Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 25, 2014

Raichur District Special Press Note


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£À.

      
     ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Ææ¹è vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà @ ªÀiÁgÉ¥Àà, ªÀAiÀiÁ:35ªÀµÀð, eÁ:PÉÆgÀªÀgÀ, G:ºÀA¢¸ÁPÁtÂPÉ, ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ  ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£ÀPÉÌ DzÉò¹zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVzÉ. FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸ÉÃA¢ ¤µÉÃzsÀ«zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¹ºÉZï. ¥ËqÀgï¤AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÉêÀ£ÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ PÀÈvÀPÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀAlPÀ ¥ÁæAiÀÄ£ÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 2005£Éà ¸Á°¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ MlÄÖ 20 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀݪÀÅ. DzÁUÀÆå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄUÀ½AzÀ FvÀ£À CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     CzÉà jÃw ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä, ªÀ:47ªÀµÀð, eÁ:FrUÀ, G:SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä, zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÉÄïÉAiÀÄÆ qÉ¥ÀÆån PÀ«ÄõÀ£Àgï D¥sï JPÉìöÊeï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁܪÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §AzsÀ£ÀPÉÌ DzÉò¹zÀÄÝ,  CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 2009£Éà ¸Á°¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ MlÄÖ 14 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀݪÀÅ.

     ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À®èzÉ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ,

     1. ªÀiÁ¸ÀƪÀiï @ UÉÆÃgÉ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¥ÀìgïC°, 36ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
     2. ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 36ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
     3. nÃPÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 28ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
     4. UÀfÓ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§AiÀÄå, 28ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.


     EªÀgÀÄUÀ¼À®èzÉà CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÁVzÀÝ,
 
1.   E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁzÀgï, ªÀ:40ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
2.   £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀgÁd, ªÀ:35ªÀµÀð, ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2014gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀr¹zÀ CzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 23.05.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 24.05.2014 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆರೋಪಿತರು AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÂÚ£À ±ÀªÀ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 22 jAzÀ 25 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ®è. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ಯಾವುದೋ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೆದ್ದಕುರುಮಾ ಸೀಮಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡೆದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತಲೆಯ ಎಡಭಾಜು ಮೆಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷೀ ಪುರಾವೆ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದರಿ ಶವವನ್ನು ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ²æà wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2014 PÀ®A : 302, 201 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿ.23-05-2014ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದಿ:: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ,ಜಾತಿ:ವಡ್ಡರು,  ವಯ-35ವರ್ಷ, :ಮನೆಕೆಲಸ,ಸಾ:ವಕ್ರಾಣಿ FPÉAiÀÄÄ  ವಕ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಾಯಿ ಕರೆಮ್ಮ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ,ಸಾ:ವಕ್ರಾಣಿ EªÀ£ÀÄ  ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಎಲೆ ಸೂಳೇ ಬೋಸೂಡಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಮೈಮಲೆ ಬಂದು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಎಳೆದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: . 135/2014 ಕಲಂ: 354,323.504,506, ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£À©SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
                                             ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ದಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೊರಟ ಸುಹಾಸ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ..35/ಎಫ್-1444 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮಾನವಿ ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24/05/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0600 ಗಂಟೆಯ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಮುಗುಚಿ ಓರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿPÀgÁzÀ 1] ¦üAiÀiÁð¢ 2] ¦. ¸ÀIJïÁ UÀAqÀ ¦. zÉÆgɨÁ§Ä , 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀgÀ¤ 3] PÀ¯ÁªwÀ UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ , 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀgÀ¤ 4] ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå, 44 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ 5] ¥ÀzÀäeÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf, 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨Ázï, 6] ²æà ªÁvÀìªï  vÀAzÉ ¨Á¯Áf, 12 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÊzÁæ¨Ázï 7] £ÁUÀªÉÃt UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀgÁªÀ, 47 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 8] DgÉÆæ EªÀgÀÄUÀ½UÉ   ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದ  ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ «. gÁªÀÄgÁªï, vÀAzÉ « PÀȵÁÚgÁªï, 60 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀgÀ¤, ªÀÄAqÀ®A-ªÀgÀ¤, f : ¤eÁªÀÄÄ¢Ýãï, vÉ®AUÁt (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.153/14 ಕಲಂ 279,337,338 ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

               ದಿ.23-05-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಾರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಎಕ್ಸಲ್ ಸುಪರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ:ಕೆ.-36/ ಡಬ್ಲೂ 3774    ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು-ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರದ ಕೆ..ಬಿ ಮುಂದೆ ಅತ್ತನೂರು ಕಡೆಗೆ  ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ  ಈಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ  65 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಮಡಿವಾಳ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ನಾಗಡದಿನ್ನಿ ಹಾ ವ: ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಸಿರವಾರ [ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ] FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ   ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನ ದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಂಪನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಗಾಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದರಿಂದ ಎಡತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಓಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ  ಹಣೆಗೆ , ಮುಖಕ್ಕೆ . ಎಡಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಇತರೆ ಕೆಡೆಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2014 ಕಲಂ: 279,337338 IPC  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
      
            ದಿನಾಂಕ 24.05.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಿ.ಸಿ 576 ರವರು ಟಪಾಲ್ ಕರ್ವವ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ್ ನಂ ಕೆ.36 ಎಲ್ 4839 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ರಾಯಚೂರು- ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.36 ಎಫ್ 577 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ 2£Éà WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ     CAvÁ  ²æà gÁPÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: «zÁåyð ¸Á: ªÀÄ£É. £ÀA 8-11-181/847/3 ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA:65/2014 PÀ®A : 279, 338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ. 24-05-2014 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ «Ää «zÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ  eÉÊgÁd ¥ÀAZÀgÀ ±Á¥ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆøÀzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-15 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr dAiÀÄgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 28ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, G: ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAZÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ¥ÁmÉî Nt zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ  900 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ CASÉå¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2014. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2014 gÀAzÀÄ 36 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.