Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 30-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-04-2009


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀ §AzsÀ£À MA§vÀÄÛ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À gÀÆ. UÀ¼À d¦Û.
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-4-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¸ÁÄ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, «£ÉÆÃzÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÆ £ÁUÀ¸ÉÃnÖ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9,310=00 gÀÆ¥ÁÄ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÁjAiÀÄ mÁ¥À¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ aQvÉìPÁtzÉ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ªÀÄgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/09 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: QmÁÖ EªÀ£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ OgÀAUÀ¨ÁzÀ f¯ÉèAiÀÄ ©ÃqÀ vÁ®ÆQ£À ¥ÁZÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄjUÉ ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 0400 WÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï-25-©-7926 £ÉÃzÀgÀ mÁ¥À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£ÉUÉƸÀÌgÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj QèãÀgÀ PÀȵÁÚgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ EªÀ£ÀÄ ¥ÁZÉÆÃqÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV OgÀAUÀ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 1400 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢: 29-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : fêÀ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-04-2009 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥ÁµÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥Áèl £ÀA 4-2-84/1/45 £ÉÃzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À C° ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁfPï vÀAzÉ C¥sÀìgÀ¸Á§, ¸ÀÄeÁªÀŢݣï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ 1500 ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁfPÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥Áèn£À ªÀÄÄmÉñÀ£ï §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ®¤AiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ PÁ°lÖgÉ C°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀPÉÌ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 498(J),323,504,506 eÉÆvÉ 147 L¦¹
ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦ JPÀÖ-1961 :-


¢: 29-04-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. D±ÁzÉë @ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ¸Á¼À 23 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd , ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛĹ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤Ãr Hl G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛdUÀ¼À zÁAiÀiÁ¢UÀ¼À ªÀÄzsÀå PÀ°è¤AzÀ ªÀiÁgÁªÀiÁj : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 27/2009 PÀ®A 341,323,324,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà zsÀ£ÀÆßgÀ ¸Á: §¹¯Á¥ÀÄgÀ.
gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ 3 d£ÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è 9 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ eÉÆÄmï ¥ÀmÁÖ EgÀÄvÀÛzÉ CtÚ ¹zÀæªÀÄ gÀªÀgÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁgÉ ¥ÀmÁÖ d«ÄãÀÄ ¥ÉÆÃr ( ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ) CªÀgÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁqÀPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 28-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ £Á£ÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ aAZÉÆý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ C°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÃPÀªÀÄä PÁå¸ÀgÀzÉÆgÀ ¸Á: ºÉƸÀ§qÁªÀuÉ ¥ÉÆ®PÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CwÛUÉ C¤ÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ zÁj vÀgÀÄ© ±ÉÃPÀªÀÄä¼ÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä C¥Àà£À ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ® E£ÀÆß AiÀiÁPÀ ªÀiÁqÀÄwÛ®è J¯Áè ºÉÆ® ¤£Éà w£ÀߨÉÃPÀ CAvÁ E¢Ý K£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉƼÁîj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ £À£Àß CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁrzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CwÛUÉ C¤ÃvÁ ¨sÁqÀÆ CAvÁ ¨ÉêzÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ±ÉÃPÀªÀÄä¼ÀÆ C¯Éèà ©zÀÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¹ £À£Àß JqÀPÉÊ gÀmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀvÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DPÀ¹äPÀ ªÉÄÊUÉ ¸ÉÆÖà ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÁªÀ£À¦àzÀ ªÀÄ»¼É
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÀªÀiÁä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ¸Á: EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-04-2009 ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ°è EzÀÝ ¹ªÉÄà JuÉÚ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ¼ÀÄ PÀrØ VjzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ PÁgÀt ¥ÀĵÁàªÀw EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ 0440 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæÄAzÀ D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà eÁУÉƨÁ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ UÀuÉñÀ ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-22 ¸Á- ºÁ¼ÀWÀÄqÀð EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À D¼ÀĪÀÄ£ÀµÀå£ÁzÀ ªÉÊf£ÁzsÀ vÀAzÉ «oÀ® dªÀiÁzÀgÀ ¸Á-ºÁ¼ÀWÀÄqÀð gÀªÀgÀÄ PÀÆr EªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-PÉJ-39/9821 £ÉzÀgÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄ ºÁ¼ÀWÀÄqÀð¢AzÀ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÊf£ÁzsÀ dªÀÄzÁgÀ gÀªÀgÀ CvÉ ªÀiÁªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀĪÀzÀ ºÀ¼ÀUÀÆlðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À -gÁeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀåzÀ°è WÀl¨ÉÆÃgÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÝ PÀȵÁÚ EªÀjUÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ªÉÊf£ÁzsÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉãÉUÉ vÀÄvÁÛV aQvÉìPÁtzÉ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ zÀÄzÉÊð«.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-


¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ gÀÄzÀæAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 76 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁÄ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÆ®ªÁ¢ PÁįÉÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀ°¯Áè CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀÄzÀæAiÀiÁå EªÀgÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ JAqÉÆøÀ¥sÁ£À «µÀPÁj QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°è 1005 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dAiÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes
¨Á®å «ªÁºÀ: ªÀgÀ£À vÁ¬Ä, ªÀzsÀÄ«£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉUÉ £ÉgÀªÁzÀªÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¨Á®å «ªÁºÀ £ÀqÉzÀ «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ n«-9 zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w DzsÁj¹ ¦AiÀiÁð¢ü ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ¦.ªÉÊ UÀeÁªÀgïgÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj »gÉÃeÁªÀÇgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¹ UÁªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:27.04.09gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ 20 ªÀµÀðzÀ PÀÄ:PÀAoÉÃ¥Àà CªÉÆÃd¥à£ÉÆA¢UÉ 17 ªÀµÀðzÀ PÀÀÄ:£ÀAzÀåªÀÄä¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ¸Á©ÃvÁVzÀÝjAzÀ ªÀgÀ£À vÁ¬Ä vÁAiÀĪÀÄä, ªÀzsÀÄ«£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÁ®¨sÁ« ºÁUÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ £ÉgÀªÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj, F ªÀÄÆgÀÄ d£À CgÉÆævÀÀgÀÀ «gÀÄzÀÝ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.92/09 PÀ®A 6 ¨Á®å «ªÁºÀ ¥Àæw§AzsÀPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1929gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

