Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 13, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-01-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ : 12/01/2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ¥sÀįÁj ¸Á: ZÁ®Q (J.¦) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À²ÃPÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ: 30 eÁ: ¥sÀįÁj ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÄѪÁUÀ MªÉÄä¯É ¸ËÖªï §¸ïÖ DV ªÉÄʪÉÄ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/01/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: qÉÆÃgÀ dªÀÄUÁ vÁ: f: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ L.© ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ K¼ÉzÀÄ £Á°AiÀÄ°è PÉqÀ« ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1240/- gÀÆ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-01-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ¨sÀıÉÃnÖ ¸Á : £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-12-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀzsÀÄ-ªÀgÀjUÉ ¤ÃrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ EvÀgÉ V¥sÀÖUÀ¼ÁzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 34,000/-gÀÆ 2) ¨É½îAiÀÄ °AUÀ 30 UÁæA C. Q : 1000/-gÀÆ 3) 2 §AUÁgÀzÀ jAUÀ vÀ¯Á 3 UÁæAUÀ¼ÀzÀÄÝ C.Q : 10000/-gÀÆ 4) £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® CQ : 4000/-gÀÆ 5) mÉÊl£À ªÁZÀ C. Q : 1000/-gÀÆ »ÃUÉ ElÄÖ 50,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀļÀ£ÀÄß PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÀ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 354 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/01/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĵÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 09/01/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5 WÀAmÉUÉ DgÉÆæ C£ÀĵÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀıÁ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ : 10/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 20(©) J£À.r.¦.J¸À JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12/01/11 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ a®èVð gÉÆÃqÀ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ DPÁ±À @ ZÁAzÀ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä Z˺Át ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥sÀÆgÀ (vÉ®UÀÄ) G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀzÀå ºÉƸÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, £À« ªÀÄfzÀ §½, ºÁªÉÃj. 2) ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ±ÉÃR zÁrªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAlgÉÆÃqÀ §£Áð ¥Áèmï ºÀħâ½î. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 143, 147, 498 (J), 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12-01-2011 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¯Áíd vÀ§â¸ÀÄìªÀiï C¥sÉÆæÃd UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄdvÀ¨Á ¸ÉÆÃºÉ¯ï ¸Á f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄdvÀ¨Á ¸ÉÆúɯï vÀAzÉ C¯Áíd ªÀĺÀäzÀ CfÃd EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 51,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 14 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£Àí ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV 60,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ CªÀ¼À PÀqÉUÉ AiÀiÁgÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ HlPÉÌ J£ÀÆ PÀÆqÀzÉ »A¸É PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 498[J], 326, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/01/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀdªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr SÁ£Á¥sÀÆgÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÉêÁ¸ÁÛ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÃdgÀ¢AzÀ Q« ªÀÄvÀÄÛ §®Q« PÉÆAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ CA¨Áf ªÀÄ®PÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «oÀ® vÀAzÉ CA¨Áf ªÀÄ®PÉ 2] ªÀÄaÃAzÀæ vÀAzÉ «oÀ® ªÀÄ®PÉ E§âgÀÄ eÁ: J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ] ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄĸÀj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-07/11 PÀ®A-323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| ²æñÉÊ® £ÀUÀgÀ ªÀiÁPÁ ¯ÉÃOl §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ¸ÀºÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ ¥Àæ¢Ã¥À D¼ÀAzÀPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ¤°è¹zÀ £À£Àß ºÉÆgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA. PÉJ 32 PÀÆå 492 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É PÀA¥ËAqÀ UÉÃn£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ²ªÀÅ¥ÀÆgÀ ¸Á|| AiÀiÁUÀ¥ÀÆgÀ vÁ|| avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ FUÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Àì¥Àà UÀÄqÀÆgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀ¼À CvÉÛ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ CAiÀÄå¥Àà ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄ®è¥Àà, £Á¢¤ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè ¸ÉÃj PÁ¼ÀªÀÄä½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä §¸Àì¥Àà¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¢|| 11-01-11 gÀAzÀÄ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, £Á¢¤ MnÖUÉ ¸ÉÃj ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« -PÁvÀgÀQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ gÀ§â£ÀPÀ¯ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¥ÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è EgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï¢AzÀ gÀ§â£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¥ÀA¥ï PÉnÖzÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¸ÀÜVUÀvÉÆArzÀÝPÉÌ j¥ÉÃj ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrAiÀÄÄ ¸ÀºÁ- PÀÆ°PÁgÀgÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÉÊ¥ï «zÀÄåvï vÀAwUÉ vÀUÀÄ° vÀAw PÀrvÀUÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ wPÀÌtÚ 25 ªÀµÀð, ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁlgï ªÉÄ£ï, ¤AvÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 26 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À & £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ §eÁgÀ¥Àà ±ÁRªÁ¢ 35 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á:gÀ§â£ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 23 ªÀµÀð, ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ 26 ªÀµÀð & zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 26 ªÀµÀð ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÄPÁ¤Pï J®ègÀÆ ¸Á:gÀ§â£ÀPÀ¯ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÀÄ, gÀ§â£ÀPÀ¯ï, £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀAiÀÄå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÀ§â£ÀPÀ¯ï, ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ ªÉAPÀmÁ¢æ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÀ§â£ÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÀ§â£ÀPÀ¯ï EªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉ PÁgÀtªÉAzÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¨ÁªÀÅgÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀ 21 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ©J UÁædÄåªÉÃmï EzÀÄÝ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ£À PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃV§gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ, CzÉ ¢£À 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÄʸÀÆgÀÄPÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, F¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆãïPÀgÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉA¥ÀħtÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ, 5'-1" JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, UÉÆâ§tÚ, ¸ÀtÚQ«, ¸ÀtÚªÀÄÆUÀÄ, ¸ÀtÚ¨Á¬Ä CUÀ®ªÁzÀ ºÀuÉ EzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ C®à-¸Àé®à »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¢£ÁAPÀ:11.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.37,3729 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ¯ÁjAiÀÄ EArPÉÃlgï ¯ÉÊmïºÁPÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ£Áßj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï 35 ªÀµÀð, ¸Á:C¥ÁàgÁªï PÁåA¥ï ºÁ:ªÀ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,«.1831 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ J£ï.«.«.PÉ.¸ÀĨÁâgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.29, J¥sï.939 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J.JA.UÀ§ÆâgÀÄ ¸Á:©Ã¼ÀV, f¯Áè: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÁqÀÆègÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ SÁ¹ÃªÀĸÁ¨ï ¸Á:¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀi˯Á° vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ ¸Á:1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÉëPÁåA¥ï£À 24 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£É zÉëPÁåA¥ïUÉ §A¢zÀÝjAzÀ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà£ÀÄ zÉëPÁåA¥ïUÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ E°èUÁåPÉ §A¢¢Ý £À£Àß »AzÉ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:10.12.2010 gÀAzÀÄ £À¸Áè¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï£À°è DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 16 «zsÁåyðUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ §¸À¥Àà aÃPÀ®¥À«ð vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: eÁ£ÉÃPÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃmÉñÀégÀ£À ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß JAlÄ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ©.«.Dgï ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è ©nÖzÀÄÝ, ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆÃmÉñÀégÀgÁªï ©.«.Dgï ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀĽwzÀÝ ©.«.gÉrØ ©.«.Dgï ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ M§â «zsÁåyðUÉ gÀÆ:5000/-zÀAvÉ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ £É®Äè ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, £Á¼É ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÀÝjAzÀ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ²ªÀgÁeï vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ w½¹, ²ªÀgÁeï£ÉÆA¢UÉ ¥ÀÄ£À: ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ©.