Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 23, 2008

Daily Crime update-Bidar, 23-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-10-2008

vÀ£Àß D¸ÀàvÉæAiÀÄ L.¹.n.¹ PË£Àì®gÀ¼À£Éß £ÀA©¹ gÉÃ¥À ªÀiÁr ªÀAa¹zÀ ¨sÀAqÀ ¸ÀgÀPÁjªÉÊzsÀå

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 143, 147, 417, 420, 406, 376, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀéj vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ °AUÁgÉrØ 28 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ. L.¹.n.¹.PË£Éì®ègÀ eÁw gÉrØ ¸Á/ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ ªÀÄPÀ̼À ªÉÊzsÀågÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ¦æw¸ÀÄvÉÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ¢£À vÀ£ÀUÉ ªÉÄÊUÉæãï dégÀ §AzÁUÀ £À£ÀUÉ dégÀ §AzÀ §UÉΠ qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ EªÀjUÉ w½¹zÉ £À£Àßö£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý £ÀA©¹zÀgÀÄ. C®èzÉà vÀ¤ßAzÀ wAUÀ½UÉ 3000/- jAzÀ 7000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ 2007 gÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÁél¸ÀðzÀ°è vÀAzÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ vÁªÀÅ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄAvÉ EzÉÝêÀÅ.  ¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ «ªÁºÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀ£ÀÄßgÁ §½ ¥ÉưøÀgÀÄ vÀqÉzÀgÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ PÁgÀt PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁ°Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É, ªÉÆøÀ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÉÆÃV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ : MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÊ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ aAZÉÆýPÀgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀÆ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄPÉÌ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-39/1847 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ-gÁeÉÆüÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ QtUÉ ¸Á: ºÀÆ®UÀÄwÛ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39 n-2172 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-39/1847 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É rQÌ ºÉÆÃqÀzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ eÉÊ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ aAZÉÆýPÀgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À C¥ÀºÀgÀt

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 220/08 PÀ®A 143,147,365,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ  ¸Á/ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉAiÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  vÀ£Àß ªÀÄUÀ, ºÀA¸ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ M§â gÉÆÃV ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è £ÀA JA.JZÀ. 09 J¥sÀ.J. 672 , PÉ.J 32-© 1604 ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßÃAzÀÄ UÉæà §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀzÀ°è §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ EªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀéj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌAiÀÄ GzÉÆåÃV EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¢zÀÝgÉ  ¤£ÀUÉ PÉÆ®ÄèvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®èjUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV qÁ. ¨sÀgÀvÀ WÀÄUÀgÉ EªÀ¤UÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄwÛà CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ £ÁUÀgÉrØ , CªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£À  ¸ÀºÀZÀgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ª ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀævÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ  ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ aîUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀįÁgÉrØ ªÀ|| 56 ªÀµÀð eÁå|| gÉrØ G|| ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á|| ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ||f|| ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀzÀj a®UÀ¼À°è £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ aïzÀ°è 20 ¨ÉÆä ¸ÁÌmï 180 JA.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä 23 ¨ÉÆä ¸ÁÌmï ¸ÀgÁ¬Ä 180 JA.J¯ï zÀÄ EzÀÄÝ »ÃUÉÉ MlÄÖ 43 ¨ÉÆä ¸ÁÌmï 180 JA.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QÃ. 1720/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ   d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2008 PÀ®A  32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ JA.N.© d£ÀjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CgÉÆæ gÁZÀuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ   »AzÀƸÁÛ£À zsÁ¨sÁzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà §Æ¤ «¹Ì 180 JA.J¯ïAiÀÄļÀî ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 1440/- gÀÆ ¨¯ÉªÀÅ  ¼ÀîzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ºÀįɥÁà JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 892 gÀªÀgÀÄ ©Ãmï PÀvÀðªÀåzÀ PÀvÀðªÀåzÀ PÀÄjvÀÄ ¸Á¬ÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÀ¯Áè¼É EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ  ºÉÆÃV DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr 48 UÀÄqï qÉÃ, XXX gÀªÀiï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ   180 JA.J¯ï. ªÀżÀîzÀÄÝ,   MlÄÖ  QªÀiÁävÀÄÛ 1549-92 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

UÀzÉÝUÉ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ: ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß QwÛ £Á±ÀUÉƽ¹zÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A 447, 427 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ:22/10/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄgÀPÀ¯É gÀªÀªÀjUÉ eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è 3 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:36 gÀ°è MAzÀĪÀgÉ JPÀÌgÉAiÀÄ°è ªÀiÁ«£À, eÁ¥À¼À, PÀj¨ÉêÀÅ, mÉAV£À ¸À¹UÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÁnzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:16/10/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À ¸À¹UÀ¼ÀÄ, eÁ¥À¼À, mÉAV£À ºÁUÀÄ PÀj¨Éë£À ¸À¹UÀ¼ÀÄ PÉwÛ PÀrzÀÄ ºÁQ CAzÁdÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ QrUÉÃrUÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉÃgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ  ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