C®PÀëvÀ£ÀzÀÀ ZÁ®£É: UÁ° PɼÀVlÖ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 29.04.2009gÀAzÀÄ 1120 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ü E§âgÀÆ vÀªÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼°è ¨sÀvÀÛªÀ£Äß ¯ÉÆÃÀqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÀÉÌ ºÉÆÃUĪÁUÀ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¥APÀÑgÁzÀ CgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzï ZÁAzÀ¥Á±À£À ¯Áj £ÀÀA.J¦ 22/ n-9417 £ÉÃzÀÝ£ÀÀÄß E§âgÀÆ PÀÆr UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæAiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ »A¢£À UÁ°UÉ EnÖzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÀÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ£Äß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÀ©âtzÀ gÁr£À PɼÀUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ¤¸Áìgï CºÀäzïgªÀgÀ PÀÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ¹QÌ©zÀÄÝ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀĪ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj¬ÄAzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:27.04.09gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UËqÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨É¸ÀAZÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À C¥ÀjavÀ CgÉÆæ ¯Áj £ÀA.PÉJ 25/ 8889 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁå©£ïzÀ°è QèãÀgï ¥ÀPÀÌ PÀĽwÛzÀÝ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ±ÉÃRgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ ©zÀÄÝ E§âjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:29.04.2009gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĢݣÀºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è »ÃgÉgÁAiÀÄ PÀÄAl gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ gÁZÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36 Cgï 853 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà gÁªÀÄtÚgÀªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

Gulbarga Dist. Reported Crime

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ 29-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå UÁdgÉ zÉë £ÀUÀgÀ C¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ¤UÀÆ PÉj¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ F »AzÉ CAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ ºÉÆýºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ zÀļÀAr ¢ªÀ¸À PÉj ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è MnÖUÉ ¸ÉÃj PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÀvÀUÉƽ¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ, D ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÉ® ¢ªÀ¸À eÉð£À°èzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ eÉð¤AzÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁr eÉðUÉ ºÁQ¹zÀgÀÄ. EªÀgÉà ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢ü¹ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2009 PÀ®A 302 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ 19-04-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢®±ÁzÀ PÀ¯Áåt vÀAzÉ C¸ÀèA PÀ¯ÁåtÂ, 2) ªÀĺÀäzÀ ±À¦ü vÀAzÉ C¸ÀèA PÀ¯ÁåtÂ, 3) ªÀĺÀäzÀ £ÁfgÀ vÀAzÉ C¸ÀèA PÀ¯ÁåtÂ, 4) ªÀĺÀäzÀ fQjAiÀiÁ vÀAzÉ C¸ÀèA PÀ¯ÁåtÂ, 5) ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ PÀ¯Áåt ¸Á|| J®ègÀÆ JPÁâ® PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. J®ègÀÆ MnÖUÉ ¸ÉÃj ¨Á£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ²æêÀÄw ¸ÉÊAiÀÄåzÀ E±ÁævÀ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C¯ÁÛ¥sÀ ºÀĸÉãÀ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ PÀÆrºÁQ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ F §UÉÎ ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æêÀÄw ¸ÉÊAiÀÄåzÀ E±ÁævÀ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C¯ÁÛ¥sÀ ºÀĸÉãÀÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-4-2009 gÀAzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2009 PÀ®A 147, 148, 341, 448, 323, 324, 354, 504, 506 R/W 149 IPC £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÉưøïgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ°è JgÀqÀÄ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ dUÀ¼ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 80/09 ªÀÄvÀÄÛ 81/09 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV ªÁr ¥ÀlÖtzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÉåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ fæ£À°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÁrAiÀÄ §®gÁªÀiï ZËPÀ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ fÃ¥À ªÀÄÄAzÀÄUqÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç, PÀ®Äè, §rUÉ, gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä fÃ¥À »AzÀUÀqÉ PÀÄ£ÀÆßgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄgÁPÁ¸ÀûçUÀ¼ÁzÀ §rUÉÀ, PÀ®Äè ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀU¼ÀÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ §®gÁªÀiï ZËPÀ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÁgÁzÀ ¦J¸ïL ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀjUÉ vÁªÀÅ UÀÄA¦¤AzÀ ZÀzÀÄj DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß ©¸Ár ±ÁAvÀ jÃw¬ÄAzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVj CAvÁ CªÀjUÉ w½ºÉýzÀgÀÆ fæ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïL ¥sÀgÀvÁºÀ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÄgÁl ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀߪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JA§ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦J¸ïLgÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.82/09 PÀ®A 143, 147, 148, 353, 332, 333, 307, 336, 504 ¸ÀA. 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.2 PÉ.¦.r.J¯ï.¦ PÁ¬ÄzÉ 1981 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : ¢/28/04/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ZÀAzÀ¥Áà vÀA/ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄzÀj ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀiÁä ¨sÀdAwæ PÀÆr ºÁgÀtUÉÃgÁ vÁAqÁzÀ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À £ÀA. J¦MºÉZï- 9291 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ZÀAzÀ¥Áà vÀA/ ±ÀgÀt¥Á ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ gÁwæ 11-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À £ÀA J¦MºÉZï 9291 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2009 PÀ®A- 279, 304 {J} L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134[J] [§] ¸ÀA/ 187 LJA« CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Wednesday, April 29, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 29-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-04-2009

PÁj-¯Áj ªÀÄzsÀå rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå37/09 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 L.JA.«.JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 26.04.09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©æeï QñÀégï vÀAzÉ gÁªÀĤªÁ¸À ªÀiÁ¯Á¤ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÄ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 28.04.09 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£Àß½è ¨ÁqÀðgï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.25/©-9450 gÀ £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆâ¹zÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÌAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/09 gÀ PÀ®A 279,337 ,338 L¦¹.dÆvÉ 184 L.JA.« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÀƼÀî¯ÁVzÉ . «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


CAUÀrAiÀÄ UÉÆqÉUÉ rQ̪ÀiÁr n¥ÀàgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 115/09: PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ : ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ 60 eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÉÊzsÁå¢üPÁj ¸Á/CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉUÉ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå f.eÉ/10 n/8036 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ »AzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨ÁrUÉUÉ PÉÆlÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA116/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ

PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÉüÀUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 3 E¸Éàmï J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄvÀÄÛgÀªÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀjA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À 1] ¥ÀArvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw £ÉüÀUÉ 40 ªÀµÀð 2] eÉÊgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà eÉÆüÀzÁ§PÉ 36 3] ªÉAPÀl vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÉÄÃvÉæ 36 ªÀµÀð 4] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÉüÀUÉ 265] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÉüÀUÉ 20 ªÀµÀð6] ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¸ÀÄgÁ J®ègÀ ¸Á/ PÀ®ªÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr , dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1240/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ zÁ½ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA102/09 PÀ®A341,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:23/04/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÊ®ÆgÉ, ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀªÁr. ¯ÉÆÃZÀPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ dªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/09 PÀ®A: 341,323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ f¯Áè ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.79/09 PÀ®A ;-379,511 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 27-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §¸ï ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀiÁAUÁgÀªÁr ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ;-²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼ï ªÀAiÀÄ; 50 G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï §¸ï ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»w ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸À°è¸À¼ÁVzÉ.

