Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 17, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-11-2009
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄ®è£ÉÆÃgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀjAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÝgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è DgÉƦ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄ®è£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, J¸ï.n.UÉÆAqÁ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ vÁf ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀPÉÌ ªÁgÀ ªÁgÀPÉÌ ºÀt PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀt PÀÆr ºÁQzÀgÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ºÀt PÀlÄÖvÀ¯Éà EzÀݼÀÄ ¢£É ¢£É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ EzÉà jÃw dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¢£ÁAPÀ 06/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è ¸ÀAWÀPÉÌ ºÀt PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÀlÄÖwÛ¢Ý CAvÀ ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀÄAiÀĪÀ£À QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 498(J) L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠩ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉ ¢£À ¹QAzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÄÝ C°è CªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ C°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀjAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä GvÉÛd£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ zÀÈqÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 306 L¦¹ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ®PÀëªÀÄt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ZÁ®PÀ, ¸Á/ £ÀgÀ£Á¼À vÁ/ aAZÉÆý, f¯Éè/ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà 60 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: £ÀgÀ£Á¼À vÁ: aAZÉÆý, f¯Éè: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/08/2009 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÁßKSÉý D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: vÀÄgÀÆj vÁ:GªÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/ 6142 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ¸ÉƯÁ¥sÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj, ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¨sÁ£ÀÄ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ:29, eÁw:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:ºÀ½î vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/11/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á:gÁªÀÄwxÀð(PÉ) vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£ï »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-09/3891 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤°è¹ «ZÁj¹ »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 500/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û :

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£ï qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.11.2009 gÀAzÀÄ 0940 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á:PÉÆÃmÉÃPÀ¯ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, & £ÀUÀzÀĺÀt: 500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á:UÉdÓ®UÀmÁÖ, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¸Á: ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ CA¨Áå @ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ¸Á: ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ««zÉqÉ E¹àÃmïdÆeÁl, 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 2835/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û :

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£ï qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.11.2009 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ FgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀĺÀt: 1800/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß, d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 17.11.2009 gÀAzÀÄ 0140 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀĺÀt: 1035/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga District Crime Information

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ :16-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨ÁªÀÇgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAqÀ¼À ªÁUÀæt ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà , vÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Áà.§. w¥ÀàªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CªÀiÁvÉ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÀiÁzɪÀiÁä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà,¨ÁUÉå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,ªÀÄgɪÀiÁä vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà, ªÀÄgÉ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà, ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÀ°AUÀ vÀAzÉ zÉ«AzÀæ¥Áà, F±À¥Áà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ²gɪÀiÁä vÀAzÉAiÀÄ APÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ HlªÀiÁrzÀÝjAzÁ ªÁUÁætÂAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà «µÀ ¥ÀzÁxÀð ©zÀÄÝ, J®ègÀÆ ¸ÀĸÁÛV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÉAiÀiÁV C°èAzÁ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÉAiÀiÁV G¥À ZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀqÀUÉÃgÁzÀ°è §¸ÀªÀiÁä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. AiÀiÁzÀVgÀzÀ°è vÁAiÀĪÀÄä ªÀÄgɪÀiÁä.ªÀÄgÉ¥Áà,,w¥ÀàªÀiÁä,²gɪÀiÁä.ªÀÄgÀ°AUÀ, EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ,GlªÀiÁrzÀ ªÀUÁætÂAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà «µÀ ¥ÀzÁxÀð ©zÀÝjAzÁ ºÉÃUÉ©¢ÝgÀĪÀzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¤RgÁV PÁgÀt UÉÆvÁÛV¯Áè, ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¦AiÀiÁð ¸ÁgÀA±ÀEgÀÄvÀÛz.É

