Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 7, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಾಂ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ನವಾಜ ಪಟೇಲ ಸಾ:ಸುಭಾಸ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ.32 ಎಕ್ಸ್‌.9453 ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಅನೀಲ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನ್ನು ಸ್ಟಾರ ಪಂಕಶನ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ  ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿ ಸ್ಕೀಡ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೆವು,  ಆಗ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅನೀಲಇತನಿಗೂ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ: 54/2012 ಕಲಂ:279,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ  ಸಾ: ಮೋಮಿನಪೂರ ಸೇಡಂ ತಾ:ಸೇಡಂ ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಯಮಹ ಮೋಟರ  ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಎ- 4282 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ:01/05/2012 ರಂದು ನಾನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ  ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಎ- 4282 ಇಂಜನ್ ನಂ:1CK1002263  ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ: ME11CK019B2002412 ಅ.ಕಿ 45,000 ರೂ.ಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:37/2012 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 06.05.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÆgÀÄ£ÁxÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀèAzÉÆrØ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÁå® ¹£ÀߣÀß EªÀgÀ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «Ä¸À£ï¤AzÀ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄå¸ÀÄwÛzÁÝUÀ d£ÁzsÀð£ÀgÉrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ '' K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ £ÁaPÉ §gÀĪÀ¢®èªÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆtPÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ, ªÉÆúÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ ¸ÀºÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ lÆ ¥sÉøï PÁ¬Ä¯ï¤AzÀ «±Àé£ÁxÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2012 PÀ®A:143, 147, 148, 504, 323, 324, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÉÆúÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀèAzÉÆrØ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀèAzÉÆrغÁUÀÆ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀèAzÉÆrØ £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆúÀ£ÀgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÁj EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 06.05.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÉÆúÀ£ÀgÉrØAiÀÄ vÀªÀÄä d£ÁzsÀð£ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ®Ä ©lÖ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÆúÀ£ÀgÉrØAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzÀå¢AzÀ PÀªÀ¼É «Ä±À£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ d£ÁzsÀð£ÀgÉrØAiÀÄÄ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ¤UÉ ªÉÄîÌAqÀ E§âgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ PÀÆr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012 PÀ®A: 504,324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 06-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JªÀiï,.f ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ªÀĺÀäzï CdUÀgï vÀAzÉ r.ªÀi˯Á¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀĺÉÃAzÁæ mÁæöåPÀÖgï ±ÉÆÃgÀƪÀiïzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: E¸ÁèA£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ C¥sÉÆæøï¨ÉÃUÀA , C©ÃzÁ¨ÉÃUÀA , ¦üÃzÉÆÃð¸ï¨ÉÃUÀA , fãÀvï vÀ§¸ÀÄì£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ JªÀiï.r.¸ÉÆêÀÄ£ï EªÀgÀ£ÀÄß DmÉÆà £ÀA.JªÀiï.ºÉZï.03/Dgï-9073 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ ºÀwÛgÀ EzÀÝ UÀqÉØ SÁzÀgïªÀ° zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¥À¸ï ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è DmÉÆà ¤°è¹ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ qÁå¤AiÀÄ¯ï ¯Áj £ÀA. J¦-02/JPïì-8298 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀiÁqÀQ , vÁ; vÁqÀ¥Àwæ , f: D£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ (J.¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ rVæ PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ £ÉgÉzÀ d£ÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ ¯Áj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ JªÀiï.r ¸ÉÆêÀÄ£ïUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖV vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , 1) fãÀvï vÀ§¸ÀÄì£ï , 2) C©ÃzÁ¨ÉÃUÀA , 3) ¦üzÉÆÃð¸ï¨ÉÃUÀA , 4) JªÀiï.J¸ï.ªÀ° , 5) DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï ±ÁQÃgï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2012 PÀ®A279 , 337 , 338 , 304(J) L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 06-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À UÀÄAqÀªÀÄä PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-35/6652 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨sÀvÀÛ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆzÀÄ PÀqÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ eɸÁÌA PÀA¥À¤AiÀÄ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀA§ªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä EzÀÝ £ÀÆgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ EAqÀ¹ÖçøïUÀ½UÉ «zÀÄåvï ªÀåvÀåAiÀĪÀÅAmÁV ºÁUÀÆ «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ dRA DV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A 279 L¦¹ & 187 J.« PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 06-05-2012 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ gËqÀPÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀqÉèaî, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀqÉèÃaî ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀqÉèÃaî EªÀgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ 24ªÀµÀð, ¦AeÁgÀ, §mÉÖªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ºÁQzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À AiÀiÁPÉ ºÁPÀÄwÛÃj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA: 130/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ.«. 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢: 05-05-2012 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀiÁPÁåA¥À£À°è AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀqÉèaî , PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀqÉèÃaî ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¥Àà EªÀgÀÄ ±Á±ÁªÀ° vÀAzÉ ±ÉÃPÁëªÀ° zÉøÀ£ÀÆgÀÄ 37ªÀµÀð,ªÀÄĹèA, ¥ÀÆåªÀ£À PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀiÁPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÊjAUÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀgÉ §gÀ°®è JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA: 131/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ.«. 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁUÀgï ¨ÁgïzÀ°è zÀÄgÀÄUÉñÀ vÁ¬Ä ¥ÀzÀݪÀÄä , eÁ;ZÀ®ÄªÁ¢ , ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï£ÀUÀgÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨Ágï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¥sÁå£ï ºÁPÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ 1) gÀ« ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, , 2) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ªÀAiÀÄ:28ªÀ , 3) CªÀÄgÀ¥Àà §Æ¢ªÁ¼ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj DvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ §ºÀ¼Á DVzÉ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛêɯÉà ¨ÁåUÁgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.100/2012 143,147,148,504,323,324,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 07-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÃuÁ ªÉÊ£ïì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆæ 02 ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ¯Áj £ÀA.J¦-24/ªÀAiÀiï-6464 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄPÁÛ¯ï J.¦. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-24/ªÀAiÀiï-6464 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛUÉ CqÉvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÄÝ DgÉÆæ 01 ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï £ÀA. PÉJ-36/J¥sï-949 °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ r¥ÉÆà £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ ¯ÁjUÉ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ 18 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀPÀÖgï ºÁUÀÆ DgÉÆæ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.103/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 283 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2012 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-05-2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÁ¼É ªÀaiÀÄ : 22 ªÀµÀð ¸Á|| ¯ÁA¨ÉÆl vÁ|| ¤®AUÁ f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀÄ,J¸À) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉƯÉgÀÆ fÃ¥À £ÀA JªÀiï,ºÉZÀ-24/«í2704 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀ E½eÁj£À aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ §¸ÀÖ DVzÀjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fæ£À ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀnÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ, JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV G©â UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁ²¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà ªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð eÁ: J¸À,n, UÉÆAqÀ ¸Á: qÉÆtUÁAªÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå r,zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/2682 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj £ÀA J¦12AiÀÄÄ3812 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁìfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°£À PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉAiÀÄ vÉÆgÀ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÀAiÀÄ ºÁUÀÆ §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/05/2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÀjÃl ¸Á|| ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ ºÁUÀÄ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀªÀ£À PÀÆr PÁgÁAeÁ qÁåªÀÄ £ÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ PÁgÁAeÁ PÉãÁ¯ïzÀ°è EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj PÉãÁ¯ï ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ EeÁqÀ®Ä §gÁzÀÉ G¹gÀÄ UÀnÖ ¤Ãj°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 448, 323, 504 eÉÆvÉ. 34 L¦¹  :-
06-05-2012 gÀAzÀÄ. 1000  UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ JPÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: U˽ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt EªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ EªÀgÀ vÀAV gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤÃvÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊzÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 05-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ. 800 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀ£ÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
         