Gulbarga Dist. Reported Crimes

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ.27-4-2009 gÀAzÀÄ ²æà ¹zÀÝ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁºÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¤AUÀuÁÚ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÀ ºÉAqÀw ²ªÀªÀiÁä ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¹zÀÝ°AUÀgÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£É £À£Àß ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¤Ã£ÀÄ KPÉ ªÁ¹¸ÀÄw¢Ý ¤£ÀUÉ SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀÅ¢®è ªÀÄUÀ£É J£ÀÄßvÁÛ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁr¤AzÀ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦¹zÀÝ°AUÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ£ÀAzÁ gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ B ¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ ²æ ªÉÆúÀ£À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ C§Äݯï PÀ®A CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ 1)C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¸ÉêÁ¯Á® 2)UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¸ÉêÀ¯Á® 3)D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªï ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÉÆúÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉB
²æà ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄÄ¤ß G¥sÀ𠲯Á vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî EªÀ½UÉ ¸Àé®à §Ä¢Ý §æªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ §ÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ F PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ «ªÀgÀ:- ºÉ¸ÀgÀÄBªÀÄĤß@²¯Á vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî, 22 ªÀµÀð,: 5.4 JvÀÛgÀ zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ , PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, V½ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÀAeÁ© qÉæøÀ zsÀj¹zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÉÆüÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ RAqÀ¥Áà PÀ£ÀUÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀgÀtÂPÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes
ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÀÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ,
¢£ÁAPÀ 26-04-2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ CmÉÆà £ÀA J¦ 21 ªÁAiÀï 4525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄRAiÀÄå ¸Á: PËvÁ¼ÀA (J.¦) FvÀ£Ä CmÉÆêÀ£ÀÄß V¯ÉøÀÆÎgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀ£ÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ gÉïÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt v¦à gÀ¸ÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ CmÉÆà ©¢ÝzÀÝjAzÀ, CmÉÆÃzÀ°zÀÝ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ CmÉÆÃzÀ CrAiÀÄ°è ¹PÀÄÝ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 80/09 PÀ®A 279,337338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 28.04.2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉƯÁè¼À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÀ¥Àà 55 ªÀµÀð ,°AUÀÁAiÀÄv ¸Á: ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ 22 J.4290 £ÉÃzÀÝ£Äß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛzÁlÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ lPÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÄvÛzÉ CAvÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 71/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£É zÁR°¹PÉÆAqÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 27.04.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ –UËqÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀ°è ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ25/8889 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤£À°è ¨ÁV® ºÀwÛgÀ PĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¸Á: UÀËqÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÁ C.¸ÀA 45/2009 PÀ®A 279,338 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÉÆA¢UÉ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ.
¢£ÁAPÀ 26-04-2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è Hn UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ FPÉAiÀÄÄ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 45/09 PÀ®A 383,420 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ,DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðPÉÊPÉÆArzÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.:-
¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå eÁw; PÀÄgÀħgÀ FvÀ£ÀÄ J£ï PÀæµÀÚ¥à vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÉqÀV£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸å¤zÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆnÖ®è CAvÁ vqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£ÀÄ PÉÆlÖü¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ C.¸ÀA 116/09 PÀ®A 341,323,325,504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ /J¸ï.n ¦J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337, 338, 283, 304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÀA¦AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw-800 PÁgÀ £ÀA. PÉJ-25/JªÀiï-4095 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀA¦UÉ ºÉÆÃV ºÀA¦AiÀÄ°è zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ºÀA¦¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-04-2009 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ L.©. ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÉå MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9181 CqÀتÁV ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/5390 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÀiÁgÀÄw PÁjUÉ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9181 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀÄw PÁj£À°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀļÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀªÀiÁ¯Á EªÀ½UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2009 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ±ÉnÖ 45 ªÀµÀð, G: ªÀiÁgÀÄw D¬Ä¯ï ¸ÉAlgï CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀįÉèñÀégÀ PÁA¥ÉèPÀì£À ±Á¥À £ÀA. 05 gÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw D¬Ä¯ï ¸ÉAlgï CAUÀrAiÀÄ zÉÆqÀØ µÀlgÀìUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄ µÀlgÀì£À ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAqï ªÀiÁr zÉÆqÀØ µÀlgïì vÉgÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÁåµï qÁæzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 45,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

Tuesday, April 28, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update 28-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-04-2009

¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÁ®£ÉÄAzÀ ¨ÉÊPï ¥À°Ö : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 2798, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ ¸ÀÄAUÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.-39 JZÀ.-1764 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄð vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ JDdÄ gÀªjÀUÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÁ ¸ÉÊPÀ® ©Ãj (©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁA¸À Rjâ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü gÀ»ÃªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆý ªÀiÁA¸À vÀgÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ E¸ÁäÄ¯ï ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: OgÁzÀ FvÀ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CzsÀð PÉ.f ªÀiÁA¸À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 25/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÀÄß 5/- gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CeÁUÀgÀÄPÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁj : E§âgÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃd E¨Áæ»A vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: C®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ §AzÀÄ D®UÀÆqÀ zsÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ¸À»vÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÆ¥À JA§ÄªÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄĸÀÆ¥sÀ EªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ zÀ¸ÀÛVj E§âgÀÄ §lUÉÃgÁ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ D®UÀÆqÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ wgÀÄ«£À°è F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¥Áèl ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : E§âgÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÁr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 341, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/04/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀÄÄgÀvÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ RAqÀÄ ªÉÄÃvÉægÀªÀgÀ ¥ÁèlUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉUÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EgÀÄvÀÛªÉ. RAqÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁènUÉ T¼É ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 28/04/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå PÀÄAn vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÀUÀ¹ ºÀwÛ CªÀ£À T¼ÉAiÀÄ 3,4 PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä T¼ÉAiÀÄ PÀ®Äè ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉqÀ«gÀÄwÛ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr DgÉÆæ gÁªÀÄÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ RAqÀÄ EªÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è JgÀqÀÄ KlÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÀ¸À UÀÄr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À : M§â½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ CAvÀå
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±Àj¥Á¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ-25 H: PÀÆ° PÉ®¸À ªÀµÀð ¸Á-PÀĪÀiÁgÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀPÀÆqÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆÃArgÀÄvÁÛgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà qÉÆêÀÄuÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MA¢®è MAzÀÄ ªÀiÁw¤AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ dUÀ¼À vÉVAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwgÀÄvÁgÉ ºÁUÀÆ PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÁUÀ PÀ¸À MAzÀÄ ZÀÆgÀÄ DPÀqÉ FPÀqÉ §AzÀgÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwgÀÄvÁgÉ EAzÀÄ ¢/27/4/09 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ PÀ¸ÀUÀÄr¸ÀĪÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤AiÀiÁzÀ E¸ÁäÄ®©Ã UÀAqÀ C§ÄÝ®¸Á¨ï gÁdªÁ¯É ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð ¸Á-C®UÀÆqÀØ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Ààà£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨ÁÄ UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà qÉƪÀÄuÉ, CªÀ¼À CvÉÛ ¸ÀgÀĨÁÄ UÀAqÀ «gÀ¥Áà qÉƪÀÄuÉ 3) gÉÃSÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà qÉƪÀÄuÉ, EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨sÀgÀvÀ¨ÁÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ gÀdºÁPÀÄwÛ CAvÀ CAzÀªÀ¼É £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ CªÁUÀ CªÀ¼À CvÉÛ ¸ÀgÀƨÁÄ ºÁUÀÆ gÉÃSÁ EªÀgÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀvÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛg., ºÁUÀÆ ZÀzÀæ¥Áà EªÀ¼À£ÀÄß E£ÀÄß ºÉÆÃrÄj §zÀªÀiÁ¸À EzÁ¼É CAvÀÛ C£ÀÄßwÛzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è ¨sÀgÀvÀ¨ÁÄ EªÀ¼ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆRPÉÌ ºÉÆÃr¢zÀjAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢¤ aQìvÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported CrimesC£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå zÁ½, CgÉÆæ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:26.04.09gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼ÀzÀ ¦J¸ïL. ²æà gÁªÀÄtÚgÀÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 650 JA J¯ï£À 05 £ÁPËmï ¸ÁÖçAUï ©Ãgï, 2 QAUï ¦µÀgï¦æëÄAiÀĪÀiï ©Ãgï, 180 JA J¯ï£ 24 Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì «¹Ì, ªÀÄvÀÄÛ 180 JA J¯ï£À 24 N¯ïØ ªÀÄAPï ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

4 PÀqÉ ¥ÀævÀÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ E§âjUÉ UÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÁgÀÄ dRA:
¢£ÁAPÀ:27.04.09gÀAzÀÄ 1310 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£°ègÀĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀA¥ï ºËÀ¸ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è f¯Áè D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¦AiÀiÁð¢ü qÁ: «dAiÀÄPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÁ¸ÉÖïï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CgÉÆæ ®Qëöä ªÀiÁxÉÆà ¸Á: ¥ÀmÁß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA.PÉJ 01/¹9976 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀÌÆlgï ¸À»vÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.04.09gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀz°è zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è £ÀA.PÉJ 36/eÉ 9997 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ UÀAUÁzsÀgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà CªÀÄgÉñÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/09 PÀ®A 279, 338, L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:27.04.09gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£°ègÀĪÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀZÉÃj ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ EArPÁ PÁj£°è vÀªÀÄä CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥wßAiÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ¯Áj £ÀA.PÉJ 04/¹365 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü PÁjUÉÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ dRAUÉÆAqÀÄ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ ¥ÉmÁÖVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.36/09 PÀ®A 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 JA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:27.04.09gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀÄgÀ£Á PÀA¥À¤ GzÀÉÆåÃVAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt n.«.gÀÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀA¥À¤ PÁj£°è gÁfÃªï ¸ÀÄgÀ£ÁgÀªÀgÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ°è VæÃ£ï ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï §AzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ PÁj£À §®UÀqÉ EArÃPÉÃmgï ºÁQ §®UÀqÉ wgÀÄV¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁj£À §®§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ CgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀĤïï£ÀÄ vÀÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JAºÉZï 09/©5674£ÉÃzÀÝ£ÀÄß §®UÀqÉ EArÃPÉÃmgï ºÁQ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É¬®èzÉà MªÉÄä¯É JqÀ§¢UÉ wgÀÄV¹ ¦AiÀiÁð¢ü PÁjUÉÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ dRAUÉÆAqÀÄ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ ¥ÉmÁÖVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/09 PÀ®A 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 JA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.ºÁªÀÅ PÀaÑ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:25.04.2009gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÉAUÀ¼Á¥ÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¨Á®AiÀÄågÀªÀgÀ 13 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyð ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §®UÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PaÑzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:27.4.09gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.17/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¢£ÁAPÀ:23.04.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ±ÉʪÀ ©Jqï PÁ¯ÉÃf£À°è J¥sïrJ.AiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄägÀªÀgÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäUÉ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ vÀAiÀiÁj PÀÄjvÀÄ vÀªÄä ªÀÄ£ÉÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃV £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸À C°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¢:27.04.09gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 0430 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀºÉÆÃV C¯Áäj ©ÃUÀªÀ£Äß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 67 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtª£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,300/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉõÀVjgÁªï vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâgÀÄ ªÀiÁl®¢¤ßAiÀÄ°è JªÉÄäà Rj¢UÉ ºÉÆV ªÁ¥Á¸À £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ G¥À஢¤ß ©æÃd ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀA¢ PÀȵÀÚgÁªï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 ºÉZï-6460 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢UÉ §®UÁ® VgÀQ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀ¤UÉ §®UÁ® ZÉ¥Éà ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2009 PÀ®A 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄAqÀ®ªÀÄj PÁæ¸ïzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀĪÀzÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-288, 19, 407 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁæ¹UÉ ºÉÆV zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄÝ CªÀgÀ°è «AqÀ¸Àgï r®PÀì «¹Ì 180 JA.J¯ï 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA:Q: 2400=00 ºÁUÀÆ Njf£À¯ï ZˬĸÀ r®¸ÀÌ «¹Ì 180 J0.J¯ï 6 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60=00 gÀÆ/- ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-14 ºÉZï-2793 CA:Q: 8,000=00 gÀÆ/- d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA:5/09 PÀ®A:174 ¹Cg惡:

¢£ÁAPÀ: 27-04-09 gÀAzÀÄ 1-15 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zÁåªÀÄuÁÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉƽî£À, ªÀ:35ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:ZÀºÁ ºÉÆÃl¯ï, ¸Á:PÁvÀgÀQ gÉÆÃqï, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æñÉÊ®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉƽî£À, ªÀ:30ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ vÀgÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è J°èAiÉÆà K£ÉÆà ¸Éë¹ ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, DvÀ£À ¨ÁAiÀÄ°è £ÉÆgÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ.JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, April 27, 2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2009

