Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 4, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 03.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀvÁAiÀÄgÀ UÀAqÀ n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÀȵÁÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï £À°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁ°£À ¨Ál° vÉƽAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CAzÁdÄ 24-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÉåQÛAiÀÄÄ ªÉƸÀgÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ £É¥ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ  MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ ZÉÊ£ï EzÀPÉÌ  JgÀqÀÄ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä zÉë ©¯Éè EzÀÄÝ MlÄÖ 40 UÁæA §AUÁgÀ MlÄÖ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,00,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃV ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2013 PÀ®A: 392 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 02-08-2013 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-qÀ§Æèöå-4059 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¸ÀAUÀ¥Àà£À ¥ÀAZÀgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄUÁV §¼Áîj zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: C°èAzÀ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ ¸À«ÄÃ¥À ¢£ÁAPÀ 03-08-2013 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ J£ï. ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªï, 50 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2013 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.08.2013 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-08-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÉÆ£Àß½, ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À¥Áß UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ºÁUÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À EdªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀÆgÀ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ EdªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀjAzÀ ¸Àé®à UÀÄt ªÀÄÄRªÁVvÀÄÛ, DzÀgÉ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É JzÀÄÝ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ, vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 03-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É DUÀÄwÛzÀÄÝ, vÁ¼À®Ä DUÀÄwÛ®è £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAzÀªÀ£É ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV UÉÆëAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á« PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¨É£ÀÄß ºÀwÛgÀÄvÁÛ¼É, DzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà DvÀ£ÀÄ ¨Á« ¤Ãj£À°è fVzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÄîPÉÌ §gÀ°®è, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¼ÀÄvÁÛ ªÁ¥À¸À §AzÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà ¸ÀĨsÁµÀ ªÀ¼ÀTAr EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÄîPÉÌ §gÀzÉà ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.