Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 26, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-10-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-10-2017

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 11/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î, ¸ÀzÀå: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁUÀgÀ @ §An vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î, ¸ÀzÀå: ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-10-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ gÁrUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-10-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 187/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CAUÀr, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: CdÄðtV, vÁ: EAr, f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀå: PÉÃgï D¥sï ²æÃPÁAvÀ ªÀrØ ªÀÄ£É £ÀA. 9-9-349/1 ºÁgÀÆgÀUÉÃj §¸ÀªÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀÀ gÀªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸À¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn£À JzÀÄgÀUÀqÉ vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/EJZÀ-0909, PÉA¥ÀÄ & PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 22-10-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄjUÀÆ ¸ÀºÀ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.r.2.J.11.¹.gÀhÄqï.2.E.qÀ§Äè.eÉ.24674, EAf£ï £ÀA. r.ºÉZï.gÀhÄqï.qÀ§Äè.E.eÉ.65468. C.Q 45,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21-10-2017 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2017 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 93/2017, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 25-10-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಬೀರನೂರ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಸೊಲಪೂರ ರವರು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ತಮ್ಮೂರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಸೊಲಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಮಿಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ-38/ಕ್ಯೂ-2444 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ಜಟನೂರ ಸಾ: ಸೊಲಪೂರ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಸೊಲಪುರ ರವರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಸಹ ಒಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಲ್-5605 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಸಹ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರು ಬದುರು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಭಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ, ತೊಡೆಗೆ, ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಪಾಶಾ ತಂದೆ ಮನ್ಸೂರಮಿಯ್ಯಾ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಸಂತಪೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 38/2017, PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw UÀAqÀ EªÀiÁ£ÀÄªÉ¯ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA. 14-3-39/1 PÁ£À£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2015 gÀAzÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è eÉƤßPÉÃj ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®zÀ°è vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV MAzÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À, 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÀ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MlÄÖ »ÃUÉ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PÀëzÀªÀgÉUÉ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À K¹AiÀÄ£ï E¤ì÷ÖlÄmï D¥ï UÁ¸ÉÆÖ E£Áìç¯ÉÆf ¥ÀAeÁ UÀÄmÁÖzÀ°ègÀĪÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 2013 jAzÀ 2017 gÀªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÁÖ¥sÀ£À¸Àð JAzÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 12,000/- £ÀAvÉ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ EªÀiÁ£ÀªÉ® EªÀgÀÄ ©.J CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è JPÀ¯ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉý ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀeÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ JPÀ¯ÁgÀzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛ, ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀeÉ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï EvÀ£ÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀqÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ K DªÁgÀ ¤Ã£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ£ÀÄ EzÁÝ£É, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ, £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ EµÀÖ E®è £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ¤Ã£ÀÄ ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ ¤£Àß £ËPÀj £ÉÆÃr £À£ÀUÉ MvÁÛ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛÛ£É ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £Á¢tÂAiÀiÁzÀ ²¯Áà¼À ªÀÄzÀÄªÉ RaðUÁV gÀÆ. 2 ®PÀë vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀÆ. 2 ®PÀë ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ UÀAqÀ¤UÉ ²gÉÆêÀÄt ²æêÀÄAqÀ¯ï gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä 1,50,000/- gÀÆ. vÀ£Àß CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀÄQæÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Áw gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «zÁå C¨sÁå¸ÀPÁÌV 14,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÃvÀ£À¢AzÀ 6,000/- gÀAvÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ 1,44,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß J¸ï.©.L. ±ÁSÉ OgÁzÀ(©) EzÀgÀ°è G½vÁAiÀÄ SÁvÉ £ÀA. 30127508064 PÉÌ dªÀiÁ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ MlÄÖ 5,08,000/- gÀÆ. ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À J¯Áè D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¹zÀ £ÀAvÀgÀ £ÁzÀtÂAiÀÄgÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, ªÉÄgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À, ²¯Áà UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÆ DªÁUÀ DªÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, UÀAqÀ¤UÉ E®è¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ vÀ¯É vÀÄA© ºÉÆqÉAiÀÄĪÀAvÉ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï EªÀ¤UÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ, CªÀ¤UÉ §ºÀ¼À ºÀÄAqÁ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà, dUÀzÉë UÀAqÀ ²æäªÁ¸À E§âgÀÄ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ C«Äæ, ®°ÃvÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd, dAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ C«Äæ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï EvÀ£ÀÄ M§â£É UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ EzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£ÉÆ CzÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©¢ÝgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ, CªÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀÄä£É EgÀÄ CAvÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ½PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÉAiÉÄ G½¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £ÁzÀtÂAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ ºÁUÀÆ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀÄQätÂ, vÀAzÉAiÀiÁzÀ eÁÕ¤, CtÚ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ 2-3 ¸À® §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæwUÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ vÉÆAzÀgÉ, QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¢£ÁAPÀ 10-07-2017 gÀAzÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ £ÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÉÄà E¯Áè ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀĪÀgÉÆ CªÀgÀ ºÀwÛgÀªÉà ºÉÆÃV CªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ £À£Àß EµÀÖzÀAvÉ £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr®è £À£Àß «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ ºÀÄzÉÝ EgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«®è JAzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÁ£À£ï PÁ¯ÉÆäUÉ (vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É) PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ£Á£ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÀAqÀ EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ zsÀ£ÀgÁd gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ K DªÁgÀ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ E£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½¢¢Ý, ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ£ÀÄ EzÁÝ£É CAvÀ CAzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ JPÀ¯ÁgÀPÉÌ §AzÀgÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ø ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆrØPÀgï ºÁUÀÆ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀvÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-10-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.