Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 1, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 31-03-2012 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ §¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, dAUÀªÀiï, ªÀAiÀÄ 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¸ÀtÚ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, dAUÀªÀiï, ªÀAiÀÄ 36ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹zÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ »ÃUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀjAiÀÄ®Ä ©lÖgÉ ºÉÃUÉ wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ DPÉUÉ K ¨ÉÆÃUÉÆäÃr ¸ÀĪÀÄä£É EgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §rAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ °èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ ¨Á¬ÄUÉ §rAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÁUÀ ¨ÉÆÃUÀ§r ¤£ÀßzÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÀÆ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2012 PÀ®A. 324, 504 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-19-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §¥ÀÆàgÀÄ, ªÀ: 26 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 34 PÉ-5559 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ J.¹ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ, PÉ.J 37-7735 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄÄ.ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ £ÀqɸÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ E§âgÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ºÀħâ½î QêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ zÁåªÀtÚ EªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è M¼À gÉÆÃVAiÀiÁV aQvÉìAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-31-3-2012 gÀAzÀÄ 1-45 ¦.JAPÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀ¤AzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®A 304(J) L¦¹ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A 279, 337. 338 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ.31-03-2012 gÀAzÀÄ 18-005 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉJ-36-ªÉÊ-2370 gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á.¨É½îºÁ¼À vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¹.r.rîPïì ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-36-ªÉÊ-2370 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ¤UÉ & DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 47/12 PÀ®A.279.337L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®ÁVzÉ

¢£ÁAPÀ :31-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁzÀ ¨ÉÆÃd§¤ß VqÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀ:30 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt zÉøÁ¬ÄzÉÆrجÄAzÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉƼÀî®Ä UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA:J¦-11 /qÀ§Äèöå-5456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ §®UÁ°£À »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj lPÀÌgï PÉÆlÖ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà DUÉAiÉÄà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 31-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ L.©.gÀ¸ÉÛ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ¸ÀtÚ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀ¨ÉÃvÀįÁ vÀAzÉ C§Äݯï PÀjA 39 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:¯Áj QèãÀgï ¸Á:-UÀjç £ÀUÀgÀ DvÀäPÀÆgÀÄ f¯Áè:-PÀ£ÀÆð® [J¦] [ ¯Áj £ÀA.J¦-21/nn-1079 ] ¯Áj QèãÀgï PÀ¨ÉÃvÀįÁ ¯Áj £ÀA.J¦-21/nn-1079 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß L© gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÉE© PÀA§PÉÌ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ÉƼÀUÉ JqÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ¦ügÁå¢ ¯Áj ZÁ®P£ÁzÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï¨ÁµÀ FvÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ gÁqÀ EvÁå¢ §rzÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ®Ä[ªÀÄAr] PɼÀ¨sÁUÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ £ÀdÄÓ-UÀÄeÁÓV PÀAqÀ J®Ä§Ä ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, §®¨sÁUÀzÀ ¥ÀPÉÌUÉ, ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw QèãÀgï£À ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-31/03/2012. gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ§Ar ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RaÃvÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1] ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 48.ªÀµÀð.MPÀÌ®ÄvÀ£À/qÉæöʪÀgÀ. ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 2).gÁWÀªÉÃAzÀæ @ gÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà 40 ªÀµÀð.eÁ:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 3).±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð.-°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-ºÀÄ®ÆègÀÄ. 4).CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå UÀzÀÝVªÀÄoÀ 40ªÀµÀð.MPÀÌ®ÄvÀ£À,§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 5).¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ F±À¥Àà UÀ¢Ý 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 6).ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ©æ¸ÀÖ¥Àà DZÁj 35 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 7).ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 30 ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀÄr dÆeÁlzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6440/-gÀÆ. 2).52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.E®è. 3).¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2300 gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 2-£ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß vÁ¨sÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012,PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26/03/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 0900 UÀAmÉUÉ s ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËqÀgÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-±ÁªÀAvÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÁzÀ UÀļÀî¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UËqÀgÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-±ÁªÀAvÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÀÄlÄA§ «µÀAiÀĪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® dUÀ¼À ªÀÄrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢-26/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß ©üêÀÄAiÀÄå£À ºÉÆÃl¯ï zÀ°è ZÀºÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA-24/2012 PÀ®A-341,323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 31-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. PÉ. ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ eÁ£ÀQ gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÉAPÀlVj PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÉAPÀlVj PÁåA¦£À°ègÀĪÀ «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ M¼ÀUÉ EgÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ ªÉÄrUÀÄAn ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉÄrUÀÄAn ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ªÉAPÀlVj PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ°è ¹UÀgÉÃl ¸ÉÃzÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ DgÉÆævÀ¤UÉ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃzÀ¨ÉÃqÀ UÀÄrAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¸Éâ ¨Á CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄzÀvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2012 PÀ®A. 324, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ 30-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CAUÀr ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄU£ÁzÀÀ FgÉñÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è, vÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ JªÉÄä CzÀgÀ PÀgÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß VqÀUÀ½UÉ PÀnÖºÁQ, vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ªÀÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ºÀ¹ ªÉÄêÀÅ w£Àß®Ä ºÁQ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ, zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ JªÉÄä CzÀgÀ PÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÀ¹ ªÉÄë£À £ÁªÀÄKj ¸ÀwÛzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ vÀªÀÄUÉ 83.000/- gÀÆ. £ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. «Ä¹ ¯ÉäAiÀĸÀ £ÀA. 01/2012 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 31-03-2012 gÀAzÀÄ 2-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÁzÀ£ï ¸ÀgÀPÁgÀ vÀAzÉ ¹¥À¥ÁzÉÆà ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 4 £ÉÃzÀÝgÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw G£Àßw ©¸Áé¸ï UÀAqÀ PÀȵÀÚ ©¸Áé¸ï, 30 ªÀµÀð, £ÀªÀ±ÀÆzÀæ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 4 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ dUÁÎr, ªÀÄAiÀÄð¢UÉ PÀÄAzÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2012 PÀ®A. 448,354,504, 324 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 01/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÁUÀzÀ ªÀAiÀÄ.48 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.DzÁ¥ÀÆgÀ EªÀ½UÉ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ CzÀÄ aQvÉì PÉÆmÁÖUÀÆå UÀÄtªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj ±ÀgÀtªÀÄä ¸À»¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÉà EgÀĪÀAvÀºÀ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀÄUÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÁUÀzÀ 25 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ qÉæöʪÀgï ¸Á.DzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±Àj¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ D¢ªÀĤ 25 ªÀµÀð ªÀÄĹèA PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ¦AeÁgÀ Nt ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 36 J¸ï/ 6146 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ PÀ«vÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CªÀÄgÀ¥ÉæêÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÁ°£À UÁr £ÀA§gÀ PÉ.J 34 J/ 4416 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¨Á®agÀAf« 20 ªÀµÀð ZË¢æ ¸Á|| ¦.qÀ§Æè PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ J®Ä§Ä ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ. §®UÉÊUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ºÀĸÉãÀ¸Á§¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/12. PÀ®A 279.338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-31/03/2012 gÀÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12;30 jAzÀ 13;30 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è
§¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉgÉAiÀÄ°è §¸À°AUÀ vÀAzÉ ¯ÉÃmï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄgÀPÀA¢¤ß 19 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ G;PÀÆ° ¸Á;gÁªÀÄvÁß¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ zsÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÀÈgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄgÀPÀA¢¤ß 42 ªÀµÀð eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á;gÁªÀÄvÁß¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012.PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

     

