Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 2, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-12-2013

div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-12-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.¥ÀgÀªÁV ²æà PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¥Án¯ï gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)  ®PÀëöät vÀAzÉ ±É±À¥Àà a£ÀPÉÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ 2) AiÀiÁzÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw AiÀÄ£ÀzÉÆrØ, E§âgÀÆ ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àqɹ 119 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï ¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀîªÀÅ MlÄÖ C.Q 5747/- gÀÆ  ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- gÀÆ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄÆ® d¦Û ªÀÄAZÀ£ÁªÉÄ ®UÀwÛ¹ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÉÆZÀÑ¥Àà PÉÆgÀªÁ 51 ªÀµÀð 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÉÆý 32 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ 90 JªÀiï.J¯ï ¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀî 90 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁl®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 90 JªÀiï.J¯ï ¸ÁªÀÄxÀåðªÀżÀî 13 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 103 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï MlÄÖ C.Q 2498/- gÀÆ ºÁUÀÆ 600/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄÆ® d¦Û ªÀÄAZÀ£ÁªÉÄ ®UÀwÛ¹ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ  DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2013, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2013 gÀAzÀÄ 18000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-2013 gÀ ªÀÄzÀåzsÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀįÁè°AUÀ gÀrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÀrØ PÀÄ¥Éà£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ C¥ÀjavÀgÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸ÁQë ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä CªÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß §UÀzÀ® vÁAqÁ[J] ²ªÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ ¸Á°£À°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2013, PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CT¯Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¨sÀAiÀiÁå ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄqÉÃ¥Áà ¨sÀAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ PÉÆlð ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ E§âjUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀĺÀrAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä ºÉýzÀjAzÀ E§âgÀÆ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ UÀAqÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀÆr ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ¢£Á®Ä gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CPÀ̽UÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀAqÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ  E¯Ád ªÀiÁr¸ÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà ¨sÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀ× eÁw, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ agÀĪÀ ±À§ÝPÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÁdÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw qÉÆgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: UÉÆ£ÉUÁAªÀ, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ, f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiïJ¸ï) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ qÉÆgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: UÉÆ£ÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/7855 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄzÀ °AUÀzÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è eÉÆvÁqÀÄwÛzÀÝ PÉE© PÀA§zÀ ªÉÊAiÀÄjUÉ £ÉÆÃqÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÉÊjUÉ vÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤UÉ «zÀÄåvï vÀAw vÀUÀ° PÀgÉAl E½zÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ PɼÀV½AiÀÄĪÁUÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÉ.E.© E¯ÁSÉAiÀÄ eÉ.E AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) PÉ.E.© PÀA§zÀ ªÉÊAiÀÄgï PɼÀUÉ eÉÆÃvÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀUÀ®ÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¤µÁ̼Àf ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2013, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà a¢æ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ E§âgÀÄ RlPÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ UÉÃn£À JzÀgÀÄUÀqÉ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ AiÀÄĪÀgÁd ¨sÀÄgÀPÉ ¥ÉưøÀ gÀªÀgÀ PÁélðgïìUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¨ÁåUÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉAqÀw »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ, CªÀgÀ »A¢¤AzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ CzÀgÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ½UÉ PÉʺÁQ »rzÀÄ dUÁÎqÀĪÁUÀ DPÉ aÃgÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ NqÀÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°zÀÝ J¯Áè a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼ÀÄ dVÎ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀgÀÄ 1) §AUÁgÀzÀ 3 vÉÆïÉAiÀÄ MAzÀÄ WÀAmÁ£À, 2) §AUÁgÀzÀ MAzÀĪÀgÉ vÉÆïÉAiÀÄ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃl, 3) §AUÁgÀzÀ 3 vÉÆïÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀzÀj£À MAzÀÄ ¯ÁPÉÃl EzÀÄÝ F J®èªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ MlÄÖ 2 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5 ¦üÃl, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ G¼ÀîªÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ±Àlð, ¥ÁåAl zsÀj¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ CAzÁdÄ 5 ¦üÃl 8 EAZï JvÀÛgÀ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ZËPÀr ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl zsÀj¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĹèA d£ÀgÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîîªÀ mÉÆæ ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ PÁ²£Áxï ºÀÆUÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ¹¸ï £ÀA. JA.r2rJ¸ï.¦JgÀhÄqï.gÀhÄqï.qÀ§Æèöå.JA.27259 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ - ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ - PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-06/PÉ-5806 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸À«ÄÃ¥À ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¹gÀĪÀ KgÀ ¥sÉÆøÀð UÉÃl ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À §½ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ, »A¨sÁUÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ & JqÀ ªÉÆt PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀmÁÖUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ²£Áxï ºÀÆUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ªÀ¸Àw UÀȺÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        © ¨Á§Ä vÀAzÉ  © £ÀgÀ¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ 49   ªÀµÀð,eÁw:ªÀÄrªÁ¼À G:PÀÆ° ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA 4-12-108ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಮಗ ವಿರೇಶ ಎಂಬುವವನು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಕುರುಬರ ಜಾತಿಯ ವೀಣಾ ಎಂಬುವವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 29.11.