Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 23, 2012

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 23,04.2012 gÀAzÀÄ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ¯Á¯ï CºÀªÀÄzï dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: ªÀÄĹèA G: «.Dgï.J¯ï §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÆ£ÀßQgÀtÂV vÁ:f: UÀÄ®âUÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß «.Dgï.J¯ï §¸ï £ÀA PÉ.J-25-©-6112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÁUÉÎ ¨É¼ÀV£À 7-25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀħÄæªÀÄPÀgï ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/12 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 20-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ïzÀ°è UÀÄgÀÄ DmÉÆêÉƨÉʯïì ºÀwÛgÀ ±ÁA¨sÀ«gÁeï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀævÁ¥ïªÀÄÆwð , ªÀAiÀÄ: 28ªÀ, eÁ: dAUÀªÀÄ , G: QgÁt CAUÀr , ¸Á: zÉÆqÀØ ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ §¼Áîj , ºÁ.ªÀ: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/JPïì-2951 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÀªÉÄÃ±ï ¸ÉÆêÀÄ , ªÀAiÀÄ:19ªÀ, eÁ: £ÉÃPÁgï , G: CgÀ«AzÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À , ¸Á:¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Á¯Á ©æqïÓ¢AzÀ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JgÀqÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀªÁUÀÄvÁÛ MAzÀÄ £Á¬Ä MªÉÄäÃ¯É CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £Á¬ÄUÉ vÀUÀÄ° ±ÉÃPï DV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ±ÁA¨sÀ«gÁeï£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV §®Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ . ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ , JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ¼ÀÄ , GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ¼À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2012 PÀ®A279 , 337 , 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà «Ä°Öç 27 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-ªÁå¥ÁgÀ. ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è SÁ° eÁUÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj SÁ° eÁUÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀ£ÀĪÉÄñÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-20/04/2012 gÀAzÀÄ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹gÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ wgÀÄ« £ÉÆêÀÅUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¨É¤ßUÉ EvÀgÉ PÀqÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ vÁ¬Ä UÀÄAqÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ UÀÄAqÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¤Ã£ÁåPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÉåUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012.PÀ®A.504,323,324,448,427,¸À»vÀ 34 L¦¹ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆqÀبÁ®¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 34 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ.¸Á;-¢¢ÝV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå 36 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-¢¢ÝV ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ DgÉÆæ ªÀiË£ÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ VqÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉAV£À VrUÀ½zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-18/04/2012 ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀļÉUÁ½UÉ ¸ÀzÀj mÉAV£À VrzÀ PÉƯÉèAiÀÄÄ ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzsÀ ¦gÁå¢ zÉÆqÀبÁ®¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä mÉAV£À VqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzÁ«Ä VrUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉzÀÄPÉÆýîj K£ÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀªÁzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ªÀiË£ÉñÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè £ÉÆÃqÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ªÀļÉUÁ½UÉ ©zÀÝgÉ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ E§âgÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-20/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆqÀبÁ®¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà DgÉÆæ ªÀiË£ÉñÀ FvÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä VrUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉzÀÄPÉƽî CAvÁ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà ¤£ÀßzɵÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV UÀĪÀÄmÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ JzÉUÉ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä ¸ÀtÚ¨Á®¸Áé«Ä FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.DgÉÆæ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUzÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉåzÀÄ PÉåUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012.PÀ®A.504,323,324,341,¸À»vÀ 34 L¦¹ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ:-20/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ¢¢ÝV UÁæªÀÄzÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå 27 ªÀµÀð, eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ.G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-¢¢ÝV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ .zÉÆqÀبÁ®¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ.¸Á;-¢¢ÝV DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zÉÆqÀبÁ®¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ ''K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ¨ÁzÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ vÉAV£À VrzÀ PÉƯÉèUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä §gÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉãÀÄ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÉļÉUÁ½UÉ ©zÀÄÝ K£ÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀªÁzÀgÉ ºÉÃUÉ ¤ªÀÄä wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ ¦gÁå¢ ¨É¤ßUÉ PÉÊUÀ½AzÀ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀtÚ ¨Á®¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß K£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ JzÉAiÉÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉåUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ EvÀgÉà PÀqÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß MzɬÄj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢ zÉÆqÀتÀÄä½UÉ DgÉÆæ §¸ÀìªÀÄä FPÉ¬Ä ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012.PÀ®A.504,323,324,341,¸À»vÀ 34 L¦¹ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

