Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 4, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-06-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-06-2016


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 354, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 149 :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2016 gÀAzÀÄ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄSÁ£À ¥sÀvÀÛgÀSÁ ºÁUÀÄ  CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪Á»ÃzÀSÁ£À vÀAzÉ ¥sÀjÃzÀSÁ£À ¯Á®SÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UËgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 02-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ  ¸ÉÊ£Ád©Ã UÀAqÀ ªÁfÃzÀSÁ£À ®A§ÄªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ GªÀÄgÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ÀSÁ£À ®A§ÄªÁ¯É gÀªÀgÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÀÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄSÁ£À, 2) ¦üÃgÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄSÁ£À, 3) E¸ÀƧSÁ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ SÁ£À, 4) gÀfÃAiÀiÁ©Ã UÀAqÀ ªÀÄPÀÆìzÀSÁ£À, 5) ±Á»£À©Ã UÀAqÀ ¦üÃgÉÆÃdSÁ£À, 6) C§ÄÝ® gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ, 7) AiÀiÁ¹ä£À©Ã UÀAqÀ E¸ÀƧSÁ£À, 8) ªÀĪÀÄvÁd©Ã UÀAqÀ §gÀPÀvÀSÁ£À, 9) ªÀÄPÀ¸ÀÆzÀSÁ£À EªÀ£À vÀAV E¸Áä¬Ä®©Ã ¸Á: ºÀ®UÀgÁ, 10) D±Á©Ã UÀAqÀ D¹Ã¥sÀ ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, 11) ±ÀÀzÀÄÝ UÀAqÀ ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ, 12) P˸ÀgÀ©Ã UÀAqÀ §qÉ ºÀ£ÀÄß, 13) gÀ»ÃªÀiÁ£À©Ã UÀAqÀ ¥ÀvÀÛgÀSÁ£À EªÀgÉ®ègÀÄ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, ZÁPÀÄ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄPÀÆìzÀSÁ£À FvÀ£ÀÄ ªÉÆ£Éß ¤Ã£ÀÄ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¦à¹ PÉÆAqÁUÀ,  E¸ÀƧSÁ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ SÁ£À EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ¦üÃgÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄSÁ£À FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ¸ÉÊ£Ád ©Ã UÀAqÀ ªÁfÃzÀSÁ£À ®A§ÄªÁ¯É EªÀ½UÉ gÀfÃAiÀiÁ©Ã UÀAqÀ ªÀÄPÀÆìzÀSÁ£À,  ±Á»£À©Ã UÀAqÀ ¦üÃgÉÆÃdSÁ£À EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁ¹ä£À©Ã UÀAqÀ E¸ÀƧSÁ£À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¸À£Á©Ã vÀAzÉ ªÁfÃzÀSÁ£À EªÀ½UÉ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£À  EvÀ£ÀÄ NqÀ¤ »rzÀÄ dVÎ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ªÀĪÀÄvÁd©Ã UÀAqÀ §gÀRvÀSÁ£À  ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä®©Ã EªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ¨ÉãÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ D±Á©Ã EªÀ¼ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ jºÁ£À©Ã EªÀ½UÉ ±ÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ P˱ÀgÀ©Ã EªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ, GªÀiÁgÀSÁ£ï FvÀ¤UÉ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ gÀ»ÃªÀiÁ£À©Ã EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ±ÀªÀIJÃgÀ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ªÀÄįÁèªÁ¯É, SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ «ÄgÁ¹ªÁ¯É EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ F EªÀjUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ EªÀjUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 50/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 307, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀiÁ£À SÁ£À vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UËgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÁzÀ §gÀPÀvÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄPÀ§Æ¯ï ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ã¥sï vÀAzÉ £ÀÆgÀĢݣï E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀ QÃgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀSÁ£À ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ gÀºÉêÀiÁ£À©Ã ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ GªÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À, £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À, DjÃ¥sï vÀAzÉ GªÀiÁgÀ, C¯ÁÛ¥sï vÀAzÉ ªÁ»Ãzï, júÁ£Á UÀAqÀ ªÀ»ÃzÀSÁ£À, AiÀiÁ¹ä£À UÀAqÀ ªÀ»ÃzÀSÁ£ï, vÁºÉÃgÁ© UÀAqÀ £ÁfÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀºÀ£Ád©Ã UÀAqÀ ªÁfÃzÀSÁ£ï EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ GªÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆÃqÉ¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ¨Éä£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆzÁUÀ DjÃ¥sï vÀAzÉ GªÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C¯ÁÛ¥sï vÀAzÉ ªÁfÃzÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀææªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ GªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÁfÃgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À EªÀj§âgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ gÀ»ÃªÀiÁ£À©Ã UÀAqÀ ¥sÀvÀÛgÀSÁ£À, júÁ£Á UÀAqÀ ªÁfÃzÀSÁ£À ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁ¹ÃªÀÄ£À UÀAqÀ SÁ¬Ä¸À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÁUÀ vÁºÉÃgÀ©Ã UÀAqÀ £ÁeÉgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊ£Ád UÀAqÀ ªÁfÃzÀSÁ£À EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DªÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ±ÉÃPÀ §gÀPÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ  D¹Ã¥sï E£ÁªÀÄzÁgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.