«.gÉrØAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹, £Á¼É £Á£ÀÄ ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ JAzÀÄ ²ªÀgÁeï gÀªÀgÀÄ PÉýzÁUÀ, £À£Àß ºÀwÛgÀ °ÃqÀgïQ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ, ¥Àwß, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄzÀ©â PÁgÀzÀ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀtÚ°èºÁQ, PÀ¸À¥ÉÆgÀPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²ªÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ 10.28 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ eÉlÖAiÀÄå ¸Á:ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå: 81051 97472 £ÉÃzÀÝjAzÀ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÉÆÃUÁªÀw 58 ªÀµÀð, ¦rN ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï EªÀgÀ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå:97407 22639 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr, ¤£ÀßzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è §ºÀ¼À DVzÉ J°è¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀUÉ Cfð PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¥ÀÄ£À: 11.33 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÉÆÃUÁªÀw ¦rN gÀªÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå:94808 74317 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄÆäj£À ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¨sÁµÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝÃ£É ¤£ÀUÉ Cfð PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¨ÉÃUÀ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÉÆÃUÁªÀw 58 ªÀµÀð, ¦rN ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                            

    ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆÃmÉñÀégÀgÁªï ¸Á:vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ §¸À¥Àà eÁ£ÉÃPÀ¯ï EªÀgÀÄ ©.«.Dgï ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀĽwzÀÝ ©.«.gÉrØ ©.«.Dgï ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV, ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÁzÀ ®QëöäÃ, vÀ£ÀÄeÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«vÉÃd EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ M§â «zsÁåyðUÉ gÀÆ:5000/-zÀAvÉ MlÄÖ gÀÆ:15000/- ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EzÉ PÀnÖj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ FUÀ £ÀªÀÄä°è ºÀt E®è E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÀlÄÖvÉÛêÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ,gÀÆ:5000/- DzÀgÀÆ PÀnÖj £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜ ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÀt PÀlÄÖªÀÅ¢®è ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯É ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛà DAzÀæ¢AzÀ §AzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛ £Á£ÀÄ rJ¸ïJ¸ï °ÃqÀgï ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå¤gÀÄvÉÛãÉ. ¤£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV»rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀßPÀÄlÄA§¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©.ªÉAlgÁªÀÄgÉrØ ©.«.Dgï PÁ¯ÉÃeï CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¥Àæw¢£À ªÀÄzsÀå ¸Éë¸ÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, zÀÄrzÀ ºÀtªÀ®èzÉ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è J¯ÉèAzÀgÀ°è ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:06.01.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 11.01.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ UÉÆêÀĹð UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä azÁ£ÀAzÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÁV C½AiÀĤUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr, w½¹, ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä azÁ£ÀAzÀ¥Àà ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀ£ÀAvÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß FgÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè §qÁªÀuɤªÁ¹, ªÀ£ÀeÁ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, qÁæ¬ÄAUï ²PÀëQ, PÀ£ÁðlPÀ ªÉ¯ï¥sÉÃgïlæ¸ïÖ ±Á¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ CAUÀªÁV ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï£À°è K¥Àðr¹zÀÝ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV ¸ÀgÀ¸Àéw zÉÊ»PÀ ²PÀëQAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀ£ÁðlPÀ ªÉ¯ï¥sÉÃgï læ¸ïÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð §AzÀÄ ªÀ£ÀeÁ ²PÀëQAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, CUÀ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÝ jAzÀ ¸ÀgÀ PÀmïDV 2 UÁæA 135 «Ä° vÀÆPÀzÀ CzsÀðZÉÊ£ï C.Q.gÀÆ:4000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ CªÀ£À PÉÊUÉ ¹QÌzÀÝjAzÀ CµÀÖ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀ£ÀeÁ ²PÀëQ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ £ÀÄUÀqÉÆÃt ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ, ¢£ÁAPÀ:11.01.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ, J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:40,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, f.C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:11.01.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:60,000/- ªÀiË®åzÀ 43 UÁæA vÀÆPÀzÀ a£ÀßzÀ vÁ½¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QlQ ¥ÀPÀÌzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ C®ägÁ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ f.C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:12.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.