Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 11, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                             ದಿನಾಂಕ 11-04-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಶರಣೇಗೌಡ ತಂದೆ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಲಿಂಗಾಯತ 35 ವರ್ಷ ಸಾ. ಮರಟಗೇರಿ ತಾ. ಹುನಗುಂದ ಸದ್ಯ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮಸ್ಕಿ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು 02 ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆ, 36 ಟಿ,ಸಿ 1119 ಅದರ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆ, 28 ಟಿ,ಬಿ ಮತ್ತು ಕೆ, 36 788 ಅದರ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಟಿ 600 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ಮೇಲಿನ 1) ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಖೈರವಾಡಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಐಚರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕ 2] ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕನಕಪ್ಪ ಜಲದಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕ 3] ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ 26 ವ ಲಿಂಗಾಯತ ಐಚರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ 4] ಹನುಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಭಿಮರಾಯ ಅಡವಿಭಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಸಾ. ಎಲ್ಲರು ಪಿಕಿಳಿಹಾಳ  ತಾ. ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10-04-15 ರಂದು ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆದಾರದ ಮೆಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 43/2015 ಕಲಂ 4 (1), (), 21 ಎಮ್.ಎಮ್.ಆರ್ ಡಿ ACT ಮತ್ತು 379   ಐಪಿಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 04-04-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುರುವಿಹಾಳ-ಕಲಮಂಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtUËqÀ 29 eÁw °AUÁ¬ÄvÀ G.- ¤Ã° §tÚzÀ ¸ÉÆ£ÁPÁ mÁæöåPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ¸Á- ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï  vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ತನ್ನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೊನಾಲಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಲಮಂಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ನಂ-KA-34 Y-881 ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡತ್ತಾ  ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀ-28 eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ.¹AzsÀ£ÀÆgÀ  FvÀ£À ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕೆರ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕನಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  38/2015 PÀ®A- 279,337.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ :-11-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 ಗಂಟೆಯ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ®ºÀ½î-wAxÀt ©æÃqÀÓ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  °AUÀzÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦gÁ墸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀqÉØ¥Àà §gÀqÉÆî, 65 ªÀµÀð,eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á-ZÀAzÁ¥ÀÄgÀ   vÁ-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ  DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà §gÀqÉÆî, 38 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á-ZÀAzÁ¥ÀÄgÀ   vÁ-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÁgï £ÀA§gÀÄ PÉ J 32 JA 5646 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ   MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ  vÀªÀÄÆäj¤AzÀ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÁåªÁV vÀªÀÄä PÁj£À°è §gÀĪÁUÀ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁAqÀÄUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgï ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÁÝUÀ PÁj£À°èzÀÝ UÀqÉØ¥Àà¤UÉ ªÀÄÄR, vÀ¯É§ÄgÀÄqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ²ªÀ£ÀAzÀ¥Àà£À JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ, §® PÀÄwÛUÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV, JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CgÀÄtÄPÀĪÀiÁgÀ£À §® ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦gÁå¢UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ZÁ®PÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåªÉà PÁgÀt CAvÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.44/2015   PÀ®A-279,337,338,304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                                                                                                                  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ ¥Ánïï vÀAzÉ: ©üêÀigÁAiÀÄ, 29ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ºÁ.ªÀ. zÉêÀzÀÄUÀð.   FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÀºÀeÁ¢ UÀAqÀ: SÁ¹ÃA¸Á¨ï ZÀÄQÌ, 58ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: gÁµÀÖç¥Àw Nt zÉêÀzÀÄUÀð.FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £À¹ÃªÀiÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¹zÀÝvÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ DUÁUÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrwÛzÀÝ£ÀÄ C®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-04-15 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀiUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀwñÀ ¥Ánïï FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.  UÀÄ£Éß £ÀA:  UÀÄ£Éß £ÀA.77/2015 PÀ®A. 498(J), 323, 504 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ C§Äݯï gÀ²Ãzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £ÀfÃgï, 58 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: «Äað §Ar, ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಮಿರ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 09-04-2015 ರಂದು 1000 ಗಂಟೆಗೆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ, gÉïÉé E¯ÁSÉAiÀÄ ¯ÉʧæjAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÀwÛgÀ, ಅಪರಿಚಿತ ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಮಹಿಳೆ ಅಂದಾಜು 50 ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗ ಆಕೆಯು ಜೀವಂತವಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ರಾತ್ರಿ 2030 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1500 ಗಂಟೆಗೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಆಗ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಪರಿಚಿತ ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಘಟನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಳ ಯಾವುದೋ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಕೆಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ¥À²ÑªÀÄ ಠಾಣೆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  ಯುಡಿಆರ್ ನಂ. 06/2015 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 10-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1345 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °QvÀ ¦gÁå¢ ºÁdgï ¥Àr¹zÉÝ£ÉAzÀÝgÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz ¦gÁåzÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÀðJ £ÀA 13 gÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¨É¼ÉzÀ eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆÃ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ¸À£ï 2015 £Éà ¸Á°£À°è ¨É¼ÉzÀ eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆÃ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖ ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥À²ÑªÀÄzÀ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ §zÀÄ«£À°è ¸ÉÆÃ¥ÉàAiÀÄ §tªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj §tªÉUÉ ¢£ÁAPÀ; 08-04-2015 gÀAzÀÄ 15-30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DPÀ¹äÃPÀªÁV ¸ÉÆÃ¥ÉàUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj §tªÉAiÀÄ ¸ÉÆÃ¥ÉàAiÀÄ ¨É¯É  4 JPÀgÉAiÀÄ eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆÃ¥ÉàAiÀÄ §tªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀÄÆzÀ®Ä ºÁQzÀ §tªÉ MlÄÖ JgÀqÀÄ §tªÉUÀ¼ÀÄ  CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÉÆÃ¥Éà DQäÃPÀªÁV ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw  CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J¥ï,J, £ÀA 03/2015 PÀ®A DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÁWÁvÀ zÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ
                              
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2015 gÀAzÀÄ   219 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  38200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.