 

mÁA mÁA ªÀÄ°Ö ªÀÄƪÀj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. : 218/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉΠ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÉvÁ§¸Á§ vÀl¥À¯Éè gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ lAlA £ÀA PÉ.J 32 /976 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¼ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹ UÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹ MªÀÄä¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ lA.lA ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 3 d£ÀgÀ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ±ÁªÀªÀiÁä EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁwæºÉÆvÀÛ°è ªÀģɬÄAzÀ JgÀqÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgïUÀ¼À PÀ¼ÀĪÀÅ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA 184/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 21-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ  PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà UÀAzsÀUÀÄr gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ 2 UÁå¸À ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ C|| Q|| 2000/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

 

CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØzÁvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A 448, 504, 506 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁªÀÄgÁd @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ @ ±ÉAPÉæ¥Áà ºÀtªÀıÉnÖ ¸Á : ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ  ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 ¦JªÀiï UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ  ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀ£ÀÄ  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ fUÀÄ¥Éì : ¨Á®PÀ£ÉƪÀð £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ «µÀÄÚ 22 ªÀµÀð eÁåw gÉrØ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁV®è. ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀ¢zÀPÉÌ DvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ C®èzÉ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ «µÀÄÚ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1000/- gÀÆ ºÉüÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ  À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/10/08 gÀAzÀÄ 1200 ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ °AUÀAiÀiÁå£À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀiÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CAvÁ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀjAzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß DPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 341,323,324,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

 ¢£ÁAPÀ: 22/10/08 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃwVÃgÀ EªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛ¢ CAvÁ £À£ÀUÉ UÉÆÃvÁÛVzÉ. ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä AiÀiÁgÁågÉÆà §gÀÄvÁÛgÉ. NtÂAiÀÄ°è EAvÀºÀ ¸ÉgÉ ªÀÄgÁl ªÀÄqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁUÀªÀiÁä PÀÆr zÉêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁjAiÀÄ°è ªÉÆÃwVgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ   DPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crime at Afzalpur PS

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¯Á¨sÀPÁÌV PÉÆ¯É :
²æÃUÀAUÁzsÀgÀ vÀA vÀÄPÀÌ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ mÉîgï PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢:23-10-08 gÀAzÀÄ 01-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÉîjAUÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁwæ 01-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ °A© vÉÆÃl NtÂAiÀÄ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C¥ÀjavÀ 5 ¥Á¢ð d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ UÀAUÁzsÀgÀ¤UÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr DvÀ£À §mÉÖUÀ½zÀÝ ¨ÁåUï C.Q 500/-gÀÆ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á||C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ C¥sÀd¯ï¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 174/08 PÀ®A 396 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ J¸ï.¦. UÀÄ®§UÁð, J.J¸ï.¦. D¼ÀAzÀ, ¹.¦.L C¥sÀd¯ï¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã®£É £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ¸ÁªÀÅ PÉƯÉAiÀÄ°è ¥ÀjªÀvÀð£É :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁA¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ PÁ°£À ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 01.10.2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÀnÖ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀħgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉýºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:02.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀzÀ°è CªÀ£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹, ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß £ÁUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 35/2008 PÀ®A:174(¹)zÀA.¥Àæ.¸ÀA. £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ


 

F »AzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÁUÉÎ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄvÁAqÁ, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀAd®gï ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CqÀ«¨Á« E§âgÀÆ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.10.2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁd¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÉÆÃrzÀÄÝ EªÀgÀzÀÄ ¢£Á®Ä EzÀÄÝzÉÝ JAzÀÄ vÀ£ÀߥÁrUÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ zÀÄ:RzÀ°ègÀĪÀ vÀ£ÀUÉ ºÉýgÀ°®èªÉAzÀÄ F ¢£À «µÀAiÀÄ w½¹zÁÝ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2008 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: oÁuÉUÉ ºÁdgÁzÀ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA: 249/2008 PÀ®A: 302 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

