Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 8, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ-06-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ 28ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á-UÉÆÃ¥Á®¸Áé«Ä Nt zÉêÀzÀÄUÀð. EªÀgÀ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ºÁQPÉÆArzÀÝ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀÝ aªÀÄtÂAiÀÄÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQºÀwÛ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ 1] MAzÀÄ aî eÉÆüÀ C.Q.2000/- gÀÆ.2) §mÉÖ, §gÉ, ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.10,000/- gÀÆ.3) ¸ÀÄlÖ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C.Q.15000/- gÀÆ.4) ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ¯ÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ºÀt-20000-»ÃUÉ MlÄÖ 47,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ.¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:04/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 08-02-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥À ºÀwÛgÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36-JA-7059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß EA¢PÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36-JA-7059 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥À ºÀwÛgÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n«J¸ï JPïì J¯ï £ÀA. PÉJ-36-Dgï-2968 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ §® ªÉÆtPÉÊUÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½î vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 08-02-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¸Á®UÀÄAzÀ-¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀįÁAºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §¸À¥Àà ZÁ®PÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-482 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸Á®UÀÄAzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36-J-2212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä «ÄãÀUÀAqÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA37/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2012 gÀAzÀÄ 81-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900-/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-02-2012

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 341, 504, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 6-2-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð ¸Á|| »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ E¦à ºÁUÀÆ ¤ªÀÄð¯Á vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà E¦à E§âgÀÆ ¸Á|| »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà JgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ UɼÉAiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ UÁå£ÉÆèÁ E§âgÀÄ r¸Éïï vÀgÀ®Ä ¨ÉÆÃgÁ¼À¢AzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï JZï 26/J¥sïÀ-4203 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36/J¯ï -1980 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁå£ÉÆèÁ EvÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: xÀªÀÄUÁå¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁr §AzÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ GdgÀwÛ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: CA§UÉÃgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀÄÄ.PÉ.¦. PÉA¨Á« vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVÃgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-28 ©-0685 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁzÀ J£ï.ºÉZï. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÉæPÀ ¥sɯÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀÄĹèA ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-35 eÉ- 3225 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÁªÀiÁmÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35 eÉ-3225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤ÃUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà DzÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁgÀlV ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: J.¦.¹-104 r.J.Dgï PÉÆ¥Àà¼À vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA.PÉ.J-25/J£ï-7961 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï
£ÀA.PÉ.J-26/PÉ-8507 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:¸ÉÆA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï
£ÀA.PÉ.J-26/PÉ-8507 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀAzÀÄ 10-45. J.JªÀiï.PÉÌ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ, Dgï.n.J zÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-0-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ £ÁUÀAiÀÄå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,gÀ ¸ÀªÁgÀ, ¸Á: PÀA¦è. §¤ßPÉÆ¥Àà¢AzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CzÀgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,£ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ CwªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊPïUÉ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÊPï£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉÊPï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁr MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á«Ã§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CAzÁdÄ 25 ¦n£ÀªÀgÀUÉ vÉgÀÄZÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DUÀ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀzÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¸Á:§¤ßPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ lA,lA,UÁrAiÀÄ°è ºÁQ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÀjêÀĸÁ§ ºÉZï.¹-30 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAPÁ® 04 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ®PÀ̪Àé @ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀA/ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ. 18 ¸Á. »mÁß¼À vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ UÀAqÀ CrUÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀ°®è CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ E§âjUÀÆ ªÀiÁvÀĪÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crime

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ:
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಬೆಡಪಳ್ಳಿ ಸಾ ರಾಮನಗರ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ಮೂವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ನಾನೇ ಹಿರಿಯವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ,ರಾಮನಗರ ರಿಂಗರೋಡಿನ ಸಮರ್ಥ ವೈನ ಶಾಪ ಎದರುಗಡೆ ಒಂದು ಪಾನ ಶಾಪ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪಾನ ಅಂಗಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆದು ರಾತ್ರಿ 10 -11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂಗಡಿಯಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ .ದಿನಾಂಕ 06-02-2012 ರಂದು ಈಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅಂದಾಜು 28-32 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕ್ರೋಸರನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೈನಶಾಪ ಸಮರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಟಿಶರ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದು ಇನೊಬ್ಬ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ವೈನ ಶಾಪದಿಂದ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಶಾಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸಿಕ್ರೇಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಲ್ಲಾದಲ್ಲಿದ ಹಣ ಎಣಿಲಾಗಿ 2500/- ರೂ ಇದ್ದವು ಈ ಮೊದಲು ವೈನ ಶಾಪದಲ್ಲಿ 50/- ರೂ ಸಲುವಾಗಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಈಬ್ಬರು ಕ್ರೋಸರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಟಿಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದವನು ನನಗೆ “ ಎ ಕಿಂಗ ಸೈಜ ಸಿಕ್ರೇಟ ತಾಲೆ “ ಅಂದನ್ನು ನಾನು ಸಿಗರೇಟ ಕೊಟ್ಟೆನು ನಾನು ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಟಿ-ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದವನು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿದ್ದ 2500/- ರೂ ಕಸಿದ ಕೊಂಡನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಟಿ-ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದವನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು, ಮಚ್ಚಿನ ಎಟು ಪಾನ ಶಾಪನ ಶೋ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊಡೆದನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಪಾನ ಶಾಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಜೋತೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಅದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದವನು ಅದೇ ಮಚ್ಚನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಡಯಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೋಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಾಡಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದನ್ನು ಅವನು ಒದ್ದ ರಬಸಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಅವನ ಬಲ ತಲೆಗೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಳದಿ ಟಿಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದವನಿಗೆ ಅಲೇ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 40/2012 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.