Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-06-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 302, 304(©), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ fUÉð, ¸Á: ªÀÄgÀR® EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 02/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,50,000/-¸Á«gÀ gÀÆ, 25 UÁæA §AUÁgÀ E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÉÃj 30,000/- gÀÆ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ, 2)    ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î EªÀj§âgÀÆ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ C¼À®Ä vÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 20,000/-¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CvÉÛ ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ²ÃªÀ°Ã¯ÁUÉ  ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄgÀĦAiÀiÁV¢Ý, ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¢PÀÄÌ E¯Áè, ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ PÉüÀĪÀgÀÄ E¯Áè, ¤£ÀUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁUÀ-DªÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹ ºÉüÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ PÀ¼ÉzÀ JAlÄ wAUÀ¼À ²ªÀ°Ã¯Á EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀȵÁÚ EvÀ£À vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ 10 UÁæA §AUÁgÀ PÉÆÃqÀĪÀAvÉ ¦r¸ÀÄwÛgÀĪÁWÀ 5 UÁæA ¯Ë¯ÁPÀ, 50 UÁæA ¨É½î PÀqÀUÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀĪÀAvÉ E®èªÁzÀgÉ 20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÁUÀ ¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä ©vÀÛ£É AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ  CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ §UÉÎ ¦Ãr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A 420, 468, 471, 504, 506, 509 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ ªÀÄwãÀ ±ÉÃR vÀAzÉ G¸Áä£À ±ÉÃR ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄdvÁ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ ¸ÀļÀÄî D¥ÁzÀ£É ªÀiÁr £ÉÆAzÀt ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤qÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ-vÁwAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ E®è ¸À®èzÀ C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ EAlgÀ£ÉÃmï£À°è eÁ»gÁvÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ìUÉ PÀëw GAqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄAzÉð, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ ªÀÄĸÀÛj EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀÄAzÉð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ£À£ÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £Á¢¤ ªÀĺÁ£ÀAzÁ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁj ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÀÄUÀÄ DUÀÄwÛgÀĪÁWÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ E¥Àà½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¨sÁj UÀÄqÀÄUÀÄ ¸À»vÀ «ÄAZÀÄ DVzÀÄÝ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛUÉ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPÉ §r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀiÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: ¥ÀæeÁªÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀgÀuÁ¢üÃPÁj, ¸Á: PÀAUÀn, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ  ¥ÀæeÁªÀt PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ JeÉlAgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß r.r. vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sÀ EArAiÀiÁ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ±ÁSÉà ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ r.r. vÉUÉAiÀÄ®Ä PÀrªÉÄ EzÀÝ 10,500=00 ºÀtªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ J.n.JªÀÄ. ¢AzÀ qÁæ ªÀiÁr, ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß Jt¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ E§âgÀÆ ªÀÄ»¼É PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀ ¨ÁåV£À ZÉÊ£À£ÀÄß ¸Àj¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 51,130=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ «±Á® ¥sÀAUÀPÀë£À ºÁ°UÉ §AzÀÄ PÀÄað ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ ¸Àé®à PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÁUÀ DgÉÆæ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è PÉÊ ºÁQ ¥ÁPÉl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¨É£ÀßwÛzÁUÀ ¥sÀAUÀPÀë£À ºÁ® ºÉÆgÀUÀqÉ PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, DUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ 1320/- gÀÆ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wæªÀÄÄSÉ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÀĪÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ¤®PÀAoÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ DUÀzÀ PÁgÀt PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï zÀUÁðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ & ¸ÉƸÉAiÀÄ ¨sÁ¹AUï ©qÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C®UÀÆqï amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ lAlA lAlA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/891 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DV ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à lAlA ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä, ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ qsÉÆAqÁ¨Á¬Ä, d£À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°Pï, gÁªÀÄ UÉƮƯÉ, ²ªÀªÀiÁä J¯ÁèjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²¯Áà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd C°¥ÀÆgÀ ¸Á: ¤A§ÄgÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà C°¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¤A§ÄgÁ EvÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸Éë¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ²¯Áà EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀÄ¼É ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉƽ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2012 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà-ºÀÄqÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-35/JªÀiï-6455 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÀÄÄPÉÃj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® gÀªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°èAzÀ PÉÃgï D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀݪÀÄ E¸Áä¬Ä® ªÀÄÄPÉÃj ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES AS ON 29.06.2012


