Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 2, 2008

Dialy Crime Update Bidar 02-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-09-2008

¨Éð vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌ ©zÀÝ PÀ¼ÀîgÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/09/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï ªÀÄÄTêÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃSï ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ gÀªÀgÀ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ«gÀªÀ 3 JPÀgÉ d«Ä¤UÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀ©âÃtzÀ EAUÀ¯ÉÃgï PÀ©âÃtzÀ vÀAw¬ÄAzÀ ºÁQgÀĪÀ ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ U˸ÉƢݣÀ §¼ÀUÁgÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ 14 EAUÀ¯ÉÃgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉ¢zÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ°£À ¸ÀªÉÄÃvÀ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀ PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉUÉ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÁvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29/8/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ PÀgÀAf UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁ vÀnÖ vÉgÉ CAvÀ PÀÆVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É ¢£ÁAPÀ: 30/8/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£À CtÚ ®PÀëöät ºÁUÀÆ «oÀ® zÉêÀPÀvÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀzÀ vÀnÖzÀ §UÉÎ w½¹zÀ¼ÀÄ. ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß gÁwæ £Á£ÀÄ PÀzÀ vÀnÖzÀÄÝ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ KPÉ ºÉý¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÀuÉñÀ ZÀAzÁ JvÀÄÛªÀ ºÉ¸Àj£À°è zÁAzsÀ¯É, ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 341, 324, 323, 504, 427, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 01/09/08 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ZÀ®ªÁ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ UÀAmÉ 1515 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥ïUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ UÀuÉñÀ ZÀAzÁ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÀ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀå £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥À¥ÀÄà ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 31-8-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1700 UÀAmÉUÉ ZÀ£Áß gÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃV §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ vÀ¥Àà®Ä PÀrAiÀÄĪÁUÀ vÀ¥Àà®°èzÀÝ ºÁªÀÅ ZÀ£Áß gÉrØUÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀzÀj aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁWÀzÉ ¢ : 01-9-08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzsÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Raichur District Reported Crimes: ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ, 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:01.09.2008 gÀAzÀÄ2230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ: ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀA:PÉJ.36,5709 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ, CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ-ªÀÄÄAqÀgÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄAqÀgÀVgÁªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ D¥ÉDmÉÆÃ, r-35 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ DzÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ºÀtV, 26 ªÀµÀð,gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð & ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ 35 ªÀµÀð & gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 25 ªÀµÀð,¸Á: PÀjUÀÄqÀØ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ DmÉÆÃZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ºÀtV, PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½îoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 87/2008 PÀ®A:279, 337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹zÀÄÝ, M¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:02.09.2008 gÀAzÀÄ 0245 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÀ®A:304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À«¥ÀvÀæ ¸À°è¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.09.2008 gÀAzÀÄ2000UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.37, ºÉZï.3203 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¥ÉÆÃvÀgÁeï vÀAzÉ J¸ï.ªÀÄÄvÀÛtÚ, 40 ªÀµÀð, aîªÁå¥Áj ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ eÁ£ÀQgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁeï 36 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼ïPÁåA¥ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ eÁ£ÀQgÁªÀiï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃtoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 242/2008 PÀ®A:279, 338,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 01.09.2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:JEf.2709 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÀħæºÀätåA ¥sÉÆèÃgï«Ä¯ï PÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛªÉÄÃ¯É wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA:PÉJ.36,PÀÆå.7410 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 28 ªÀµÀð, ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ rVæPÁ¯ÉÃeï ¸Á: ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁ: ªÀ: gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dUÀ¢Ã±À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀætoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 94/2008 PÀ®A:279, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 134, ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£É E§âgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ VtªÁgÀ UÁæªÀĤªÁ¹, ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀĺÁzÉêÀ 11 ªÀµÀð,EªÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:01.09.2008 gÀAzÀÄ JªÉÄä ªÉĬĸÀ®Ä VtªÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ 1330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ FdĨÁgÀzÀ ¨Á®PÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ FgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:37/2008PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ®PÀÌA¢¤ßUÁæªÀĤªÁ¹,ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 50 ªÀµÀð EªÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 13/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀwQgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ zÉÆgÉ£ÁAiÀÄÌ 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄoÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 113/2008 PÀ®A: 498(J), 323,324, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: §Ä¢ÝºÉýzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 31.08.2008 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ZÁUÀ¨Á« PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¨Á§Ä vÀAzÉ £À©¸Á§ EªÀ£ÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼ÁªÀiÁrPÉÆArzÀÝPÉÌ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ E§âjUÀÆ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýPÀ¼ÀÄ»¹zÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ £À©¸Á§, ¸ÀtÚ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§,. C¯ÁèªÀ° vÀAzÉ ¸ÀtÚ¨Á§Ä, C¤Ã¥sï vÀAzÉ zÉÆqÀبÁ§ & SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ J®ègÀÆ ZÁUÀ¨Á« UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ «ÃgÉñÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ «ÃgÉñÀ£À vÁ¬ÄUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀ¥ÀlÖ «ÃgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA:240/2008 PÀ®A: 143,147, 148,504, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 149 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ±Á¯É©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

