Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 31, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-12-2018    ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-12-2018
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA. 215/2018 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 30/12/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CA¨Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢.±ÀgÀt¥Áà ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÁ®zÉÆrØ vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EªÀÅ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt C°èUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt CAvÀ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁÞxÀð£ÉÆA¢UÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-38/AiÀÄÄ-5879 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©lÄÖ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 03:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ £À£ÀUÉ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 04:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ zÀAqÉ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆý gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄvÀÛuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ PÀÆæ¸ÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¹zÁÞxÀð CªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÉÆUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà ªÀªÀiÁð E§âgÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÁÞxÀð CªÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ F §UÉÎ C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ªÀÄ°èPÁdÄð£À CªÀjUÉ «ZÁj¹ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁÞxÀð CªÀ£ÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-38/AiÀÄÄ-5879 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊrUÉ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄvÀÛuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆæ¸ÀgÀ ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj PÀÆæ¸ÀgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr PÀÆæ¸ÀgÀ C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¹zÁÞxÀðÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA: PÉJ-21/©-0102 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀÆæ¸ÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄrDgï ¸ÀASÉå: 10/2018 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
ªÀÄÈvÀ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ZÀ®PÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.n.UÉÆAqÁ G;PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á;PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ 29-12-2018 gÀAzÀÄ0930 UÀAmɬÄAzÀ 30-12-2018 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÉÆÃgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ C¤Ã® ZÀ®PÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁw J¸ï.n.UÉÆAqÁ G;PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á;PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ;f;©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 180/2018 PÀ®A 457, 380 L¦¹: -
ದಿನಾಂಕ-30/12/2018 ರಂದು 0830 ಗಂಟೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಧನರಾಜ ದಾಬಶೆಟ್ಟೆ ವಯ-21 ವರ್ಷ ಜಾ-ಲಿಂಗಾಯತ ಉ-ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮು-ನಾವದಗಿ ತಾ-ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ-ಬೀದರ  ಇವರು  ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ    ದಿನಾಂಕ-29/12/2018 ರಂದು ಅಂದಾಜು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿ ಗುದ್ದುವ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡಲೆ ಎದ್ದು ಯಾರಿದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಓಡಿ ಹೋದರು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಾನು ಮಲಗಿ ಕೊಂಡ ಕೊಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರಯಲು ಹೋದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಕಾಕನ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವನಿಗೆ ಫೊನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಇವರು ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಸಹ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇತ್ತು. ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಾಯಿ ಝೋಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಕೊಣೆಯ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತೆರೆದಳು  ನಾನು ಮನೆಯ ಹೊರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕನ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇತನು ಸಹ ಬಂದನು ನಾನು ಅಲಮಾರಿ ಇರುವ ಮನೆ ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರದು ಇತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಅಲಮಾರಿ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಮಾರಿ ಒಡೆದಿದ್ದು ಅದು ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ 12,000/- ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಿಳಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 181/2018 PÀ®A 457, 380 L¦¹: -
ದಿನಾಂಕ: 30/12/2018 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ  ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಉಡಬಾಳೆ ವಯ-40 ವರ್ಷ ಜಾ- ಲಿಂಗಾಯತ ಉ- ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾ- ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಳಾಸದವನಿದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ವಿನಂತಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ-30/12/2018 ರಂದು ಡೊಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋದರ ಸೊಸಿ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ-29/12/2018 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಬಿಗ ಹಾಕಿ ಡೊಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 830 ಗಂಟೆಗೆ ಡೊಣಗಾಪೂರಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಡೊಣಗಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆವು ದಿನಾಂಕ-30/12/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವುಕುಮಾರ ಉಡಬಾಳೆ ರವರು  ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾಣತಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಇಬ್ಬರು 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೊಡಲು ಮನೆಯ ಹೊರಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಿಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ ತೇರದಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಗೆ ನೊಡಲು ಅಲಮಾರಿ ಒಡೆದಿದ್ದು ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾ-ಪಿಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗೂರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ      ದಿನಾಂಕ-29/12/2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ-30/12/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಲಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲಮಾರಿ ಒಡೆದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿನ 8 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಅ. ಕಿ. 24000/- ರೂ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 236/2018 PÀ®A 379 L¦¹: -
 ¢£ÁAPÀ 30/12/2018 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ  G: SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è EAf¤AiÀÄgÀ PÉ®¸À ¸Á/ ªÀÄ£É £ÀA. 19-5-283/1 ªÀÄÄQÛzsÁªÀÄ ªÀÄoÀ ºÀwÛÃgÀ £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ  ¤ªÁ¹ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆ¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2009 £Éà ¸Á°£À°è MAzÀÄ §eÁd ¥À¯ÁìgÀ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®  £ÀA- KA-38/L-0706  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08/12/2018 gÀAzÀÄ, gÁwæ 2100  UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 09/12/2018 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt¸À°®è. ¢£ÁAPÀ 09/12/2018 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ  ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÁzÀ «±Á® vÀAzÉ ¸ÀvÉåAzÀæ ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á/UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ J°èAiÀÄÆ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/12/2018 gÀ gÁwæ 2100 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 09/12/2018 gÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è  £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) §eÁd ¥À¯ÁìgÀ 180 ¹¹. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA KA-38/L-0706  2) ZÁ.£ÀA. MD2DHDJZZSCD55313 , EA. £ÀA. DJGBSD72124  ªÀiÁqÀ¯ï: 2009,  §tÚ: PÀ¥ÀÄà §tÚ EzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ- 16,000/-gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.