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: fÃ¥À mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ rQÌ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. KPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ¯Á®¨ÁUï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ £ÀA. JA.JZï. 24/¹5853 £ÉßÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ @ gÁdÄ ºÁUÀÆ PÀĪÀiÁj ªÀÄÈvÀ C²éä gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ zÁnzÀ §½PÀ ¯Á®¨ÁUï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.39/6308 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆPÉÌ §® ¨sÁUÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ MªÀÄä¯Éà §®¨sÁUÀPÉÌ wgÀÄV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ gÁeÉñÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C²éä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆÃgÀ§A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: ¥ÁzÀZÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® rQÌ.
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À gÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ CtÚ gÁdVgÁ¢AzÀ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹AzÉÆî PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼À¤vÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ:
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3736 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §UÀzÀ® ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹¹ð [J] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ£Àß »rvÀzÀ°è EnÖ PÉƼÀîzÉ MªÉÄä¯É CªÀ£ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: ªÀÄƪÀjUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAzÁªÀ¤ UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ zsÀ£ÀªÁqÉ ¸Á: Q¯Áè vÁ: zsÁgÀÆgÀÄ f¯Áè ©ÃqÀ [JªÀiï.J¸ï.] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è NjAiÀÄAl® PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÀÝ gÀÆ¥Á°, ¸ÉÆêÀiÁ¨Á¬Ä, J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ NjAiÀÄAl® E£ÉÆìÃgÉãÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì fÃ¥ï £ÀA. JªÀÄ.JZï-44/r 166 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlUÀ CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï E£ÀÄß 1ªÀgÉ ¥sÀ¯ÁðAUÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ZÁAzÀÄj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-44/r 166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J1 ¸ÀĤî vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁ¼É FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß Dw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁQzÀ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ 8 ¦üÃl PɼÀUÉ EzÀÝ vÀVΣÀ°è MªÉÄä PÀAmÉÆæïï vÀ¦à vÀVΣÀ°è ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DUÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁåð¢UÉ fÃ¥À£À ¹Ãn£À PÀ©âtzÀ ¨sÁUÀ PɼÀ vÀÄnUÉ §rzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀ gÀÆ¥Á° UÀAqÀ §AqÀÄ ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ §®UÉÊAiÀÄ°èzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁæªÀt vÀAzÉ §AqÀÄ 4ªÀµÀð FPÉAiÀÄ §®UÀtÂÚUÉ ¥ÉmÁÖV G©âzÀ UÁAiÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjD¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: DmÉÆ ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¥ÁzÁZÁjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/09 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät SÁ±ÉA¥ÀÆgÉ ¸Á; ¨ÉÆÃVð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁAzÀ ¥Ánî ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ »AzÀÄ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸ÁÌ®f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dUÀ¼À:
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-26/4/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-25/4/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä¤gÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd GqÀ¨Á¼É gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É CªÀgÀ£ÀÄß KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄªÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¸ÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛAiÀÄ PÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ£ÁªÀÄw DgÉÆÃ¥À :
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2009 PÀ®A: 143, 147, 448, 323, 354, 504, 436 eÉÆvÉ149 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà ºÁ±À¥À£ÉÆÃgÀ ¸Á/ PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÁgÁzÀ ¤gÀAd¥Áà ±ÉÃlPÀgï ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤gÀAd¥Àà£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĹ¯Á¨Á¬ÄUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ``gÀAqÉgÉ ¨ÉÆøÉØgÉ ¤ÃªÀÇ HgÀ°è ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ UÀÄA¥ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨Á£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £É®PÉÌ PÉÃqÀ«zÀjAzÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÉÄʯÁgÀ PÀÄAqÀzÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ:
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 26/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. d£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢°Ã¥ÀÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ ªÉÄʯÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÁߣÀ PÀÄAqÀzÀ°è §AzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ E§âgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjzÀÝjAzÀ PÀÄAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É E§âgÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÉÃj ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À:
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 75/2009 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¥sÁfïï CºÀäzï ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀAPÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ: UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 2] EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ¤gÀAd¥Áà ±ÉÃlPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3] ¸ÀIJïÁ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ±ÉÃlPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉà ©lÖ°è HgÀ°è UÀ®¨sÉ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported CrimesC£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå zÁ½, .gÀÆ.3,344/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À:

