Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 15, 2013

Raichur District Reported Crimes


14/07/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀÄä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÁd¥ÀÄgÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-aAZÉÆr  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀÄgÀ @ ²æäªÁ¥À¸ï CtÚ
vÀAVAiÀÄjzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪɠ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV  ¸Àj EgÀzÉ MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ-¨ÉÃgÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ¸Àj EgÀzÉ EAzÀÄ-14/7/13 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä eÉÆüÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝPÉÌ CzÉà £ÉÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ eÉÆüÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArjà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAVUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀÄ PÀmÉÖUɬÄAzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀlÄÖªÀiÁqÀ®Ä ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAVUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀÄ »qÀzÀÄPÉƼÀî®Ä DgÉÆæ PÀ«vÁ¼ÀÄ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ¦üÃgÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ vÀAVUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2013 PÀ®A-323.324.355.504 ¸À»vÉ 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.12-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ PÉ EgÀ§UÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ªÀÄw C¤vÁ UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ, 21 ªÀµÀ, PÀÄgÀ§gÀÄ. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-PÉ EgÀ§UÉÃgÁ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦æÃw¹ ®UÀߪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà MAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¦æÃw¹ ®UÀߪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ¯É¯Áè DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¤£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ CªÀÄgÉñÀ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÉ EgÀ§UÉÃgÁÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E°ègÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À »AzÉ ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÉÆr¸ÀzÉà EzÁÝUÀ E¯ÁdÄ PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ DvÀ¤ÀUÉ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¤£ÀßzÉãÀÄ QjQj C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ QjQj ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ GAlĪÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2013 gÀAzÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013 PÀ®A. 498(J),323,324,325,504,302 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-14.07.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¯Áä® UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ gÁÀd ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨Áå½ E§âgÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ DUÉÎ, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¸Á: PÀ¯Áä® ªÀÄvÀÄÛ F±À¥Àà E§âgÀÆ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁÝUÉÎ ¸ÀzÀj ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß D½AiÀÄ gÁd¤UÉ J¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è ¤ªÀÄä ¥ÀPÀëzÀªÀgÉà UÉzÀÄÝ §vÁðgÀ £ÀªÀÄä ¥ÁnðUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛjAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¸Á: PÀ¯Áä® FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F¸À¥Àà ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CAzÉà ¸ÁAiÀÄAPÁ®: 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèPÁªÀÅ,ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À¤AzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ F±ÀégÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2013 PÀ®A: 143,147,148,323324,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.07.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÉÆà EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®ä¯Á gÀªÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dAiÀĪÀÄä FPÉ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆlªÁV ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ©ât ¥ÉÊ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ºÀÄrV fêÀ£À ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢j ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ , DvÀ£À ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä½UÉ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ vÁAiÀÄtÚ ªÀįÉèò ªÀÄvÀÄÛ D½AiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÉèñÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ«vÁ EªÀjUÉ §rUÉ, PÀ©âtzÀ ¥ÉàöÊ¥ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2013 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14.07.2013 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁl£ï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ dA¨sÀ¥Àà ¸ÁªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36 EJ2899 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÀjñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÀgÉ 61 «9572 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV lPÀÌgï ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV E§âjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2013 PÀ®A: 279 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.07.2013 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-07-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-07-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ¯Á¤ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JA.r ®w¥sÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸ÁCªÀįÁ¥ÀÆgÀ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PËlÄA©PÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 14-07-2013 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄPÀÄìzï«ÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-07-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-5431 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä vÀÄAPÀ®, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ±Á¥ÀÄgÀ UÉÃl, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ²æñÉʯÁ EªÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²æñÉʯÁ EªÀgÀ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ºÉÆAzÀÄvÁÛ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ 11-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2013, PÀ®A 465, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀªÀÄzÉ ²æÃ¥ÀxÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 74 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁªï, vÁ: ¨sÁ°Ì: ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA. 285/2 ¥ÁluïPÀgï ©°ØAUï ¸Á¬Ä£ï E¸ïÖ ªÀÄÄA¨ÉÊ-22, EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 77/1JJ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Áèl £ÀA. 10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ JªÀiï.J¸ï.¹AzsÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃPÉælj JªÀiï.gÁªÀÄ®Ä EªÀjAzÀ 1992 gÀ°è 5000/- gÀÆ¥ÁwUÉ jâ ªÀiÁr, CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è gÉf¸ÉÖçñÀ£ï DV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀ§ÓzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥Áèmï£À J¯Áè zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁV C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀAf ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÉPÉæljAiÀiÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁgÁlªÁzÀ ¥Áèl£À J¯Áè «µÀAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀAf, 2) UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ¥Áèmï£À £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è gÉf¸ÉÖçñÀ£ï DzÀ ¥Áèl£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 3) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ¥Ánïï EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 13-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ GªÀiÁPÁAvÀ EªÀgÀÄ vÁªÀÅ Rjâ¹zÀ ¥Áèmï£À zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ®Ä CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ ¥Áèl£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 4) d®AzÀgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAl¥Áà ªÀiÁgÀeÉÆÃqÉ ¸Á: PÉÆøÀA, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ 06-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, d®AzsÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áèl£À zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ®Ä CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ GªÀiÁPÁAvÀ EªÀjAzÀ Rj¢¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥Áèl£À ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ°è gÉf¸ÉÖçñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°èzÀÄÝzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áèmï£À §UÉÎ ¸À¨ïgÉf¸ÀÖgï D¦üøï£À°è E.¹. vÉUÉzÁUÀ F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2013, PÀ®A 394, 407 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà aPÀlªÁgÀ £ÀÆå ªÉÆAqÁ GzÀVÃgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ zÀħĮUÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ GzÀVÃgÀzÀ°è CqÀvÀ zÀÆPÁ£À vÉgÉzÀÄ PÀ«ÄµÀ£À JeÉAl CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, zÀªÀ¸ÀzsÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ½UÉ ¯Áj mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥sÁgÀA£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd UÀÄAqÀ¥Áà aPÀlªÁgÀ EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁd£ï PÀ«Ärn ZÉ£ÉÊ PÀqɬÄAzÀ 170 (MAzÀÄ aîzÀ°è 100 PÉ.f) aî vÉÆUÀj PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä CqÀðgÀ §AzÁUÀ CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀÆå ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¥ÉÆæÃ¥ÉlgÀ DzÀ ¢Ã°¥À EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ZÉ£ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-27/qÀ§Æèöå-5009 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 13-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ, ¸ÀzÀj ¯Áj §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ZÁ®PÀ£À ¯ÉʸÀ£Àì ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ¯ÁV gÁªÀÄAd£ÀAiÀiÁå CAvÁ w½¹ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á®PÀȵÀÚ¥ÀÆgÀA NAUÀ® ¥ÀæPÁ±ÀA f¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ SÁvÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É DqÀðgÀ §A¢zÀÝ vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÀªÀiÁ®gÁzÀ 1) ªÉÆúÀ£À, 2) «zÁé£À, 3) ªÉAPÀl, 4) ¢Ã°¥À ¯ÁvÀÆgÉ, 5) ºÀtªÀÄAvÀ, 6) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, 7) ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è vÉÆUÀj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ E§âgÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉ£ÉÊUÉ ©lÖgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 14-07-2013 gÀAzÀÄ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¢Ã°¥À EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©zÀ ¯ÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà 4 d£À vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, qÉæöʪÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EvÀ£À