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:-16-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 12 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄ£ÉÝAzÀgÉ, ¨ÉýUÉÎ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß J¸ï,r,JA,¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ Dj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄ°è DgÉÆævÀjUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÀ ªÀUÉÃgÉ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:-16-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄ£ÉÝAzÀgÉ, ¨ÉýUÉÎ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß J¸ï,r,JA,¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ Dj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄ°è DgÉÆævÀjUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÀ ªÀUÉÃgÉ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ;-15/11/09 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢ü ¸À°è¹zÀÝ£ÉAzÀgÉ, ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÉÊQ gÁfêÀ UÁA¢ £ÀUÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ; 15/11/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ "¨ÉÆøÀr ªÀÄUÉ£ÉÃ, ®ªÀiÁuÁå ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É, ¤£ÉãÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛ CAvÀ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÀvÀUÉƽ¹ E£ÉÆßAzÀĸÀ® £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ, EzÉà ªÀÄaѤAzÀ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 185/09 143,147,148,341,323,324,504,506(2) ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n DPÀÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ SÁ¸ÀV G¥ÀZÁgÀ vÉÆÃjzÀgÀÆ ¸À»vÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É PÀrªÉÄ DUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 3 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 15-11-09 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁUÀtUÉÃj ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀzÀUÀ¯ï EªÀgÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:-15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄ£ÉÝAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj PÉÆæµÀgï fÃ¥À£À°è QèãÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:8-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¹AzÀV¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï eÉêÀVð §gÀĪÁUÀ £ÉÃzÀ®V zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆêÀÄÄ EªÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ £Àqɹ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ ©½¹ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÀ ªÀUÉÃgÉ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:15/11/2009 gÀAzÀÄ 22:15 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw.gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¸ÀwõÀ WÀAmÉÆÃf, ªÀAiÀÄ|| 35, ¸Á|| ªÀÄPÀÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 21:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÁ¤AiÉÆA¢UÉ mÉîgï CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀAUÀgÀV ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25-28 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî ±Àlð zsÀj¹zÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è£À 50 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.75,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀ°è¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ aÃgÁrzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ¢®è DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£À ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/09 PÀ®A: 392 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÉÆÃgÀªÁgÀ eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| ¢UÁÎAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉ½PÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Éý §gɬĹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.-32-n-6906-07 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ°PÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊrUÉ ºÀaÑzÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ eÁ| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ¢UÁÎAªÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ K£À¯É ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¸ÉÊqÀ ©qÀ¯ÁgÀzÉà mÁæPÀÖgÀ ¤°è¹¢Ý ¨ÉÃqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀªÀÄä eÁw£À ºÀqÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ zÀÄSÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ PÀ½¹ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀUÉÊgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2009 PÀ®A 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-11-2009 gÀAzÀÄ 04.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÉ. ¸ÁA§²ªÀgÁªï vÀA/ PÉ. ¸Àħ۪ÀÄtå ªÀAiÀiÁ 54, eÁ. PÀªÀiÁä G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ²æäªÁ¸À PÁåA¥À G¥Àà®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 15-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ²ªÀgÁt E§âgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁæªÀåUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ²æà ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10-30 jAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è zÁ¸ÀgÀ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ PɼÀUÉ n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ 24 jAzÀ 28 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀªÀjzÀÄÝ J®ègÀÄ «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹zÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉýzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ vÉPÉÌUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 91500=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 6 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹:.

¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¼ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ J.PÉ.gÀÄzÀæUËqÀ, 65 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ : 16-11-2009 gÀAzÀÄ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÀÄ N.J¸ï.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÉÆgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ±ÁgÀzÀ, ¸ÀIJîªÀiÁä EªÀjUÉ AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ, DzÀPÁgÀt ¤ªÀÄä ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆræ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è ¸ÀÄwÛ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁºÉý 25 UÁæA, a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 30 UÁæA. vÀÆPÀzÀ 2 §AUÁgÀzÀ §¼É MlÄÖ 55 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À §zÀ®Ä ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è gÉÆÃqï UÉÆïïØ D¨sÀgÀtªÀ¤ßÃnÖzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.-23. ªÁ¸À£ÀUËqÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.