: UÀȺÀtÂAiÀÄ a£ÀßzÀ vÁ½¸ÀgÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj, ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, PÉ.¹.GgÀÄPÀÄAzÀAiÀÄå EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÀÆgÀªÁt PÉƬģï¨ÁPïì EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 25 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉƧ⠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ§AzÀÄ CªÁé MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉƬģï PÉÆr JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÉ.¹.¸Á«vÀæªÀÄägÀªÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉƬģï PÉÆqÀ®Ä §AzÁUÀ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:37,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 30 UÁæªÀÄ a£ÀßzÀvÁ½ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ LnL PÁ¯ÉÃeï PÀqÉUÉ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸Àé®àzÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉ.¹.¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 107/2008 PÀ®A: 392 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è zÁR°¹, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ UÀȺÀtÂAiÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀtªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ 20 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀ£ÀÄgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÆUÀÄ & ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ gÁªÀÄ®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 10/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À, 6 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦Û :

²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ.n.PÉ. ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2008 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÉÆqÀQvÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà 58 ªÀµÀð & ¥sÀªÀÄäªÀé UÀAqÀ SÉêÀÄ¥Àà 55 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 6 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĹ̥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£É߸ÀA 146/2008 PÀ®A: 34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

: ««zÉqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 14 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 7770/- gÀÆ.d¦Û :

²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹JA¹.PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ M§â£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀtgÀÆ: 4850/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ±ÀQî JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ 7 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£É߸ÀA :228/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹,vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ.J¸ï.¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀtgÀÆ: 2920/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£É߸ÀA :213/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹,vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É. ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 22.10.2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ CaiÀÄåtÚ 20 ªÀµÀð, fÃ¥ï ¸ÀA:PÉJ.25, ©.3409 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤UÀ¢üvÀ ¥ÀæªÀiÁtQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è fæ£À°è ªÀÄvÀÄÛ fæ£À mÁ¥ïªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆArzÀÝ®èzÉ ¥sÀÄmïgɸïÖ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£À¹zÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦J¸ïL ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 212/2008 PÀ®A: 279,336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

: mÁæPÀÖgï£À mÁæ° PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀvÀßA ªÉÆÃmÁgïì »AzÀÄUÀqÉ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2008 gÀAzÀÄ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ¨ï UÀÄvÉÛÃzÁgï ¸Á: ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ mÁæ°¸ÀA: J¦.21,n.4177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß CzÉâ£À gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2008 gÀAzÀÄ ¯Á¯ï¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA:194/2008 PÀ®A: 379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

Crimes Update of Koppal District

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 266/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸ÀtÚ vÁ¼ÀÆgÀÄ, ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸À¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 ªÀÄgÀ½ §¸ï ¸ÁööåAqï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁgï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁl®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ ºÀÄåAqÉÊ CPÉìAmï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: J.¦-09/ J.J¸ï-9960 EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉ. £ÁAiÀÄÄØ vÀAzÉ PÁªÀÄgÉrØ ¸À£Áå¹ £ÁAiÀÄÄØ, vÁ: ¸ÀgÀ¹¥ÀlÖtA, f: «±ÁR¥ÀlÖt (J.¦) CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr J.J¸ï.L ªÀÄ®ètÚ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 268/08 PÀ®A 279,337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À ¸ÉÃj ¯Áj ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä ( £É®Äè¯ÉÆÃqï) ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À CgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÁÝUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr ¥ÀgÁj CVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ®PÀëöät ºÀUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 12/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üqì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üqì gÉÆÃUÀ §AzÀÄ DUÁUÀ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄt-ªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÄÝ, EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è "ɼÉUÉ ºÉÆrAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ E®PÀ¯zÀ eÉ.©. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ 0935 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZïDgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 39/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢// 22/10/08 gÀAzÀÄ 8 ¦.JªÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV PÉ£Á®Ý°è PÉÊvÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÀ®ÄeÁj PÉ£Á¯ÉÎ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝgÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr J..J¸ï.L. ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A. 406, 420, 468 L.¦.¹

CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉʤPÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄUÉ ¸ÉʤPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr vÀªÀÄUÉ ¸ÉʤPÀ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ vÀªÀÄäAvÉ 20 ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ vÀ¯Á 8200/-00gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉʤPÀ ¨sÀwð EzÉ CAvÁ vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ £Á²PÀ ¥ÀlÖuÉtPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¸É¯ÉÌõÀ£ï CVgÀÄwÛÃj CAvÁSÉÆÃmÁ CzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É «Ä°Öç C¢üPÁjUÀ¼À ¥sÉÆÃdðj ¸À», ¹Ã®Ä ªÀiÁr vÀ«ÄäAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «Ä°ÖçAiÀÄ°è ¸ÉʤPÀ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀzÉ £ÀA©¹ zÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 22-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PàjAiÀÄ¥Àà, (2) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, (3) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà¥À (4) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, (5) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, (6) vÁdÄ¢ÝãÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï (7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,570/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ZÁ¥É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr :-±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.