Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 6, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:05.04.2013 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುನಾರಿಗೆ ಕೊಂಕನಳ್ಳಿ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ  ಇವಳು ಹೋಗಿದ್ದಳು, ದಿನಾಂಕ:06-04-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ ತೋಗರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಾಪ್ಪಾ ಸಾಹುಕಾರ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಇತನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು  ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಶವ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮುಖದ  ಮೇಲೆ &  ತಲೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,  ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂದ ಕೇಸು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ  ನನ್ನ ಮಾವನವರಾದ 1] ನಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆಬೀರಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ, 2] ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ:ಇಬ್ಬೂರು ನೀಲಹಳ್ಳಿ ರವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ಕು|| ಪವಿತ್ರಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ವ: 16 ವರ್ಷ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ  ಜಾತಿ:ಕುರುಬರ್ ಸಾ: ನೀಲಹಳ್ಳಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ   ಗುನ್ನೆ ನಂ:32/2013 ಕಲಂ, 302 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ;
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,  ಜರನಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಕಮರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ದಾಸರವಾಡಿ ತಾ||ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ|| ಬೀದರ  ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಹಣಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ರವರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ-01-ಇ.ಹೆಚ್- 6441 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ:05/04/2013 ರಂದು ಮುಡಬಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕಮಲಾಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಇತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 30/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 5.04.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 32 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä aPÀ®¥À«ð gÉÆÃqï ªÀiÁ£À« 2] PÀĪÀiÁj AiÀÄAPÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 11 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, 5 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåy𤠸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä aPÀ®¥À«ð gÉÆÃqï ªÀiÁ£À«3] PÀĪÀiÁgÀ ¤AUÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 7 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, 2 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåy𤠸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä aPÀ®¥À«ð gÉÆÃqï ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ªÀiÁ£À« ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ PÀÄA¨ÁgÀUÉÃj ªÀÄ®ètÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ©üêÀÄ£ÀPÉgÉAiÀÄ°è §mÉÖ vÉƯÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤Ãj£À°è ClªÁqÀÄvÁÛ ¤Ãj£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀî®Ä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼ÀÄ ¤Ãj£À°è M¼À ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á¼À ¸ÉÆäAiÀiÁ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/13 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉJ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ:- 05-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð PÀqɬÄAzÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ²ªÀÅ vÀAzÉ; ¸Á§AiÀÄåzÉÆgÉ ¸Á: £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀìtÚ, 38ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ, J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï. FvÀ£À vÁ¬Ä PÀÆqÁ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 J.3058 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2013 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2013 gÀAzÀÄ 150 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-04-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013, PÀ®A 143, 147, 364, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀA¢gÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæü PÀȵÀÚ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄzsÀå F ªÉÆzÀ®Ä CPÉÆÖçgï-2012 £Éà wAUÀ¼À°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ PÉøï-PËAlgÀ PÉøÀ UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÀ۪ɪÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀA¢gÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw WÁ¼ÉêÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀjUÉ SÉƧâj PÉÆqÀĪÀ ¤«ÄvÀå amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁ¢üPÁ 8 ªÀµÀð, gÁPÉñÀ 6 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ gÁPÉñÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀªÀÄätÚ£ÉÆÃgÀ, 2) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀªÀÄätÚ£ÉÆÃgÀ, 3) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà, 4) ¥À¢ät UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ, 5) azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà, 6) ®Qëöäà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà, 7) ZÁªÀÄÄAr vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ, 8) dAiÀIJæà UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, 9) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ±ÀPÀgÀUÀAd ªÁr, 10) zÀ±ÀgÀxÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁPÉñÀ EvÀ£ÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß CfÑAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ DqÀ®Ä ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 04-04-2013 gÀ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨Á«AiÀÄ°è J¸É¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2013, PÀ®A 143, 341, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ Qæ±ÀÑ£ï NtÂAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.ZÁªÀÄÄAr vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 10 d£À C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ zÁjAiÀi°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, WÁ¼ÉêÀiÁä EªÀ¼À ªÀÄUÀ gÁPÉñÀ EªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®è ¸ÉÃj PÉÆ¯É ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr ¨É£Àß°è ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀĪÀzÀ®èzÉ, PÁ°¤AzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆAlzÀ°è MzÀÄÝ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 23-3-294/1 ¯Á® zÀgÀªÁeÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄAUÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÁoÁ, ºÁUÀÆ vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ EªÀj§âgÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2013 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀÄ d£ÀgÀ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2013, PÀ®A 20(©) (2) (¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ¥ÀgÀªÁV ¥ÀArvÀ ¸ÀUÀgï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ a®èVð UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆêÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½UÁV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà £ÀA. J¦-23/JPïì-5520 £ÉÃzÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ZÉPÀÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ ¹Ãn£À »AzÀÄUÀqÉ £Á®ÄÌ ©½AiÀÄ aîzÀ UÀAlÄUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj DmÉÆë£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ gÁdÄ Z˺Át, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ£À½î (J.