¢£ÁAPÀ: 30.08.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 01.09.2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï£À ¥ËæqÀ±Á¯ÉUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀÄÄjzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ºÉZï¹J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¹¦AiÀÄÄ, JgÀqÀÄ QèÉÆÃqÀðUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ªÀi˸ïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 50 PÉfvÀÆPÀªÀżÀî 4 aî CQÌAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀ« & ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ±Á¯É PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ïgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 241/2008 PÀ®A: 454,457,380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 219/08, PÀ®A. 279 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÀÄqÁØr ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ¯Áj Qè£ÀgÀ ¸Á: ªÀtUÉÃj vÁ: PÀĵÀ×V, ¢£ÁAPÀ : 31-08-08 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-25 ©- 9355 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ ªÀÄå£Àì ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ DUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgï ¥sÀQÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Á: zÉëPÉÆ¥Àà EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MAzÀÄ ©æÃqÀÓUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¯Áj §ºÀ¼À dRA D¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄäUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°®è. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2008, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 01-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ±Á«ÄÃzÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß wæ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/493 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁr¹ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ±Á«ÄÃzÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà CAUÀr, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÀÄj ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÁzÀ a£ÀPÀÄj EªÀjUɯÁè ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà J¸ï.JªÀiï. SÁ£ï J.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ GªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á|| UÀrØ, vÁ|| UÀAUÁªÀw FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/08 PÀ®A. 379 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀĪÀtðªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà ±ÉlÖgÀ 49 ªÀµÀð ¸Á// EgÀPÀ®èUÀqÁ EªÀgÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ PÀĵÀÖV §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¨ÁåUÀ PɼÉUÉ ElÄÖ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß §¸Àì£À°è EnÖzÀÝ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PɼÀUÉ EnÖzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CzÀgÀ°è MAzÀÄ eÉÆvÉ ¥Ánè §¼É, 6 vÉƯÉ, ©¯ÁªÀgÀ 2 vÉƯÉ, vÉÆqÉ-3 vÉÆ¯É C.Q. 100000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ §¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 4 gÉõÉä ¹gÉÃUÀ¼ÀÄ C,Q, 8000/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20000/- gÀÆ MlÄÖ 1,28,000UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 32/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À£ÀÚ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹ªÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è. EzÀjAzÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:-31-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝ£À £À£Àß C½AiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀ §UÉÎ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ¤UÉ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è DvÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀÄ ¥sÀ® PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀzÀj ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. J.J¸ï.L. ªÀÄ®ètÚ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CAUÀr ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ 407 UÁrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ j¥ÉÃj CAvÁ §ºÀ¼À ºÀt ¸Á¯Á ªÀiÁr CzÀPÉÌ RZÀÄð ªÀiÁr CzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà E¢ÝzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2008 ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.