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ವಿರೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ವಾಪಾಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಣಾ ಸಹ ಕಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೀಣಾ ಇವರ ತಂದೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸೋಮಪ್ಪ ಈತನು ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 01.12.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅಶೋಕ ಬಾರ್ ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರುವಾಗ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಲರ್ ಓಂದಾಸ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ ಸೋಮಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುಕ್ಕಿ  ಹಾಗೂ ಇತರೆ 6 ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ದಬ್ಬಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುಕ್ಕಿ ಇವನು ಚಾಕು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಿಹಾಕುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ತಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ¢£ÁAPÀ: 1.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 229/2013 ಕಲಂ-143,147,148,323,324,504,506,ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀ  G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀZÀð£ÀºÀ½î vÁ:eÉêÀVð f:UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೇರಾ ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊಲ  ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 483/1 ರಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿ ಸಾ: ನೇತಾಜಿ ನಗರ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಮದ 2008 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೂ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿಗೆ ತಕರಾರು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23.11.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣ ಎಂಬುವವರ ಸಂಗಡ ಕೋರ್ಟನಿಂದ ಫಾರೂಕ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಂದುಗಡೆಯ ರಸ್ತೆಹಿಡಿದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 1] ಸುಮಲತಾ ತಂದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂಳಿದ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಾಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೋ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಶಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ನಿನ್ನನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ  ಎಂದೂ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯದಿಯ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 228/2013 ಕಲಂ-341,504,323,506, ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.
               ¢£ÁAPÀ.30-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UÉÆgÀæ ªÀAiÀÄ.22 ªÀµÀð, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ. FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀgÀtAiÀÄå£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ MrØ£À°èzÀÝ ªÀÄĽî£À ¨ÉðUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¦ügÁå¢ EzÀÄ £ÀªÀÄä d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ ¨ÉðUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛÃj CAvÁ CAzÁUÀ ±ÀgÀtAiÀÄå£ÀÄ d«Ää£À°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢ vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä FPÉUÉ ¨Á¼ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ MAzÀÄPÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß ±ÀgÀtAiÀÄå¤UÉ PÉÆlÄÖ EªÀgÀ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨Áårj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/13 PÀ®A.447,323,354,504,506 gÉ/«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ. 01-12-2013 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï  ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ªÁqïð £ÀA.17 gÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï , ªÀAiÀÄ: 32ªÀ, G: PÀnAUï ±Á¥ï , ¸Á: CªÀÄgÁªÀw , vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÁ , ºÁ.ªÀ: ªÉAPÀmÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ ªÁqï £ÀA.17 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ  ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ  ¸ÉÊAiÀÄåzï eÁ«Ãzï EªÀgÀ ±Éqï£À°è «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ±Éqï£À°èzÀÝ MAzÀÄ aî eÉÆüÀ,  ¨ÁåUï£À°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄÄQ, £ÉPÉè¸ï (ªÀÄÆvÀÄ vÉƯÉ) , ¥Áè¹ÖPï qÀ©âAiÀÄ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.15000/- , §mÉÖ §gÉ , ¢£À¹ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ n.« ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ 1,50,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥sï.J £ÀA. 04/2013 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ : 01/12/13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ನರಸಣ್ಣ ಸಾ-ಕುರ್ಡಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆ ನರಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ¤wÃ£ï ºÀjd£À ¸Á-PÀÄrð FvÀ£ÀÄ  ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ 150/- ರೂ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ, ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಆತನು ನನಗೆ ಯಾವ ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಾ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಿತೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.251/13 ಕಲಂ 324,504,506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ.02/12/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.20 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ºÀÄ®ÄUÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ªÀÄÄ¢ævÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀªÉÃð.£ÀA.618 gÀ°è 1.zÁªÀÇzï vÀAzÉ UÀÆqÀ¸Á¨ï ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀªÉð.£ÀA.713 2.ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¸Á.§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ ¸ÀªÉð.£ÀA.401/1, 402/1/2 3.¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¸Á.¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.403/2 4.gÉÃR¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á.E®PÀ¯ï ¸ÀªÉð.£ÀA.401/1 5.ZÀ£Àß«ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á.DzÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀªÉð.£ÀA.618 6.wªÀÄä£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á.UÀÄqÀzÀÆgÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.918 7.¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀªÉð.£ÀA.404/1/1 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀmÁÖ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÁUÀÆ D¥Á¢vÀ ¸ÀA.5 & 6 gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉÃð.£ÀA.618 gÀ°è C¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉzÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁPÀð ªÀiÁrzÀ UÁæ£ÉÊmï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj ¸ÀªÉð.£ÀA.618 gÀ°è ºÁPÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ªÀÄÄ¢ævÀ zÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.131/2013 PÀ®A.192(J) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ (wzÀÄÝ¥Àr) PÁAiÉÄÝ 2007 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.12..2013 gÀAzÀÄ 31 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.