Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 12, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 12-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-06-2009
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ:11/06/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÉUÀA¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ CQëvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/09 PÀ®A 353,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ & PÀ®A. 3¦üæªÉãɱÀ£À D¥sï qÁåªÉÄd lÄzÀ ¥À©èPÀ ¥Áæ¥Ànð JPÀÖ 1984 :-
¢£ÁAPÀ; 11-06-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ².gÁ UÁgÀªÁqÀ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛ 1£Éà ²æÃt ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0400 UÀAmɬÄAzÀ 0530 gÀªÀgÀUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è zsÁgÀPÁgÀªÁV ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¹§âA¢üUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¤AvÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¤ªÁgÀuÉUÁV PÉÊUÉÆüÀî¨ÉÃPÁzÀ vÀÄvÀÄð PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹§âA¢ü ¸À»vÀªÁV ZÀað¸ÀÄvÁÛ EªÀgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï CUÀ«Ä¹ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÁå¶AiÀÄgÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉëĸÀ®Ä CzsÀåPÀëPÀgÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ ¤Ã£ÀÄ CzÀ£ÀÄß KPÉ ¥Á°¹¯Áè JAzÀÄ PɽzÀgÀÄ CzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÝ £ÀqÉzÀÄPÉÆüÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÉ CzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV CªÀgÀÄ KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ CzsÀåPÀë ¤Ã£ÀÄ r.¹ ªÀiÁvÀÄ PɼÀÄvÉÛÃAiÉÆÃ? £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PɼÀÄvÉÛÃAiÉÆÃ? JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV £ÀÄr¢gÀÄvÁÛgÉ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ E°è ¤£ÀUÉãÀÄ PÉ®¸À JAzÀÄ gÉÃUÁrgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåV ²æà C¨sÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ CªÀgÀ PÀwÛ£À ¥ÀnÖ »rzÀÄ ¨ÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ, J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁnð£À ¹JªÀÄ.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ gÁf ªÀiÁr PÉÆýîj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É eÁw ¤AzÀ£É ªÉÆÃPÀzÀݪÉÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1987 :-
¢£ÁAPÀ; 11-06-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ s²æêÀÄw jÃmÁ UÀAqÀ ¥sÀ£ÁðAr¸ï ªÀAiÀÄ- 26 ªÀµÀð eÁ; J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G- ¹.JªÀÄ.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á; £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¥Àw ²æà ¥sÀ£ÁðAr¸ï »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ 1) ºÀZÉ.J¸ï. ªÀiÁnð£À 2) gÀ« ¸Áé«Ä3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀnÖ¨sÁ« EªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃj JzÀÄgÀ UÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¢Ã¥À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ PÀbÉÃj M¼ÀUÀqÉ ºÉÆV £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)².gÁ UÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ 2)C¨sÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄÄAvÀgÀÄ 3) £ÁUÀuÁ ¥ÀjÃl ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¹.JªÀÄ.¹ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀað ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAUÀw PÀAqÀÄ §AvÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àw «ZÁj¸À¯ÁV ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁAiÀÄPÁA® 1730 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ PɼÀ§ºÀÄzÀÄ EªÁUÀ £ÁªÀÅ J£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀzÀÄ ªÀiÁqÀħºÀÄzÀÄ EªÁUÀ ¤ÃªÀÅ eÁUÉ SÁ° ªÀiÁr JAzÀÄ CªÁZÀå ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ §¼À¹zÁgÉ, CzÀ£ÀÄ PÉý ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ vÁªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ F vÀgÀºÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CA¢zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ºÉÆ°AiÀÄ, ªÀiÁ¢UÀjUÉ C¢üPÁgÀ PÉÆlÖgÉ F vÀgÀºÀ ºÁgÁqÀÄvÁÛgÉ, EªÀjUÉ C¢üPÁgÀ PÉÆqÀ¯Éà ¨ÁgÀzÀÄ EvÁå¢ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11/6/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉñÀªÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ¨ÉÆÃgÉÆÃ¼É ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/6/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ zÉêÀt £À¢AiÀÄ°è zÀ£À ªÉĬĸÀĪÁUÀ ªÀļÉ, ªÉÆÃqÀ §AzÀÄ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11/6/09 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj dUÀzÉë vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæÉ ªÀAiÀÄ 17, eÁw PÀÄgÀħÄgÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; zÉÆÃ¥ÀgÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/6/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÁgÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ PÉî¸ÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAa ªÀļÉ, §AzÁUÀ ¨ÉêÀ£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ±ÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ RıÁ®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ.ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ºÀĨÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀĺÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 10/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ G¼ÁîUÀrØAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA PÉJ-39/461 £ÉÃzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Q¤ß¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/06/09gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ªÉÆüÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ M§â ºÀÄqÀħ PÉʪÀiÁr ¤°è¹ £À£ÀUÉ d»gÁ¨ÁzÀ ºÉÆUÀĪÀ¢zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß PÁå©£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ CªÀÄdzÀ SÁ£À vÀAzÉ ¦gÀSÁ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É UÀqÀªÀAw ²ªÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀÄ°£À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀQÌgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár ºÁUÀÄ PÁå©£ï ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀævÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥sÀWÁvÀzÀ°è 4 ¸ÁªÀÅ, 11 ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:


 

¢£ÁAPÀ:11.06.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¯Áj £ÀA.J¦22/«9484£ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ MvÀAiÀÄ®è¥Àà, 20 ªÀµÀð ¸Á: f£ï UÀÄwð, vÁAqÀÆgï ªÀÄAqÀ¯ï, gÀAUÁgÉrØ f¯Éè(J¦) ºÁUÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ36/6021£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§, 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÉdÓ®UÀmÁÖ EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀj§âgÀÄ ºÁUÀÄ ¯Áj £ÀA.J¦22/«9484£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À gÉrØ vÀAzÉ CAf gÉrØ, ¸Á:f£ïUÀÄwð ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA.PÉJ36/6021£ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ ºÁf ¸Á§, 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÉdÓ®UÉmÁÖ F £Á®ÄÌ ªÀÄA¢ ¯ÁjUÀ¼À°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà CgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.94/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.06.09gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀA¢ºÁ¼À ºÀ¼Àî ©æqïÓ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ «£ÀAiÀiïPÀĪÀiÁgï J¸ï ¥Ánïï£ÀÄ PÁgï £ÀA. PÉJ 36/JA©8118 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ, ªÉAPÀmÉñÀ ¸ÁºÀÄPÁgï ºÁUÀÄ CgÉÆæ UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.06.09gÀAzÀÄ 2045UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 25/PÉ 6986£ÉÃzÀÝgÀ°è CgÉÆæ bÀvÀæ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß »AzÉ ¦AiÀiÁð¢ü »gÉÃUÀAUÀtÚ£À£ÀÄß ºÁUÀÄ CgÉÆæ ªÀ° FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36/Cgï 1347 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß »AzÉ ªÀiË£ÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ E§âgÀÆ CgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É zÁ¸ÀgÀ AiÀÄAPÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ, CgÉÆæ bÀvÀæ¥Àà¤UÉ ºÁUÀÄ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.06.09gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ PɸÀgÀnÖ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÉÆæ µÀtÄäR¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 37/n5295 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄ C®PÀ®ëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà zÁåªÀÄtÚ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢üü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.118/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:09-06-09gÀAzÀÄ ¢UÁÎAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ªÀiÁ¸ÀÄA© UÀAqÀ £À©¸Á§ D¸ÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ 1.EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀA £À©¸Á§ D¸ÀgÀ 2.£À©¸Á§ vÀA ±À«ÄÃgÀ SÁ£À D¸ÁgÀ 3.SÁ¹A© UÀAqÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ D¸ÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ J®ègÉÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²æêÀÄw ªÀiÁ¸ÀÄA©gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj zÁ½ :

ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 11-6-09 gÀAzÀÄ £ÁqÉÃ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ J®èzÉ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CPÀæ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ QµÀÖAiÀiÁå PÀ¯Á® ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 50 ¥ÁPÉl ¹A¢ ªÀÄvÀÄÛ 60 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj zÁ½ :

ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 11-6-09 gÀAzÀÄ FgÁߥÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ J®èzÉ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ²æà ²ªÁf J.J¸ï.L ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CPÀæ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1.£ÀgÀ¹ªÀĺÀ®Ä vÀA gÁªÀÄAiÀiÁå PÀ¯Á® ¸Á:FgÁߥÀ°è 2.UÉÆÃ¥Á¼À vÀA PÁ±À¥Áà PÀ¯Á® ¸Á:FgÁߥÀ°è ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ QµÀÖAiÀiÁå PÀ¯Á® ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 50°ÃlgÀ ¹A¢ ªÀÄvÀÄÛ 960 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CAa, ªÀ:34ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà gÁdÆgÀ, ªÀ:35ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:ºÀªÀiÁ° ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è D²ÃªÁðzÀ ºÉÆÃl¯ï zÁn §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA:nJ£ï-28 Jr-5910 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ gÁªÀÄuÁÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ®Ä CwÛ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. WÀl£É dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á: ºÁån-ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 09.06.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: ºÁån EªÀgÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñï. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2009 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á.ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¥Á¹ð (®PÀé) ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DUÀ DvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ ®PÀé ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®ÄUÀ¼À ¸Áé¢üãÀ E®èzÀAvÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è E¯Áeï PÉÆr¹zÀ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÁªÀÄ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ©ÃgÀ¥Àà¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà¤UÀÆ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀÄtÄÚ ªÀiÁgÀĪÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ §AzÀÄ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼Á DVzÀÄÝ EzÀÄÝ, F ¢£À ¢£ÁAPÀ 11-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ©ÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀPÁæt ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ G½AiÀÄĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É E®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ©ÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ©ÃgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ KPÁJQ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.