¢£ÁAPÀ:25.04.09gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼ÉgÀÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr C.Q.gÀÆ.3,344/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 180 JA J¯ï£À 68 Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 180 JA J¯ï£À 20 ªÀiÁåfPï «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ 4 PÀqÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, M§â£À ¸ÁªÀÅ 5 ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 25.04.2009gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ CAfÃgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÁÚgÉrØ, 25 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆvÀÛPÉÆÃl FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦ 28/©J¥sï 4706 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ CAfÃgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ, 21 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆvÀÛPÉÆÃl f¯Éè ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ (J.¦)£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV C¸ÀàvÉæAiÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÉ CAfÃgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà UÀÄgÀĸÁé«ÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.04.2009gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0400 jAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄqÀzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60-75ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝÀÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁV §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.04.2009gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÆgÀÄ-zÉëPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¸ÁA§AiÄå£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36/J¸ï 5594 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ aP̪ÀÄä GªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÀ¥Àà 70 ªÀµÀð EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà gÁeÁ£ÁAiÀÄPÀgÀÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.04.2009gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ©.n. ®°vÁ £ÁAiÀÄPï PÉÊUÁjPÁ PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è C¥ÀjavÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ §¢AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¹zÀÄÝgÀªjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÄÝ £ÀAvÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ E¸Áä¬Ä¯ïUÉ ¸ºÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVÝ C¥WÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ¸À»vÀ CgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄĪÀw PÁuÉ:
¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ ¥ÀjÃPÉÀë §gÉ¢gÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ 18 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ JvÀÛgÀ 5’2”, PÉA¥ÀÄ §tÚ«zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ »A¢ EAVèõï GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÀÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ZÀÆrzÁgÀ ¥ÉÊeÁªÀÄ zsÀj¹gÀĪÀ FPÉAiÀÄÄ ªÉĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:23.04.2009gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀƪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ²æà JA.r. eÁ«ÃzïgÀªÀgÀÄ ¢:25.4.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£ÀÉß è £ÀA.85/09 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-04-09 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¨Á®£ÀUËqÀ FvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀA/ AiÀÄAPÀtÚ ¨ÁåUÀªÁl ªÀAiÀiÁ 24 eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. dAUÀgÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ¨Á®£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ£À UɼÉAiÀÄ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀÄƪÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 25 eÉ. 5433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆüÀV GtÚ®Ä UÀÄqÀÄjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPÀì ºÀvÀÛgÀ UÁr ¤°è¹ ªÉÄÃWÀ£Á ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¨ÁgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtUËqÀ E§âgÀÄ §ArAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÀÄ w£Àß®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨Á®£ÀUËqÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPÀë PɼÀUÉ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÀ°¸Á¨ï 35 ªÀµÀð ¸Á// ¸ÀAdAiÀiï PÁ¯ÉÆä ¨sÀzÁæªÀw ²ªÀªÉÆUÀÎ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ²ªÀgÁd UËqÀÄæ LµÀgÀ PÁåAlgï £ÀA.PÉ.J.14/J-4645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¨sÀzÁæªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÁæªÀw¬ÄAzÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ C«Ä£ÀUÀqÀ PÀÄj¸ÀAvÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛ G¥À஢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Q¯ÉÆëÄlgï PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°AUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2009 PÀ®A 143, 447, 379, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ PÉÆlæAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÀÄgÀPÀÄA© ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 17/© EzÀgÀ «¹ÛÃtð 02:00 JPÀgÉ £Á£Éà ¸ÁUÀĪÀ½zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓzÁgÀ¤gÀÄvÉÛãÉ. ¢:- 14-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ZÀ£Àß«gÀ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà, CAUÀr, (2) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà CAUÀr (3) µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, (4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr (5) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà CAUÀr, (6) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà CAUÀr J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀƼÉÃPÀ¯ï (7) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÁÛ¼À £ÁgÁAiÀÄt¥Àà (8) ¸ÀvÀå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À E§âgÀÆ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 jAzÀ 70 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß d«Ää£À°è £Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁ£Àå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀAZÁj ¦ÃoÀ zsÁgÀªÁqÀgÀªÀgÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ïgÀ£ÀéAiÀÄ £À£Àß ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.16/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà £ÉÃPÁgÀ eÁ// £ÉÃPÁgÀ G.¥Á£À±Á¥ï ¸Á// »mÁß¼À PÁæ¸ï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ PÁAZÀ£Á ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á//»mÁß¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £É® Mj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁjà ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹r®Ä §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÁAZÀ£Á FPÉUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, April 26, 2009

Raichur District Reported Crimes¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl zÁ½ E§âgÀ §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:25.04.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ ¸ÀÄPÁtÂUÀ°è AiÀÄ°è CgÉÆævÀgÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà E§âgÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀÀÈvÀPÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄ»¼Á ¦J¸ïL. PÀĪÀiÁj:¤Ã®ªÀÄägÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/09 PÀ®A 273, 284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, M§â C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃj 7 ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:24.04.2009gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ dAVè¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ 36/nJ 813 mÁæöå° £ÀA. PÉJ 36/nJ 814£ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®Äè ºÉÃjPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝÀÀÄ ºÁUÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.04.2009gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ gÁªÀĨÁ§Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï¸ÀÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 36/Cgï 1402 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝÀÀÄ CgÉÆæUÀÆ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà gÁªÀÄQȵÀÚgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.04.2009gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ °AUÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ 35/nCgï 1837 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÉƼÀVzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝÀÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:24.04.2009gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà, 60 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà ¸ÀĨsÁµïgÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè ºÀÄ®è£ÀÄß PÀÆr¹ MAzÀÄ PÀqÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°è£ÉƼÀVzÀÝ ºÁªÀÅ CªÀgÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ JgÀqÀÄ PÀqÉAiÀÄ°è PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV PÀ«vÁ¼À ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


Gulbarga Dist. Reported Crime

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 25-04-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ zsÀªÀiÁð ¥ÀªÁgÀ AiÀÄÄ.¦.J¸ï.E£ÀªÀlðgÀ ¨Áålj r¹ÖççÆålgï ¤ZÉÃUÀ°è ¸ÉÖñÀ£À JjAiÀiÁ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ CAUÀr JzÀÄjUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ jÃUÀ¯ï ¨Áålj ZÁdðgÀ CAUÀr EzÀÄÝ ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ«ÃzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ 2) ±À£ÀÄß vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ 3) JeÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C° 4) «ÄÃgÁd vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥Àæ¢Ã¥ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlĪÀiÁqÀÄwÛgÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ §AzÀ£À

¢£ÁAPÀ: 25-04-09gÀAzÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä UÁæªÀÄz°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ «£ÁBPÁgÀt vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£À£ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ° AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwgÀĪÀªÀgÀ §AzÀ£À

¢£ÁAPÀ: 24/04/2009 gÀAzÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä 2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ §A¢¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 720=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Saturday, April 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 25-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2009