,

¢.15-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀPÁæt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ eÁwB ºÀjd£À ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀðGB PÁgÀZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀPÁætÂ.ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£Àß ªÀiÁr CzÀgÀ UÀAfAiÀÄ£ÀÄß §¹zÀÄ MAzÀÄ ¥ÀÄnÖAiÀÄ°è ºÁQnÖzÀÄÝ 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄzÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DlªÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV UÀAf ¥ÀÄnÖAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀÄzÁ¼À ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢B21-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢: 22.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2012 gÀAzÀÄ 169 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-04-2012


                 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-04-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ; 22/04/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉvUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ±ÉÃqÉÆÃ¼É ¸Á: ¤Ã®A£À½î EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÉÃqÉÆ¼É E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¤Ã®A£À½î EªÀ£À ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
               
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆfðvÀ PËgÀ UÀAqÀ CªÀÄgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 42 ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÀ  EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ºÁPÀA¹AUÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀ ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-04-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §¸À¥Áà @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ«ÄvÀgÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà @ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                   
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 279, 304(J)  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: «zÁåyð ¸Á: fUÁð(©) EªÀ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà J®ègÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è CAUÀr ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ38/PÉ3210 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಹಾರ ಜೂಜಾಟ ನಿರತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, 1,43,450/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಜಪ್ತಿ.

ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 22-04-2012 ರಂದು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಚೇತನ ಆರ. ಐಪಿಎಸ್ (ಪ್ರೋ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಾಂ ಬಾಶ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಿವಪ್ಪಾ ಕಮಾಂಡೊ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಈರಣ್ಣಾ, ಜಯಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂತೋಷ, ವಿಠಲರೆಡ್ಡಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಹೀರೆಮಾನ ಪೋಟೊ ಗ್ರಾಪರ್, ರವಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸೇಡಂ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಬನಹಟ್ಟಿ ರವರೊಂದಿಗೆ, ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರೇಮಶೇಠ ರವರ ಎಮ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಶೋ ರೂಮದ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಹಾರ ಜೂಜಾಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆರೋಪಿತರಾದ 1. ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನಾಶೀ ವ|| 45 ಉ| ಟ್ರಾನ್ಸಪೋರ್ಟ ಸಾ||ಉಡಗಿ ರೋಡ ಸೇಡಂ, 2. ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಟ್ಟಿ ಔರಾದಿ ವ|| 42 ಜ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ|| ಬಸವನಗರ ಸೇಡಂ, 3. ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಅಣಿಕೆರಿ ವ|| 38 ವರ್ಷ, ಸಾ|| ಬಸವನಗರ ಸೇಡಂ, 4. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ ವಯ 40 ಸಾ|| ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸೇಡಂ, 5.ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾ|| ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇಡಂ, 6. ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ರಟಕಲರ್ ವಯ|| 24 ಸಾ|| ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ, 7.ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ|| 34 ಸಾ|| ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸೇಡಂ, 8. ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣರೆಡ್ಡಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ವಯ|| 42 ಸಾ|| ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಸೇಡಂ, 9. ರಾಜೇಂದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ನರಸಯ್ಯ ಬಂಡಾರಿ ವಯ|| 57 ಸಾ|| ಕೊಂತಂಪಲ್ಲಿ ಸಾ|| ಸೇಡಂ ರವರಿಂದ ಅಂದರ ಬಹಾರ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 1,43,450/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಲ್ಕಂಡ 9 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ರಾಮಕೋಟಿ ವ: 48 ವರ್ಷ ಸಾ: ಶರಣಸಿರಸಗಿ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ದಿ: 21-04-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಣಜೀಪೇರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ದರ್ಗಾದ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ವಾಯ-4824 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನೇದ್ದನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಮೊದಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 22/4/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.15 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅಶ್ವೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಲಭಾಯಿ ಯವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಮೃತಳ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಕಲಂ 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.