¥Àà eÉÆÃV, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ §AzÀÄ "ºÀĸÉãÀ¥Áà ¤Ã£ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è" CAvÁ ºÉüÀ®Ä "¤ÃªÉ¯Áè £À£ÀUÀ §Ä¢Þ ºÉüÁPÀ §gÀ¨Áåræ, J¯Áè ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÆî MAzÀ ¤Ãªï §jæïÉà M§â§âgÀ£ï £ÉÆÃqÉÆ̼ÀÛ¤Ã" C£ÀÄßvÁÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ vÀ£Àß §®UÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ »UÁΪÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã K£ÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï PÉÆqÁPÀ ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀæ ¤£Àß fêÁ£À vÉUÉzÀÄ ©qÀÛ¤Ã, ºÀĵÁgï" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¤£Éß oÁuÉUÉ §gÀzÉà EAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 52/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ QèãÀgï EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. J£ï.J¯ï- 02 f-3466 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj mÉæîgïzÀ°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÁ¹UÉ ºÁ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §ºÀıÀB DPÀ¹äÃPÀªÁV eÉÆð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ, mÉæîgïzÀ°èAiÀÄ ºÀÄPÀÄÌ CxÀªÁ PÀ©âtzÀ ¨sÁUÀ vɯÉUÉ eÉÆÃgÁV §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.