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ: 27-04-2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ©üêÀÄUÀÄ¥ÀÛ ¸Á: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ gÀªÉÄñÀ ¥sÀAPÀê£À ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ JPÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CuÁÚ CA¨ÁzÁ¸À EªÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÀÄrPÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠩ÃzÀgÀ D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÁ° PÁ°¤AzÀ JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-406 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁðUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/192 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÀÄUÀðAiÀiÁå ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/192 £ÉÃzÀgÀ  ZÁ®PÀ ¸Á|| ¤uÁð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¹ì£À ¹Ãn£À gÁqÀ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄnUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,  §¸ï ZÁ®PÀ C¤Ã® FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »AzÁ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀAUÀƼÀV EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »AzÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyð ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV UÁæªÀÄ E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀªÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°¤AzÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ MªÉÄä¯É ¹r®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ ªÉÄʸÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-05-2012 gÀAzÀÄ 1215  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªï vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Àà, ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð eÁ:  UÉÆ®ègï G : ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, f¯Áè PÉÊUÁjPÉ PÉÃAzÀæ ©ÃzÀgï ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr, ¸ÀzÀå UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C®ªÀiÁgÁ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖzÀÝ §AUÁzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,72,500/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 07/05/2012 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃeï ªÀĺÀäzÀ C¸ÀèASÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ SÁ£À ªÀ:25 ªÀµÀð ¸Á:ªÉƬģÀ UÀ°è, UÀĪÀÄäzÀ ¨É¸ï §ÄgÁPÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛÃgÀ zÉUÀ®ÆgÀ f:£ÁAzÉÃqÀ (JA.JJ¸ï) EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ±ÉÃPï D¹ªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃPï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ : 15 ªÀµÀð ¸Á:zÉUÀ®ÆgÀ f:£ÁAzÉÃqÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄzÀ eÁ«ÄAiÀiÁ E¸Áè«ÄAiÀiÁ ªÀÄ¢£ÁvÀįï G®ÄA ºÁ¸ÀÖ®zÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 09/04/2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß Q« ¨É£É ¤«ÄvÀå aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý  ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿಶನ ಜಾಧವ ವ|| 45, ಜಾ|| ಲಂಬಾಣಿ, ಉ|| ಮನೆ ಕೆಲಸ,ಸಾ|| ಶಹಾಬಜಾರ ತಾಂಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ದಶರಥ ಮತ್ತು ಸತೀಷ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ @ ತಿಪ್ಪು ರಾಠೋಡ ಮಧ್ಯ ಸುಮಾರು 3-4 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಸತೀಷನ ಮನೆಗೆ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಸತೀಶನು ನನಗೆ ಬೈದು ಹೆದರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 06-05-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಲವಕುಮಾರ @ ಲವ್ಯಾ ತಂದೆ ರೂಪ್ಲು ರಾಠೋಡ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ದಶರಥ ಈತನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬಾ ಅಂತ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32/ಎಕ್ಸ್-906 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬೋರಾಭಾಯಿ ನಗರದ ದರ್ಮಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತೀಷ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ @ ತಿಪ್ಪು ರಾಠೋಡ, ಲವಕುಮಾರ @ ಲವ್ಯಾ ತಂದೆ ರೂಪ್ಲಾ ರಾಠೋಡ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮೋಹನ ಕಾರಬಾರಿ, ಹೀರಾ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಂಚೆಪ್ಪ ಇವರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ಚಾಕು, ತಲವಾರ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆತನ ತಾಯಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 31/12 ಕಲಂ 143, 147, 148, 302 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 05/05/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00  ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ: 6/5/12 ರಂದು 4 ಎಎಮ  ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಆಳಂದ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ ಧಾಬಾದ  ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ  R.G. Build Con ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಲಾಂಟ್  ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದ ಸುಮಾರು  1 ಟನ್‌‌ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 40,000/- ರೂ. ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ  ರಾಡುಗಳು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಪಾಟೀಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಲಗರೆ ಆರ್.ಜೆ. ಬೀಲ್ಡ್ರರ್ಸ & ಕನ್‌‌ಷ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌‌  ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:141/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.