¦) ºÁUÀÆ M¼ÀUÀqÉ EzÀݪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¨ÉÃzÁ UÀAqÀ ¨Á§Ä Z˺Át, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: «ÄãÀvï £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î, 2) ºÀĸÉãÀ ©Ã UÀAqÀ ºÀ¸À£ï ¸ÉÃSï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: «ÄãÀvï £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀj§âgÀÄ EzÀgÀ°è UÁAeÁ EzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ UÉÆwÛ®èzÀ vÁAqÁUÀ¼À°è Rjâ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, EzÀ£ÀÄß ªÀiÁºÁgÁµÀÖçPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, EzÀgÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ, £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ, ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀ£Éà aîzÀ°è 19 PÉ.f UÁAeÁ, JgÀqÀ£Éà aîzÀ°è 17 PÉ.f, ªÀÄÆgÀ£Éà aîzÀ°è 16 PÉf, £Á®Ì£Éà aîzÀ°è 18 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ, F £Á®ÆÌ aîzÀ UÁAeÁ MlÄÖ 70 PÉ.f EzÀÄÝ, EzÀgÀ C.Q PÉfUÉ 5000/- CAvÉ 70 PÉ.f UÁAeÁzÀ MlÄ 3,50,000/- gÀÆ. ªÀiË®å DUÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆë£À C.Q 1,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, C¨ÉÃzÁ UÀAqÀ ¨Á§Ä EªÀ¼À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï C.Q 800/- gÀÆ ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÉʯï C.Q 1000/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ±ÁªÀįÁ® UÀeÉð ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÁªÀįÁ® vÀAzÉ PÀȵÁÚf UÀeÉð ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, E®ªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁr Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ UÀzÉèUÁAªÀ [©] UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è gÁªÀÄ°AUÀ gÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀÄt±ÉVÃqÀzÀ PɼÀUÉ PɮĪÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÀgÁeï.J¸ï.EAUÀ¼É ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀzÉèÃUÁAªÀ [©] UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á« ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁªÀÄ°AUÀ gÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀÄt±É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CA§uÁÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zÉêÀ¨Á, 2) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÁgÀrØ, 3) ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ eÁzsÀªÀ, 4) zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀįÁè, 5) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ gÀrØ, 6) CdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀÆeÁj, 7) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¤Ã¯É J®ègÀÄ ¸Á: UÀzÉèÃUÁAªÀ [©] ªÀÄvÀÄÛ 8) CPÀâgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á: QmÁÖ ªÀÄvÀÄÛ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 9) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ gÀrØ, 10) ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ E¹ä¬Ä®, 11) ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ gÀrØ, 12) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀļÀeÉ ¸Á: UÀzÉèUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¹àmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 8 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, G½zÀ 4 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÉ®ègÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ 3200/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, »rzÀ 8 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: aQè (AiÀÄÄ) EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ dªÀįÁ DqÉ ¸Á: £ÀA¢ ©d®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-4215 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ mÉÆÃt¥É ¸Á: ¨ÉÆÃzsÁ£À, f: ¤eÁA¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-25/eÉ-9092 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAdÄ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà ¨sÀƱÉÃn ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁªÀV, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-9874 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, a¢æ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.      J¦-31/nn-9183 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀAqÀÄ ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ® rªÁåqÀgÀ UÁå¥À ºÀvÀÛj vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É wjV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JA-38/M-2138 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ-©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl-UÀÄA¥Á jAUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁdUÉÆAqÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ wgÀÄ«£À°è rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV, vÁ: f¯Éè ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ, ¨sÀÄdzÀ »A§¢, §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀ«ÃAzÀæ FvÀ£À §® QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ, GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ.05/04/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ  ಶ್ರೀ ಸಿ.ಗುರುನಾಥ ರವರು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ ಅಂಟಿಸಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ,ಅಂತಾ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ಲ್ಯಾಯಿಂಗ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಫೀರೋಜ್. ಟಿ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಪ್ಲ್ಯಾಯಿಂಗ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಚಿತ್ತಾಪುರ  ರವರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:37/2013 ಕಲಂ, 3 ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಸನ್ ಆಪ್ ಡಿಸಫಿಗರಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ, ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪಾ ಕರಗರ ಸಾ|| ನವನಿಹಾಳ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರುವ ನಾಯಿಯು ಬಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಂಗಮ್ಮ ಇವಳು ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂಡಪ್ಪಾ, ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಸಂಗಪ್ಪಾ, ರಾಯಪ್ಪಾ, ಉಷಾಭಾಯಿ, ನಿಂಗಮ್ಮ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಲವಾರ, ಕೊಯಿತಾ, ಬಡಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಭಾಕರ ತನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೂ ಸಹ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2013 ಕಲಂ, 143, 147, 148, 341, 323, 324, 326, 354, 504, 506 (1) ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ,ಬಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ನಾಗೂರ ಸಾ|| ನವನಿಹಾಳ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಇವರು  ಸಾಕಿದ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಲಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ  ತಾಯಿಯಾದ  ನಿಂಗಮ್ಮ ಇವಳು ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಇವಳು ಬಂದು ತನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಆಕೆಯ ಮಗಳಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ತನು ಬಂದವನೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಯಿತಾದಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಗೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಇವಳು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ನೂಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ , ಮತ್ತು ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ರವರು ಸಹ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 29/2013 ಕಲಂ, 341, 323, 324, 354, 506 (1) ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.