Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 12, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12/06/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ªÉÄüÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zÁzÀV vÁ: ¤®AUÁ ¸ÀzÀå: ªÉÆÃgÀRAr FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁUÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀAzÉúÀ«®è JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ ®PÀëöät ªÉÄüÉ, ¸Á: zÁzÀV, vÁ : ¤Ã®AUÁ ¸ÀzÀå: ªÉÆgÀRAr EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÉrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î EªÀ¼ÀÄ CwAiÀiÁzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸Éë¹ ªÀÄÄZÉð ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ aPÉvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt PÉ®§ÄzÉà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: gÉr,Ø ¸Á: eÁ£ÀªÁ¼À, vÁ: ZÁPÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 504, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀªÀ¢ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð. eÁw: PÉƽ, ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ eÉÆvÉ EzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Á vÀAzÉ ©üêÀıÁ vÀªÀ¢ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ KPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉ ¨É£ÀÄß PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ Cfd«ÄÃAiÀiÁå ¸Á: aPÀÌ®ZÀAzÁ EvÀ£ÀÄ PÁgÀAeÁ PÉ£À°UÉ PÀÆr¹zÀÝ 5 JZÀ.¦ ªÉÆmÁj£À ¥sÀÆl¨Á® ¥ÉÊ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖlgÀ ªÉÊgÀ PÀrvÀUÉƽ¹ ªÉÆmÁgÀ£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 324, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà §AUÁgÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: fÃUÁð(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ F ªÀÄƪÀgÀÄ ®PÀëöätgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà zÉÆqÉØ ¸Á: fÃUÁð(©) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 447, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁj£À ¥ÉÊ¥À PÀlÖ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ ©¸ÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÉêÀtÚAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÁAiÀiÁå eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄĸÀÛj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ KPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ CAvÁ PɽzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 420, 504, 506, 354 L¦¹PÉÆÃlð gÉ¥sÀqÀð :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2010 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉUÉ ¹.¦.¹. 1095 ¸ÀÄzsÁPÀgÀ PÉÆÃlð ¦.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÁæªÉÃl PÁA¥ÉèAmï £ÀA 714/2010 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/5/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÁA§¼É ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå: ¤®AUÁ(JA.JZï) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁA§ªÀAw UÀAqÀ «dAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.JZï.) EPɬÄAzÀ MAqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÉÆr¸ÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½AzÀ 600000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄî ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¤Ãr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢J ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÉÆr¸ÀÄ E®èªÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 341, 427, 323, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà £ÉÃw ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀdÓ£À ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¨Á°¹ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§¢ü¹zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÛUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:10.06.2010 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.22,«.4388, ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.22, «.6541, ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.29,n.8919, ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.29,n.1796 & ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.06.¹.9909 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è ¨sÀÆUÀ¨sÀð E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà J¸ï.JA.PÀȵÀÚ UÀt ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ 08.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®CºÀäzï ¸Á: gÀAUÁgÉrØ(DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.13, JPïì.9846 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ £À¸À¯Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV, ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ±ÉÃR R¢ÃgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR U˸ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃR R¢Ãgï ¯Áj QèãÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.04, eÉ.859 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, aªÀiÁè¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.3405 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð & ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: aªÀiÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÀÄ¥ÁQë PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:10.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ºÁQzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ° a£ÁߨsÀgÀt, ¸ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ rfl¯ï PÁåªÀÄgÁ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:400/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ:18,400/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ £ÁUÉñÀ ²ªÁZÁAiÀÄð UÀªÁ¬Ä vÀAzÉ ²æÃPÀAoÀAiÀÄå J¥sïrJ mÁåUÉÆÃgï PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà C°è¥ÀÆgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀ®AiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ ¢£À ¤vÀåzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀAvÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd »gÉUËqÀ ¸Á|| zÉë £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÃ£É UÀÄ®§UÁð vÁ®ÆèPÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉUÀÄ ºÉZÀÄÑPÁ® fÃ¥À ¤°è¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ C¢üPÁj zÀĪÀðvÀð£É ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd »gÉUËqÀ ¸Á|| zÉë £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÃ£É UÀÄ®§UÁð vÁ®ÆèPÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ ¢£À ¤vÀåzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀAvÉ §AzÀ C¢üPÁj ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà C°è¥ÀÆgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀ®AiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ C¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀUÀÄÎUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÁPÀĪÀ vÁd嫯ÉêÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, D C¢üPÁjAiÀÄÄ F «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖ¯Áè ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀjUÉ PÉüÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ fÃ¥À ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ, CªÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄ fÃ¥À ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ ±ÀæªÀtPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.«ªÉÃPÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ »gÉêÀÄoÀ, ¸Á||¹.L.© PÁ¯ÉÆä PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝt »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ-32-Dgï 2304 £ÉÃzÀÄÝ C||Q|| 28,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl PÀ¸ÀÆÛj ªÉÄrPÀ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 11-06-2010
gÀAzÀÄ
²æà UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄgÁd ªÀıÁ¼ÀPÀgÀ, ¸ÁB ±ÁAw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ
¸ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀgÀÄ CmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw PÁ¯ÉÃd PÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ f.f.JZï
D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J 32 qÀ§Äè 6591 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÀĨÁ¬Ä EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ½AzÀ ¥Á°Ã¸À ªÀIJäUÉ ¨ÉAQ :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ®ègÉrØ CªÀÄgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á||C®ÆègÀ(PÉ) gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß AiÀÄgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°±À ªÀIJãÀzÀ°è ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ºÉÊ ¥Á°±À ªÀIJãÀ JgÀqÀÄ ¤Ãj£À ¥ÀA¥À ¸Émï mÁæPÀÖgÀ mÉÊgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ dAwUÀ¼ÀÄ ¨ÁV® QqÀQ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ 2,85,000/-gÀÆ UÀ¼À ®ÄPÁê£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉƪÀÄqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀAiÀĬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ »¸ÀÄQ PÉÆ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §ªÀÄzÀÄ ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¦ügÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ zÁjAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁ¢vÀÄ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀQîgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Á»Ã£ï EªÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ªÉĺÀªÀÄÆzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ §rAiÀÄÄwÛÃj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Éà £Á£ÀÄ PÀ¼Àî£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÉÄãÀÄ HgÀ°è £Á£Éà ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝ£ÉAzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ ªÀQî¤zÉÝÃ£É ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ ºÁQ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä. ¨sÁUÀåªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.24/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 07-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ vÁgÁªÀÄw UÀAqÀ D±ÉÆÃPÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¢æ©¸Á®¹AUï vÀA¢ C±ÉÆÃPÀ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆÖÃ. §æ¸ÁÖVzÀÝjAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁ¯ÁVvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¢æ©¸Á® ¹AUï vÀA¢ C±ÉÆÃPÀ ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 10-06-10 gÀAzÀÄ «ªÀÄì D¸ÀévÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°èè AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.