¢£ÁAPÀ 31-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉ £À¸Àðj ªÀÄÄAzÉ PÁæ¹£À°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ ¸ÁBºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA PÉJ-36/2597 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ -C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JqÀPÉÌ wgÀÄ« MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ fæ£À°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀqÀvÀ¯ï ªÀAiÀÄB18 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBd£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä PÀ«vÁ¼À vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ »AzɯÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ §ÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2012 gÀAzÀÄ 34 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-04-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-04-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ CåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÆ®UÉ EªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ªÀÄÆ®UÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£À EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸Ààl J¯É ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3600=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ UÀÄqÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝj ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-51/44 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤ® vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ EAUÀ¼É ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-29/Jf-9843 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄuÁð PÀqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä HjUÉ ªÉƺÀ£À ªÀiÁPÉðl PÀqɬÄAzÀ vÉÆUÁgÉ PÁæ¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä gÉʯÉé UÉÃl PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÁè¹ÃPÀ zsÁ¨Á PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/507 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß rªÁåqÀgÀ UÁå¥ÀzÀ°è wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÁUÀÆ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄî¨sÁUÀzÀ°è PÀmÁÖzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ, £Á®VAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÆUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ®PÀëöät EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀÄ d£ÀgÀ¯ï D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÉÃj¹zÁUÀ C¥ÀWÁvÀzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 01/04/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 1:35 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 31-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ ¸Áé«Ä, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ), vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÁwéPÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ PÉÆüÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EAqÀ¹ÖçAiÀÄ® PÁæ¸ï ¨sÁVÃgÀy UÀÆr ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆüÁgÀ(PÉ) PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÀzÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ ¸Áé«Ä, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:

ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರುಮ್ಯಾನಾಯಕ ತಂದೆ ಜೆಗನ್ಯಾನಾಯಕ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಅಲ್ಲಿಪೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನನಗೆ ರವಿನಾಯಕ ಅಂತಾ ಮಗನಿದ್ದು ಈತನಿಗೆ ಸೇಣಿಬಾಯಿ ಎಂಬುವವಳೊದಿಗೆ 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ರವಿನಾಯಕ ಈತನು ಪುನಾಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊಸೆಯಾದ ಸೇಣಿಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಸೇಣಿಬಾಯಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಸುಮಿತ್ರಾ 8 ತಿಂಗಳ ಹುಡುಗಿಗೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಔಷಧಿ ಕುಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ತಾನು ಸಹ ಅದೇ ಔಷಧಿ ಕುಡಿದು ಸಾಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:ನಂ. 32/2012 ಕಲಂ: 307 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 31-03-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಉದನೂರ ರೋಡ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಶಂಕರ ಚವ್ವಾಣ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:30-03-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಬಿ 1028 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೋ ಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಜೆ 5367 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಚವ್ವಾಣ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ: 70 ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಉದನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 40/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಶ್ರೀಸಾಗರ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲಗೆ ಸಾ: ರಾಮನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಎದರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಸಣ್ಣ ಹುಡಗನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 30/3/2012 ರಂದು 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:31/3/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಡಗನ ಕಡೆಯವರಾದ ರಜನಿ ಕಪನೂರ,ಅನಿಲ ಕಪನೂರ,ಪಾಡು ಕಪನೂರ, ಮಂಜು ಕಪನೂರ, ಸಿದ್ದಾರೋಡ ಕಪನೂರ, ಶೇಖರ ಕಪನೂರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಕಪನೂರ,ರವಿ ರಾಮ ನಗರ,ಮೌನೇಶ ರಾಮ ನಗರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಹುಡಗನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆ ದಿದ್ದಿರೀ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 99/2012 ಕಲಂ 143 147 148 504 323 324 506 ಸಂ/ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಗೇಮು ರಾಠೋಡ ಸಾ|| ಮರಮಂಚಿ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 27/03/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಬು ತಂದೆ ಮನ್ನು ರಾಠೋಡ ಇತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿ ಮಗನೇ ನೀನು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳುತ್ತಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಯರಾಮ ರಾಠೋಡ, ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ, ಬಾಬು ರಾಠೋಡ, ಗಣಪತಿ ರಾಠೋಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:35/2012 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.