Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 4, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 04-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-11-2009

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/11/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §£Àß½î UÁæªÀÄzÀ §dgÀAUÀ ¥sÉÊ£Á£Àì JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ £ÀqɬĹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) «¯Á¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ¥ÉAmÁ gÀrØ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á// §£Àß½î EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ ºÁUÀÄ 7025=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/11/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁlzÀ zÁ½ £ÀqɬĹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á// ªÀÄAUÀ®V EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ ºÁUÀÄ 3320=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/09 PÀ®A 379 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 23-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºïß 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï v˲¥sï ºÀĸÉãï AiÀĪÀgÀÄ vÀ¯ÉÆÃrAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄfzÀPÉÌ £ÀªÀiÁeï ©¼À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀzÀj ªÀÄfzï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥Áå¸É£ï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2371 C/Q 35,000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-11-2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 3-11-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀÆÌ® »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸Àê¼ÀzÀ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨Á«zÉÆrØ, 65 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ. ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 630=00 gÀÆ¥Á¬Ä, 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 04/11/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÁAiÀħuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G// ¨Á§ðgÀ CAUÀr ¸Á// JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£Àß½ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£Àß½ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ©æf£À §½ »AzÀUÀqÉ CAzÀgÉ ªÀÄ£Àß½ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-1050 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/486/487 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ZÀ°¹ Àß ¸ÉÊPÀ®zÀ »A§¢¬ÄAzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. F ¥ÀjuÁªÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ mÁæPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀjÃuÁªÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, vɯÉUÉ gÀPÀÛ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÉÆAqÀgÀÄ. mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C°ÃªÉƢݣÀ FvÀ¤UÉ JqÀQ«UÉ, §® PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, vɯÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ C°ÃªÉƢݣÀ ªÀÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ zÉãÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ, ¹éÃmï ªÁå¥ÁjAiÀÄÄ 26 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:26.01.1999 gÀAzÀÄ ²æà ¤ÃgÀªÀiÁ£À« AiÀÄ®èªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 8 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¥ÀwAiÀÄÄ UÀȺÀtÂAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ 1) gÁd±ÉÃRgÀ 09 ªÀµÀð, 2) ¸ÀĤvÁ 06 ªÀµÀð, & 3) PÀȵÀÚ 04 ªÀµÀðzÀªÀjzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.11.2006 jAzÀ 03.08.2009 gÀªÀgÉUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ zÀÄrzÀÄ w£Àß®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 02.11.2009 gÀAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÁªÀÄÄRå PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ««zÉqÉ E¹àÃmïdÆeÁl, 17 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 2 ªÉƨÉʯï & £ÀUÀzÀĺÀt:2165/-gÀÆ:d¦Û :

²æà ºÉZï.©.¸ÀtªÀĤ ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.11.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄRªÀÄĤAiÀÄ¥Àà PÀ½î°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, 25 ªÀµÀð, zÁ: a®PÀgÁV ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1915/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.11.2009 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄzÀQ£Á¼ÀÀ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, 2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÀ®ªÀÄAV, 3) ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà CzÉÆä, 4) §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¤gÀÄ¥ÁzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 5) UÁå£À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÀ®ªÀÄAV EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹,E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 250/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¯Áj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ : ¢ 03-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆøÀ eɪÀVð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ §AeÁgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA JA.¦12/E-1347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥Àw ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ eɪÀVð gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ gÁµÀÖç¥Àw ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ38/E6389 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀ ²ÃªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀAvÀºÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀiÁå EªÀjUÉ PɼÀUÉ PÉqÀÄ«zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAfêÀÅPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁzÁUÁAiÀiÁUÉÆArzÀÄÝ ²ÃªÀÅPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj wªÀævÀgÀºÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ CV F E§âgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÄÝ qÁPÀÖgÀ gÀªÀgÀÄ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EzÉ DAvÁ ²æà ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÁåyð¤AiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :¢ 28-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆzÉÆrØ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ªÀqÀUÉÃgÁ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼ÉÆA¢UÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ«ÄäAiÀÄ £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1. ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ²gÀªÁ¼À 2. ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtwªÀÄäAiÀiÁå ²gÀªÁ¼À ¸Á: E§âgÀÄ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ªÀqÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ 4 d£ÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ £ÁUÀªÀiÁä¼À PÉÊ »rzÀÄ JwÛ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ºÁQ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.