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/04/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Áà ªÉÊgÁUÀå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArw eÉÆÃvÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÉAqÀw 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉAqÀw §gÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÁÄ PÀÆrzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÀj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢: 24-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀÄ gÀªgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«zÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÁf ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ aPÀÌ®ZÀAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀ ¦ÃgÀUÉÊ©Ã ¸Á§ zÀUÁðzÀ G¹ðUÉ §A¢zÀÄÝ ©Ã¹®Ä §ºÀ¼À EjªÀzÀjAzÀ zÀUÁðzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ PÁgÁAeÁ PÉãÁ®zÀ ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 24-04-09 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 23-4-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÊ£ÉÆÃgÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UÉüÉAiÀÄgÀªÀgÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÈvÀÛ §½ EgÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀÄqÀĪÁ w£ÀÄßvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «QÌ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DzÀgÀÄ ZÀÄqÀĪÁ w£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽw¢Ýj ¤ªÀÅ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁeÁ ¨Ál°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL(PÉ) oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ºÀjd£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ38\4058 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DmÉÆà M«ÄäAzÉƪÉÄ¯É §AzÀ DzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆr DmÉÆ £ÀÄPÀÄwgÀĪÁUÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ DmÉÆà ¤®ðPÀëvÀªÀ¢AzÀ »AzÀPÉÌ Mr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆà UÁ° ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2009 PÀ®A. 143 147 366 109 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [10] J¸ï.¹./J¸ï.n.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á; ¸ÉÆgÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 17/04/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ «oÀ® ¸Á; OgÁzÀ gÀªÀgÀ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀAZÀ²Ã® EªÀ¼ÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18/04/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ¢AzÀ ¸ÉÆÃgÀ½îUÉ §gÀ®Ä §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C°èAzÀ ¸ÉÆgÀ½î UÁæªÀÄzÀ zsÀƼÀAiÀiÁå vÀAzÉ §AqÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀ²Ã® EªÀ½UÉ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ 1] ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ 4] ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÀAqÀj gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ 1997 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀįÁ EªÀ½UÉ ¦æÃw¹ CAvÀgÀ eÁw «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ MAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C®èzÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉƯÁå Q¼ÀÄ eÁw d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 323, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/04/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : UÀgÀªÀiÁvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ Q±À£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:24/04/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ UÁAiÀĪÀÄÄR PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ±À¤ªÁgÀ EzÀÝ PÁgÀt ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÞ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 1482 gÀ»ªÉÆâÝãÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÁÄ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 28 eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj (PÉ) [¯ÁqÀUÉÃj CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw ºÁdgÀÄ §r¸À®Ä w½¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ºÀaÑ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÁ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà ©gÁzÁgÀ 32 ªÀµÀð G. ªÀĺÀvÁä UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÀèPÀð PÉ®¸À ¸Á/ ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁªÁr vÁ. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À£ÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/04/09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Hj¤AzÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ eÁAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 38 E 6699 §AzÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ©üêÀÄuÁÚ RAqÉæ gÀªÀgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÃqÀÝ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ªÀiÁr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 23/04/09 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Zɹì¸À £ÀA 01 E 25 J¥sï 01157, EAf£À £ÀA 01 E 25 E 01251 CA.Q. 25000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«, ¥À¥Áå, ¸Àa£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀÄ£ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. J¸ÀÛgï UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ«ÄÃn ºÁ® ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ®Äè KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃIÄJUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà MqÉØAiÀÄgÀ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 24/04/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ J1 «ªÀįÁ¨ÁÄUÉ £À£Àß ªÉƪÀääUÀ¼ÁzÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ®è CAvÀ PÉýzÁUÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ £ÀqɹPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄUÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ EzÀÄ ¸ÀjE®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ J1 «ªÀįÁ¨ÁÄ EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ C®èzÉ ¨ÁÄÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ ºÀ®Äè £ÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ¼ÀÄ, §r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¨ÉèÁªÀw EªÀ½UÉ J2 ²æÃzÉë EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, C®èzÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå zÁ½, CgÉÆæ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:23.04.09gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ qÁ¨Áz°è CgÉÆæ gÁeÉñÀ 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼ÀzÀ ¥ÀÉưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZËzjgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ.6,130/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 180 JA J¯ï£À 109 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ gÀÆ. 67,500/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¦rJ¸ï CQÌ ¯ÁjAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ; ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¢£ÁAPÀ:24.04.2009gÀAzÀÄ UÀzÁé¯ï gÉÆÃr£À PÉJ¸ïJ¸ï© gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ UÀÄgÀÄgÁd QgÁt CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ CgÉÆæ UÀÄgÀÄgÁd£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦rJ¸ï CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¯Áj £ÀA. PÉJ 37/2345 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà gÁdÉÃAzæ ¥Àæ¸ÁzïgÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr C.Q.gÀÆ. 67,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 50 PÉf vÀÆPÀªÀżÀî C¥ÀÄà ¨ÁæAqï aîzÀ°è vÀÄA©zÀ 90 CQÌ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÄÛ C.Q.gÀÆ.2 ®PÀÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ ¯Áj d¥ÀÛ ªÀiÁr CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ §AzÉà £ÀªÁeï EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÀÄÛ 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÛÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯Áj ¥À°Ö, ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgïUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:25.04.2009gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ zÁªÁj gÀªÉÄñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦ 16 nJPïì 8829 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£¢AzÀ £Àqɹ ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è ¥°Ö ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¯Áj QèãÀgï ²æà ¥É¢Ý ªÉAPÀmÉñÀÀégÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.127/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fÃ¥ï rQÌ, gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¨Á®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:23.04.2009gÀAzÀÄ 2215UÀAmÉUÉ UÉÆñÁ¯Á gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ UÀįïµÀ£ï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄåzï ¥ÁµÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ E¥sÁð£ï£ÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ 01/J-043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁgÀ£ï PÀÆqÀ ªÀiÁqÀzÉà ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀg ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ºÁUÄ 134 ¸À»vÀ 187 LJA« CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï¸ÀÉÊPÀ¯ï rQÌ ¥ÁzÀZÁjUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:23.04.2009gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀgÀPÀ®ï UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï¸ÀÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 33/PÉ27 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¸ÀAUÀ¥ÀàgÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæ NrºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ºÁUÄ 134 ¸À»vÀ 187 LJA« CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ:
¢£ÁAPÀ:23/24.04.09gÀAzÀÄ 2300 jAzÀ 0100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄgÀdAwUÁæªÀÄzÀ wªÀÄätÚ 35ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ£ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À dAwUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrCgï £ÀA. 10/09 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:¢-24-04-09gÀAzÀÄ ²æà CA¨ÉæñÀ vÀA. ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà ¸ÁBgÀ§â£À½îgÀªÀgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀA. AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgÀgÀªÀgÀ §eÁd JQìqï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ©üÃ.UÀÄr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ UÉÆÃVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀqÀØgÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqÁØV ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CA©æñÀ¤UÉÆ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ.25-4-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¹.¸ÀIJïÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ lAlA.£ÀA.PÉJ32/J8187 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÖõÀ£ÀUÁtUÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä ¸ÀªÀÄxÀð zÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lAlA£ÀA.PÉJ32/7504 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß lAlA£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ lAlAUÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀIJ¯Á gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ zÉêÀ® WÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉ DvÀäºÀvÉå:-

UÉÆÃV oÁuÉB¢-24-04-09 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð zÀ°è ²æà w¥ÀàtÚ ºÉZï¹-164 gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ²æêÀÄw. dAiÀĪÀÄä UÀA. ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ gÀªÀgÀ ¥Àw ²æà ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀjUÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÉÆ DgÁªÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è ¢B 18-04-09 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ gÀªÀjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ aªÀÄt JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ²æà ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-24-04-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄägÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛgÀzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢-23-04-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ¨Á®ZÀAzÀæ §rUÉÃgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ dUÀzÉëAiÀÄ ¥Àw ¨Á®ZÀAzÀæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£É COZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ PÀnÖUÉ ¯Áp¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §ÆlÄUÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄBSÁ¥ÀvÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉB¢.24-04-09gÀAzÀÄ ²æêÀÄw RĶðzÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀ¹AiÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á|| U˸À£ÀUÀgÀ vÁgÀ¥sÉʯï gÀªÀjUÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ JPÁ⮣ÀÄ ¤£Àß ¥É£ïµÀ£ï ºÀt PÉÆqÀÄ, E®èªÁzÀgÉ ªÀÄ£É PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÉzsÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À®è°¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉB²æêÀÄw ¥sÁwêÀiÁ UÀA. ±ÉÃR ZÁAzÀ ¸Á:E¸ÁèA¨ÁzÀPÁ®¤gÀªÀgÀÄ ¢;23-04-09gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ E¸ÁèA¨ÁzÀ PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢:24-04-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÉÃqï gÀƪÀÄ£À C®ªÀiÁgÀzÀ QðªÀÄÄjzÀÄÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ, 1/2ºÉZï.¦ ¤Ãj£À ªÉÆmÁgÀ, §mÉÖ §gÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 85,300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtB

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB¢:22/04/2009gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ.£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹.270 f¯Áè «±ÉõÀ ±ÁSÉ UÀÄ®§UÁð ¸Á||f.r.J.PÁ¯ÉÆä ¸ÉÃqÀAgÉÆÃqï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï£À ¨ÁåAPï D¥sï §gÉÆÃqÁ JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ®Æ£Á ¸ÀÄ¥Àgï £ÀA.PÉJ32\ºÉZï7018 C.Q.gÀÆ.5000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 11:45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ EvÀgÉqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢B24-04-2009 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtB

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢-24-04-09gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA.UÀAUÀtÚ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ ¸Á:ªÀĽîgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1)CgÀ«AzÀ vÀA.UÉƯÁè¼À¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ.¥Ánî,2)C±ÉÆÃPÀ vÀA.UÉƯÁè¼À¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ.¥Ánî,3)ªÀÄ®è¥Àà vÀA.§¸ÀtÚ PÉÆmÁå¼À,4)¸ÀÄgÉñÀ vÀA.§¸ÀtÚ PÉÆmÁå¼À,5)ªÀĻçƧ¥ÀmÉî vÀA.¹zÀÝtÚUËqÀ J®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà£ÀªÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄPÀÌ¼É ¤£Éß ¤ÃªÀÅ ©eɦ ¥ÀgÀ d£ÀjAzÀ ªÀÄvÀ ºÁQ¹¢ÝÃj J£ÀÄßvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB¥ÀvÀUÉƽ¹ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtB-

PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢.24/04/09gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA. ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÆgÀgÀªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ¢£À¸ÀUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄzÀ°è gÉñÀ£ï ºÀAZÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀ¼ÀîUÉ¥Àà vÀA. PÁªÀÄtÚ aUÀjºÁ¼À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®Äè §rUÉUÀ½AzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ:¢B.23-04-09gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®7-30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw.¸Á«vÀæªÀiÁä½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ dUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á«vÀªÀÄä½UÉ £ÀÆQ PÉÆmÁÖUÀ ¸Á«vÀæªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄAZÀPÉÌ §rzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ dUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸Á«vÀæªÀiÁä¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÄzÀÄ® »rzÀÄ EªÀvÀÛ ¤£ÀUÉ R¯Áè¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÁÛ ºÀUÀ΢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ £ÀÆQ PÉÆmÁÖUÀ ¸Á«vÀæªÀiÁä¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¸Á«vÀæªÀÄä¼À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀÄ ¨ÉÆìģÀ ¸Á:PÉÆãÁ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀ0zÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà £ÀgÉÃUÀ® EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ UÉƧâgÀ ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀgÀªÀÄÄr UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¨ÉzÀªÀnÖ, ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ J®ègÀÆ mÁæ÷åPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J 37-n-5861 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÀªÀÄÄrUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà zÀÆ¥Àwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæ÷åPÀÖgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¢§âzÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §® §¢UÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ §®UÀqÉ EAf£ï ªÀÄqÀUÁqÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ FvÀ£ÀÄ eÉÆð vÁ¼ÀzÉ ¥ÀÅnzÀÄ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©zÁÝUÀ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ §® §l£ï mÁAiÀÄgÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »gÉÆÃ¥ÀÅZï £ÀA: PÉ.J-37/ºÉZï-2186 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä gÀAeÁ£ï© ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄ»ªÀÄÄzÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 10 EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¥ï¤AzÀ PÁgÀlVUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÁUÀ vÁAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄzÀ DgÉÆæ ¤Ã®¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/n-4072/73 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrUÉ mÁæ÷å°AiÀÄ §®¨sÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÀAeÁ£À© EªÀ½UÉ JqÀ vÉÆýUÉ JqÀ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, ¥ÀPÀÌr, ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄ»ªÀÄÄzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä gÀAeÁ£À© EªÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ Vjñï vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà qÉÆîPÀgï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµð eÁ: PÀàwæAiÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: QrzÁ¼À, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ QrzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹zÀÄÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 / eÉ- 7782 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁ¸À®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¥ÀàtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: ZËqÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CAd£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥À¯ÉèÃzï ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/09 PÀ®A: 498(J), 504, 323 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 24-4-09 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀé UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ G¥ÁàgÀ, ªÀ: 27ªÀµÀð, eÁ:G¥ÁàgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÉÄêÀÇAr ºÁ:ªÀ: UËjCAUÀ¼À, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ FUÉÎ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÉÄêÀÇAr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÉÆßA¢UÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀÄÝ, DzÀgÉ, £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉÃ, DvÀ£À QjQj¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ UËjCAUÀ¼ÀzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÀ¯ÁÌ ¸À¯ÁÌ ¨ÉʬÄÝAiÀÄÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÀÆ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ PÁ®Ä »rzÀÄ dVÎ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä Z˨É, ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Friday, April 24, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 24-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-04-2009

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2009 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. eÉʲ¯Á ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà JvÀÄÛÛUÀ¼ÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ 1900 UÀAmÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è ¸ÀÆvÀÛ®Äè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ zÉÆÃgÉAiÀÄ°è®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ 23/04/2009 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 171(F) L¦¹ eÉÆvÉ 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 0705 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ±ÉÃSÁgÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÁgÀA¥À¼Éî EªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥Àj¹°¸À®Ä ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ PÁAUÉæ¸ï (L) C¨sÁåyð ²æà zsÀªÀÄð¹AuïgÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÁAUÉæ¸ï (L) PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ±ÉjPÁgÀ ¸Á/ ±ÉSÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzɪÀ¥Áà PÁ°ªÀiÁgÀ ¸Á/ NPÀ½ PÁåA¥À UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁj¬ÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/Dgï-3074 gÀ°è ºÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt §lªÁqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁAUÉæ¹UÉ ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 0730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 6000/- gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.