PÉÊ-PÁ®Ä PÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ ¨sÁ°Ì ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ vÉÆUÀj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä GzÀVÃgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆr£À CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ SÁ° ¯Áj ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ vÀPÀët ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¹zÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀݪÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÁqÀ£ÀÄß vÉÆj¹ vÀPÀët ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EvÀ¤UÉ ¸ÉÊrUÉ ¸Àj¹ QèãÀgÀ£À PÉÊPÀnÖ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ºÀ®§UÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §®PÉÌ wgÀÄV C°èAzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ PÀtÄÚ PÀnÖ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV 1-2 vÁ¸ÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ vÉÆUÀjAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä SÁ°¬ÄzÀÝ ¯ÁjUÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è G½zÀ aîUÀ¼À£ÀÄß Jt¸À¯ÁV 36 aîUÀ¼ÀÄ G½¢zÀÄÝ, 134 aîUÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÝ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 4,000/- gÀÆ¥Á¬Ä E¢zÀÝ£ÀÄß PÀÆqÀ PÀ¹PÉÆAqÀÄ MlÄÖ 6,03,000/- gÀÆ¥Á¬Ä CAzÁdÄ QªÀÄäw£À ªÀiÁ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, EzÉ vÀgÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÁrUÉ 1 wAUÀ¼À »AzÉ d»ÃgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ UÁrUÉ ZÁ®PÀ£À PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ EAmÉÃjAiÀÄgÀ gÀ¸ÉÛUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è Dgï.n.N gÀªÀgÀ DPÀ¹äPÀ ¨sÉÃnÖ¬ÄAzÀ M§â DgÉÆæ ¹QÌ E§âgÀÄ ¥sÀgÁj DVzÀÝgÀÄ, EzÀgÀ §UÉÎ d»ÃgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ, D D¥Á¢vÀgÀ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖAiÀÄÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EvÀ¤UÉ ºÉüÀ¯ÁV D ZÀºÀgÁ¥ÀnÖ ªÉÄðAzÀ CªÀ£É EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄzÀ£ÀÆgÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ zÁqÀV, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) ¥Àæ±ÁAvÀ ¸ÉÃqÀA ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀiÁ°£À dªÁ¨ÁÝj ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EªÀgÀÄ dªÁ¨ÁÝj EzÀÄÝ F PÀÈvÀåzÀ°è qÉæöʪÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Æ EvÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ £ÀA§°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè, PÉîªÉÇAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ læ£Àì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À M¼À ¸ÀAa¤AzÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ, ¸ÀzÀj E§âgÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥À£ÀA©PÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀPÁAvÀ PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÆ vÀ£Àß ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-7379 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, d£ÀªÁqÀ ¸Á¬Ä zÁ¨Á ºÀwÛgÀzÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJä£À §½ §AzÁUÀ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-596 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁ®PÀ£À ¨sÁUÀzÀ »A¢£À §¢¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀ ºÁUÉ PÁt¹gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà §® ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ, JqÀUÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ JªÉÄäãÀÆgÀ EvÀ¤UÉ §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀħÄâ PÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §®UÁ® vÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, §® UÀ®èzÀ ºÀwÛgÀ, §® PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
   

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ  ಪೊಲೀಸ  ಠಾಣೆ

              ಶ್ರೀ. ಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ ಪವ್ಹಾರ ಸಾ:ಉದನೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶ ಏನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುರೇಖಾಳು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ-ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ವಿಷಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಕೇಸು ಕೊರ್ಟಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ದಿನಾಂಕ:-10/07/2013 ರಂದು ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಜಿ ಆಗೋಣಾ ಅನ್ಯೋನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಣಾ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅತ್ತೆ ಶಾರಾದಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಬನಸಿ ರಾಠೋಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ವಾಪಸ್ಉ ಕೋಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿ ನಿನಗೆ ಖಲ್ಲಾಸ ಮಾಡಿ ಬೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾನು ಮನ ನೊಂದು 3 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಟ್ಟ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೆಸತ್ತು ಕೊರ್ಟಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 06:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಸಲೇಟ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯಿಂದ ತೊಡೆಯವರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುರೇಖ , ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಬನಸಿರಾಠೋಡ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾದ್ದು.


                       ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 14-07-2013  ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 08-30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಯಕುಮಾರನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತನ ತಾಯಿ ಚಾಂದಿಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