                               
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ :27-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀ:40 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:49 d:°AUÁAiÀÄvÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÀiÁåQìªÉÆà UÁrUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ MzÀgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ  AiÀiÁPÀ¥Àà £ÀªÀÄä UÁrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ MªÀÄä¯Éà PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ü vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A. 324, 504, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

EvÀgÉ L.¦.¹.:_
                 ºÀ¸ÀÄߢÝãï vÀAzÉ  ªÉÆûAiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸Á; qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÁµÀ£À¯ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À°è ªÀÄĸÀÛ¥sÁ FvÀ£ÀÄ C¹¸ÉÖAmï CAvÁ F§UÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.£ÀªÀÄä £ÁµÀ£À¯ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ J¯Áè ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ.DPÉÆÖçgï 2011 gÀ°è eɸÁÌA E¯ÁSɬÄAzÀ mÁæ£ïì ¥sÁªÀiïð £À D¬Ä¯ï 200 °Ãlgï £À 23 ¨ÁågÀ¯ï C.Q.gÀÆ: 2;30,000/- UÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÃgï £À°è EnÖzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 3.5 l£ï C®Ä«Ä¤AiÀĪÀiï ªÉÊgï ¸ÀºÀ EvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¢: 02.11.2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÉÃgï £À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°®è. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ¤UÉ PÉýzÀgÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°®è CA¢¤AzÀ PÉ®¸À ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä £ÁåµÀ£ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ, £ÀĵÀgÀvï £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀæªÀiï EªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£ÀߣÀÄß F ªÀÄÆgÀÄ d£À vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ PÉðzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀĺÀäzï ¸Áfzï£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A: 341,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð²vÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀAiÀÄå ¸Á: §®èlV  FPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®èlV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 164/ J¥sÀävÀÄÛ 164/eÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÀߥÀà  EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.09.2009 gÀAzÀÄ J¸ï.©ºÉZï. ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¨sÁµÁ (gÀÆ:100/-)PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆøÀ¢AzÀ SÉÆnÖ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀݪÁV SÉÆnÖ zÁR®qÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2012 PÀ®A: 419,420,465,467,468 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ   181 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  27700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


                                                                        

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಸುಮಾರು 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ಶವ ಅಂದಾಜ 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಅವರಾದ (ಬಿ) ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಜಾಕ ಮೇವಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಮುಖ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಸುಂಕಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವನು ಬಡಕಲು  ಶರೀರ  ಉಳ್ಳವನು ಇದ್ದು ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ವಗೈರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅವನ ಎಡಗಾಲಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಸಿದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನು ಯಾವದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಬರ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮೇವಡಿ ವ:49 ವರ್ಷ  ಉ: ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಅರ್.ನಂ:17/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದೆನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಬಂದಪ್ಪಾ ಪಿ,ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಚಾಲಕ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗೆರಾ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನನಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಮತ್ತು ಕೊಂಡವಾಡಿ ಹರಾಜ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಿಡಿಓ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಮದಯಲ್ಲಿ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.  ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ದುಡ್ಡು ತಿಂದು ಸದಸ್ಯರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕಡ್ಡೆರ (ಕಬ್ಬಲಿಗ) ಇತನು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು  ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಊರಿನ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ತುಮಕೂರ ಮತ್ತು ದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ತುಮಕೂರ ಭಿಮರಾಯ ನಿಳಿ ಮಿಸೆಶರಣಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ ಕೂಡಾ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗು ಇನ್ನೂ ಕೇಲವರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 94/2012 ಕಲಂ 147, 504, 323, ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಿ ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.