Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 10, 2010

Bidar District Daily Crime Update 10/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10/01/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2010 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 06/01/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà £ÉüÀPÉÆÃqÀ ¸Á/ zsÀƪÀÄ£À¸ÀÆgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀ¥ÁàgÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37 eÉ-6915 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: PÀAmÉÃ¥Áà §t¹AUÉ ¸Á/ zsÀƪÀÄ£À¸ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ: UÀt¥Àw ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ¸Á/ a£ÀPÉÃgÁ E§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âjUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÉ£ÀߥÀà ºÀÄ®¸ÀÆgÉ gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À¯ÉºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è UÀÄtªÀÄÆRªÁUÀzÀjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 08/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2010 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 10/01/2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄuÁÚ ¸Á/ DtzÀÆgÀ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 09/01/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n,«,J¸À, JQì¯ï £ÀA: PÉ.J-38 PÉ-1332 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉƼÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃd¢AzÀ DtzÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ, PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ zÀUÁðzÀ ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10/01/2010 0245 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁxÀ¤UÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 09/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ. ¨Á¯Áf vÀAzÉ: ¨ÉÆêÀgÁªÀ ºÉqÉgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: JªÀiï.JZï-24 ¹-8256 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ OgÁzÀ[J¸ï] PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¸Á¬Ä xÉÃlgÀ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ: zsÀƼÀ¥Áà M¼ÀPÀÄAzÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA: JªÀiï.JZï-24 ¹-8332 ¸Á/§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CeÁUÀÈvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 09/01/2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ: ²ªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á/ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ±ÁºÁUÀAd EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 08/01/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÀ®ªÁ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ¸Á/ ¸À«ð¸À ¸ÁÖöåAqÀ ¦.qÀ§Æè.r ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹gÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÄ £Á£ÀÄ CªÀ½UÉ UÀÄwð¸ÀĪÀ¢¯Áè E®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¨É¯ïÖ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:09.01.2010gÀAzÀÄ 04.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ®èAiÀÄågÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄAd¯Áð UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 104/J «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ £ÉÆÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: ªÀÄAd¯Áð & EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄ®VzÀݪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¯Áp¬ÄAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ºÀ¯ÉèªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.01.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.«.«. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð 60 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, ºÉZï.4885 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ jAzÀ »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Æå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ PÉ. ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ SÁzÀgïUÀÄAqÁ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®±ÀAPÀgï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ ªÀiÁgÀÄwUÉ UÀqÉØAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 28 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:08.01.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ «dAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgï £ÉÆÃr, CªÀ¼À£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §Ä¢ÝºÉý ©lÄÖºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¢£À ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è FªÀgÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀt & ¨Á®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÁUÀgÁd ¢£ÁAPÀ: 09.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.01.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÉÃAUÁ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð ºÉÆ®zÀ°è M§â¼É ¨Á®Q EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À PÉÊUÀ½AzÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¨ÁgÀ¢zÁÝUÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¨Á®Q ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÀÄ¥ÀàtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.01.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄÆ£ÀƸï¥ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ ¸Á: zÀqÉøÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÊAiÀÄzï U˸ï¥ÁµÁ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ UÉÆgÉèÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 34/© £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀĪÀiÁr CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÊAiÀÄzïU˸À¥ÁµÁ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï U˸À¥ÁµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.01.2010 gÀAzÀÄ 11.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 1) ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, 3) azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 4) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, 5) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 6) zÀÄUÀΪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà, 7) zÀÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ, 8) PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ 9) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 10) ®Qëöäà UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, & 11) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀgÀUÀÄr EªÀgÀÄ d«ÄãÀÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉêÀgÀUÀÄr UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå: 10/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: zÉêÀgÀUÀÄr EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆ®zÀ°è MAzÀĪÀgÉ JPÀgÉ ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß QwÛºÁQ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.01.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆîAiÀÄå ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ EªÀ£ÀÄ dªÀÄÄ®ªÀÄä UÀAqÀ §ÄqÀØ¥Àà @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ PÉʬÄAzÀºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dªÀÄÄ®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.01.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆîAiÀÄå ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ §ÄqÀØ¥Àà @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄÄ®ªÀÄä UÀAqÀ §ÄqÀØ¥Àà @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §ÆzÉ¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §ÆzÉ¥Àà£À ¥ÀwßAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊ-PÉʪÀÄÄnÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dªÀÄÄ®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æøÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:09.01.2010 gÀAzÀÄ 09.35 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ EªÀ¼À£ÀÄß §A¢¹, 30 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä & ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.01.2010gÀAzÀÄ08.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà ¸Á: D²ºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ UÀAUÀ¥Àà & ¥ÀÄvÀæ ªÀÄÄvÀÛtÚ£ÉÆA¢UÉ JwÛ£À§ArAiÀÄ°è D²ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV §ArAiÀÄ £ÉÆUÀ JwÛ¤AzÀ ¨ÉÃ¥ÀðnÖzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄÄ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ §ArAiÀÄ PÀnÖUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ §r¢zÀÝjAzÀ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ 108 CA§Äå¯É£ïì vÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ UÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.