Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 12, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-05-2012

OgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 11-05-2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÁAUÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw PÉƽ G : PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.38 PÉ 7356 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É §AqÉ¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà gÀªÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÃVð ¸Á: OgÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ 24/4779 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §AqÉ¥Áà, gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸ÁªÀiÁtUÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw    AUÁAiÀÄvÀ G PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: OgÁzÀ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 302  L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 11-5-2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±Àð£ÀgÁd vÀAzÉ ¹. ªÉÆÃwgÁªÀÄ ZË¢æ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±ÀUÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZË¢æ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹,ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ 20 ªÀµÀð¢AzÀ RrgÀhÄAqÁ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ zÉêÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ ¸À®ÄªÁV aAZÀ£À¸ÀÆgÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¨Á¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ ZÉ°ègÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĻçƧ vÀAzÉ §PÀÆì¯Áí ±ÁºÁ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð ¸Á: OgÁzÀ ²²ð ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29Jn7927 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjaÃvÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è, JqÀ PÉʨÉgÀ¼ÀÆUÀ½UÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2012 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/05/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲïÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PɼÀPÉÃj, ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, J¸ï.¹ (ºÉƯÉAiÀÄ), ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ±ÁåªÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ a¢æ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¤QvÁ ªÀAiÀÄ 6 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ a¢æ EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ37/4278 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¤QvÁ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11-05-2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£ÀÄ ¸Á: ¢£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 940/- ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA.«. DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ©üÃqÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ FzÁÎ ºÀwÛgÀ §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï.-20 ©-1295 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¯ÁqÉè¸Á§ J¦-29, n-1617 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð ¸Á: alÖUÀÄ¥Áà vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À §®UÀqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ: 11-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄAqÀªÀÄä PÁ®ÄªÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉÆý¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 20ªÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPï , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: w¥Àà£ÀnÖ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/JPïì-1421 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ±ÉÃRgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/JPïì-4066 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á; §ªÀiÁðPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/JPïì-4066 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸À£Éß ªÀiÁqÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É §®UÀqÉUÉ wgÀÄV¹ PÀjAiÀÄ¥Àà£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ vÀUÀÄ°¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃlgï¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ , §®ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀa vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ ¥ÉmÁÖV UÀĪÀÄÄn PÀnÖ ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀÄ°è gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ , ±ÉÃPÀgï FvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.105/2012 PÀ®A. 279, 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 11-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ¸ÀAvɧeÁgÀzÀ°è wªÀÄätÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÉƧ ¨ÉÆë 40ªÀµÀð SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgï ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 36- 5842 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ UÁrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà £ÁUÀ±ÉÃnÖ 60 ªÀµÀð FPÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ §®UÁ® ZÀ¥ÉàAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃtPÁ°£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 43/12 PÀ®A 279.338. L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ 11-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ DmÉÆà £ÀA§gï PÉJ-36 6545 ZÁ®PÀ ¸ÁB ºÀÄtZÉÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄB23 PÀÄgÀ§gÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼À-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ UÁ½zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀðeÁwBPÀÄgÀ§gÀĸÁB¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ2) ²ªÀÅ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ PÉÆmÉæ¥Àà ªÀAiÀÄB40 eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB §¤ßPÉÆ¥Àà
3)AiÀĪÀÄ£À¥ÀàvÀAzɯÁ¯ÉøÁ§ªÀAiÀÄB40ªÀµÀðeÁwB¦AeÁgÀ 4) ¸ÀįÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ PÁ²ÃA¸Á§ ªÀAiÀÄB30 eÁwB ¦AeÁgÀ 5) £À¹ÃgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸Á§ ªÀAiÀÄB45 ¦AeÁgÀ 6) ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄB45 7) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄB35 ¦AeÁgÀ J®ègÀÆ ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ß EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J.¦.JªÀiï.¹ JgÀqÀ£Éà UÉÃn£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 38, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁ¼Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ J.¦.JªÀiï.¹ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-28-J-7577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ; 23, ¸Á: ºÀqÀUÀ° f: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÀå¢UÉ lPÀÌgïPÉÆlÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JgÀqÀÆ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÀtÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀa M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÉ JzÉUÉ ¸ÀºÁ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀvÀ¯ÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀV«AiÀÄ°è gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/12 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-10/05/2012 gÀAzÀÄ F oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ¸Á:PÉƼÉîUÁ® FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£À vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉ.J.19-J-1044 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀAqÀÆj£À zÉÆÃtªÀįÉÊ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀZÀuÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÉÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄÝ.¯Áj £ÀA.PÉ.J.19-J-1044 gÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð,eÁ;-¥ÀrAiÀÄZÉÑ,¸Á;-PÉƼÉîUÁ® ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.J.¦.29-nJ-4755 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÉÆÃvÁß¼À PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛUÉ CqÀZÀuÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ.¯Áj £ÀA.J.¦.29-nJ-4755gÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè FvÀ£À ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj À ¯ÁjAiÀÄ° gÁªÀÄAiÀÄtgÁªÀÄ, GªÉÄñÀ, gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¸Áé«Ä FvÀ£À UÁrAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgï £ÀgÉAzÀæ EªÀgÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012.PÀ®A.279,337,338,ªÀÄvÀÄÛ 283 L¦¹ ¸À»vÀ 187LJA« PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

CA§ªÀÄä½UÉ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ ºÉaÑ£À ¸ÀAPÀl ¥ÀqÀÄvÁÛ MzÁÝqÀÄwÛzÀݼÀÄ. SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 11-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ CA§ªÀÄä½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¸ÀÄgÀĪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 55 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, ªÁlgï ªÀiÁå£ï, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV 10-00 J.JA.PÉÌ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä C®è°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ¥ÀÆjvÀ UÀĽUÉ ¸Éë¹zÀ §UÉÎ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ 1-30 ¦.JA.PÉÌ CA§ªÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀB10-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï C¤Ã¥sï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï ºÀĸÉãï 40 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA ,G-J¯ÉQÖçòAiÀÄ£ï, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ FvÀ£À£ÀÄß 1) ªÉĺÀ§Æ§ ºÀĸÉãï vÀAzÉ §AzÉãÀªÁeï 40 ªÀµÀð 2) ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§ ºÀĸÉãï 20 ªÀµÀð3) d¦Ãgï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À«ÄÃzÁ ¨sÀAqsÁj 19 ªÀµÀð 4) £À¹ÃgÁ ¥Ánïï vÀAzÉ ªÀ° ¨sÀAqsÁj 19 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á/AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀB11-05-2012 gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JeÁeï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï 16 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA , G-«zÁåyð, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ 1)ªÉĺÀ§Æ§ ºÀĸÉÃ£ï ºÁUÀÆ CvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ 2)ºÀ©Ã§ C°AiÀiÁ¸ï C§Ä¯ï ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ 3)£Á¹Ãgï ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ 4)d¦Ãgï ¸ÉÃj vÀªÀÄä Hj£À M¼ÀUÉ EgÀĪÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁdÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ C¤Ã¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¦ÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÁµÁ, gÀ¦üà ªÀÄvÀÄÛ f¯Á¤ ¥ÁóµÁ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ¸À¥ÀèAiÀÄgï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁåPÉ vÉUÉ¢¢ÝÃj £ÁªÀÅ C°èAiÉÄà EqÀÄvÉÛÃªÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃgÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£À JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, gÀ¦üà EªÀ£ÀÄ C§Ä¯ï EªÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. f¯Á¤ ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ £Á¹Ãgï ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ d¦üÃgï UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ JeÁeï EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀįÉà CAvÁ C¤Ã¥sï EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 11.05.2012 gÀAzÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà, 35 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.E G:PÉç¯ï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á:D¹ÌºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36/E4748 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ D¹ÌºÁ¼À ¢AzÀ 7£Éà ªÉÄʯï PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃqï zÀ°è ªÀiÁgÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀzÀ°è gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ mÁæPÀÖgï mÁæ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÉUÉ ©¢zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2012PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà dÄAV ªÀ: 25, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-12-5-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:53/2012 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æøÉÊAiÀÄåzï ªÉÆøÁ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï C¨Áâ¸ï C° ªÀ:30 eÁ:ªÀÄĹèA G:SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgï ¸Á:PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¢ :- 12-05-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1-00 UÀAmɬÄAzÀ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è PÁ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤zÁ£ÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Áå£ï£À ºÀÄQÌUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. .¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÉÆêÀįɥÀà vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸ï gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: ªÀQîgÀÄ, ¸Á: ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ ºÁ;ªÀ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀAVUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:07-05-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ: 11-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁUÀ°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 22500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/12 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2012 gÀAzÀÄ 141--¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -28,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಸೂಗಣ್ಣಾ ಪತ್ತಾರ, ಉಃ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಾಃ ಪಾವನಗಂಗಾ, ಕಾಲೂನಿ ರಾಜಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:11-05-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎ 4434 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಆಫೀಸ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಂ.ಟಂ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಬಿ 5199 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಟಂ.ಟಂ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಟಂ.ಟಂ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2012 ಕಲಂ 279, 337ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತಿ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:30/04/2012 ರಂದು ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅ.ವಿ) ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 48/2012 ಕಲಂ: 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಬಾಬು ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ಪರಿಯಾ ವಯ|| 45, ಜಾತಿ|| ಪರಿಯಾ, || ಪೆಂಟಿಂಗ ಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಮರೆಮ್ಮಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಮಜಿ ನಗರ ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ ಜಿ|| ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಈತನಿಂದ ಹಿರೋ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಪಡೆದು ಜೆ.ಸಿ ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಈ ಆರೋಪಿತನು ಮೈಸೂರ ಸೌತ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 299/95 ಕಲಂ: 41(ಡಿ) 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಟೌನ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 186/92 ಕಲಂ: 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಕಲಂ: 177 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕುರಿತು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:60/2012 ಕಲಂ: 177 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಂದನೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ :
ರಟಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ವಸಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮಸಿಂಗ ಚಿನ್ನಾ  ರಾಠೋಡ ಸಾ||ಡೊಂಗರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಖಾನಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಇವಳು 8 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರು ತರಲು ಟಾಕಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಮನೆಯ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 2 ಗುಂಡು ಮಣಿಗಳು ಕಳೆದ ಸಂಬಂಧ ನೀನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂತಾ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಯಿ ಕರೆದಿದ್ದನು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ  ಚನ್ನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಖೀರು ಜಾಧವ, ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಜಾಧವ,ಧನಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹರು ಪವಾರ,ಕಾಶಿರಾಮ ತಂದೆ ಕೇಸು ಚಿನ್ನಾ ರಾಠೋಡ, ಭಾವಸಿಂಗ ತಂದೆ ಬಿಕ್ಕು ರಾಠೋಡ,ಭೀಮಸಿಂಗ ತಂದೆ ರಾವಣು ರಾಠೋಡ,ಲಾಲುಸಿಂಗ ತಂದೆ ಥಾವರು ಸಿನ್ನಾ ರಾಠೋಡ,ಮೊಹನ ತಂದೆ ಡೊಂಗ್ರನಾಯಕ ರಾಠೋಡ  ಸಾ||ಎಲ್ಲರು ಡೊಂಗರನಾಯಕ ತಾಂಡ ಖಾನಾಪೂರ ರವರು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ಅಂಜನಾಬಾಯಿಗೆ 551 ರೂ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಳು, ನಾನು ಹಣ ತರಲು ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸೀತಾಬಾಯಿ & ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಲ್ಲಾ ಇದೆ ರೀತಿ ಜಗಳಾಡುತ್ತಿರಿ ನಿನ್ನಂತವರು ಯಾಕ್ಯಾ ಬದುಕಬೇಕು ನಿನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಹಾಕಿ ಮೆರೆಸಬೇಕಿತ್ತು, ಸುಮ್ನೆ  ಬಿಟ್ಟೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೇ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಓಡನಿಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ , ನಾವು ಚೀರಾಡಲು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಪಂಚರು & ತಾಂಡೆ ಜನರು ಬಂದು ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಶವ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಹೆಣ ಸುಡಬೇಡ ಅಂದರೂ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 25/2012 ಕಲಂ 306, 201, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಬಾಬುಮಿಯಾ ತಂದೆ ರುಕ್ಮೊದ್ದಿನ ನದಾಫ, ವಯ|| 56 ವರ್ಷ, || ಅಡುಗೆ ಭಟ, ಸಾ|| ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು  ಪಬ್ಲಿಕ ಗಾರ್ಡನದಲ್ಲಿರುವ ಮಯೂರ ಬಹುಮನಿ ಬಾರ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಭಟ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 11/05/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗತ ಬಡಾವಣೆಯ ಗೌತಮ ಪುಟಗೆ ಈತನು ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸಂತೋಷ ಟೆಂಗಳಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಸಂತೋಷ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಯಬೇಡ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌತಮ ಈತನು ಸಂತೋಷನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೌತಮ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:59/12 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.